E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPlán realizace strategického záměru Přírodovědecké fakulty UK pro rok 2017

Schváleno Vědeckou radou fakulty dne 11.5.2017.

Vzdělávací činnost

V diskuzi ke vzdělávání bude zahájena diskuse týkající se revize stávajících studijních programů s cílem připravovat inovace stávajících a návrhy nových programů v reakci na změny pracovního trhu a vývoji vědních oborů. Tato aktivita bude probíhat:

a) v rámci přípravy institucionální akreditace Univerzity Karlovy,

b) v rámci zavádění nově akreditovaných studijních programů a oborů do fakultního systému tak, aby výuka v těchto programech mohla být zahájena od 1. 10. 2017 (na podzim 2016 byly zveřejněny podmínky pro přijetí a byla zahájena příprava přijímacích zkoušek a implementace studijních plánů do SISu);

V této souvislosti bude probíhat příprava podkladů pro žádost o institucionální akreditaci UK, a to v součinnosti s Rektorátem Univerzity Karlovy (RUK), Akademickým senátem Přírodovědecké fakulty (především jeho legislativní komisí) a Akademickým senátem Univerzity Karlovy (především jeho legislativní komisí) a fakultním právníkem a právníky RUK.

Dále bude provedena analýza činnosti rad garantů oborů v rámci stávajících studijních programů (koordinace zajištění výuky zejména povinných a povinně volitelných předmětů v rámci studijních plánů, revize obsahu předmětů ve vztahu ke státní závěrečné zkoušce a k profilu absolventa, spojená s případnou aktivizací rad.

Dále dojde k revizi českých a anglických webových stránek pracovišť a zejména studijních programů/oborů, za odstranění neaktuálních či zavádějících informací. Především anglické webové stránky budou muset být rozšířeny a samozřejmě aktualizovány.

Během roku 2017 bude muset dojít k úplné implementaci novely vysokoškolského zákona a vnitřních předpisů univerzity, a to včetně přípravy vnitřních předpisů fakulty a příslušných opatření děkana (zejména v oblasti Standardů studijních programů, hodnocení kvality vzdělávací činnosti, elektronického zveřejňování závěrečných prací apod.).

U studijní agendy, která nepodléhá Správnímu řádu (vydání Karolínky 2017/2018 v PDF, výkaz o studiu v SIS, revize běžných listinných žádostí studentů - např. o uznání rekvizit předmětů) je naplánována její plná elektronizace.

U agendy studentů se speciálními potřebami je ve spolupráci s RUK naplánováno její posílení.

Za účelem zlepšení podmínek učitelského studia bude zřízena pozice fakultního koordinátoru pro zajištění pedagogicko-psychologického bloku. V rámci podpory učitelského studia bude ve spolupráci s Pedagogickou  fakultou UK rovněž otevřena nová kombinace dějepis-geografie se zaměření na učitelství, která na žádné jiné vysoké škole v ČR dosud není.

Studijní oddělení ve spolupráci s Oddělením vnějších vztahů bude kultivovat prostředí pro získávání nových uchazečů o studium na naší fakultě prostřednictvím fakultních škol a jejich “fakultních” učitelů.

V souvislosti s požadavky nového vysokoškolského zákona  a agendy hodnocení kvality vzdělávací činnosti bude již s letním semestrem 2016/2017 zavedena elektronická verze ankety hodnocení výuky, dosavadní papírové hodnocení kvality bude ukončeno po letním semestru 2016/2017 a dále již toto hodnocení bude probíhat pouze elektronicky. Hodnocení letního semestru tedy proběhne oběma způsoby .

Doktorské studium

V této oblasti je naplánována revize složení oborových rad a členů komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertací, a to zejména s ohledem na délku platnosti stávající akreditace, tematické proměny zaměření studia od udělení akreditace a kvalifikační růst odborníků v jednotlivých studijních programech a akademických pracovníků fakulty.

Rovněž u doktorského studia dojde k téměř úplné elektronizaci agendy, tedy k zpřístupnění disertačních prací v elektronické podobě členům oborových rad a členům komisí pro obhajobu disertací; rovněž generování komisí bude probíhat v SISu.

U agendy zahraničních studentů je plánováno personální posílení, kdy nová paní referentka se bude starat o zahraniční studenty od procesu nostrifikace až po agendu doktorského studií a zároveň překlady studijních předpisů týkající se doktorského studia do angličtiny.

Rovněž bude vyřešena administrativní podpora zahraniční mobility doktorandů, kde se  v SISu upraví modul “Evidence stáží”  a dojde ke koordinaci aktivit relevantních oddělení děkanátu.

Vědecká, výzkumná a vývojová činnost

Na fakultě bude založeno oddělení projektového řízení, které bude integrovat podporu grantových žádostí a projektů během celého cyklu od žádosti přes realizaci po udržitelnost; se zvláštním důrazem na operační programy (OP) a mezinárodní granty a nastavení kontrolních mechanismů řešených projektů OP. S tím souvisí i příprava žádostí do druhého kola OP VVV výzvy 19 - excelentní výzkum, formou dopracování vysoce hodnocených fakultních žádostí v 1. kole. Fakulta rovněž plánuje zapojení do výzvy č. 25 OP VVV - předaplikační výzkum.

Přírodovědecká fakulta bude úzce spolupracovat při přípravě klasifikace oborů na UK a připravovat se na přechod na novou metodiku hodnocení RVVI.

Sekce připraví podklady pro nové kolo vyhlášení projektů Univerzitních center excelence (UNCE), přičemž se předpokládá, že současná úspěšná centra budou pokračovat a zároveň se budeme ucházet o centra nová. Fakulta bude aktivně vyhledávat vhodné kandidáty na projekty PRIMUS, aby se zvýšil počet možných vybratelných kandidátů do tohoto programu.

Během roku rovněž dojde k reflexi hodnocení přihlášek projektů PROGRES, kdy sekce budou reagovat na některé připomínky hodnotitelů. Reprezentanti fakulty budou participovat v kontaktech s klíčovými zahraničními partnery jako např. dnech UK ve Velké Británii, s Carolina State University  a dalšími tradičními či novějšími partnery.

Třetí role

V oblasti styku s veřejností (PR) budeme definovat strategii komunikačních aktivit fakulty a vytvoříme a realizujeme reklamní kampaně na webu a sociálních sítích, podporující oslovování a motivaci uchazečů o studium. Se zapojením fakultní veřejnosti bud ukončen proces výběru znaku fakulty a v návaznosti na tuto akci (až po legislativním schválení) bude případně následovat příprava sady materiálů vizuální identity fakulty.

Dále plánujeme nastavit program systematické komunikace a spolupráce s fakultními školami a učiteli a upravit nastavení komunikační platformy Přirodovědci tak, aby zohledňovala cíle a priority fakulty v oslovování uchazečů o studium. Bude vytvořen tištěný propagační materiál “Proč studovat na fakultě”.

Rovněž připravíme a postupně etablujeme program dobrovolnictví na Přírodovědecké fakultě.

Budeme se snažit o rozšíření možností využití ploch v okolí fakulty pro relaxaci a setkávání studentů, zaměstnanců a návštěvníků fakulty.

Společenství lidí

Fakulta bude nadále usilovat o rozvoj mezinárodních kontaktů, získávání zahraničních odborníků a navýšení mobility akademických pracovníků studentů pro získání zahraničních zkušeností.  Pro roky 2016-17 došlo k významnému navýšení rozpočtu programu Erasmus. Fakulta bude podporovat efektivní čerpání tohoto zdroje a vytvoření podmínek pro výjezdy studentů a zaměstnanců. Preferenčně by se měla navyšovat část využívaná na praktické stáže studentů.

