E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCOST

Program COST podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti vědy a technologií.

Úvodnové Akcepřipojení se k Akcifinancovánínárodní proceduraInter-COST


Úvod

Program COST (European Cooperation in Scientific and Technical Research) financuje především tzv. Akce COST (COST Actions) – mezinárodní sítě výzkumníků i zástupců soukromého sektoru zaměřené na určité výzkumné téma. Tyto sítě jsou v principu otevřené – ke schválené Akci COST se mohou připojovat další účastníci. Program klade důraz na propojování různých disciplín a na účast mladých výzkumníků.

Akce COST jsou často doporučovány jako výborný nástroj pro budování mezinárodních kontaktů.

V rámci Akcí COST jsou podporovány pouze „networkingové“ aktivity (například pořádání setkání, workshopů a konferencí, krátkodobé výměny výzkumníků, školení, virtuální mobilita...), ale nikoli náklady na vlastní výzkum. Akce COST jsou čtyřleté.

COST – oficiální stránky.
What are COST Actions? na stránkách COST.


Předkládání návrhů na nové mezinárodní Akce COST

Uzávěrka pro předkládání návrhů nových Akcí COST bývá přibližně jedenkrát ročně. Návrhy jsou předkládány elektronicky prostřednictvím portálu e-COST.

Minimální požadavky na návrh nové Akce COST:

 • Do návrhu musí být zapojeny subjekty z minimálně 7 členských nebo spolupracujících zemí
  (COST Full or Cooperating Members).
 • Alespoň polovina zapojených zemí musí být takzvané Inclusiveness Target Countries (ITCs),
  mezi které patří i Česko.

Výzkumníci z Česka zapojení do návrhu nové Akce COST, který je vybrán k financování, musí následně (formálně) absolvovat českou vnitrostátní proceduru přistoupení k Akci COST.

Výzva k předkládání návrhů nových Akcí na stránkách COST.

Pokud se účastníte návrhu nové Akce COST, informujte prosím vedení svého pracoviště a Oddělení projektového řízení (Martina Holíková, holikovmart@natur.cuni.cz).

Sledujte také Grantové aktuality, kde jsou zveřejňovány interní pokyny a uzávěrky.


Připojení se k běžící Akci COST

Do Akce COST se lze v principu zapojit následujícími způsoby:

 • Jako člen Management Committee – mohou být maximálně 2 z jedné země.
 • Jako člen některé pracovní skupiny (working group member).
 • Jako ad hoc účastník některé z aktivit, které akce pořádá.

Jak se připojit

 • Výzkumník může požádat vedení Akce o to, aby se mohl do Akce zapojit jako člen pracovní skupiny (working group member). Tato žádost se podává prostřednictvím portálu e-COST. Ke schválené Akci se lze takto připojit od zveřejnění jejího Memorandum of Understandingdatabázi Akcí COST do konce jejího trvání (délka Akce jsou zpravidla 4 roky).
 • V rámci této žádosti může výzkumník vyjádřit zájem o to být nominován jako člen Management Committee dané Akce za svou zemi. Členy Management Committee nominuje národní koordinátor pro COST (COST National Coordinator) a to se souhlasem vedení dané Akce. Českým národním koordinátorem je pracovník MŠMT.
 • Čeští výzkumníci, kteří se chtějí zapojit do Akce COST jako člen Management Committee (nebo v jiné roli a být způsobilí žádat o podporu z českého programu Inter-COST), musí také absolvovat českou vnitrostátní proceduru přistoupení k Akci COST.
 • Zapojení se jako ad hoc účastník konkrétní aktivity pořádané Akcí je podmíněno pozváním ze strany Akce – o těchto možnostech (pokud jsou volně otevřené pro zájemce – například účast na školeních) by daná Akce pravděpodobně informovala například na svých webových stránkách.

Databáze Akcí COST.
O možnostech zapojení se do běžící Akce: Participate in an ongoing Action.


Financování „networkingových“ aktivit mezinárodních Akcí COST

 • V rámci každé Akce COST má pouze jedna instituce funkci držitele grantu (Grant Holder).
 • Držitel grantu prostřednictvím elektronického portálu e-COST proplácí přímo jednotlivým účastníkům (osobám) cestovné a další příspěvky spojené s účastí na aktivitách Akce.
 • Když například některý z účastníků pořádá pro Akci workshop nebo letní školu, dostane jeho instituce od držitele grantu příspěvek na organizaci.
 • Může se stát, že Akce nemá dostatečný rozpočet na financování cestovného pro všechny účastníky některé své akce. V takovém případě si (někteří) účastníci financují náklady spojené z cestou z vlastních zdrojů.

Viz též Annotated rules for COST Actions.


Česká vnitrostátní procedura přistoupení k Akci COST

Tuto proceduru musí absolvovat výzkumníci z českých institucí, kteří se chtějí zapojit do Akce COST jako Management Committee Member, případně se zapojit i jiným způsobem (například jako Working Group Member) a být způsobilí žádat o finance z českého programu Inter-COST (viz níž) – ať už byli součástí úspěšného návrhu nové Akce COST nebo se připojují k již běžící Akci.

Sekretariátu COST v Česku (na MŠMT) je nutno zaslat:

 • (1) PROJECT PROPOSAL, JOIN AN EXISTING COST ACTION („dílčí projekt“) popisující, jak výzkum českého účastníka zapadá do záměru dané Akce COST a jak pro ni bude přínosný. Dílčí projekt musí být opatřený razítkem a podpisem statutárního orgánu instituce českého účastníka.
 • (2) COST MC Letter, což je souhlasné vyjádření k tomuto „dílčímu projektu“ od vedoucího dané Akce COST (Main Proposer u nově schválené Akce, nebo Action Chair u běžící Akce).

O programu COST na stránkách MŠMT
– včetně české vnitrostátní procedury přistoupení k Akci COST (viz „Procedura přijímání projektu COST v ČR“).

Kontaktní osoba pro tuto proceduru na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.


Podpora v Česku: Inter-COST

Výzkumníci z Česka, kteří se již úspěšně zapojili do mezinárodní Akce COST a absolvovali českou vnitrostátní proceduru, se mohou ucházet o granty z programu Inter-Excelence II, podprogramu Inter-COST, které umožňují částečně financovat náklady na výzkum spojený s účastí v Akci COST.
(V posledních letech byla soutěž Inter-COST obvykle vyhlašována v první polovině prosince s uzávěrko na začátku února, přičemž žadatelé museli mít již v den vyhlášení soutěže absolvovanou českou vnitrostátní proceduru přistoupení k Akci COST.)

Stránka programu Inter-Excelence II.
Aktuality podprogramu Inter-COST.Nenašli jste informaci, o které si myslíte, že by tu měla být?
Objevili jste chybu?
Prosím, dejte mi o tom vědět na ludmila.souckova@natur.cuni.cz.

Poslední úprava 14. 6. 2024.

Akce dokumentů