E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2017

Opatření děkana č. 28/2017 k zadávání veřejných zakázek
Opatření děkana č. 28/2017 příloha č. 1 - Předběžné schválení VZ
Opatření děkana č. 27/2017 k oběhu, uzavírání a archivaci smluv a objednávek
Opatření děkana č. 26/2017 kterým se stanoví výše poplatků, náležitosti přihlášky a další podrobnosti k přípravě a průběhu státní rigorózní zkoušky
Opatření děkana č. 25/2017 k pravidlům stanovování výše příplatků za vedení a garantství
Opatření děkana č. 25/2017 příloha č. 1 - Rozpětí příplatků za vedení
Opatření děkana č. 24/2017 Organizační řád Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK
Opatření děkana č. 24/2017 příloha č. 1 - Jednací řád Vědecké rady Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty
Opatření děkana č. 24/2017 příloha č. 2 - Návštěvní řád Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty
Opatření děkana č. 23/2017 kterým se stanoví výše doktorandského stipendia, stipendia za vynikající studijní výsledky a motivačního stipendia v akademickém roce 2017/2018
Opatření děkana č. 22/2017 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací
Opatření děkana č. 22/2017, příloha č.1
Opatření děkana č. 22/2017, příloha č.2
Opatření děkana č. 22/2017, příloha č.3
Opatření děkana č. 21/2017 k zadávání veřejných zakázek
Opatření děkana č. 21/2017 příloha č.1 předběžné schválení VZ
Opatření děkana č. 20/2017 k navrhování mezd zaměstnancům fakulty
Opatření děkana č. 19/2017 k zajištění pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců
Opatření děkana č. 18/2017 k pracovním cestám zaměstnanců
Opatření děkana č. 18/2017, příloha č.1
Opatření děkana č. 18/2017, příloha č.2
Opatření děkana č. 18/2017, příloha č.3
Opatření děkana č. 17/2017 o používání mobilních telefonů a prostředků pro přenos dat pro služební účely
Opatření děkana č. 16/2017 k oběhu, uzavírání a archivaci smluv a objednávek
Opatření děkana č. 14/2017 k celoživotnímu vzdělávání na PřF UK
Opatření děkana č. 13/2017 Změna opatření děkana č. 6/2010 Organizační řád Knihovny chemie Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty
Opatření děkana č. 12/2017 k náhradě škody
Opatření děkana č. 12/2017, příloha č. 1 - Záznam o škodě
Opatření děkana č. 11/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018
Opatření děkana č. 10/2017 Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení do materiálů uchazečů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018
Opatření děkana č. 09/2017 k zápisům do studia v akademickém roce 2017/2018
Opatření děkana č. 08/2017 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací - zrušeno a nahrazeno OD č.22/2017
Opatření děkana č. 07/2017 - Organizační řád Laboratoře cytometrie (ZRUŠENO opatřením děkana č. 3/2021)
Opatření děkana č. 06/2017 - změna opatření děkana č. 2/2017 Organizační řád Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty
Opatření děkana č. 06/2017, příloha č. 1
Opatření děkana č. 06/2017, příloha č. 2
Opatření děkana č. 06/2017, příloha č. 3
Opatření děkana č. 05/2017 k tvorbě a použití sociálního fondu
Opatření děkana č. 04/2017 kterým se vymezuje relevantní entita a výzkumné infrastruktury
Opatření děkana č. 03/2017 Organizační řád děkanátu Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty (ZRUŠENO opatřením děkana č. 2/2021)
Opatření děkana č. 02/2017 Organizační řád Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty (ZRUŠENO opatřením děkana č. 1/2021)
Opatření děkana č. 02/2017 příloha č. 1
Opatření děkana č. 02/2017 příloha č. 2
Opatření děkana č. 02/2017 příloha č. 3
Opatření děkana č. 01/2017 Výpůjční řád knihoven

Akce dokumentů