E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZpřesnění dlouhodobého záměru pro rok 2002

Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty: Zpřesnění pro rok 2002

Činnost fakulty v kalendářním roce 2002 vychází z obecného dlouhodobého záměru, s přihlédnutím k okamžité situaci, potřebám a možnostem. Záměry pro rok 2002 lze sumarizovat takto:

A) Vzdělávací proces

Pro akademický rok 2002/2003 přijmout maximální počty studentů všech programů, v mezích daných technickou zvládnutelností (hlavně kapacita laboratoří) a hlavně financovatelností. Zvláště podporovat doktorské studium.

Připravovat další únosné rozšíření bakalářského profesního studia, programů CŽV, případně U3V. Připravit vnitřní pravidla pro CŽV, včetně výše poplatků a pravidel pro případný přechod frekventantů CŽV do řádného studia.

Průběžně pracovat na přípravě ucelených výukových programů v angličtině, atraktivních pro studenty ze zahraničí. Pro získání zahraničních zájemců o studium systematicky rozšiřovat a zdokonalovat informační systém a posilovat kontakty se zahraničními agenturami.

Dokončit implementaci fakultního kreditního systému a dále pracovat na jeho zdokonalování.

Na základě dlouhodobých záměrů fakulty a aktuálních požadavků systematicky připravovat podklady pro celkovou reakreditaci fakulty v r. 2002/2003.

Dále rozvíjet účast fakulty v programech Erasmus/Sokrates a všechny další formy mobility jak studentů, tak pedagogů.

Dále systematicky budovat soubor akademických pracovníků všestrannou podporou doktorandů a mladých vědců, intensivní habilitační a jmenovací činností a personální politikou.

Systematicky implementovat počítačový systém evidence studentů a řízení výukového procesu.

B) Výzkum a vývoj

Především učinit kroky pro širší participaci fakulty v mezinárodních programech (např. příprava účasti v 6. Rámcovém programu EU), při budování výzkumných center, v programech vyhlašovaných ministerstvy vlády ČR, apod.

Všestranně podporovat výzkum v rámci domácích i zahraničních grantů, s důrazem na postdoktorandské granty a jiné typy grantů pro mladé pracovníky.

Maximálně podporovat mezinárodní výměnu, s důrazem na dlouhodobé pobyty mladých pracovníků, včetně PhD. studentů a postgraduantů.

Připravovat a realizovat možnosti vytváření společných pracovišť, jak s ostatními fakultami UK, tak s dalšími vysokými školami a ústavy AV ČR či jiných výzkumných institucí.

Dále všemi dostupnými prostředky rozšiřovat a zkvalitňovat vědecký informační systém fakulty.

C) Praktická aplikace výzkumu a jeho komerční využití

Podporovat dosavadní formy hospodářské činnosti pracovníků fakulty.

Vytvářet nové možnosti, především vyhledáváním širších smluv s praktickými institucemi.

Zdokonalovat a doplňovat vnitřní předpisy fakulty, které se týkají této oblasti.

Pracovat na zlepšování povědomí pracovníků fakulty o hospodářsko-právních možnostech a pravidlech realizace výsledků (např. patentové otázky).

D) Provoz a řízení fakulty

Dopracovat systém vnitřních předpisů fakulty tak, aby vznikl konsistentní soubor, plně kompatibilní jak s dlouhodobými záměry fakulty, tak se současnou legislativou.

Dále pracovat na racionalizaci a vzájemném propojení všech složek správního aparátu, při zachování stávajícího počtu jeho pracovníků.

Dále budovat a zdokonalovat fakultní informační systém, se stejným důrazem na všechny jeho složky, tj. studijní, vědeckou a správně-hospodářskou.

Provést podrobný průzkum přístrojového vybavení a stavu obslužných pracovišť a na tomto základě zvážit možnosti jejich případného spojování ve větší celky tak, aby jejich využití pro potřeby celé fakulty bylo jednodušší, přímočařejší a byly vyloučeny duplicity či multiplicity (velké, nákladné přístroje, které mají význam pro více oborů, servisní pracoviště sloužící více oborům, atd.).

Na základě zařazení některých akcí z dlouhodobého investičního plánu PřF do investičního plánu MŠMT, a též s ohledem na zpřísňující se legislativu, zejména v oblasti bezpečnosti práce, hygieny, ochrany zvířat a práce s geneticky modifikovanými organismy, byly v roce 2001 realizovány, nebo alespoň zahájeny, investiční akce položek 1. – 3 z dlouhodobého investičního plánu PřF.

Navíc se počítá se započetím výstavby výtahu v objektu Albertov 6, nutností se stala částečná rekonstrukce akvária ve Viničné 7.

V r. 2002 bude rovněž nutno zahájit výstavbu zvířetníku, což si vynutila změna předpisů pro získání akreditace pro chov zvířat.

Na základě opakovaných požadavků pracovníků Mapové sbírky na přemístění sbírky z pronajatých místností budou hledány možnosti využití některých prostor rekonstruovaných v rámci dlouhodobého investičního plánu fakulty. Další prostředky z vlastního FRIM budou vynaloženy na rekonstrukci sklářské dílny v objektu Hlavova 8 a na rekonstrukci některých laboratoří a poslucháren v budovách sekcí. Při rekonstrukci budov je nutno mít na mysli, že prostor připadající na osobu je nejnižší v rámci celé UK a tedy prostředky využít nejen na modernizaci stávajících prostor, ale i na vytváření prostor nových (např. půdní vestavby), případně na získání nových objektů.

 

Dlouhodobý investiční plán PřF

1. dokončit systém EPS realizací jeho poslední části v objektu Benátská 2
2. provést celkovou rekonstrukci budovy Hlavova 8
3. provést rekonstrukci experimentálního skleníku Viničná 5
4. provést rekonstrukci objektu Albertov 6
5. provést rekonstrukci objektu Viničná 7
6. provést rekonstrukci objektu Viničná 5
7. provést rekonstrukci objektu Benátská 2
8. provést rekonstrukci objektu trafo Albertov 3
9. provést rekonstrukci objektu Benátská 4
10. provést rekonstrukci objektu Na Slupi 16
11. provést rekonstrukci opěrných zdí a oplocení Botanické zahrady
12. provést zpevnění vozovek v objektu V5, V7, A6, H8
13. provést rekonstrukci kanalizační přípojky Botanické zahrady
14. provést sadové úpravy parc. Č. 1558
15. provést výstavbu víceúčelového objektu Albertov.

Diskuse k tomuto materiálu proběhla:

- na zasedáni ASF dne 5. října 2001
- na zasedáni Vědecké rady fakulty dne 17. 5. 2001 a 13. 12. 2001.

Prof. Ing. Karel Štulík
V Praze dne 2. 5. 2002

Akce dokumentů