E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktualizace dlouhodobého záměru Přírodovědecké fakulty v roce 2011

Schválena Akademickým senátem fakulty dne 16.6.2011.

Věda a výzkum

 • Využít výzev OPVK pro získání finanční podpory pro pozice POSTDOC na fakultě (včetně pozic v rámci projektu Biocev),
 • v návaznosti na projekty OPVK a projektovou podporu UK připravit fakultní program POSTDOC jako platformu pro časově omezené vědecké pobyty kvalitních absolventů doktorského studia přicházejících z pracovišť mimo UK,
 • aktualizovat vědeckou koncepci projektů Biocentrum a Globcentrum v rámci Kampusu Albertov, připravit návrh projektového řízení center,
 • aktivně se podílet přípravě projektů českých a evropských infrastruktur v rámci programu ESFRI a souvisejících národních iniciativ, např. pokročilých zobrazovacích technik (EuroBioImaging),
 • organizovat dny "otevřených dveří" vybraných pokročilých instrumentálních technik (např. hmotová spektrometrie, NMR, elektronová mikroskopie) s cílem posílit mezisekční metodickou spolupráci,
 • podpořit žadatele o získání grantů v soutěžích Center kompetence připravovaných TA ČR (semináře, školení),
 • personálně posílit oddělení vědy o pracovníka zaměřeného na získávání a administraci evropských grantů,
 • zlepšit metodickou podporu při zadávání výsledků vědecké činnosti do OBD.

Studium

 • Zjednodušit proces přihlašování uchazečů ke studiu (elektronická přihláška bez nutnosti zaslání vytištěné verze, pokyny pro podávání elektronické přihlášky pro uchazeče přímo v SIS, spárování elektronické přihlášky s informací o uhrazení poplatku),
 • rozšířit oblast uchazečů o studium na fakultě v českém jazyce o Slovensko a Polsko,
 • zveřejnit webové informace o možnostech studia na fakultě rozšířené pro uchazeče z Polska,
 • upravit podmínky pro prominutí přijímací zkoušky na základě účasti v národním kole olympiády pro Slovensko a Polsko,
 • zajistit účast fakulty na veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus Brno a Akadémia Bratislava,
 • připravit a vyhodnotit dotazník pro uchazeče o studium 2011,
 • připravit a vyhodnotit dotazník pro absolventy magisterských studijních oborů 2011,
 • realizovat a vyhodnotit první kolo projektu STARS a připravit propagaci nového kola STARS pro akademický rok 2012/2013 s důrazem na prezentaci nabídky v cílových oblastech v ČR i v zahraničí,
 • pilotně zavést anglické kurzy „Scientific Writing“ a „Presentation Tools“ a po vyhodnocení jejich úspěšnosti případně navýšit jejich počet,
 • připravit předměty orientované na soft skills pro inovace a transfer technologií pro výuku v příštím akademickém roce.

Rozvoj

 • Využít výzev OPPK k přípravě projektů na pořízení velkých přístrojových celků,
 • Pokračovat v práci na investičním záměru Kampusu Albertov, technicky i organizačně připravovat zahájení realizace projektu v návaznosti na otevření investičního programu MŠMT,
 • zajistit rekonstrukci 3. patra budovy A6 včetně náhradního řešení potřeb studentů i zaměstnanců,
 • připravit projekt půdní vestavby Viničná 7,
 • zajistit přesun zaměstnanců a studentů ze ZŠ Vratislavova do ZŠ Legerova,
 • vytvořit pěší propojení malých a velkých albertovských schodů,
 • vytvořit pěší průchod mezi Benátskou 4 a Viničnou 7,
 • zrealizovat laboratoř pro příjemce grantu ERC Ideas,
 • připravit vybudování dětského koutku v budově Benátská 4 (analýza poptávky, zhodnocení stavu, příprava projektu včetně využití výzvy OPPA),
 • v rámci snahy o vrácení odpovídajícího charakteru hlavním prostorám historických budov fakulty řešit osvětlení a mobiliář prostor v budovách Albertov 6 a Viničná 7.

Mezinárodní spolupráce

 • Zlepšit fungování koordinátorů a spolupráci s garanty oborů při výběru a podpoře studentů vyjíždějících v rámci programu Erasmus.

Zaměstnanci a pracovní prostředí

 • Zavést hodnotící systém pro technicko-hospodářské pracovníky děkanátu s transparentní vazbou na odměňování,
 • provést procesní audit, na základě jeho výsledků zvážit změnu nastavení některých procesů a případné organizační změny,
 • zpracovat katalog služeb poskytovaných pracovišti děkanátu,
 • zpracovat plán vzdělávacích aktivit pro pracoviště děkanátu,
 • připravit certifikovaná školení standardu ECDL pro administrativní pracovníky fakulty,
 • zavést systém evidence a průběžné revize dlouhodobých smluvních vztahů,
 • novelizovat směrnici k provádění doplňkové činnosti,
 • provést analýzu ekonomického informačního systému používaného v současnosti,
 • analyzovat dostupná prostředí pro Document management systém (DMS), integrovaného se spisovou službou,
 • dokončit elektronizaci formulářů,
 • vyhodnotit potřeby a rozsah komodit vhodných pro centrální nákup,
 • podnítit sběr námětů ke zlepšení negativních vlivů fakulty na životní prostředí ze strany studentů vyhlášením interní grantové soutěže na studentské ekologické mikroprojekty.

Informační technologie

 • Využít výzev OPPA k podpoře informační kampaně zaměřené na využívání MOODLE, zajistit technickou a organizační podporu pro široké uplatnění MOODLE,
 • zajistit semináře informující o nových technologiích ve výuce,
 • analyzovat dostupné nástroje pro administraci projektů a podporu rozhodování,
 • analyzovat dostupná prostředí pro sdílení dat, správu projektů a týmovou práci a připravit zavedení vybraného prostředí na fakultě,
 • analyzovat dostupné nástroje pro integrované řešení e-mailové komunikace, správy informací a plánování (groupware) a po výběru vhodný nástroj zavést,
 • definovat rozsah a standardy služeb IT poskytovaných CIT,
 • zavést HelpDesk,
 • provést revizi multilicečních smluv,
 • vyhodnotit potřeby a definovat pravidla centrálního nákupu SW a HW odpovídajícího servisu uživatelům,
 • nově definovat a aplikovat pravidla bezpečnostní politiky fakulty v oblasti IT,
 • vyhodnotit možnosti v oblasti outsourcingu datových služeb ,
 • dodat multimediální obsah a odkazy na relevantní sociální sítě jako nedílnou součást prezentace fakulty v elektronických médiích,
 • využít microsites pro tematickou prezentaci fakulty a projektů,
 • definovat model zajištění správy a rozvoje hlavního webového rozhraní fakulty pro střednědobou perspektivu,
 • standardizovat procesy a provoz IT.

Akce dokumentů