E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýroční zpráva o činnosti Přírodovědecké fakulty UK za rok 2001

Univerzita Karlova v Praze
Závěrečná zpráva o činnosti Přírodovědecké fakulty za rok 2001

ÚVOD

K charakteru Přírodovědecké fakulty

Přírodovědecká fakulta je částí Univerzity Karlovy, nejstarší university ve střední Evropě. Fakulta sama však zdaleka není tak dlouhověká – byla vytvořena v r. 1920, v době, kdy již bylo zcela zřejmé, že již dále nelze vyučovat přírodním vědám na Fakultách filosofie a medicíny. Ohromný rozvoj přírodních věd a jejich diferenciace do řady specialisovaných oborů, které započaly v devatenáctém století a rychle rostoucí význam přírodních věd pro život lidstva si vynutily zřízení samostatných institucí pro vzdělávání a výzkum v přírodních vědách. Naše fakulta je jednou z nich. V průběhu bouřlivého dvacátého století prožila Universita Karlova mnoho změn a reorganizací. V současné době jsou přírodní vědy rozděleny mezi dvě fakulty, Matematicko fyzikální a Přírodovědeckou. Naše fakulta se zabývá biologií, geografií, geologií a chemií a má zvláštní Ústav pro životní prostředí.

Na Přírodovědecké fakultě jsou dále tři důležité instituce: Botanická zahrada University Karlovy, Mapová sbírka University Karlovy a Hrdličkovo museum člověka. Botanická zahrada má rozlohu 3.5 ha a je v ní 1800 m2 skleníků. Zahrada byla otevřena v r. 1898. Sbírka středoevropské flóry, která byla založena v r. 1904 a byla pak stále rozšiřována, je nejcennější expozicí na otevřeném prostoru. Počet dřevin je také výjimečný. Nejvýznamnější je Ginko biloba cv. Praga, která je jediná na celém světě. Skleníky obsahují důležitou kolekci tropických rostlin, včetně nejstaršího cykasovníku v České republice a hlavně pak sbírku kaktusů a sukulentů, která zahradu proslavila. Zahrada je využívána nejen pro fakultní výuku a výzkum, ale rovněž pro poučení a rekreaci široké veřejnosti.

Mapová sbírka University Karlovy je kartografické výukové a výzkumné pracoviště, které vykazuje rozsáhlé výpůjční, akvisiční a dokumentační aktivity. Historický fond Mapové sbírky se skládá z velkého počtu atlasů, glóbů, mapových listů, knih a časopisů a má nevyčíslitelnou historickou a kulturní hodnotu. Vedle výzkumu je důležitá i činnost publikační, redakční a výstavní.

Hrdličkovo museum člověka vzniklo na podnět světoznámého antropologa Dr. Aleše Hrdličky a na základě podpory presidenta T.G. Masaryka ve třicátých letech tohoto století. Museum je rozděleno na část výstavní, která je otevřena veřejnosti a depozitář využívaný pro výukové a výzkumné účely. Sbírka obsahuje zhruba 4000 položek, z nichž mnohé jsou unikátní, např. sbírka indiánských a pygmejských obličejových masek, frenologická kolekce z konce devatenáctého století, apod.

Naše fakulta, která v současnosti má více než 600 zaměstnanců a bezmála 4000 studentů všech typů studijních programů (bakalářských, magisterských, doktorských) v oborech odborných i učitelských, spojuje tradici s moderními přístupy ke vzdělávání a vědecké činnosti. Záběr naší činnosti je tedy velmi široký a umožňuje nám držet krok s moderními přírodními vědami, které jsou charakterizovány interdisciplinaritou a transdisciplinaritou (viz např. nejznámější multidisciplinární pole, neobyčejně populární v nejširší veřejnosti - komplexní studium životního prostředí člověka). Dále je zde široké pole biomedicínských věd, které má význam pro mnoho aspektů života, komplexní obor geologicko-geografických studií přírodních zdrojů i jejich využívání a ochrany, či oblast chemie moderních technologických materiálů. Základním výchozím bodem veškeré naší práce je neoddělitelné spojení universitní výuky a vědeckého výzkumu. Klademe velký důraz na experimentální činnost a zveme své studenty k účasti na výzkumu spolu s učiteli, jakmile zvládnou nejnutnější vědecké principy a laboratorní techniky.

Výuka a výzkum na moderní universitě samozřejmě vyžaduje co nejširší komunikaci a spolupráci, a proto podporujeme nejen společné projekty v rámci naší fakulty, ale spolupracujeme široce i s dalšími fakultami University Karlovy, s jinými universitami, s Akademií věd České republiky a s dalšími institucemi. Mezinárodní výměna a spolupráce našich pracovníků i studentů je velmi rozsáhlá a rozmanitá a skládá se nejen z formálních projektů, ale i ze zcela neformálních kontaktů. Máme řadu hostujících učitelů a badatelů z celého světa a mnoho našich učitelů a studentů odchází na jiné instituce doma i v zahraničí, aby se poučili a bádali.

Konečně je třeba zdůraznit, že konečným cílem výchovy a výzkumu je hledání pravdy a vytváření podmínek nezbytných pro plný a šťastný život lidstva. Snažíme se přispět tím, že stimulujeme komunikaci a svobodnou výměnu názorů mezi studenty, mezi akademickými pracovníky a mezi těmito dvěma skupinami, zdůrazňujeme širší, lidské rozměry vědy a výuky a podporujeme společenské stránky universitního života. Myslím, že máme štěstí, že jsme součástí University Karlovy, která v sobě spojuje tradici s moderním životem a že žijeme v Praze, jednom z nejkrásnějších měst na světě, které po celou svou historii inspirovalo mnoho tvůrčích osobností.

Stav Přírodovědecké fakulty v roce 2001

Okamžitý stav jakékoli instituce do značné míry vyplývá z jejího předchozího vývoje. Tento vývoj je zjednodušeně, v kostce, vyjádřen Tabulkou 1, která shrnuje jen několik nejdůležitějších kritérií za období posledních pěti let. Pohlédneme-li na čísla v této tabulce, je zřejmé, že Přírodovědecká fakulta je stabilizovanou institucí, která se vyvíjí v zásadě správným směrem.

