E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERC Starting Grants 2024: interní pokyny

Evropská výzkumná rada – European Research Council (ERC) vyhlásila výzvu k předkládání návrhů projektů ERC Starting Grants (ERC StG). Tyto granty jsou určeny pro vědce 2–7 let po PhD, kteří si budují svůj nezávislý výzkumný tým nebo program. Uzávěrka je 24. 10. 2023.

Vzhledem k časové náročnosti přípravy kvalitní ERC žádosti, by žadatelé o ERC StG granty v této výzvě měli již na své žádosti intenzivně pracovat – a být již v kontaktu s Oddělením projektového řízení. Pokud s námi ještě v kontaktu nejste a o podání žádosti uvažujete, kontaktujte prosím ihned Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková, ludmila.souckova@natur.cuni.cz), případně zvažte podání žádosti až v příští výzvě.

Kontaktujte nás prosím, i pokud plánujete nebo zvažujete podání ERC projektového návrhu v delším časovém horizontu (např. 1–2 roky), abyste mohli plně využít podporu, která se žadatelům o ERC granty nabízí.
O ERC na stránkách Přírodovědecké fakulty – včetně informací o podpoře nabízené (potenciálním) žadatelům.


Interní pokyny pro Přírodovědeckou fakultu

POZOR, podle Opatření rektora č. 9/2023 musí do jednoho měsíce před uzávěrkou,
tedy do 24. 9. 2023:

 1. Dojít k dohodě mezi žadatelem, příslušným pracovištěm a vedením fakulty o tom, za jakých podmínek bude projekt řešen, pokud v ERC soutěži uspěje, a tato dohoda musí být schválena Kolegiem děkana.
  TOTO JE NOVÝ POŽADAVEK PLATNÝ OD 1. 3. 2023.
 2. Předběžná verze kompletního návrhu projektu musí být zaslána na rektorát, a to prostřednictvím projektového oddělení fakulty. Předpokládá se, že půjde o předběžnou verzi projektového návrhu, na kterém bude žadatel po zbývající měsíc ještě intenzivně pracovat – nicméně už z předběžné verze musí být zřejmé, že půjde o návrh kvalitní.

Bez splnění těchto podmínek rektorát nevystaví povinnou přílohu žádosti
Commitment of the Host Institution.

Prosíme výzkumníky z Přírodovědecké fakulty, kteří plánují podat projektový návrh do aktuální výzvy, aby:

 1. Zajistili, aby do 14. 9. 2023 vedoucí katedry/ústavu a vedoucí sekce, kde má být projekt řešen, napsali e-mailem (na ludmila.souckova@natur.cuni.cz), že s podáním tohoto konkrétního projektového návrhu souhlasí.
 2. Do 14. 9. 2023  zaslali (na ludmila.souckova@natur.cuni.cz) předběžnou verzi kompletního návrhu projektu k zaslání na rektorát.
 3. V projektovém návrhu,
  který je podáván elektronicky prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal, uvedli: 
  Your organisation: UNIVERZITA KARLOVA, PIC: 999923434.
  Main Host Institution Contact: Tomáš Palatý, tomas.palaty@natur.cuni.cz.
  First name: Tomáš; Last name: Palatý; E-Mail: tomas.palaty@natur.cuni.cz; Position in org.: Horizon Europe officer;
  Department: Project Management Department; Street: Albertov 6; Town: Prague 2; Postcode: 128 00;

  Country: Czechia; Phone: +420 221951119
  Contact Person: Ludmila Součková, ludmila.souckova@natur.cuni.cz
  Contact Person: Adéla Jiroudková, adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz

  Contact Person: Veronika Syrovátková, veronika.syrovatkova@ruk.cuni.cz

Vlastní projektový návrh podávají výzkumníci sami prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal.

Pokud budete mít během přípravy projektu jakékoli dotazy, prosím, neváhejte se na nás obrátit
(na ludmila.souckova@natur.cuni.cz a tomas.palaty@natur.cuni.cz).


