E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenírok 2014

Opatření děkana č. 18/2014 k uznávání již jednou splněných předmětů (ZRUŠENO příkazem děkana č. 5/2017)
Opatření děkana č. 17/2014 k přijímání habilitovaných akademických pracovníku a vědeckých pracovníků na dobu neurčitou
Opatření děkana č. 16/2014 - Stanovení výše doktorandského stipendia, stipendia za vynikající studijní výsledky a motivačního stipendia v akademickém roce 2014/2015 (ZRUŠENO příkazem děkana č. 5/2017)
Opatření děkana č. 15/2014 - K nakládání s chemickými látkami a směsmi
Opatření děkana č. 14/2014 - K provádění atestací akademických a vědeckých pracovníků
Opatření děkana č. 13/2014 - K provádění atestací akademických a vědeckých pracovníků
Opatření děkana č. 6/2014 - Harmonogram akademického roku 2014/2015 (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění provedených dodatkem č. 1 z 27.10.2014)
Dodatek č. 1 k OD č. 6/2014 - Harmonogram akademického roku 2014/2015
Opatření děkana č. 11/2014 - k cestovním výdajům studentů
Příloha k OD č. 11/2014 - návrh na vyslání studenta na cestu
Příloha k OD č. 11/2014 - vyúčtování cesty studenta
Opatření děkana č. 9/2014 - Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení do materiálů uchazečů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015
Opatření děkana č. 8/2014 - Pokyny pro organizaci státní závěrečné zkoušky probíhající na Přírodovědecké fakultě UK
Opatření děkana č. 7/2014 - Ke kalkulacím finančních nákladů projektů vědy a výzkumu
Opatření děkana č. 5/2014 - K předkládání a projednávání žádostí o akreditace studijních programů a oborů (ZRUŠENO příkazem děkana č. 5/2017)
Opatření děkana č. 4/2014 - Kterým se stanoví výše doktorandského stipendia, stipendia za vynikající studijní výsledky a motivačního stipendia v akademickém roce 2013/2014
Opatření děkana č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek
Opatření děkana č. 2/2014 - K vyplácení účelových stipendií a stipendií za výzkum
Opatření děkana č. 1/2014 - Uvádění titulů z předchozího studia absolventa na diplomech

Akce dokumentů