Tabulka č. 1

1997 1998 1999 2000 2001
Počet pracovníků profesoři/průměrný věk 26/61,50 24/60,25 26/60,68 27/61,48 26/60,65
docenti/průměrný věk 82/54,22 79/54,41 82/53,95 84/54,18 83/54,04
odborní asistenti/průměrný věk 173/41,53 170/41,55 178/41,18 172/42,65 172/42,90
asistenti + lektoři 27 30 25 29 35
ostatní 394 404 404 400 410
Počty stud. bakaláři 202 173 255 250 366
magistři 1956 2049 2319 2101 2204
Ph.D. prezenční /kombinované 291/282 311/312 410/407 463/513 496/536
Počty publikací mezinárodní časopisy 343 270 375 315 341
domácí časopisy 299 218 225 198 128
sborníky 337 172 219 281 382
monografie 161 84 119 140 74
Počty grantů GA ČR 104 103 95 86 108
mimoresortní 48 17 19 20 29
MŠMT + UK 172 216 196 205 157
cizí 17 6 7 12 23
Mezinár. výměna studenti ven krátkodob./dlouhod. 283/17 162/12 300/15 124/8 219/3
studenti sem krátkodob./dlouhod. 237/18 284/16 202/12 112/12 53/5
pracovníci ven 732 806 814 1083 1336
pracovníci sem 314 410 375 267 258
Objem prostředků v rozpočtu (v milionech CZK) dotace na studenty pregraduální a postgraduální 192 613 215 850 246 159 250 037 255 546
a dotace na výzkum:
výzkumné záměry + centra 0 0 36 382 58 291 90 629
granty 47 092 62 135 90 309 78 826 61 034
účel. prostředky celkem 47 092 62 135 126 691 137 117 151 663
hospodářská činnost 7 294 5 505 7 206 6 696 7 367
ROZPOČET celkem 246 999 283 490 380 056 393 850 414 576

 

Studenti

Situace do značné míry odráží současný náhled společnosti na přírodní vědy, a to nejen v naší republice. Zatímco zájem o obory biologické, geografické a studium ochrany životního prostředí je vysoký, podstatně méně populární jsou chemie a geologie, které jsou zcela neopodstatněně spojovány s devastací životního prostředí. Naším úkolem tedy je co nejvíce přispět ke změně tohoto pohledu.

Postupně se zmenšuje převaha počtu studentů magisterského studia nad studiem bakalářským. Dosahujeme toho vytvářením nových bakalářských směrů, s důrazem na praxi a na kombinaci oborů, protože tento typ absolventů bude stále více zapotřebí ve všech oblastech našeho života. Systematicky zvyšujeme počet doktorandů, v zájmu kontinuity českého výzkumu i vysokoškolské výuky. Snažíme se především o zvyšování počtu presenčních doktorandů i když velký počet účastníků kombinovaného studia svědčí o široké spolupráci s řadou dalších školních, výzkumných a průmyslových institucí. Dostáváme se však již do stavu nasycení, nejen z důvodů prostorových, finančních a z důvodů dostupnosti potřebné instrumentace, ale také proto, že snahy o získání většího počtu studentů nesmí být placeny slevováním z kvality výuky.

Akademická obec

Počet akademických a technických pracovníků je stabilizován. To je positivní skutečnost a v žádném případě by počet zaměstnanců neměl v příštích letech růst. Žádoucí je zvýšení počtu habilitovaných pracovníků, zejména profesorů, ovšem při zachování vysoké náročnosti na jejich kvalitu. Čísla uvedená v  Tabulce č. 1 jsou poněkud zkreslující: habilitujeme a jmenujeme řadu pracovníků, kteří u nás sice učí, ale nejsou našimi zaměstnanci (většinou jde o pracovníky AV ČR), tudíž se neobjevují v naší statistice. Věkové složení, tak jako v celém našem vysokoškolském systému a ve výzkumu, není příliš příznivé. K jeho zlepšení sami přispíváme tím, že se snažíme práci na fakultě učinit rozmanitější, modernější a umožnit mladým pracovníkům co nejširší mezinárodní spolupráci. V této souvislosti opět vystupuje do popředí požadavek co největší pozornosti doktorskému studiu. Pokud se však nezlepší ekonomické poměry na vysokých školách, těžko tento úkol splníme beze zbytku.

Účelové prostředky na výzkum a vývoj

Výzkum lze považovat za silnou stránku naší fakulty, což dokumentuje objem účelových prostředků uvedený v Tabulce č. 1. Velmi prudce vzrůstají prostředky na výzkumné záměry a výzkumná centra. V  důsledku toho poněkud poklesly prostředky na granty, neboť při stabilizovaném počtu pracovníků se významná část jejich kapacity vyčerpává na řešení problematiky záměrů.

Nicméně je zde stále řada nevyužitých možností v získávání účelových financí z dalších institucí, zejména mezinárodních. V souvislosti s naším předpokládaným vstupem do Evropské unie bude zapotřebí být co nejaktivnější na tomto poli a uplatnit se v mezinárodním soutěži.

Publikační aktivita

Publikační aktivita je stabilizovaná a celkem uspokojivá, i když je žádoucí počet kvalitních publikací dále zvyšovat. Je především zapotřebí dále zvyšovat podíl prací v kvalitních mediích.

