E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR a MŽP: vyhlášená soutěž programu Prostředí pro život

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila 3. veřejnou soutěž programu Ministerstva životního prostředí Prostředí pro život. V tomto kole soutěže bude možné podávat návrhy projektů pouze do Podprogramu 1. Uzávěrka je stanovena na 22. 7. 2020.

16. 6. 2020 pořádá TA ČR v Praze webinář k této soutěži.
O akci a odkaz pro registraci.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

 Vyhlášení soutěže a zadávací dokumentace.
 O programu Prostředí pro život na stránkách TA ČR.

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí „Prostředí pro život“ je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, na nové postupy, environmentální technologie a ekoinovace s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi, a na podporu časově a znalostně náročnějších řešení založených, na dlouhodobějším sledování společenských, přírodních a klimatických změn.

Hlavní priority programu:

  • klima – opatření k ochraně klimatu, mitigace a adaptace na zvýšenou extremitu srážek i teplot, a to v sídlech i ve volné krajině,
  • ochrana ovzduší,
  • odpadové a oběhové hospodářství,
  • ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů,
  • biodiverzita, ochrana přírody a krajiny,
  • environmentálně příznivá společnost, bezpečné a resilientní prostředí, specifické nástroje ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Základní informace o plánované veřejné soutěži:

Podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu je zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. V rámci tohoto podprogramu budou podporovány projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu. 

  • U každého projektu je  doporučeno mít minimálně jednoho aplikačního garanta. Aplikačním garantem je zpravidla budoucí uživatel výsledků projektu (v případě Podprogramu 1 instituce veřejné správy), který deklaruje zájem o výsledky projektu, podílí se na nastavení projektového záměru a může být také členem projektového konsorcia a čerpat grantové prostředky. Pokud aplikační garant nebude součástí projektové žádosti, je nutné popsat uplatnitelnost výsledků projektu v žádosti v sekci k tomu určené.
  • Délka řešení projektu je 12 až 36 měsíců.
  • Maximální dotace na projekt je 12 milionů Kč, míra financování je až 85%.

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 21. 5. 2020.
Aktualizováno 1. 6. 2020 (informace o semináři).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Čtvrtek 21.05.2020 14:30

Akce dokumentů