 • Výzva ERC StG 2024 – základní informace, podmínky, rozhraní pro podání přihlášky.
  POZOR! Oproti minulým letům došlo ke změně struktury návrhu. Použijte aktuální templát!
  (Viz též shrnutí hlavních změn oproti minulým letům níže.)
 • ERC Work Programme 2024 – závazné základní informace o výzvách 2024 včetně ERC StG
  – žadatelům i zájemcům o ERC granty doporučujeme si tento dokument přečíst 
  (je stručný a přehledně strukturovaný a snadno v něm identifikujete ty části, které se Vás týkají).
 • Information for Applicants to the Starting and Consolidator Grant Calls – podrobné instrukce k sepsání návrhu.

ERC podporuje výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research). Podporováni jsou individuální řešitelé (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, s myšlenkou, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy. Projekty nejsou nijak tematicky omezeny. ERC grant poskytuje svému držiteli finanční nezávislost s velkou mírou flexibility.

ERC StG může být udělen až na 5 let s celkovým rozpočtem až 1,5 milionu EUR, další 1 milion EUR lze získat v odůvodněných případech na „nastartování projektu“ například na nákup nezbytných přístrojů.

O ERC StG se mohou ucházet výzkumníci v rozmezí 2 až 7 let po získání titulu PhD, počítáno k datu 1. 1. 2024 – tedy ti, kteří získali PhD v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2021 (včetně). Od doby uplynulé od získání PhD lze odečíst například dobu strávenou na rodičovské dovolené.

Konkurenceschopný uchazeč o ERC StG by měl být schopen doložit svou zralost a potenciál výzkumné nezávislosti, například vydáním alespoň jedné významné publikace v mezinárodním vědeckém časopise bez účasti PhD školitele nebo jako hlavní autor, být zvaným řečníkem na mezinárodních konferencích a podobně.

ERC granty patří mezi nejprestižnější výzkumné granty v Evropě. Úspěšnost ve výzvě ERC StG 2022 byla přibližně 13,9% (zdroj).

Omezení opětovného podávání návrhů
Principal Investigator, jehož projektový návrh je v prvním kole hodnocení zařazen do „kategorie C“ se nemůže ucházet o ERC grant příští 2 roky. Pokud je v prvním kole zařazen do „kategorie B“, nemůže se o ERC grant ucházet příští 1 rok.

Hlavní změny oproti minulým letům

 • Curriculum Vitae a Track record jsou sloučeny do jedné sekce s limitem 4 strany.
 • Principal Investigator v části CV a Track record uvádí až 10 vybraných výsledků svého výzkumu (research outputs). (Dříve se uvádělo 5 vybraných publikací.)
 • Sekce Funding ID (přehled grantů, o které Principal Investigator aktuálně žádá nebo které řeší) je nově součástí Scientific Proposal a hodnotitelé k ní tedy mají přístup až ve druhém kole hodnocení.
 • V rámci daného ERC hodnotícího panelu může do druhého kola hodnocení postoupit nejvýše 44 návrhů. Návrh může v prvním kole obdržet hodnocení „A“, ale nepostoupit do druhého kola hodnocení – v tom případě může Principal Investigator žádat o ERC grant znovu už v následujícím roce.
 • Dochází k drobné revizi struktury ERC hodnotících panelů v oblasti Life Sciences a Social Sciences and Humanities. Viz Panel structure in ERC calls for proposals 2024 a Revision of ERC panel structure – rationale and main changes (zdroj).

Další informace:

Kontaktní osoby pro ERC na Přírodovědecké fakultě: 
Ludmila SoučkováTomáš Palatý.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ERC grantů, neváhejte se na nás obrátit.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 12. 7. 2023.
Upraveno 19. 7. 2023 (oprava referenčního data pro výpočet způsobilosti).
Upraveno 25. 7. 2023 (doplněna Veronika Syrovátková jako kontaktní osoba).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Středa 12.07.2023 10:55

Akce dokumentů