Mezinárodní kontakty

Fakulta spolupracuje s řadou institucí. Mezinárodní výměna je poměrně široká a vyjadřuje do jisté míry renomé pracovníků Fakulty. Bude zapotřebí věnovat pozornost zejména závažným příspěvkům na kvalitních mezinárodních setkáních a podpoře aktivit pracovníků fakulty v renomovaných odborných společnostech. Tyto činnosti mají zásadní význam pro budování a udržování prestiže Fakulty a zprostředkovaně také prestiže celé české výuky a výzkumu. Přestože mezinárodní styky fakulty jsou rozsáhlé, je žádoucí podstatně zvýšit počet dlouhodobých pobytů, především mladých pracovníků a případně doktorandů. To nejen podnítí další zájemce o práci na Fakultě, ale přinese nové metody, ideje, problematiky a kontakty. Obecně by se mělo zintensivnit zapojování studentů do veškerých mezinárodních aktivit Fakulty. Úspěchů bylo dosaženo při rozsáhlém využívání mezinárodních programů, jako je např. ERASMUS. Dobudovávaný kreditní systém by měl přispět k podstatně rozsáhlejší výměně studentů - zde bude ovšem rovněž záležet na finančních možnostech. Základním problémem, jehož řešení bude jistě dlouhodobé, je stále značná "jednosměrnost" mezinárodních výměn - cestou k řešení tohoto problému je nejen zvyšování odborné prestiže fakultních pracovišť, ale rovněž systematické zavádění výuky v cizích jazycích, především angličtině.

Financování

Jak vyplývá z Tabulky č. 1, celkový objem prostředků v rozpočtu fakulty mírně vzrůstá, avšak nárůst stěží pokrývá růst nákladů a v žádném případě neumožňuje zásadní kvalitativní změny v systému práce fakulty. Problém nespočívá pouze v omezeném objemu prostředků, ale rovněž v obtížích s jejich realizací (pozdní přidělování prostředků, jejich nepřevoditelnost z roku na rok, striktní diferencování mezi neinvestičními a investičními prostředky a velmi závažná omezení při zacházení s posledně jmenovanými, nedostatečné institucionální financování, které vede ke snahám financovat instituci zčásti z grantových prostředků, atd.). Naše fakulta udržuje stabilní finanční situaci především díky dobré výkonnosti ve výzkumu a má poměrně značný potenciál pro získávání prostředků doplňkovou činností - zdroje z nestátní oblasti jsou však stále velmi omezené.

Na závěr

Obecně je zapotřebí zlepšit vztah veřejnosti k přírodním vědám, aby pochopila, že nejen že neškodí, ale jsou pro náš život nezbytné a aby více mladých lidí se chtělo těmto oborům věnovat. Z tohoto důvodu co nejvíce podporujeme popularizační činnost, především popularizační aktivity na středních školách.

1. Vedení fakulty

prof. Ing. Karel Štulík, DrSc.
- děkan fakulty linka: 2407
Sekretariát linka: 2411 pí Vosátková, Jurutková
Katedra analytické chemie linka: 2305 pí Vrbová
Fax: 24913538, 21352174
E-mail: stulik@natur.cuni.cz
E-mail: dekan@natur.cuni.cz
Mgr. Hana Kolářová
- tajemnice fakulty linka: 2447
Sekretariát linka: 2411, 2174 Vosátková, Jurutková
E-mail: tajemnik@natur.cuni.cz
doc. RNDr.Bohuslav Gaš, CSc.
- proděkan linka: 2437, 2606, 2364
pro chemickou sekci, pro vědu a výzkum, pro doktorandské studium a SVI
Sekretariát chemické sekce linka 2425 Mgr. Šperlichová
Katedra fyzikální a makromolekulární chemie linka: 2338 pí Kábová
Fax: 24919752
E-mail: gas@.natur.cuni.cz
doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc.
- proděkan linka: 2403
pro geologickou sekci a pro zahraniční styky
Sekretariát geologické sekce linka: 2252 pí Losertová
Ústav geochemie, mineralogie a nerost. zdrojů linka: 2415 pí Píchová
Fax: 24919679
E-mail: jelinek@natur.cuni.cz
doc. RNDr. Jiří Paleček, CSc.
- proděkan linka: 3225
pro biologickou sekci, pro ediční činnost a KTV
Sekretariát biologické sekce linka: 3411 RNDr. Bubalová
Katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie linka: 3243 pí Bedrníčková
Fax: 21953242
E-mail: devbiol@natur.cuni.cz
doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
- proděkan linka: 2265
pro geografickou sekci, ÚŽP a pro ostatní formy výuky (licenční, profesní apod.)
Sekretariát geografické sekce linka: 2207 pí.Tlustošová
Katedra fyzické geografie a geoekologie linka: 2341 pí Přibylová
Fax: 21952341
E-mail: jansky@natur.cuni.cz
doc. RNDr. Helena Klímová,CSc.
- proděkanka linka: 2402
pro studijní záležitosti
Katedra učitelství a didaktiky chemie linka: 2380 pí Pleslová
Fax: 21952380
E-mail: kli@natur.cuni.cz
RNDr. Martin Černý, Ph.D.
- předseda AS PřF UK linka:3414
Katedra parazitologie a hydrobiologie linka 3409 RNDr. Kulíková
Fax: 24919704
E-mail: cerny@natur.cuni.cz

Akademický senát fakulty

e-mail telefon
pokud není uvedeno jinak, je v doméně @natur.cuni.cz pokud čtyřčíslí, jedná se o fakultní linku (2195xxxx)

Zaměstnanecká komora

BIOLOGIE
RNDr. Dr.rer.nat. Fatima Cvrčková fatima 3179
RNDr. Martin Černý, Ph.D.
předseda
cerny 3414, 0608/900882
Mgr. Alena Janovská, Ph.D. janovska 3151
doc. RNDr. Zdena Palková, CSc. zdenap 3174
Dr. Martin Pospíšek, Ph.D. martin 3445, 3166
CHEMIE
RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. pcoufal 2308
RNDr. Helena Ryšlavá, CSc. rysl 2369
Mgr. Filip Uhlík uhlik@sals.natur.cuni.cz 2185
doc. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc. vohlidal 2347
GEOGRAFIE
RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. dzurova 2229
Mgr. Vít Jančák, Dr. jancak 3311
GEOLOGIE
RNDr. Petr Kraft, CSc. kraft 2129
RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
2. místopředseda
matejka 2168
Mgr. Marek Chvátal chvatal 2164

