E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNorské fondy – Životní prostředí: podporované oblasti a harmonogram

Byl zveřejněn harmonogram výzev plánovaných v rámci Fondů EHP a Norska, programu Životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu. Vyhlášení prvních výzev je plánováno na 3. čtvrtletí 2019, vyhlášení první výzvy Fondu pro Bilaterální spolupráci je plánováno v polovině roku 2019.

Pokud plánujete podání žádosti do některé z výzev tohoto programu, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu, alespoň 3 týdny před uzávěrkou dané výzvy, Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz, nebo Tomáš Palatý, tomas.palaty@natur.cuni.cz).

Budou vyhlašovány jednak „klasické výzvy“, v některých případech s dvoukolovým hodnocením žádostí, a výzvy pro projekty menšího rozsahu (SGS projekty). Zdá se, že přinejmenším v některých výzvách nebude nutné zapojení norského partnera do projektu. Výzvy Fondu pro Bilaterální spolupráci budou podporovat rozvoj bilaterálního partnerství s partnery z Norska (například cestovné nebo účast na seminářích v Norsku).

Podporované tematické oblasti:

 • 1. Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech 
  1a. Realizace pilotních projektů pro aplikaci výsledků vědecko-výzkumných a inovativních projektů v oblasti zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech do praxe;
  1b. Implementace přírodě blízkých opatření pro zvýšení biodiverzity v ekosystémech mimo zvláště chráněná území;
  ​1c. Implementace opatření na ochranu ohrožených druhů rostlin a živočichů (zejména uvedených na seznamech Červených knih ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů);
  1d. Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit.
 • 2. Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší
  2a. Monitorování a identifikace hlavních zdrojů znečištění ovzduší v regionech a tvorba akčních plánů pro zlepšení kvality ovzduší;
  2b. Realizace vybraných opatření identifikovaných v přijatých akčních plánech;
  2c. Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v otázkách lokálního znečištění ovzduší a realizace akčních plánů;
  2d. Monitoring a identifikace místního znečištění zapříčiněného lokálními topeništi;
  2e. Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v otázkách správného způsobu vytápění domácností, vhodných typů paliv a nezbytné údržby topenišť.
 • 3. Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod
  3a. Zajištění infrastruktury a vhodných analytických metod pro identifikaci znečišťujících látek ve vodním prostředí (v souladu s nařízením evropské směrnice č. 2008/105/EC);
  3b. Implementace pilotních projektů pro snížení farmaceutického znečištění vodních toků;
  3c. Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v regionech v oblasti snižování množství znečišťujících látek ve vodním prostředí.
 • 4. Změny klimatu, zmírňování jejich vlivu a přizpůsobování se těmto změnám
  4a. Tvorba plánů pro adaptaci na změny klimatu v regionech a jejich zmírňování;
  4b. Implementace přírodě blízkých opatření vycházejících z adaptačních a mitigačních plánů;
  4c. Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v regionech v oblasti změn klimatu, zmírňování jejich vlivu a přizpůsobování se těmto změnám.
 • 5. Bilaterální ambice na posílení vzájemné spolupráce mezi partnery a subjekty z Norska a České republiky (Fond pro Bilaterální spolupráci)

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 9. 5. 2019.
Úprava 23. 5. 2019 (odkaz na Partner Search Form Ministerstva financí).
Uprava 17. 8. 2020 (aktualizace kontaktních osob).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Čtvrtek 09.05.2019 14:45

Akce dokumentů