E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktualizace dlouhodobého záměru Přírodovědecké fakulty v roce 2014

Scháleno akademickým senátem fakulty dne 19.6.2014.

Věda a výzkum

 • Využít potenciálu projektu KREDO pro podporu správy grantové agendy v rámci OPV,
 • uvést v život a stabilizovat agendu grantových informací, zejména se zaměřením na program H2020 a další evropské i zahraniční projekty,
 • připravit prodloužení akreditace celkem 17 oborů pro habilitační a jmenovací řízení na fakultě,  
 • zabezpečit přechod institucionálního financování vědy a výzkumu na fakultě po skončení posledních výzkumných záměrů MŠMT do struktury programů PRVOUK tak, aby nedošlo k narušení fungování či podvázání rozvoje kvalitních oborů,
 • používat transparentně výkonnostní indikátory, především výsledky Metodiky hodnocení výzkumných organizací RVVI, pro rozdělování prostředků na úrovni základních pracovišť a výzkumných týmů, 
 • využít případných výzev strukturálních fondů pro financování post-doktorských výzkumných pozic, včetně těch pro zahraniční zájemce.

Studijní

 • vytvořit novou koncepci výuky AJ na PřF UK a zahájit její realizaci v praxi,
 • zvážit možnosti jak podporovat programy kurzů „soft skills“ a přenos poznatků do praxe ve spolupráci s CPPT UK,
 • zajistit překlad všech formulářů a rozhodnutí z agendy doktorského studia do AJ,
 • optimalizovat pedagogicko-psychologický blok ve studijních plánech učitelských oborů (společné stanovisko děkanů přírodovědeckých fakult vyžádané akreditační komisí MŠMT),
 • realizovat nově akreditované kurzy CŽV v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků ve školství,
 • hledat možnosti akreditovat vybrané studijní obory, aby jejich absolventi získali statut  jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví.

Rozvoj

 • Ve spolupráci s vedením univerzity zajistit podporu projektu Biocev,
 • definovat vědecký program PřF UK pro KA v míře potřebné pro vypracování investičního záměru na projektovou dokumentaci a pro jeho schválení MŠMT, připravit podklady za PřF UK pro zahájení architektonické soutěže projektu KA,
 • zajistit administrativní a technickou podporu prod. Novotnému, zejména v období jeho funkce vedoucího strategické skupiny pro výstavbu KA, a vědecké radě KA
 • pokračovat v mapování „aplikačního potenciálu“ PřF UK a postupně ve spolupráci s OVV připravovat prezentační materiály pro jednotlivé výzkumné týmy fakulty,
 • sledovat možnosti projektů aplikovaného výzkumu a spolupracovat v tomto s CPPT UK (konkrétně např. zapojení do univerzitního projektu TA ČR GAMA, připravovaného dalšího kola pražských inovačních voucherů atd.),
 • sledovat a případně využít možnosti zapojení se do výzev v rámci připravovaných operačních programů (Praha - Pól růstu; OP MŠMT),
 • realizovat projekt výstavby knihovny Hlavova 8 a doprovodných akcí s důrazem na kvalitní provedení výběru dodavatele a následně realizace investiční akce dle platného harmonogramu,
 • v průběhu roku 2014 využít příležitosti v rámci výzvy 3.4 OP VaVpI pro nákup přístrojového vybavení pro výzkum a výuku v rámci projektu „Rozvoj PřF UK“ (schváleno Akademickým senátem fakulty dne 19.12.2013),
 • v případě přidělení dotačních zdrojů OP VaVpI nastavit efektivní procesní model pro přípravu a vypsání veřejných zakázek souvisejících s předpokládanou akvizicí přístrojů a technologického vybavení, a nastavit dostatečné zdroje pro administraci projektu v jeho realizační fázi,
 • zajistit přípravu koncepce činnosti oddělení OSBI včetně přípravy zásobníku vybraných projektů tak, aby v případě identifikace vhodných zdrojů pro jejich financování bylo možno rychle reagovat a předložit vhodný projekt v odpovídajícím stádiu přípravy pro identifikovaný zdroj,
 • vybudovat bistro v prostorách bývalé posluchárny Z3 v budově Albertov 6.

Zahraniční agenda

 • V reakci na změny v programu Erasmus (nyní Erasmus +) obnovit smlouvy s partnerskými organizacemi a upravit kritéria pro výběr studentů na studijní pobyty a praktické stáže Erasmus +.
 • správná evidence rozpočtově započitatelných studentských mobilit

Zaměstnanci a pracovní prostředí

 • vypracovat atestační řád, který stanoví pravidla pro provádění atestací pracovníků fakulty podle čl. 24 Statutu Přírodovědecké fakulty.
 • nastavit efektivní a udržitelný model dalšího provozu fakultní školky Rybička po ukončení čerpání dotace přidělené v rámci OPPA a identifikovat možnosti zajištění alternativních zdrojů financování provozu školky a případně potřebných investic (další dotační zdroje MHMP, MŽP ČR, sponzoring apod.),
 • zvýšit jazykovou vybavenost vybraných technicko-hospodářských pracovníků fakulty přicházejících do kontaktu s cizinci.

Správa fakulty

a) ekonomika a hospodaření

 • do ostrého provozu nasadit dosud implementované moduly centralizovaného informačního systému (spisová služba, elektronický oběh faktur, evidence investičního majetku),
 • upravit stávající registr smluv, aby v něm byly údaje využitelné vedením fakulty a příkazci operací. Zpřístupnit smlouvy z registru příslušným pracovištím,
 • propojení datových schránek s modulem elektronické spisové služby.

b) Informační technologie

 • rozšířit podporu uživatelů při využívání nástroje SlidesLive pro záznam přednášek,
 • podporovat a rozvíjet nástroje pro ukládání dat do úložišť ELIXIR a CESNET,
 • rozvíjet interní datové centrum pro ukládání produkčních dat,
 • posilovat kvalitu páteřní sítě při přechodu na vyšší rychlost připojení,
 • rozšiřovat dostupnost pokrytí wi-fi v budovách fakulty,
 • zjednodušit strukturu uživatelského rozhraní služby HelpDesk,
 • aktualizovat strukturu a náplň anglických webových stránek.

c) vnitřní komunikace

 • řešit otázky vizuálního stylu fakulty,

d) vnější vztahy a komunikace

 • zvýšit propagaci fakulty směrem k uchazečům o studium, především při jejich rozhodování o studiu na vysoké škole (např. Den otevřených dveří, webové stránky),
 • podchytit zájem bakalářských studentů jiných škol o magisterské studium na fakultě,
 • podchytit zájem mimopražských uchazečů o studium na fakultě,
 • zvýšit propagaci programu STARS na jiných školách a v zahraničí,
 • vytvořit platformu Alumni pro komunikaci s absolventy fakulty,
 • vytvořit strategii fundraisingu,
 • představit a zavést novou podobu Corporate identity,
 • vytvořit tištěnou informaci a elektronickou prezentaci o fakultě v anglickém jazyce.

 

Akce dokumentů