E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProjekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na Přírodovědecké fakultě

Seznam projektů financovaných z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (spolu)řešených na Přírodovědecké fakultě UK.
Níže uvedené projekty jsou podpořeny z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Název projektu:  Pregraduální vzdělávání na UK II 
Registrační číslo 
projektu:

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002266

Anotace:

Podstatou projektu je zkvalitnění a zmodernizování výuky budoucích učitelů na Přf UK. Je kladen důraz na posílení kompetencí jak studentů, tak pedagogů, rozvoj pedagogických praxí studentů učitelských oborů a zlepšení jejich budoucího profesního uplatnění.
 

Výstupy z projektu jsou zveřejněny zde.

Název projektu: ESF pro VŠ II na UK 
Registrační číslo 
projektu:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013322 

Anotace

Jedná se o celouniverzitní projekt, který si dává za cíl modernizaci studijních programů a oborů a posílení internacionalizace UK. Na PřF je jeho podstatou zavedení nových předmětů, vyučovaných v anglickém jazyce pro Bc. a Mgr. studenty. V rámci komplementárního projektu ERDF II dochází k nákupu přístrojového vybavení (resp. rekonstrukci výukových prostor) nutného pro výuku těchto nově zaváděných předmětů.

Výstupy z projektu jsou zveřejněny zde.

Název projektu: Centrum pro cílenou syntézu a aplikace perspektivních materiálů
Registrační číslo 
projektu:

CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000417

Anotace: Cílem projektu je vytvoření a rozvoj excelentního výzkumného týmu pod vedením předního zahraničního vědce, prof. Russella Morrise (University of St Andrews), který se zabývá VaV v oblasti nových materiálů. Projekt navazuje na dosavadní VaV aktivity Chemické sekce PřF UK v Praze a v souvislosti s jeho realizací dochází k posílení kvality výzkumu na mezinárodní úrovni a jeho řízení, pořízení chybějící výzkumné infrastruktury a prohloubení mezinárodní spolupráce PřF UK.
 
Název projektu: Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů
Registrační číslo 
projektu:
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000759
Anotace: Obsahem projektu je výzkum virulenčních faktorů významných parazitů člověka a hospodářských zvířat s cílem využít jejich potenciál pro vývoj nových terapeutických a diagnostických postupů. Projekt navazuje na velmi úspěšné VaV aktivity v parazitologii a propojuje úsilí excelentních vědeckých skupin Univerzity Karlovy v Praze (BIOCEV), Parazitologického ústavu AV ČR a Ostravské univerzity v Ostravě. V rámci řešení projektu dochází ke zvýšení kvality výsledků v mezinárodním měřítku.
 
Název projektu: Modernizace infrastruktury pro magisterské studium na Přírodovědecké fakultě UK
Registrační číslo 
projektu:

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001792

Anotace: Projekt je zaměřen na vytvoření odborného zázemí pro výzkum efektivního využívání hlubinné geotermální energie. Zahrnuje vybudování vysoce specializovaného geotermálního centra v Litoměřicích, kde bude soustředěno klíčové vybavení, technologie a zázemí pro výzkumné týmy. Výzkum je zaměřen na rozvoj a testování metod pro ocenění energetického potenciálu hlubinného tepla, technologií stimulace propustnosti hornin pro tvorbu podzemních geotermálních výměníků a metod pro seismické monitorování.
Název projektu: Modernizace infrastruktury pro magisterské studium na Přírodovědecké fakultě UK
Registrační číslo 
projektu:

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002266

Anotace: Projekt se zaměřuje na modernizaci vybavení a rekonstrukci výukových prostor na PřF UK. Vedle rekonstrukce laboratoří (s cílem významně navýšit jejich kapacitu pro aktivní práci s instrumentáriem), je mezi plánovanými aktivitami projektu pořízení moderních klíčových přístrojů pro výuku nově navržených NMgr. studijních programů Reprodukční a vývojová biologie a Evoluční biologie, které reagují na významné navýšení poptávky na trhu. Výsledkem projektu jsou inovovaná špičková pracoviště.
 
