E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktualizace dlouhodobého záměru Přírodovědecké fakulty v roce 2012

Projednáno a schváleno na zasedání kolegia děkana dne 6.2.2012.

Věda a výzkum

 • Připravit vědeckou a organizační koncepci/strukturu center excelence Biocentrum a Globcentrum; klást důraz na komplementaritu s projektem Biocev a na nalezení efektivního mechanizmu spolupráce všech tří zapojených fakult ve všech segmentech fungování budoucích center (věda, výuka, servisní pracoviště);
 • při koncipování personální a odborné náplně center Biocentrum a Globcentrum plánovat kapacitu pro návrat nejkvalitnějších mladých vědeckých pracovníků z postdoktorálních pobytů;
 • v návaznosti na závazné rozhodnutí o financování OP VaVpI Biocev konkretizovat organizační strukturu Biocev jako evropského centra excelence v rámci fakult a UK, s vedením UK projednat zajištění finančních prostředků pro činnost centra, uspořádat setkání a prezentaci vědeckých týmů, které se budou podílet na startu projektu Biocev;
 • pokračovat v přípravě projektů velkých evropských infrastruktur v rámci programu ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) a souvisejících národních iniciativ (např. ELIXIR a EuroBioImaging);
 • aplikovat efektivní a transparentní model rozdělování prostředků na podporu vědecké činnosti z univerzitního programu Prvouk podle vědeckého výkonu;
 • využít prostředků z univerzitního programu mladých vědeckých pracovníků UNCE na prohloubení vědecké spolupráce v rámci fakulty i mezi fakultami UK;
 • aktualizovat nastavení financování projektů SVV podle aktuální výkonnosti jednotlivých oborů ve vědecké činnosti a výchově doktorandů;
 • organizovat dny "otevřených dveří" vybraných pokročilých technik s cílem posílit mezisekční metodickou spolupráci a update badatelů i s ohledem na přípravu core facilit v Biocevu, Biocentru a Globcentru, a to i ve spolupráci se zástupci firemního sektoru*);
 • zorganizovat semináře nebo školení pro žadatele o získání grantů v soutěžích TA ČR, případně jiných agentur.

*) - V seznamu pro tento a následující roky jsou například: světelná mikroskopie, hmotová spektrometrie, NMR, rentgenové difrakční techniky, elektronová mikroskopie, chromatografické separační techniky, elektroforetické separační techniky, sekvenování a omics, in vivo imaging, 3D rekonstrukční techniky, geografické informační systémy, dálkový průzkum Země, analýza biologických aktivit metabolitů, biologické modely.

Studium

 • Vytvořit nabídku studijních předmětů v rámci projektu BAKALÁŘ PLUS (Karolinka 2012/13);
 • realizovat 2. ročník programu STARS;
 • zavést nové formy výuky v doktorských studijních programech, včetně navýšení nabídky anglických kurzů scientific presentations, scientific writing a career management;
 • zajistit nabídku poradenských služeb pro studenty prvních ročníků prostřednictvím vzájemného poradenství studentů – peer counseling (zapojení do rozvojového projektu UK);
 • zajistit elektronické přihlašování ke státním závěrečným zkouškám v rámci SIS, včetně veškeré agendy s tím související;
 • optimalizovat modul individuálních studijních plánů doktorského studia pod systémem SIS;
 • plošně zavést systém MOODLE jako platformu pro podporu výuky.

Rozvoj

 • Navrhnout a přijmout zásady organizačního uspořádání Biocentra a Globcentra a způsobu jejich financování;
 • připravit dílčí investiční záměry související s výstavbou obou center;
 • připravit stavební program a zadání architektonické soutěže na výstavbu obou center;
 • ve spolupráci s RUK zajistit odpovídající zázemí pro projektové řízení výstavby obou center;
 • zajistit demoliční práce potřebné pro přípravu staveniště;
 • připravit stavební program a zpracovat investiční záměr pro výstavbu knihovny chemie;
 • realizovat půdní vestavbu v budově Viničná 7;
 • provést rekonstrukci hlavních prostor a doplnit mobiliář v budovách Benátská 2, Viničná 5 a Viničná 7;
 • rekonstruovat objekt Benátská 4 pro vznikající fakultní školku Rybička;
 • pokračovat v úpravách albertovských strání.

