E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktualizace dlouhodobého záměru Přírodovědecké fakulty v roce 2013

Projednáno a schváleno na zasedání kolegia děkana dne 24.4.2013.

Věda a výzkum

 • Zachovat, podporovat a šířit fakultní povědomí o výkonovém hodnocení pracovišť, týmů i jednotlivců, zejména na základě kvantitativních dat bodování publikačních výsledků podle metodiky RVVI (s jasně deklarovaným vědomím přirozených oborových rozdílů);
 • identifikovat výzkumné týmy fakulty a zajistit jim kontinuální a živou prezentaci na webových stránkách fakulty, pojímat výzkumné skupiny/týmy jako základní jednotky při plánování využití a alokace prostor kampusu Albertov;
 • používat transparentně výkonnostní indikátory, především výsledky Metodiky hodnocení výzkumných organizací RVVI, pro rozdělování prostředků na úrovni vědecko-pedagogických pracovišť a výzkumných týmů;
 • využít všechny dostupné zdroje pro nákup elektronických informačních zdrojů výsledků vědy a výzkumu v optimální oborové skladbě;
 • informovat výzkumné týmy o programu Horizont 2020 a připravovat je na podávání projektů;
 • spolupracovat s Jihomoravským inovačním centrem a dalšími institucemi pro nalezení a zavedení mechanismu navazování oboustranně výhodné vědecké spolupráce fakultních týmů a soukromých firem;
 • zintenzivnit spolupráci s Centrem pro přenos poznatků a technologií UK (formulovat potřeby fakulty ve vztahu k CPPT);
 • informovat pracovníky fakulty o posledních výzvách 7. rámcového programu a využít univerzitní podporu při případném podání projektů;
 • sledovat a případně se zapojit do připravovaného Operačního programu Praha – pól růstu ČR (v daném ohledu především Prioritní osa 1 - posílení výzkumu technologického rozvoje a inovací) a Operačního programu VVaV (MŠMT);
 • zrychlit průběh habilitačních a jmenovacích řízení na fakultě tak, aby jejich průběh zejména splňoval limity stanovené Řádem habilitačního a jmenovacího řízení UK a aby tato řízení přispívala ke kariérnímu růstu akademických pracovníků fakulty

Studium

 • Vytvořit atraktivní webové stránky pro uchazeče o studium;
 • zhodnotit a zatraktivnit studium učitelství (např. představením významných absolventů fakulty působících na prestižních středních školách) tak, aby fakulta ovlivňovala a vychovávala ve větším počtu středoškolské učitele schopné zajistit kvalitní vzdělávání v přírodovědných oborech;
 • vyhodnotit první ročník projektu BAKALÁŘ PLUS a pokračovat v jeho realizaci, podle výsledků vyhodnocení rozšířit nabídku studijních předmětů;
 • realizovat 3. ročník programu STARS za účelem posílení mezinárodního charakteru doktorského studia;
 • akreditovat nové studijní obory, které mají potenciál svým absolventům zajistit úspěšnost na pracovním trhu;
 • realizovat vzdělávací kurzy pro pedagogy naší fakulty s cílem zdokonalit jejich didaktické schopnosti (tj. podporovat rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků);
 • rozšířit podporu a poradenství pro studenty se speciálními potřebami (např. přepisy přednášek pro studenty sluchově postižené);
 • implementovat systém Moodle v rámci bakalářského studia, a to nejenom zavedením jednotlivých kurzů do systému, ale zejména také podporou kontinuálního využívání Moodlu v rozvrhované výuce;
 • realizovat kurzy pro pedagogy i studenty o všech nadstavbových možnostech využití systému Moodle ve výuce (např. průběžné testy na jejichž základě se studentovi zpřístupní doplňkové materiály k danému tématu atd.);
 • sjednotit a zveřejnit podmínky doktorského studia včetně jejich verzování na webových stránkách;
 • doplnit a optimalizovat modul ISP PhD v SISu např. o rozsáhlejší možnost popisu doktorského projektu (za účelem snadnější kontroly následného plnění jednotlivých kroků);
 • upgradovat elektronické přihlašování ke státním závěrečným zkouškám v rámci SIS, včetně veškeré agendy s tím související tak, aby lépe plnilo svou funkci.

Rozvoj

 • Vybudovat bistro v prostorách bývalé posluchárny Z3 v budově Albertov 6;
 • ve spolupráci s 1. LF a MFF zpracovat koncepci Kampusu Albertov v širším časovém a prostorovém kontextu areálu Albertova jako centra špičkového výzkumu a výuky zohledňujícího potřeby cílových skupin uživatelů a odpovídajícího současným standardům a vývojovým trendům v Evropě i ve světě;
 • podílet se na restrukturalizaci investičního záměru Kampus Albertov tak, aby bylo zajištěno financování projektu po r. 2016 a získání prostředků pro přístrojové vybavení objektů;
 • zajistit zázemí pro projektový tým Kampus Albertov jak po organizační stránce, tak zabezpečením vhodných prostor;
 • podporovat pracovníky fakulty zúčastněné v realizaci projektu Biocev;
 • zahájit realizaci přístavby knihovny Hlavova (v návaznosti na vyhotovení dokumentace, resp. získání stavebního povolení).

Mezinárodní spolupráce

 • Sjednotit a zacílit systém pravidelného monitorování a informování o možnostech zapojení pracovníků fakulty do mezinárodní spolupráce ve výzkumu i v rovině výuky;
 • zajistit relevantní, pravidelně aktualizované a včasně zveřejňované informace o předmětech vyučovaných v anglickém jazyce (žádoucí, aby aktualizované informace byly k dispozici s předstihem jednoho semestru).

Zaměstnanci a pracovní prostředí

 • Zajistit manažerské vzdělávání pro střední management fakulty,
 • vypracovat atestační řád, který stanoví pravidla pro provádění atestací pracovníků fakulty podle čl. 24 Statutu Přírodovědecké fakulty.

Správa fakulty

a) Ekonomika a hospodaření

 • Provést revizi smluvních vztahů;
 • připravit nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek;
 • do ostrého provozu nasadit dosud implementované moduly centralizovaného informačního systému (manažerský informační systém, legislativa, objednávky a žádanky);
 • zvážit implementaci dalších modulů CIS.

b) Informační technologie

 • Aktualizovat strukturu a grafickou podobu webového rozhraní fakulty včetně anglických stránek;
 • upravit uživatelské rozhraní služby HelpDesk a rozšiřovat jeho využití v těch případech, kde je to přínosné;
 • rozvíjet virtualizované pracovní prostředí pro studenty;
 • podporovat zapojení fakulty do projektů outsourcingu datových služeb ELIXIR, CESNET;
 • nasadit pilotně systém Digital Signage jako součásti informačního systému fakulty;
 • zprovoznit a webově zpřístupnit nástroje pro záznam přednášek;
 • podporovat systém Google Apps a provádět školení pro fakultní uživatele.

c) Vnitřní komunikace

 • Řešit otázky vizuálního stylu fakulty.

d) Vnější vztahy a komunikace

 • Definovat priority vnějších vztahů a nastavit procesy pro jejich zajišťování a trvalou udržitelnost;
 • vytvořit tištěnou informaci a elektronickou prezentaci o fakultě v anglickém jazyce;
 • definovat a nastavit pravidla pro efektivní spolupráci oddělení vnějších vztahů a studijního oddělení při zajišťování činností spojených s přijímáním nových uchazečů;
 • zajistit rozvoj a udržitelnost projektu www.prirodovedci.cz;
 • vytvořit platformu Alumni pro komunikaci s absolventy fakulty;
 • vytvořit strategii fundraisingu;
 • představit a zavést novou podobu Corporate identity;
 • aktivně komunikovat s vedoucími výzkumných skupin fakulty a vytvářet popularizační zprávy mediálně atraktivní formou, např. rozhovory s vedoucími skupin, seznamovat veřejnost o významných výsledcích, zprávy publikovat na fakultním webu, nabízet tato témata tištěným i internetovým zpravodajským médiím;
 • využít uzavření Národního muzea a mediálně více zviditelnit naše muzea, otevřít je více veřejnosti, a to i o víkendech, zpřístupnit veřejnosti Mineralogické muzeum.

Akce dokumentů