E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZemřel prof. RNDr. Jiří Vávra, DrSc.

Katedra parazitologie PřF UK a Laboratoř elektronové mikroskopie PřF UK s hlubokým zármutkem oznamují, že zemřel prof. RNDr. Jiří Vávra, DrSc., emeritní profesor a bývalý vedoucí katedry parazitologie, proděkan PřF UK, světoznámý vědec, výjimečný pedagog i mentor a kolega.

Prof. RNDr. Jiří Vávra, DrSc. zemřel po krátké, rychle postupující nemoci ve věku 85 let. 

Vedle laboratoře a svého oblíbeného elektronového mikroskopu byl profesor Vávra nejšťastnější v terénu - s planktonkou při sběru vodních bezobratlých.

Byl absolvent Přírodovědecké (dříve Biologické) fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Následně pracoval v Protozoologické laboratoři ČSAV jako vědecký pracovník a do r. 1979 v Parazitologickém ústavu ČSAV jako samostatný vědecký pracovník a vedoucí vědecký pracovník. Od r. 1979 byl zaměstnán na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy jako pedagogický a vedoucí vědecký pracovník, v roce 1984 se habilitoval na docenta oboru parazitologie, v r. 1989 byl jmenován profesorem oboru parazitologie. Od r. 1998 působil jako externí člen katedry parazitologie, Profesor Emeritus. V této době navázal těsnější vědeckou a pedagogickou spolupráci s Parazitologickým ústavem Biologického centra AV ČR a Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Na PřF UK po mnoho let přednášel Biologii parazitických protozoí, Základy parazitologie, Protozoologii, Kurz základů elektronové mikroskopie, vedl a vychoval řadu domácích i zahraničních absolventů.

Profesor Vávra, žák a následovník zakladatele české parazitologie Prof. Otto Jírovce, byl jedním z nejvýznamnějších českých parazitologů - protozoologů uplynulých desetiletí a předním světovým znalcem skupiny Microsporidia. Byl členem České společnosti parazitologické, České zoologické společnosti, Society of Protozoology, Groupment des Protistologues de langue Francaise, Deutche Gesselschaft für Parasitologie, Societe Francaise de de la Microscopie Electronique; předsedal komisím pro docentské a profesorské habilitace probíhající na biologických oborech PřF UK nebo oborové radě doktorandského studia biomedicinského oboru parazitologie. Po dobu 6 let byl členem řídícího komité Biologie přenašečů nákaz Světové zdravotnické organizace v Ženevě. Byl členem redakční rady odborných časopisů Folia Parasitologica, Acta Protozoologica, Věstníku Čs. společnosti zoologické i dalších zahraničních časopisů, nositelem řady ocenění vč. nedávné The World Federation of Parasitologist Award 2018. Publikoval více než 170 odborných prací.

Profesor Vávra prožil opravdu bohatý život, svou pracovitostí, nakažlivým zápalem pro vědu a poznání i věrností objektům svého zájmu inspiroval mnoho lidí a mnoho lidí doma i v zahraničí spojoval. Kdo poznal blíže jeho jedinečnou osobnost, oceňoval nejen jeho široký rozhled i odstup od lidského poznání, ale i jeho skromnost, noblesu a citlivý, hluboce lidský přístup ke každému, s kým přišel do styku.

Nám všem bude moc chybět.

Děkujeme, pane profesore!

 

Publikováno: Středa 03.10.2018 10:40

Akce dokumentů