Studentská komora

BIOLOGIE

Mgr. Jan Havlíček havel
Martin Převorovský mprevorovsky@volny.cz
Robin Rašín rasin
Jitka Rudolfová JitkaRudolfova@seznam.cz
Kamil Růžička kruzicka
Mgr. Tomáš Tichý
1. místopředseda
tichy@ibot.cas.cz
CHEMIE
Petr Jedelský jedelsky@seznam.cz
Zbigniew Zawada zawada
GEOGRAFIE
Mgr. Vladislav Čadil vlcdl@post.cz, cadilj@iol.cz
Mgr. Jiří Martínek martinek, jiri@post.cz
GEOLOGIE
Jiřina Dašková daskova
Kryštof Verner vernu
UČITELSTVÍ
Martin Turek martur
Jindřiška Šobáňová sobanova

 

Zástupci PřF v Akademickém senátu UK v roce 2000/01

Zaměstnanecká komora
RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. frynta@cesnet.cz
RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. sykora
Studentská komora
Mgr. Radovan Skyba skyba
Jan Žižka zizka.jan@atlas.cz

Vědecká rada fakulty

 

Předseda:

prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. děkan fakulty 1.
Členové – proděkani
doc. RNDr. Helena Klímová, CSc. proděkanka pro studijní záležitosti 2.
doc. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. proděkan chemické sekce 3.
doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc. proděkan geografické sekce 4.
doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc. proděkan geologické sekce 5.
doc. RNDr. Jiří Paleček, CSc. proděkan biologické sekce 6.
Členové - sekce biologie
prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. Katedra botaniky 7.
prof. RNDr. Jaroslav Kulda, CSc. Katedra parazitologie a hydrobiologie 8.
doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc. Katedra genetiky a mikrobiologie 9.
prof. RNDr. Stanislav Zadražil, DrSc. Katedra genetiky a mikrobiologie 10.
Členové – sekce chemie
doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc. Katedra anorganické chemie 11.
prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc. Katedra fyzikální a makromolekulární chemie 12.
Členové – sekce geologie
prof. RNDr. Petr Čepek, CSc. Ústav geologie a paleontologie 13.
prom. geolog Petr Jakeš, Ph.D. Ústav mineralogie, geochemie a nerost. zdrojů 14.
RNDr. Václav Kachlík, CSc. Ústav geologie a paleontologie 15.
Členové – sekce geografie
prof. Dr. Petr Dostál, Ph.D. Katedra sociální geografie a regionál. rozvoje 16.
prof. RNDr. Martin Hampl, DrSc. Katedra sociální geografie a regionál. rozvoje 17.
prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc. Katedra fyzické geografie a geoekologie 18.
doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. Ústav pro životní prostředí 19.
Členové – externí
RNDr. Vladimír Čermák, DrSc. Geofyzikální ústav AV ČR 20.
RNDr. Antonín Holý, DrSc. ÚOCHB AV ČR 21.
JUDr. Michal Illner Sociologický ústav AV ČR 22.
doc. RNDr. Helena Illnerová, CSc. Předsedkyně AV ČR 23.
RNDr. Čeněk Kysilka, CSc. Spolchemie, Ústí nad Labem 24.
doc. RNDr. Vladimír Mareček, DrSc. ÚFCH J. Heyrovského AV ČR 25.
Ing. Jiří Šíma, CSc. Západočeská univerzita 26.
prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc. LF, Západočeská Univerzita 27.
Ing. Václav Talíř Raiffaisenbank 28.
prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc. Stavební fakulta ČVUT 29.
RNDr. Jiří Velemínský, DrSc. ÚEB AV ČR 30.

 

2. Počet zaměstnanců

Struktura zaměstnanců PřF v členění podle kategorií bez HČ a ostatních aktivit  za rok 2001 (průměrný EP přepočtený) je následující:

 

Tabulka č. 2

Pedagogové: Profesoři 24,435
Docenti 77,091
Odborní asistenti 160,283
Asistenti 28,088
Celkem pedagogové 289,897
vědečtí 93,488
Celkem vědecko-pedag. prac. 383,385
Nepedagogové: THP 112,933
Dělničtí 56,387
Ostatní 74,797
Celkem neučitelé 244,117
Celkem 627,502

 

- Počet pracovníků v členění podle rozpočtové skladby v roce 2001 ( prům. EP přepočtený)

 

Tabulka č. 3

Vysoká škola 534,014
Granty rozp.MŠMT 93,488
Hospodářská činnost 1,000
Ostatní, rozpočtové a nerozpočtové granty 15,858
Celkem 644,360

 

- Struktura kateder a jejich počty zaměstnanců na PřF za rok 2001 (prům. EP přepočtený) je velice členitá. Pro přehlednost uvádím počty zaměstnanců v členění:

 

Tabulka č. 4

sekce pedagogové z toho profesorů nepedagogové
biologická 104,725 6,435 142,004
chemická 66,027 8,833 62,653
geografická 47,686 3,750 15,192
geologická 37,760 3,667 35,119
Ústav život.prostředí 9,350 0,000 5,741
Děkanát - - 62,026
ÚAMVT 7,438 0,000 9,620
Kat.filosofie 6,700 1,750 1,000
KTV 10,211 - 1,250
Mapová sbírka UK - - 2,000
SVI - - 1,000

 

- Podařilo se zajistit, aby ve všech skupinách pracovníků mzdy dosáhly poměrně příznivé výše.

