E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR a MŽP: vyhlášená 6. soutěž programu Prostředí pro život

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila 6. veřejnou soutěž nového programu Ministerstva životního prostředí Prostředí pro život. V tomto kole soutěže je možné podávat projekty do Podprogramu 1 a 2. Uzávěrka je stanovena na 14. 9. 2022.

TA ČR pořádá pro uchazeče dne 18. 7. 2022 od 10:30 online informační seminář.
Registrace je možná zde.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

 Vyhlášení soutěže a zadávací dokumentace.
 O programu Prostředí pro život na stránkách TA ČR.

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí „Prostředí pro život“ je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, na nové postupy, environmentální technologie a ekoinovace s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi, a na podporu časově a znalostně náročnějších řešení založených, na dlouhodobějším sledování společenských, přírodních a klimatických změn.

Hlavní priority programu:

  • klima – opatření k ochraně klimatu, mitigace a adaptace na zvýšenou extremitu srážek i teplot, a to v sídlech i ve volné krajině,
  • ochrana ovzduší,
  • odpadové a oběhové hospodářství,
  • ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů,
  • biodiverzita, ochrana přírody a krajiny,
  • environmentálně příznivá společnost, bezpečné a resilientní prostředí, specifické nástroje ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Základní informace o 6. veřejné soutěži:

Podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu je zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. V rámci tohoto podprogramu budou podporovány projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu. Každý projekt musí mít minimálně jednoho aplikačního garanta. Aplikačním garantem je zpravidla budoucí uživatel výsledků projektu (instituce veřejné správy, výzkumná organizace nebo podnik), který deklaruje zájem o výsledky projektu a podílí se na nastavení projektového záměru. Více informací o požadavcích na aplikačního garanta je k dispozici v příloze č. 5 Zadávací dokumentace.

 Délka řešení projektu je 12 až 36 měsíců.
 Maximální dotace na projekt je 10 milionů Kč, míra financování je až 85% na celý projekt. 

Podporgram 2 – Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí podporuje projekty výzkumu a vývoje zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na aktuální výzvy v životním prostředí.

 Délka řešení projektu je 24 až 33 měsíců.
 Maximální dotace na projekt je 12 milionů Kč, míra financování je až 80% na celý projekt.

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 1. 7. 2022.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pátek 01.07.2022 13:05

Akce dokumentů

Kategorie: