E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSIS

Informace pro zaměstnance a externí spolupracovníky fakulty k přihlašování do systému, správě oprávnění, evidenci osobních a kontaktních údajů.

Všichni uživatelé se do SIS (https://sis.cuni.cz) přihlašují prostřednictvím CAS. Pro přihlášení do SIS je nezbytné mít platné přihlašovací údaje v CAS a mít přidělené oprávnění v SIS.

 • Oprávnění v SIS

Seznam vyučujících, školitelů, konzultantů, oponentů, členů komisí a rad (dále jen uživatelů) je v SIS spravován koordinátory SIS z jednotlivých kateder/ústavů. Ti vybraným uživatelům přidělují oprávnění pro práci se SIS. Koordinátoři jsou uváděni u jednotlivých pracovišť fakulty v personální aplikaci WhoIS (pokud ve WhoIS není uveden, poptejte sekretářku pracoviště, případně vedoucího/ředitele pracoviště, kdo funkci koordinátora SIS na daném pracovišti zastává).
Pozn.: Uživatelům, kteří jsou pouze konzultanty studia/závěrečné práce studenta anebo oponenty závěrečné práce studenta se oprávnění nepřiděluje.

 • Přihlašovací jméno v SIS

Přihlašovacím jménem je login CAS, místo loginu lze v SIS používat osobní číslo (UKČO). Účet v CAS je zakládán zaměstnancům i externím spolupracovníkům. Pro přihlášení do CAS slouží webový portál https://cas.cuni.cz, jako přihlašovací jméno v CAS lze použít login CAS nebo UKČO. K dispozici je vyhledavač loginu a UKČO. UKČO je uvedeno na průkazu UK (osmimístné číslo pod fotografií). Nemáte-li průkaz UK vydán, UKČO Vám může sdělit koordinátor SIS vaší katedry.

 • Heslo v SIS

Uživatelé se přihlašují heslem CAS. Platnost hesla je 365 dní. Pro změnu hesla postačuje se v CAS přihlásit přihlašovacím jménem (login nebo UKČO) a platným heslem. Nemáte-li, či neznáte-li, své platné heslo, podívejte se prosím na odpověď níže.

 • Osobní a kontaktní údaje v SIS

Evidence většiny osobních a kontaktních údajů zaměstnanců a externích spolupracovníků probíhá v personální aplikaci WhoIS a do SIS jsou automatizovaně periodicky přenášeny. Aktuálně se z osobních a kontaktních údajů přenáší křestní jméno, příjmení, akademické tituly, datum narození, rodné číslo, telefonní čísla (jedno za fakultu a jedno za univerzitu), emailové adresy (jedna za fakultu a jedna za univerzitu) a příznak Externí. Do SIS se (zatím) nepřenáší doručovací adresa, tu koordinátoři SIS jednotlivých kateder/ústavů evidují nadále v aplikaci Tajemník.

Křestní jméno, příjmení, akademické tituly, datum narození a rodné číslo (správci personální aplikace WhoIS nemají ve WhoIS oprávnění práce s rodnými čísly) je ve WhoIS evidováno níže uvedeným pracovníkem a to v závislosti na existenci Vašeho aktuálně platného vztahu (vztah zaměstnání se pro tyto účely považuje za platný ještě 90 dní po ukočení jeho platnosti) s nejvyšší prioritou v rámci celé univerzity (vztahy uvedeny dle priorit). Výjimkou jsou pracovní kontakty (telefonní čísla, emailové adresy, místnosti, apod.) navázané ke vztahům zaměstnání a externí spolupráce, ty eviduje správce personální aplikace WhoIS katedry/ústavu vztahu, totéž platí pro evidenci samotných vztahů externí spolupráce.
Vztah:

 • Zaměstnanec: evidence referentem personálního oddělení příslušné fakulty
  • osobní telefonní čísla a osobní emailové adresy si ve WhoIS může nastavovat i sám uživatel, viz níže
 • Student a uchazeče o studium, účastník rigorózního řízení a uchazeč o rigorózní řízení: evidence referentem studia/řízení příslušné fakulty
  • osobní telefonní čísla a osobní emailové adresy si ve WhoIS nastavuje sám uživatel, viz níže, referent studia/řízení příslušné fakulty k tomu nemá oprávnění
 • Účastník programu CŽV a uchazeč o účast v programu CŽV: evidence referentem programů CŽV příslušné fakulty
  • osobní telefonní čísla a osobní emailové adresy si ve WhoIS nastavuje sám uživatel, viz níže, referent programů CŽV příslušné fakulty k tomu nemá oprávnění
 • Externí spolupracovník: evidence správcem personální aplikace WhoIS katedry/ústavu
  • osobní telefonní čísla a osobní emailové adresy si ve WhoIS nastavuje sám uživatel, viz níže, správce personální aplikace WhoIS katedry/ústavu k tomu nemá oprávnění

Uživatelé se do WhoIS přihlašují loginem CAS (či UKČem) a heslem CAS. Změna vlastních osobních kontaktních údajů ve WhoIS se vyvolává pomocí volby Moje osobní a kontaktní údaje a záložky Kontakty.