Název projektu: Centrum nádorové ekologie (CNE)
Registrační číslo 
projektu:
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785
Anotace: Projekt řeší problém limitovaných možností dosavadní léčby nádorových onemocnění. Výskyt zhoubných onemocnění postupně nabývá epidemického charakteru a očekává se, že v nepříliš vzdálené době se cca 1/3 obyvatel České republiky setká s maligním onemocněním. Tento výhled představuje závažný medicínský, sociální a ekonomický problém. PřF vystupuje v roli partnera.
Název projektu: Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging
Registrační číslo 
projektu:

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001775

Anotace:

Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging je distribuovanou výzkumnou infrastrukturou špičkových zobrazovacích pracovišť, která poskytuje otevřený přístup k širokému portfoliu zobrazovacích metod. Dostupnost těchto technologií pro vědeckou komunitu je nezbytným předpokladem pro udržení konkurenceschopnosti biologických a lékařských věd v ČR. Cílem projektu je modernizovat stávající přístrojové vybavení infrastruktury a podpořit vlastní výzkumné projekty. PřF vystupuje v roli partnera.

Název projektu: Výzkum klíčových ekosystémových interakcí půdy a vody na výzkumné infrastruktuře SoWa
Registrační číslo 
projektu:

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001782

Anotace:

Projekt je zaměřen na detailní studium biotických a abiotických procesů a interakcí mezi půdními a vodními ekosystémy v mikro-, mezo- a makroměřítku. Česká republika tímto projektem získá novou mezinárodně respektovanou výzkumnou infrastrukturu pro komplexní monitorování půdních a vodních ekosystémů v kontextu trvale udržitelného využívání krajiny. PřF vystupuje v roli partnera.

Název projektu:

Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí

Registrační číslo 
projektu:

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001800

Anotace:

CzechGeo/EPOS je ucelený systém pozorování geofyzikálních polí provozovaný geovědními institucemi v ČR. Cílem projektu CzechGeo/EPOS-Sci je podpořit výzkum (i) seismicity na území ČR, (ii) struktury litosféry a mapování hranice litosféra-astenosféra (LAB), (iii) geodynamických pohybů pomocí GNSS observací, (iv) posunů na tektonických zlomech a svahových deformací a (v) moderních technologií pro propojení aktuálních pozorování s geologickými a geofyzikálními databázemi. PřF vystupuje v roli partnera.

Název projektu: Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace
Registrační číslo 
projektu:
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430
Anotace: Cílem projektu je zintenzivnit mezisektorovou a mezioborovou spolupráci v rámci výzkumu změn mobilitního chování populace v kontextu rozvoje vysokorychlostních železnic v ČR. V rámci projektu bude vytvořena odborná platforma propojující výzkumné organizace, subjekty aplikační sféry a instituce veřejné sféry, která se bude komplexně zabývat socioekonomickými dopady tohoto fenoménu na společnost a kvalitu života obyvatel. Smyslem platformy je účinná výměna zkušeností, znalostí a informací mezi všemi zainteresovanými subjekty. PřF vystupuje v roli partnera.

 

Název projektu:

Univerzitní inovační síť Univerzity Karlovy

Registrační číslo 
projektu:
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000651
Anotace: Projekt řeší rozvoj a stabilizaci lidské a procesní infrastruktury pro KTT na UK, tzv. univerzitní inovační sítě UK. Cílem je zvýšit kapacity pro růst objemu a oborového rozsahu aplikace výsledků VaV v praxi. Důraz je kladen na zkvalitnění struktury lidských zdrojů a jejich odborné KTT znalosti. Základ představuje centrála a fakultní skautská pracoviště doplněná o síť kontaktů dovnitř i vně UK. Předpokladem je kontinuální profesní vzdělávání pro zajištění kvalitních služeb dovnitř i vně UK.

 

Název projektu:

ERDF pro VŠ II na UK - VRR

Registrační číslo 
projektu:
CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013298
Anotace:

Projekt je zaměřen na infrastrukturní podporu aktivit komplementárního projektu ESF pro VŠ II na UK, tedy na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím modernizace a pořízení vybavení pro výuku na pražských fakultách Univerzity Karlovy.

Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 

 

Akce dokumentů