 

Tabulka č. 5

Průměrná měsíční mzda: Pedagogičtí pracovníci 23 237,00 Kč
Vědečtí pracovníci 15 103,00 Kč
THP 16 312,00 Kč
Dělníci 8 508,00 Kč
Ostatní 13 810,00 Kč
Průměrná mzda Celkem 18 331,00 Kč

 

- Docenti jmenovaní v r. 2001

 

Tabulka č. 6

obor k datu
GELNAR Milan parazitologie 1. 2. 2001
FATKA Oldřich paleontologie 1. 5. 2001
MARKOŠ Anton filosofie a dějin přírodních věd 1. 5. 2001
MARHOLD Karol botanika 1. 7. 2001
SVOBODA Petr fyziologie živočichů 1. 8. 2001
VILÍMOVÁ Jitka zoologie 1. 8. 2001
SÝKORA Luděk sociální geografie a regionální rozvoj 1. 8. 2001
HOLÁŇ Vladimír imunologie 1. 11. 2001
JELÍNEK Ivan analytická chemie 1. 12. 2001

- Profesoři jmenovaní v r. 2001

 

Tabulka č. 7

obor k datu
KOMÁREK Stanislav filosofie a dějin přírodních věd 1. 4. 2001
ŘÍHOVÁ Blanka imunologie 1.10. 2001
HOBZA Pavel fyzikální chemie 1.10. 2001
HROUDA František petrologie a strukturní geologie 1.10. 2001
MICHALKOVÁ Kyra genetika, molekul.biologie a virologie 1.10. 2001
SCHULMANN Karel petrologie a strukturní geologie 1.10. 2001
VOHLÍDAL Jiří makromolekulární chemie 1.10. 2001
PACÁKOVÁ Věra analytická chemie 1.10. 2001
ENTLICHER Gustav biochemie 1.10. 2001

 

PŘEHLED AKTUÁLNÍHO STAVU FAKULTY

 

A) Studijní oblast

Na UK PřF je možno studovat 6 programů bakalářského studia, v nich 9 studijních oborů, dále 18 magisterských studijních programů, v nich 30 studijních oborů. Studium v těchto studijních programech probíhalo pouze prezenční formou, 4 z těchto oborů nebyly pro akademický rok 2000/01 otevřeny.

Pro akademický rok 2000/2001 bylo podáno:

- ke studiu bakalářských studijních programů 621 přihlášek uchazečů, z toho 359 žen a 5 cizinců, kteří chtěli studovat v českém jazyce,

- ke studiu magisterských studijních programů 2816 přihlášek uchazečů, z toho 1595 žen a 127 cizinců, kteří chtěli studovat v českém jazyce.

Z přijatých uchazečů se zapsalo do 1. ročníku:

- 205 studentů bakalářských studijních programů

- 491 studentů magisterských studijních programů.

 

K 31.10.2000 studovalo na UK PřF 2570 studentů bakalářských a magisterských studijních programů, z toho:

- v bakalářských studijních programech 366 studentů všech ročníků, z toho 229 žen a 2 cizinci studující v českém jazyce,

- v magisterských studijních programech 2204 studentů českého státního občanství, z nichž bylo 1217 žen, 47 cizinců studujících v českém jazyce a 1 studentka-samoplátce studující v anglickém jazyce.

K 31.12.2001 absolvovalo:

- v bakalářských studijních programech 57 absolventů, z toho 44 žen

- v magisterských studijních programech 289 absolventů, z toho 165 žen a 1 cizinec

 

Správní rada Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových přiznala jednomu studentovi cestovní stipendium.

PřF má vlastní kreditní systém, který je zcela kompatibilní s ECTS, v důsledku toho se zvyšuje počet studentů, kteří vyjíždějí v rámci programu Erasmus. Kursy, které absolvovali naši studenti v zahraničí jsou v souladu s kreditním systémem uznány naší fakultou a naopak zahraniční univerzity uznávají kredity získané na naší fakultě.

Byly vydány 4 soubory modelových otázek k přijímacím zkouškám, a to z biologie, chemie, matematiky a zeměpisu. Z těchto otázek fakulta vychází při přípravě přijímacích testů.

Na fakultě jsou každoročně pořádány přípravné kursy k přijímacím zkouškám z předmětů biologie, chemie, zeměpis a matematika. V roce 2001  se těchto kursů zúčastnilo přibližně asi 340 studentů středních škol

Byla zahájena příprava elektronických zápisů pro studenty UK PřF a elektronické evidence studijních povinností.

 

Péče o studenty

- na kolejích UK  bylo ubytováno 1207 studentů PřF, tj. asi 47 % z celkového počtu studentů bakalářských a magisterských studijních programů, přičemž PřF využívá především kapacit kolejí Hvězda, Větrník, Budeč, Jednota, Volha a Arnošta z Pardubic

- v r. 2001 bylo stipendium za vynikající studijní výsledky vyplaceno v jarním termínu výplat 158 studentům, v podzimním termínu 148 studentům, přičemž celková částka za rok 2001 činila 1,101 600.- Kč

- účelové stipendium bylo vyplaceno 9 studentům v částce 110 000.- Kč

- stipendia cizinců - vládních stipendistů: 3 studentům byla vyplacena částka 81 000.- Kč

- stipendia z jiných zdrojů: 106 studentům byla vyplacena stipendia z grantů o celkové částce 630 600.- Kč

- vzhledem k povaze studia studuje na PřF mizivý počet handicapovaných studentů, jejich event. problémy se zabývá jednak pedagogická rada PřF, jednak pověřený pracovník, který ve spolupráci s IPC UK upozorňuje tyto studenty na různé akce a event. pomoc ze strany UK

- V doktorském studijním programu bylo v roce 2001 evidováno 1032 doktorandů. Studentů prezenční formy studia 496, studentů kombinované formy studia 536. Z celkového počtu bylo 602 mužů a 430 žen. 44 posluchači byli cizinci.

 

Do l. ročníku bylo ve šk.roce 2001/2002 přijato 198 doktorandů. Svou disertační práci obhájilo 46 absolventů.

Doktorandům byla vyplacena stipendia: z rozpočtových prostředků ve výši    26.259.400 Kč

z jiných zdrojů (granty)  4.849.166 Kč                                                                                                                                celkem: 31.108.566 Kč

 

Universita třetího věku

Ve školním roce 2001/2002 se uskutečnilo 5 kurzů:

Fyziologie rostlin         16 absolventů

Antropologie                11 absolventů

Mineralogie                  20 absolventů

Alchymie                       1 absolventka

Paleontologie               16 absolventů

 

B. Oblast vědy a výzkumu

- Výzkumné záměry

 

Tabulka č. 8

Číslo VZ název řešitel
113100001 Struktura, dynamika a funkce molekulárních a supramolekulárních systémů prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc.
113100002 Expertní a predikční systémy vlastností látek a jejich interakcí s prostředím prof. Ing. Jiří G. K. Ševčík, DrSc.
113100003 Regulace a signalizace v živých systémech prof. RNDr. Stanislav Zadražil, DrSc.
113100004 Ekologické a evoluční aspekty rozmanitosti organismů, jejich struktur a interakcí prof. RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
113100005 Látkové a energetické toky ve svrchních vrstvách Země prom. geolog Petr Jakeš, Ph.D.
113100006 Evoluce biosféry a její závislost na anorganickém prostředí doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc.
113100007 Geografická struktura a vývoj interakcí přírodního prostředí a společnosti prof. Dr. Petr Dostál, Ph.D.
113100008 Integrace progresivních trendů přírodovědných oborů do vzdělávání učitelů PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc.

 

- Výzkumná centra

 

Tabulka č. 9

Číslo název řešitel
LN00B107 Euromise Kardio doc. RNDr. Ivan Mazura, CSc.
LN00A005 Experimentální výzkum dynamiky Země a jejího povrchu prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.
LN00A081 Signální dráhy rostlin doc. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.
LN00A026 Centrum molekulární a buněčné imunologie RNDr. Petr Svoboda, CSc.
LN00A081 Signální dráhy rostlin RNDr. Petr Svoboda, CSc.

 

- Tuzemské programy a projekty

 

Tabulka č. 10

- rezortní FRVŠ 47
MŠMT 7
GA UK 103
- mimorezortní GA ČR – pokračující z r. 1998 3
GA ČR – pokračující z r. 1999 14
GA ČR – pokračující z r. 2000 22
GA ČR – pokračující z r. 2001 25
celkem – (hlavní řešitel PřF) 64
celkem – (včetně spoluřešení) 108
GA AV ČR 17
MZ ČR 4
MPO ČR 1
MK ČR 1
MŽP ČR 3
Mze ČR 3

 

- Zapojení do zahraničních programů a projektů

 

Tabulka č. 11

LA INGO 1


OK 1
OC Cost 10
ME KONTAKT 2
COPERNICUS 1
CEEPUS 1
ACTION 2
5. RP 3
ostatní 2

 

- Společné projekty (podle států)

 

Tabulka č. 12

Rakousko AKTION
SRN KONTAKT
USA NASA (dr. Albrechtová)
USA HHMI (doc. Forstová)

 

- Společné projekty, popř. spolupráce mezi UK a mezinárodní organizací

 

Tabulka č. 13

NIDI Nizozemí

 

- Spolupráce s AV ČR - společné projekty

 

Tabulka č. 14

GA ČR hlavní řešitel fakulta hlavní řešitel AV ČR
zahájené v roce 2001 5

 

11
zahájené v roce 2000 4 9

 

zahájené v roce 1999 3 8
zahájené v roce 1998 - 3
GA AV ČR 15 PřF většinou jako spoluřešitel

 

- Společná pracoviště s AV ČR:

 

V listopadu 2001 byla uzavřena smlouva O zřízení a provozování společného pracoviště „Laboratoř evoluční genetiky živočichů“ mezi:

- UK v Praze, Přírodovědeckou fakultou

- Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Liběchově

- Ústavem biologie obratlovců AV ČR v Brně,

Účelem založení společného pracoviště je spojení kapacit k zajištění vysoké úrovně výuky v magisterském a doktorském studiu a k řešení vědeckých projektů v oboru zoologie.

 

- Přehled pracovišť, podílejících se na uskutečňování doktorských studijních programů

 

- Mikrobiologický ústav AV ČR

- Botanický ústav AV ČR

- Ústav experimentální medicíny AV ČR

- Institut klinické a experimentální medicíny MZ ČR

- Státní zdravotní ústav MZ ČR

- Ústav hematologie a krevní transfuze MZ ČR

- Psychiatrické centrum MZ ČR

- Endokrinologický ústav MZ ČR

- Ústav molekulární genetiky AV ČR

- Fyziologický ústav AV ČR

- Parazitologický ústav AV ČR

- Revmatologický ústav MZ AV

- Ústav experimentální botaniky AV ČR

- Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Liběchov

- Ústav anorganické chemie v Řeži

- Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR

- Ústav makromolekulární chemie AV ČR

- Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

- Ústav analytické chemie AV ČR Brno

- Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

- Geologický ústav AV ČR

- Geofyzikální ústav AV ČR

 

C. Přehled publikační aktivity

 

- Publikace 2001 podle druhů dokumentů

 

Tabulka č. 15

druh dokumentu celkem mezinár. domácí
původní práce 324 276 48
přehledové články 32 11 21
překlad v časopise 1 1
recenze 24 15 9
kazuistika 1 1
popularizující články 32 3 29
ostatní články 40 33 7
Σ článků v časopisech 454 338 116
sborníky 377 262 115
monografie 83 18 65
z toho: knihy, kapitoly 49 16 33
učebnice 17 2 15
encyklopedie 10 10
příručky 5 5
překlad 1 1
slovník 1 1
anglicky česky
disertace 10 6 4
rigorózní práce 2 2
habilitační spisy 5 1 4

 

- RIV za rok 2001

 

Tabulka č. 16

grantová agentura
MŠMT 659
GAČR 347
GA AV ČR 35
Min. zdravotnictví 1
Min. zemědělství 1
Min. životního prostředí 2
Min. průmyslu a obchodu 1
c e l k e m   v ý s t u p ů 1046

 

- Středisko vědeckých informací

 