Zabezpečení činností

Fakulta je úspěšná v přípravě projektů a získávání finančních prostředků z OP. Realizace těchto projektů je významným faktorem dalšího rozvoje fakulty, ale přináší i rizika, která je třeba včas identifikovat a efektivně řešit. Proto bude oddělení projektového řízení rozšířeno tak, aby mohlo provádět průběžnou kontrolu realizace projektů a aktivit dílčích řešitelských týmů, jejich souladu s harmonogramem a pravidly operačního programu. Zároveň dojde k nastavení pravomocí, oběhu dokumentů a dalších procesů souvisejících s řešením těchto projektů umožňující takovou kontrolu (formou opatření děkana) . K řešení silně vzrůstajících nároků na plnění byrokratických nařízení dopadajících na vysoké školy a tedy i Přírodovědeckou fakultu bude založeno Právní oddělení, jehož náplní bude zajišťování právních služeb a poradenství, administrace smluvních vztahů a veřejných zakázek.

V oblasti informačních technologií (IT) bude přípraven proces archivace a skartace v rámci modulu spisové služby, proběhne příprava a pilotní testování modulu pro elektronické převodky majetku, bude zaveden elektronický pohled na návrhové listy v CIS. Dále se předpokládá implementace systému pro zveřejňování smluv a objednávek nad 50 tis. Kč (povinně od 1 7.), dále implementace systému pro EET v rámci fakultního e-shopu. Ve fakultních oborových knihovnách dojde k rozšíření kamerového systému.

V rámci technického zabezpečení IT dojde k obměně prvků síťové infrastruktury - Firewall, Proxy, switche LAN, AP WIFI a obměně virtualizačních serverů pro studovny a učebny. Bude uspořádán seminář pro správce ukládání produkčních dat a záloh v hybridním prostředí datového úložiště PřF a CESNET a vyhodnoceny podmínky celofakultních multilicencí klíčového SW ve vazbě na novou licenční politiku UK.

V rámci facility Biocev bude nutné zajistit administraci a realizaci NPU II i již přiděleného projektu OP VVV Czech-BioImaging, včetně nezbytných organizačních změn.

Ve spolupráci s atelierem Znamení čtyř - architekti připomínkovat a dále specifikovat vědecké i nevědecké plochy projektu Kampus Albertov (KA), s výrazným zapojením COSBI spojeným s jeho personálním posílením, a to v průběhu přípravy projektové dokumentace a všemožného napomáhání realizaci tohoto pro Přírodovědeckou fakultu UK klíčového rozvojového projektu (spolu s MFF a 1.LF). S tím souvisí vyřešení demolice bývalé konírny Revmatologického ústavu, která by mohla blokovat další fáze řešení projektu. Na úrovni děkanů fakult pokračovat v konzultacích o budoucím provozním modelu Kampusu Albertov, za koordinace Monitorovacím výborem KA. PřF UK bude zajišťovat provoz Alžbětinské zahrady dle platné smlouvy.

Fakulta bude podporovat Mateřskou školku (MŠ) Rybička poskytující dětem předškolního věku plnohodnotný vzdělávací program s atraktivní přírodovědnou nadstavbou.  Zájem v době zápisu  cca 3x překračuje kapacitu, která se uvolňuje v následujícím školním roce. Vzhledem k úspěšné žádost MŠ Rybička o finanční podporu grantu MPSV (ESF, OP Zaměstnanost, trvání do 31.8.2018), je aktuálně finanční zátěž fakulty výrazně omezena. Do budoucna budeme hledat další zdroje a vhodný model budoucího financování, a to s ohledem na zájem prozkoumat možnosti navýšení kapacity školky a tím i snížení nákladu na jedno umístěné dítě

V Botanické zahradě (BZ) plánujeme dobudovat automatickou závlahu BZ a snížit tak nutné provozní prostředky BZ. Dále bude aktualizován strategický plán rozvoje botanické zahrady, v jehož rámci dojde k začlenění neskleníkové části Genetické zahrady do infrastruktury BZ (experimentálních ploch, parkových částí včetně teras), se zajištěním jednotlivých činností zaměstnanci BZ a zainteresovanými katedrami a finančním krytím provozu.

Akce dokumentů