E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktualizace dlouhodobého záměru Přírodovědecké fakulty v roce 2015

Scháleno akademickým senátem fakulty dne 19.3.2015.

Věda a výzkum

 • efektivně prosazovat výkonové a objektivní principy při interakci s týmem projektu IPN metodika
 • podporovat hodnocení a financování výzkumu na základě relevantních indikátorů
 • aktivně vyhledávat a podporovat pracovníky fakulty při soutěžích o projekty ERC
 • vytvořit tým vyhledávání a podpory evropských projektů, zejména se zaměřením na program H2020 a další evropské i zahraniční projekty
 • podpořit vědecké programy na rozvoj excelence a vědeckého potenciálu UK
 • termínově stabilizovat práci habilitačních a hodnotících komisí pro efektivnější plánování průběhu jednotlivých řízení
 • podání projektu Twinning do programu Horizont 2020

Studijní

 • vytvořit atraktivní “náborové” webové stránky pro uchazeče
 • postupně modernizovat administrativu kurzů CŽV
 • na všech pro studenty relevantních odděleních děkanátu určit osoby pro komunikaci v anglickém jazyce se zahraničními studenty
 • vyhodnotit nový způsob výuky angličtiny v jednotlivých kurzech CŽV
 • finalizovat skladbu pedagogicko-psychologického bloku ve studijních plánech učitelských oborů.

Rozvoj

 • v součinnosti s RUK zajistit podání přihlášek neinvestičních projektů do OP VVV
 • zajistit přípravu a realizaci investičních projektů OP VVV
 • v součinnosti s albertovskými fakultami a univerzitou zajistit realizaci architektonické soutěže a dalších přípravných prací v rámci projektu Kampus Albertov
 • ve spolupráci s partnerskými institucemi se podílet na rozběhu centra Biocev v návaznosti na dokončení stavební fáze projektu
 • dokončení prezentačních listů výzkumných skupin fakulty
 • konsolidace postupů souvisejících s agendou týkající se podávání a udržování patentů a užitných vzorů a zveřejnění návodu na intranetu fakulty
 • realizovat výstavbu amfiteátru na albertovských stráních
 • ve spolupráci s CPPT UK vytvořit přehlednou nabídku služeb nabízených CPPT UK zaměstnancům a studentům fakulty
 • dokončit procesování veřejných zakázek souvisejících s dotací programu OPPK (projekty Centrum výzkumu stabilních izotopů a Infrastruktura pro světelnou nanoskopii) a projektu Rozvoj PřF výzvy 3.4 OP VaVpI
 • zrealizovat projekt výstavby knihovny Hlavova 8 a doprovodných akcí
 • vytvořit a využívat zásobník vybraných projektů tak, aby v případě identifikace vhodných zdrojů pro jejich financování bylo možno rychle reagovat a předložit vhodný projekt v odpovídajícím stádiu přípravy pro identifikovaný zdroj.

Zahraniční agenda

 • konsolidace postupů Erasmu na fakultě s důrazem na kvalitu a využití jeho dalších výzev
 • zapojení do aktivit RUK směřovaných k uzavírání strategických partnerství s vybranými univerzitami
 • zjednodušit a dále zpřesnit evidenci zahraničních mobilit
 • zmapovat výzkumné aktivity fakulty v zahraničí (zejm. terénní výzkum v zahraničí, výzkumná témata vázaná na zahraničí) a využití tohoto pro propagaci fakulty
 • vytvoření praktické příručky v angličtině pro zahraniční studenty, především studenty přijaté v rámci programu Erasmus

Zaměstnanci a pracovní prostředí

 • využít dotace projektu OPPA k udržení a rozvoji fakultní školky Rybička. Identifikovat možnosti zajištění alternativních zdrojů financování provozu školky a případně potřebných investic (další dotační zdroje MHMP, MŽP ČR, sponzoring apod.)
 • na všech relevantních odděleních děkanátu určit osoby pro komunikaci v anglickém jazyku se zahraničními zaměstnanci

Správa fakulty

a) ekonomika a hospodaření

 • zprovoznit modul CISu Legislativa
 • zajistit součinnost fakultní administrativy s projektovým týmem a posléze provozním týmem Biocev
 • dokončit implementaci modulu CIS Registr smluv

b) Informační technologie

 • rozvíjet interní datové centrum pro ukládání produkčních dat
 • obměna aktivních síťových prvků s cílem navyšovat rychlost fakultní datové sítě
 • rozšířit pokrýtí wifi signálem i na některé venkovní prostory
 • zjednodušit strukturu uživatelského rozhraní služby HelpDesk

c) vnitřní komunikace

 • v návaznosti na výsledek výběrového řízení na návrh znaků některých fakult nabídnout fakultní veřejnosti k posouzení grafické návrhy na znak a logo Přírodovědecké fakulty

d) vnější vztahy a komunikace

 • obnovit spolupráci s fakultními školami
 • vytvořit tištěný propagační materiál “Proč studovat na fakultě” a stejně zaměřené ppt prezentace
 • navrhnout a realizovat způsoby cíleného oslovování uchazečů, především mimopražských, o bakalářské studium na fakultě
 • navrhnout a realizovat způsoby cíleného oslovování uchazečů, především mimopražských, o magisterské studium na fakultě
 • navrhnout a realizovat způsoby cíleného oslovování talentovaných uchazečů o doktorské studium na fakultě
 • anglická publikace o fakultě

 

Akce dokumentů