E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFakultní školy

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Partnerství mezi vysokými a středními školami je nezbytným předpokladem efektivního přenosu znalostí a zkušeností mezi oběma typy institucí. Spolupráce sekundárního a terciárního sektoru vzdělávání je zvláště významná při přípravě budoucích učitelů, podpoře mimořádně talentovaných žáků i při realizaci projektů celoživotního vzdělávání pedagogů z praxe. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy si je dobře vědoma potřeby úzké spolupráce mezi fakultou a školami. Vybraným, mimořádně kvalitním, středním školám proto propůjčuje titul „fakultní škola“.

Fakultní školy se stávají partnery fakulty při zajištění kvalitního vzdělávání studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, zejména studijních programů učitelského zaměření. Pedagogové a žáci fakultních škol získávají partnerstvím školy s fakultou možnost nadstandardního přístupu k informacím a vzdělávacím programům realizovaným fakultou. Pedagogové se se svými zkušenostmi stávají partnery kateder a výzkumných týmů podílejících se na přípravě budoucích učitelů a realizujících výzkum v oblasti přírodovědného vzdělávání a oborových didaktik. Spolupráce s fakultou navíc fakultní škole usnadňuje získávání nových kvalitních vyučujících pro výuku přírodovědných předmětů.

Titul fakultní škola propůjčuje děkan PřF UK vybraným školám vždy na dobu 5 let.


Akce pro fakultní školy

Přírodovědecká fakulta pravidelně připravuje akce, na které jsou srdečně zváni žáci, pedagogové i vedoucí pracovníci fakultních škol. Akce mohou být celofakultního i oborově specifického rázu. Jedná se například o:

Jak se stát fakultní školou?

Fakultní školy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se vyznačují vysokou kvalitou přípravy žáků a zvýšeným důrazem na kvalitu výuky přírodovědných oborů (biologie, geografie, geologie a chemie).

Fakultní školy především splňují tato kritéria:

 • Ve škole se realizuje kvalitní výuka alespoň dvou přírodovědných předmětů. Výuku těchto předmětů zajišťují kvalifikovaní a kreativní pedagogové příslušných aprobací.
 • Výuka přírodovědných předmětů ve škole je kvalitní po stránce obsahové, z hlediska uplatňování moderních forem a metod výuky i po stránce materiálního a technického zabezpečení.
 • Kvalita výuky na škole se projevuje mimo jiné v úspěšnosti žáků školy v předmětových soutěžích z přírodovědných oborů a v přijetí absolventů školy ke studiu na vysokých školách.
 • Vedení školy a jednotliví pedagogové mají zájem na dobré komunikaci s pracovišti fakulty a při pedagogických praxích také s praktikujícími studenty fakulty.
 • Vedení školy a jednotliví pedagogové mají zájem aktivně se podílet na přípravě budoucích učitelů, umožňují realizaci pedagogických praxí (hospitace, výukové hodiny), spolupracují s pracovišti fakulty na přípravě a realizaci seminářů pro studenty učitelství, na vedení a oponování studentských prací, na poskytování konzultací či na tvorbě výukových materiálů a umožňují ve škole provádět výzkumné aktivity fakultních kateder a výzkumných týmů.

Závazky PřF a fakultních škol

Získáním prestižního titulu „Fakultní škola PřF UK“ dochází k formalizaci spolupráce školy s fakultou, přičemž pro zdárný a oboustranně přínosný další rozvoj této spolupráce je nezbytné dodržovat níže uvedené závazky.

Závazky fakulty

 • Fakulta podle požadavků fakultní školy poskytuje bezplatné konzultace pedagogům fakultní školy. Tyto konzultace přispívají k zajištění kvalitní výuky jak žáků fakultní školy, tak i budoucích učitelů – studentů příslušných studijních programů fakulty. Konzultace realizují nejčastěji pracoviště fakulty, která zajišťují vzdělávání budoucích učitelů a garantují výuku oborových didaktik.
 • Pedagogové a představitelé fakultní školy jsou pravidelně informováni o akcích pořádaných fakultou, např. o kurzech vzdělávacího charakteru, kurzech celoživotního vzdělávání učitelů nebo o kurzech pro žáky základních a středních škol; jsou seznamováni také s novými poznatky v přírodovědných oborech i v jejich výuce – např. formou seminářů nebo metodických materiálů.
 • Fakulta se zavazuje poskytnout fakultní škole své výukové prostory nebo technické a materiální vybavení, a to na základě smlouvy mezi fakultní školou a fakultou.
 • Fakultní školy získávají partnerstvím s fakultou volný vstup do fakultních muzeí, sbírek a do Botanické zahrady.

Závazky fakultní školy

 • Fakultní škola umožňuje pedagogické praxe budoucích učitelů – studentů v aprobacích s biologií, chemií, geografií, geologií, a to na základě smluvních vztahů mezi školou, jednotlivými pedagogy a fakultou.
 • Fakultní škola vytváří podmínky pro ověřování nových vyučovacích metod a forem práce, metodických postupů a pomůcek připravených v rámci výzkumné činnosti vysokoškolských učitelů a studentů fakulty.
 • Pedagogové fakultní školy participují na konzultacích a oponování kvalifikačních prací studentů fakulty a na projektech z oblasti přírodovědného vzdělávání.
 • Fakultní škola se zavazuje poskytnout fakultě k využití své prostorové nebo technické a materiální vybavení na základě smluvních vztahů mezi školou a fakultou.
 • Fakultní škola napomáhá k šíření dobrého jména Univerzity Karlovy a její Přírodovědecké fakulty a v souvislosti s užíváním titulu fakultní škola postupuje v souladu s vnitřními předpisy univerzity (např. Zásady používání a ochrany znaku Univerzity Karlovy) a fakulty.

Seznam fakultních škol

Seznam fakultních škol včetně kontaktů naleznete zde.

Nabídka pro fakultní školy

Fakultní školy získáním svého titulu nabývají možnosti užší spolupráce s fakultou. Vyjádřením této užší spolupráce je i konkrétní nabídka akcí pro školy.

Fakultní školy mají volný vstup do fakultních muzeí, sbírek a do Botanické zahrady

Fakultní školy mohou také volit z nabídky vzdělávacích aktivit nebo programů PřF UK sestavené pro školy v rámci „Katalogu pro učitele“ na portálu www.prirodovedci.cz. Po zaregistrování může škola využít 5 aktivit ročně zdarma, za úhradu pak libovolný počet dalších aktivit z nabídky.

Dále je školám po registraci na portálu www.prirodovedci.cz k dispozici webové úložiště s výukovými materiály k přírodovědným předmětům a přibližně dvakrát ročně obdrží newsletter s aktuálními akcemi PřF UK a novinkami.
Mateřská škola Základní škola Střední škola
Biologie   Geologie   Chemie   Geografie   Biomedicína Ekologie a živ. prostředí

 

Akce dokumentů