E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNAKI III: aplikovaný výzkum národní identity a kulturního dědictví

Ministerstvo kultury vyhlásilo 1. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI III). Uzávěrka je 28. 4. 2022.

Pokud plánujete podání přihlášky nebo účast na ní, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu – čím dříve, tím lépe – Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit potřebné přílohy přihlášky.

Každý projekt musí být zaměřen na jednu až dvě tematické priority programu NAKI III:

 1. Národní a kulturní identita v archeologické, historické a sociálně kulturní kontinuitě či diskontinuitě a jejich reflexi na historickém území českého státu.
 2. Národní a kulturní identita a původ a vývoj sídelních areálů.
 3. Národní a kulturní identita v proměnách a exploataci kulturní krajiny.
 4. Národní a kulturní identita v paměťové kultuře národa.
 5. Národní a kulturní identita v udržování a rozvoji historického a kulturního vědomí.
 6. Národní a kulturní identita ve vztahu k vnějšímu evropskému kulturnímu prostředí.
 7. Národní a kulturní identita v kultuře menšin na historickém území a za hranicemi českého státu a jejich souvislostí v evropském kontextu.
 8. Národní, regionální a lokální aspekty v českém jazyce a literatuře.
 9. Národní, regionální a lokální aspekty v jazykových, literárních a kulturních specifikách regionů a formování regionálních a lokálních identit.
 10. Národní, regionální a lokální aspekty v jazykových, literárních a kulturních aspektech a důsledcích procesů evropské integrace a globalizace.
 11. Národní a kulturní identita v uchování, dokumentaci a evidenci kulturního dědictví v oblasti lidové kultury a tradice, hudby, divadla a filmu.
 12. Národní a kulturní identita v regionálních a lokálních kulturně-uměleckých aktivitách, odhalení rizik dalšího vývoje, včetně výzkumu důsledků postupů zaměřených na podporu kulturních aktivit a péči o nehmotné kulturní dědictví.
 13. Národní a kulturní identita v hodnocení společensko-kulturních dopadů současné živé kultury a umění na rozvoj demokratické společnosti a zlepšování přístupu ke kulturním statkům.
 14. Národní a kulturní identita ve sledování a hodnocení multiplikačních ekonomických efektů kulturní a umělecké činnosti a využívání kulturního dědictví.
 15. Ochrana, konzervace, restaurování a prevence národního nemovitého a movitého kulturního dědictví pro jeho uchování a pro zkvalitnění systému péče o památky a sbírkové fondy, včetně muzejních, galerijních, knihovních a archivních.
 16. Metody identifikace, dokumentace, evidence a interpretace národního nemovitého a movitého kulturního dědictví.
 17. Ochrana nejohroženějších typologických skupin národního nemovitého a movitého kulturního dědictví s využitím nástrojů pro jejich identifikaci, dokumentaci a evidenci a pro jejich systematickou záchranu a využití.
 18. Péče o národní architektonické dědictví a historické a urbanistické struktury a jejich rozvoj (včetně hodnocení dopadů moderní architektury) na kvalitu kulturně historických hodnot území, včetně zhodnocení významu nezastavěných a zastavěných území.
 19. Péče o národní movité kulturní dědictví ve sbírkotvorných institucích s využitím nástrojů a aplikací moderních způsobů ukládání, uchovávání a prezentace.
 20. Identifikace kulturních hodnot krajiny, pro zachování odkazu českého zahradního umění a krajinářské architektury, pro specifikaci rozvojových strategií a režimu péče o historické zahrady a významné objekty krajinářské architektury.
 21. Mapování prostředí stavu, dokumentace a evidence národních památek, vývoj a aplikace systémů pro propojení informačních sítí a databází mezi institucemi.
 22. Historický, kulturní, hospodářský a společenský vývoj historického území českého státu.
 23. Systém zvýšené ochrany sbírek včetně zařízení a systémů pro dálkový průzkum a dohled nad objekty národního kulturního dědictví.
 24. Záchrana národního kulturního dědictví ohroženého globálními antropogenními či přírodními riziky a hrozbami.
 25. Aplikovaný výzkum a využití jeho výsledků pro podporu umění a uměleckého řemesla.
 26. Aplikovaný výzkum a využití jeho výsledků pro podporu památkových technologií, restaurování a řemesel.

Řešení projektů lze zahájit od 1. 3. 2023, datum ukončení řešení projektů je 31. 12. 2027. Maximální výše dotace na jeden projekt je stanovena na maximálně 20 milionů Kč, je-li předmětem projektu převážně průmyslový výzkum, a 15 milionů Kč, je-li předmětem projektu převážně výzkum experimentální. Uchazeči nebo dalšími účastníky projektů mohou být pouze výzkumné organizace. Podniky mohou být uchazečem či dalším účastníkem pouze v konsorciálních projektech.

Řešení projektu může obsahovat i nezbytné činnosti základního výzkumu, pokud na ně budou bezprostředně navazovat činnosti aplikovaného výzkumu.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 15. 3. 2022.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Úterý 15.03.2022 11:20

Akce dokumentů