Poznámka k telefonním číslům a emailovým adresám do SIS přenášených z WhoIS:
Automat periodicky vybírá z WhoIS první z kontaktů osoby dle těchto priorit:
- pracovní kontakty navázané na organizační jednotku (fakultu,sekci,katedru, apod.) k níž má osoba aktuálně platný vztah (nejen pracovně-právní) ve WhoIS,
- ostatní (pracovní nebo osobní) kontakty,
- příznak veřejnosti kontaktu,
- pořadí kontaktu.
Z nichž se do SIS jako kontakt za fakultu přenáší pouze pracovní kontakt navázaný na organizační jednotku odpovídající fakulty, případně osobní kontakt. A jako kontakt za univerzitu se z nich do SIS přenáší ten obecně první. Pokud se nenajde odpovídající kontakt ve WhoIS, tak se příslušný v SISu existující kontakt nevymaže.

ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI NA NĚ

 • Jak získat platné heslo?

Pro případ zapomenutí hesla, či pro případ delší dobu propadlého hesla nebo jeho prozrazení Vám důrazně doporučujeme si:
- v CAS nastavit a ověřit si tam platnost pouze Vámi používané nefakultní emailové adresy a pouze Vámi používaného telefonního čísla [provádí se pomocí: Změnit kontaktní informace],
- tyto kontaktní údaje v CAS udržovat aktuální.

Vyhnete se tak nutnosti osobní návštěvy za účelem získání nového hesla.

V případě prozrazení hesla je důležité bezodkladně:
- o prozrazení informovat Centrum Informačních technologií (mail: cit@natur.cuni.cz),
- provést změnu hesla, případně ji Centrem informačních technologií nechat provést.

 1. Pokud Vámi nastavené heslo znáte a jeho platnost propadla před méně než 100 dny, pak lze nastavit nové zde.
 2. Pokud platnost hesla propadla před delší dobu (před více jak 100 dny) nebo jej neznáte nebo jste v CAS ještě žádné neměl/a, můžete si nechat vygenerovat nové počáteční ve všech výdejních centrech průkazů (lze i bez vydání průkazu UK, stačí předložit občanský průkaz nebo cestovní pas) a též na pověřených pracovištích fakulty (pouze na základě předložení průkazu UK).
 3. V případě trvalé nebo dlouhodobé fyzické nedostupnosti center i pověřených pracovišť fakulty lze v SIS plnohodnotně používat neověřené heslo, to však nemusí být v jiných informačních systémech univerzity/fakulty použitelné (např. nelze použít pro přístup k informačním systémům PřF) a nelze jej nastavit vždy:

I) Fakulta anebo uživatel může nastavení neověřeného hesla zablokovat, na což je uživatel upozorněn hlášením ve smyslu Nastavení neověřeného hesla není dovoleno nebo hlášením U tohoto účtu je reset hesla zakázán uživatelem, v takovém případě je možno získat heslo jen dle bodu 2 výše. PřF nedovoluje nastavení neověřeného hesla zaměstnancům, pregraduálním studentům a uchazečům o studium.

II) V případě zobrazení hlášení Nastavení hesla u vašeho účtu tímto způsobem není možné, databáze CAS neobsahuje vaše rodné číslo, nutné pro ověření vaší totožnosti lze požádat o autorizační kód pro nastavení neověřeného hesla (žádost podává sekretářka/vedoucí katedry/ředitel ústavu naší fakulty; formulář žádosti je dostupný pouze pro osoby s fakultním emailovým účtem, formulář se podává Centru informačních technologií naší fakulty).

 • Jak zabránit propadnutí platnosti hesla?

Před vypršením 365 denní platnosti uživatelem nastaveného hesla je zasíláno avízo (s instrukcemi k prodloužení platnosti hesla) na kontaktní emailovou adresu zadanou do CAS, adresu si nastavuje uživatel v CAS explicitně. Pozor na podvodné emailové zprávy (Phishing): Varování před nebezpečím kybernetického útoku.

 • Jaké podmínky musí splňovat nastavované heslo?

Při problému s volbou hesla, prosím, nastavte heslo splňující podmínky popsané zde.

 • Na koho se obracet s otázkami/požadavky ohledně SIS?

Obracejte se koordinátora SIS katedry/ústavu. Koordinátoři jsou uváděni u jednotlivých pracovišť fakulty v personální aplikaci WhoIS (pokud ve WhoIS není uveden, poptejte se u sekretářky pracoviště, případně vedoucího/ředitele pracoviště, kdo funkci koordinátora SIS na daném pracovišti zastává).

Akce dokumentů

Kategorie: