E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktualizace dlouhodobého záměru Přírodovědecké fakulty UK v roce 2016

Schváleno akademickým senátem fakulty dne 21.4.2016.

Vzdělávací činnost

 • revize stávajících programů s cílem připravovat inovace stávajících a návrhy nových v reakci na změny pracovního trhu a vývoj vědních oborů
 • příprava projektů OP VVV výzev 15 a 16 zaměřených na modernizaci studijních programů a jejich infrastruktury
 • vytvořit atraktivní webové stránky pro uchazeče o magisterské studium
 • podnítit obohacení nabídky kurzů Bakalář plus
 • inovovat webovou prezentaci pro program Bakalář plus
 • vyhodnotit nový způsob výuky angličtiny v jednotlivým kurzech CŽV
 • aktivně se podílet na vzniku systému zajišťování kvality (včetně hodnocení vzdělávací činnosti) na UK tak aby byl v souladu s potřebami přírodovědně zaměřených fakult
 • uzavírání strategických partnerství s prestižními univerzitami za účelem realizace studentských a učitelských výměn
 • zhotovení a zveřejnění mapy spolupracujících univerzit v rámci programu Erasmus+ a CEEPUS

Doktorské studium

 • revize stávajících programů s cílem připravovat inovace stávajících a návrhy nových v reakci na změny pracovního trhu a vývoj vědních oborů
 • příprava projektů OP VVV výzev 18 a 17 zaměřených na modernizaci studijních programů a jejich infrastruktury

Vědecká, výzkumná a vývojová činnost

 • přípravy projektů OP VVV výzvy 19 na podporu excelentního výzkumu
 • úspěšné zapojení fakulty do nového programu podpory vědy a výzkumu na univerzitě
 • vyhledání a podpora vhodných uchazečů o projekty PRIMUS
 • podporovat vznik kompetitivních týmů pro projekty UNCE
 • odpovědně připravit nové programy PROGRES v návaznosti na úspěšně uskutečňované programy PRVOUK
 • ve spolupráci s Evropským centrem UK poskytovat účinnou podporu žadatelům o granty ERC
 • zodpovědně připravit výběr excelentních výsledků pro Pilíř II metodiky hodnocení RVVI
 • podpora návrhů do programů  Twinning v rámci  Horizont 2020
 • využití zahraničního know-how pro školení pracovníků zajišťujících podporu mezinárodních projektů a přenosu poznatků
 • dokončení a zveřejnění mapy výzkumných aktivit fakulty v zahraničí a její medializace

Třetí role

 • stanovení postupu při právní ochraně poznatků dosažených při výzkumné činnosti na fakultě
 • podporovat pořádání akcí podporující přenos vědeckých výsledků do praxe, navazování společných výzkumně-vývojových projektů s aplikační sférou a budování kontaktů s firmami zajímajícími se o spolupráci s fakultou
 • využít výstavu architektonických návrhů na výstavbu Kampusu Albertov pro prezentaci fakulty
 • organizace ústředního kola 50. ročníku biologické olympiády
 • vytvořit tištěný propagační materiál “Proč studovat na fakultě” a stejně zaměřené ppt prezentace
 • navržení a implementace účinných nástrojů pro cílené oslovení uchazečů, především mimopražských, o studium na fakultě
 • výběr návrhu na znak a logo Přírodovědecké fakulty

Společenství lidí

 • využití mezinárodních kontaktů pracovišť k získávání významných zahraničních odborníků k působení v rámci stávajících studijních programů a jejich získání pro dlouhodobou spolupráci jako hostujících profesorů

Zabezpečení činností

 • v součinnosti s RUK zajistit přípravu a podávání přihlášek projektů do OP VVV
 • zajištění podpory žadatelům o projekty OP VVV
 • zajištění podpory řešitelům projektů OP VVV
 • zajistit udržitelnost a efektivní využití centra Biocev pro fakultu
 • podílet se na druhé fázi architektonické soutěže o návrh na výstavbu Kampusu Albertov
 • v součinnosti s albertovskými fakultami a univerzitou zajistit zahájení zpracování dokumentace pro územní řízení výstavby Kampusu Albertov
 • využívat možnosti dalšího zajištění alternativních zdrojů financování provozu školky Rybička a případně potřebných investic
 • zlepšení péče o technické zázemí na budovách
 • spustit modul CISu Legislativa
 • implementace modulu elektronický oběh smluv
 • zavedení elektronického systému pro správu veřejných zakázek
 • rozvíjet možnosti hybridního ukládání produkčních dat a záloh v kombinaci datového úložiště PřF a CESNET
 • příprava infrastruktury a software na generační obměnu telefonie
 • vyhodnotit podmínky celofakultních multilicencí klíčového SW ve vazbě na novou licenční politiku UK

Akce dokumentů