Mezinárodní spolupráce

 • Aktualizovat a inovovat webové stránky pro studenty vyjíždějící do zahraničí a přijíždějící na fakultu;
 • posoudit podmínky, vyhodnotit postupy a zvážit vytvoření pravidel pro pořádání či spolupořádání konferencí s účastí fakulty;
 • zajistit jednotnou smlouvu o pojištění zaměstnanců na zahraničních cestách.

Zaměstnanci a pracovní prostředí

 • Zohlednit potřebu relaxace, sportovního a kulturního vyžití a různých typů stravování při přípravě stavebního programu Biocentra a Globcentra;
 • Art on Kampus;
 • vybudovat studentský klub/bistro v prostorách bývalé posluchárny Z3 v budově Albertov 6;
 • dokončit úpravy společných prostor v budově Albertov 6;
 • plnohodnotně nasadit systém hodnocení a odměňování u zaměstnanců děkanátu, zhodnotit možnost aplikace i na sekcích;
 • zpracovat koncepci vzdělávání (jazyky, IT gramotnost) pro administrativní pracovníky;
 • zajistit manažerské vzdělávání pro střední management fakulty (vedoucí kateder, oddělení);
 • zpracovat plány vzdělávání pro každé oddělení děkanátu, s vazbou na individuální cíle zohledněné v hodnocení zaměstnanců;
 • identifikovat významné absolventy fakulty;
 • formulovat atestační kritéria v diskusi s vědeckými radami fakulty.

Správa fakulty

a) Ekonomika a hospodaření

 • Zajistit studii proveditelnosti pro Data Management System, rozhodnout o rozsahu a harmonogramu nasazení, pilotní fáze;
 • popsat na všech odděleních děkanátu zajišťované služby, agendy, zastupitelnost referentů, kde je vhodné, nasadit HelpDesk;
 • optimalizovat systém nakupování, zavést hromadné nákupy u vhodných komodit, sjednotit v pilotní fázi děkanát;
 • provést revizi interních předpisů fakulty;
 • sjednotit agendu veřejných zakázek.

b) Informační technologie

 • Implementovat nástroje Google Apps pro komunikaci, týmovou práci a sdílení dat;
 • posílit infrastrukturu pro rozvoj virtualizovaného pracovního prostředí pro studenty;
 • posoudit dostupné nástroje pro zefektivnění správy grantů pro řešitele projektů;
 • zavést HelpDesk do běžného provozu pro CIT a OSBI;
 • elektronizovat formuláře;
 • implementovat nová pravidla IT bezpečnostní politiky fakulty;
 • připravit zapojení fakulty do projektů outsourcingu datových služeb ELIXIR, CESNET aj.;
 • analyzovat a vybrat prostředí pro další rozvoj webového rozhraní;
 • připravit zavedení Digital Signage systému jako součásti informačního systému fakulty;
 • zhodnotit možnosti nasazení technologií pro videokonference.

c) Vnitřní komunikace

 • Vytvořit a používat nové komunikační kanály, např. e-letter;
 • komunikovat s vedoucími pracovišť formou periodických setkání;
 • připravit a aplikovat grafický manuál fakulty.

d) Vnější vztahy a komunikace

 • Definovat priority vnějších vztahů a nastavit procesy pro jejich zajišťování;
 • zajistit rozvoj a udržitelnost projektu www.prirodovedci.cz;
 • vytvořit platformu pro komunikaci s absolventy fakulty;
 • etablovat nové aktivity s dlouhodobou udržitelností;
 • aktualizovat strukturu a grafickou podobu webového rozhraní fakulty včetně anglických stránek.

Akce dokumentů