Tabulka č. 17

Počet knihovních jednotek celkem 602 909
z toho: knihy a periodika 513 380
ostatní dokumenty 89 529
Přírůstky za rok celkem 5 414
z toho: knihy a periodika 4 435
ostatní dokumenty 979
Úbytky knihovních jednotek za rok 11 645
Počet titulů odebíraných periodik 1 276
Výpůjčky absenční celkem 68 486
Meziknihovní výpůjční služba 265
z toho: jiné knihovně 242
z jiné knihovny 23
Mezinárodní výpůjční služba 17
z toho: jiné knihovně 1
z jiné knihovny 16
Zaregistrovaní uživatelé 10 477
Zpracované rešerše a bibliografie 93
Vydané publikace 0
Počet zhotovených kopií 17 331
Vzdělávací a výchovné akce pro uživatele 7
Odborné porady, konzultace pro knih. 7
Počet míst ve studovnách a čítárnách 176
Prostředky na nákup a ochranu fondů 9 464 212
Počet knih. jednotek ve volném výběru 144 488
Počet databází v knih. vytvářených 9
Počet titulů zpřístupňovaných bází dat 41
z toho: zpřístupněných poč. sítí 13
na CD ROM 27
Počet dílčích knihoven 9
Celkový počet zaměstnanců 21 (přepočtený 18)
z toho: se vzděláním vysokoškolským 10 (přepočtený 9,3)
z toho knihovnickým 4 (přepočtený 3,3)
se vzděláním středoškolským 11 (přepočtený 8,7)
z toho knihovnickým 7 (přepočtený 6,2)

 

D. Oblast zahraničních styků

 

- Mobilita akademických a vědeckých pracovníků

 

Tabulka č. 18

Fakultní dohoda Konference a sympozia Přednáškové pobyty krátkodobé Přednáškové pobyty dlouhodobé Odborné stáže Jiné Celkem
Země Vyslání Přijetí Vyslání Přijetí Vyslání Přijetí Vyslání Přijetí Vyslání Přijetí Vyslání Přijetí Vyslání Přijetí
Austrálie 3 1 4
Ázerbájdžánská republika 2 1 2 1
Belgické království 7 6 13
Brazilská federativní republika

7

7

Bulharská republika

1

3

1

3

Chilská republika

1

1

1

1

Chorvatská republika

7

4

11

Čínská lidová republika

6

4

6

4

Dánské království

2

5

1

7

1

Egyptská arabská republika

1

3

3

1

Estonská republika

1

1

1

1

Finská republika

1

2

6

1

2

8

4

Francouzská republika

51

7

3

3

9

1

52

11

115

22

Guatemalská republika

1

1

Indická republika

1

1

1

2

2

3

Irsko

3

1

3

1

7

1

Islandská republika

1

1

Italská republika

25

1

1

1

7

10

5

43

7

Izraelský stát

1

1

1

1

Japonsko

3

5

8

Jihoafrická republika

5

2

7

Kamerunská republika

2

1

2

1

Kanada

1

1

1

5

8

1

10

7

Kapverdská republika

1

1

Kazašská republika

2

14

2

16

2

Konžská republika

1

1

Kyperská republika

8

3

11

Libyjská arabská lidová socialistická džamáhírija

1

1

Litevská republika

1

3

4

Lotyšská republika

1

1

1

1

Lucemburské velkovévodství

1

1

Maďarská republika

3

16

2

19

2

Mongolská republika

7

2

7

2

Nizozemské království

32

8

11

40

11

Norské království

6

8

14

Nový Zéland

5

2

7

Peruánská republika

3

1

3

1

Polská republika

2

11

43

4

8

1

57

12

Portugalská republika

28

4

1

32

1

Rakouská republika

4

4

26

1

3

2

1

48

14

82

21

Řecká republika

15

6

2

21

2

Ruská federace

2

3

2

5

2

Slovenská republika

6

11

95

1

4

4

170

14

275

30

Slovinská republika

9

1

10

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

1

44

3

2

5

21

9

68

17

Spojené státy americké

27

2

6

7

19

30

52

39

Spolková republika Německo

6

2

77

2

5

3

4

4

65

8

157

19

Syrská arabská republika

6

6

Španělské království

9

26

23

58

Švédské království

2

8

2

2

10

4

Švýcarská konfederace

11

10

4

21

4

Turecká republika

7

1

1

3

11

1

Ukrajina 2 4 2 4
Uzbecká republika 2 2
Celkem 30 34 604 24 30 31 23 8 559 146 1246 243

 

- Mobilita studentů

 

Tabulka č. 19

Fakultní dohoda Konference a sympozia Studijní pobyty krátkodobé Studijní pobyty dlouhodobé Odborné stáže Jiné Celkem
Země Vyslání Přijetí Vyslání Přijetí Vyslání Přijetí Vyslání Přijetí Vyslání Přijetí Vyslání Přijetí Vyslání Přijetí
style="text-align: right; ">Belgické království 1 1
Dánské království 2 2 4
Finská republika 2 2
Francouzská republika 4 10 14
Guatemalská republika 1 1
Italská republika 1 1 1 2 1
Kamerunská republika 1 1
Kapverdská republika 1 1
Kazašská republika 2 2
Konžská republika 1 1
Libyjská arabská lidová socialistická džamáhírija 1 1
Nizozemské království 6 3 3 9 3
Polská republika 6 6
Portugalská republika 5 5
Rakouská republika 7 5 12
Řecká republika 7 7
Ruská federace 4 4
Slovenská republika 1 9 9 19
Spojené království Velké Británie a Severního Irska 3 6 9
Spojené státy americké 2 2 2 2
Spolková republika Německo 2 14 3 16 3
Španělské království 5 5
Švédské království 1 1
Švýcarská konfederace 1 1 1 1
Celkem 5 54 9 51 17 119 17

 

 

- Akce s mezinárodní účastí

 

Tabulka č. 20

Název jazyk pořadatelé
celkem/
z toho PřF
místo stát od –do počet účastníků
/cizinců
typ akce
SWAPNET 2001 A 3/1 Prachov.
Skály
ČR 7.5.-11.5. 80/80 světová
9th Coal Geology Conference A 3/1 Praha ČR 25.6.-29.6. 86/35 světová
Mezinárodní kurz UNESCO A 2/1 Praha ČR 8.10.-22.12. 27 cizinců světová
1st.Workshop on Bird Schistosomes and Cercarial Dermatitis A 2/1 Dolní Věstonice ČR 10.9.-14.9. 32/21 světová
IWAF"International Workshop of Agglutinatud Foraminifera A 2/1 Praha ČR 7.9.-9.9. 66/61 evropská
Mezinárodní US-CZ workshop A 4/1 Praha ČR 19.6.-23.6. 44/15 světová
Didaktika biologie a didaktika geologie - současnost a perspektivy Č 3/1 Praha ČR 11.9.-14.9. 86/32 evropská

 


E) Ekonomické ukazatele

(viz Zpráva o hospodaření fakulty v roce 2001)

 

-  Akce hrazené z FRIM.

 

Tabulka č.21

581 010 Rekonstrukce mineralogické posluchárny 3 085 880 Kč
581 011 EPS Benátská 2 1 493 776 Kč
581 016 Modernizace Horská 286 619 Kč
581 013 Rekonstrukce laboratoří Viničná 1 998 637 Kč

 

Sekce Biologie 5 215 205 Kč
Chemie 5 102 929 Kč
Geografie 1 287 914 Kč
Geologie 3 000 000 Kč
ÚŽP 838 608 Kč
Děkanát 77 454 Kč
ostatní 3 652 532 Kč
Celkem 19 174 642 Kč

- Výzkumné záměry

 

Tabulka č. 22

Zaváděcí číslo projektu Přidělené finanční prostředky
IV NIV Celkem
22-313001 1 817 000 17 028 000 18 845 000
22-313002 3 498 000 3 498 000
21-313003 1 652 000 22 842 000 24 494 000
21-313004 10 506 000 10 506 000
24-313005 330 000 6 060 000 6 390 000
24-313006 1 652 000 4 599 000 6 251 000
23-313007 455 000 6 415 000 6 870 000
21-313008 496 000 2 141 000 2 637 000

 

- Výzkumná centra

 

Tabulka č. 23

Zaváděcí číslo projektu Přidělené finanční prostředky
NIV
48-550501 3 906 000
48-550502 426 000
48-550503 2 630 000
48-550504 4 381 000
48-550505 300 000

Přidělené finanční prostředky na Výzkumné záměry a Výzkumná centra byly účelně vyčerpány v plné výši.

 

F) Kontrolní činnost fakulty

- Ekonomické oddělení

V průběhu roku 2001 proběhly 4 řádné a 2 mimořádné kontroly pokladny fakulty. Inventarizační komise při těchto fyzických inventurách potvrdily správnost pokladní hotovosti vůči účetní evidenci.

·        Řádné fyzické inventury proběhly v termínech

-         12.03.2001

-         26.06.2001

-           5.09.2001

-         31.12.2001

·        Mimořádné fyzické inventury byly provedeny v termínech.

-           7.06.2001

-         18.06.2001

V roce 2001  byla provedena fyzická inventarizace hmotného a nehmotného majetku fakulty ke dni 31.12.2001. Inventarizační rozdíly byly projednány Fakultní inventarizační komisí a Náhradovou komisí. Veškeré inventurní rozdíly byly promítnuty v účetní evidenci fakulty k 31.12.2001.

·        Při závěrkových pracích byla provedena inventarizace veškerých závazků fakulty (dodavatelům, zaměstnancům a ostatním orgánům a organizacím), byla provedena inventura pohledávek a bankovních účtů.

 

·        Ve dnech  4. 4. – 6. 4. 2001 vykonala referentka PO UK tématickou kontrolu stavu požární ochrany.  Zjištěné nedostatky byly odstraněny ve stanoveném  termínu.

 

- Vyhodnocení čerpání grantových prostředků z hlediska hospodárnosti a účelnosti v roce 2001

Grantové prostředky přidělené v roce 2001 byly jednotlivými řešiteli vynakládány k účelu dle dispozic daných rozpočtem příslušného grantového úkolu, tj. dle jednotlivých nákladových složek s důrazem na zabezpečení maximální hospodárnosti takto vynakládaných finančních prostředků při současném zajištění potřeb pro zabezpečení nutných potřeb k řešení grantového úkolu. Nedošlo k zásadním prohřeškům proti pravidlům grantových systémů.

Vedení fakulty se všemi nositeli grantových úkolů, u kterých došlo k přečerpání přidělených finančních prostředků tuto situaci projednalo a přijalo opatření k dodržování stanovených rozpočtů.

Z pohledu nositelů grantových úkolů je jako záporné hodnoceno nerovnoměrné přidělování finančních prostředků, de facto žádné prostředky nejsou přidělovány v první čtvrtině roku, a téměř polovina je přidělena ve druhé polovině roku, což právě může vést u velkých grantů k možnosti i mírného nechtěného překročení.

 

- Kontrola provedených zadání veřejných zakázek.

Veškerá zadání veřejné zakázky v roce 2001 byla provedena v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 199/94 Sb., v příslušných letech ve znění novely č. 148/1996 Sb. a zák. č. 93/98 Sb.. Ve většině případů bylo postupováno podle § 49 odst. 1, v některých případech, pokud to zákon umožňoval, podle § 49 a) – „zjednodušené zadání“. Zadávání veřejných zakázek hrazených ze základní dotace organizovalo ve většině případů Centrální oddělení správy budov a investic, a to za právní asistence.

Zadání zakázek hrazených z grantů MŠMT a GAČR byla organizována příslušnými vědeckými pracovišti.

Seznam uskutečněných zadání je uložen v sekretariátu děkana, písemné podklady k jednotlivým zadáním jsou archivovány na příslušných pracovištích.

 

 

Prof. Ing. Karel Štulík

děkan fakulty

 

 

Akce dokumentů