E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudenti a vědci obdrželi prestižní ceny z rukou rektora UK

Rektor UK Tomáš Zima ocenil nejlepší absolventy každoročně udělovanou prestižní Cenou rektora. Rektor zároveň udělil Mimořádnou cenu, Bolzanovu cenu podporující vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů UK, Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin a Cenu Miroslava Petruska za prezentaci. Nejlepší vědci pak obdrželi výzkumnou podporu Donatio Universitatis Carolinae. V letošním roce UK předala všechny ceny najednou vzhledem k probíhající covidové situaci. Mezi oceněnými jsou i zástupci naší fakulty. Gratulujeme!

Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy
 

je udělována vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Cenu získávají absolventi lékařských programů – Cena prof. MUDr. Karla Weignera, společenskovědních programů – Cena prof. JUDr. Karla Engliše, přírodovědných programů – Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského, teologických programů – Cena Josefa Dobrovského, učitelských programů – Cena prof. PhDr. Václava Příhody. Ocenění přebírají diplom a finanční odměnu.

Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů

Mgr. Lukáš Janošík, Přírodovědecká fakulta

Bc. Marian Poljak, Matematicko-fyzikální fakulta

Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia

Mgr. Daniela Roreitnerová, Přírodovědecká fakulta

Bc. Lydia Ceháková, Matematicko-fyzikální fakulta

Cena prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů
MUDr. Marek Doležal, 1. lékařská fakulta
Bc. Lucie Škardová, 3. lékařská fakulta

Cena prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů
Mgr. Marie - Anna Hamanová, Filozofická fakulta
Bc. Tomáš Boukal, Fakulta sociálních věd

Cena Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů
Mgr. Pavel Eder, Evangelická teologická fakulta


Mimořádná cena rektora

se uděluje studentům za čin nebo činnost vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost, za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu, za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích. Oceněný dostává diplom a finanční odměnu.

Mimořádnou cenu rektora získali:

Bc. Barbora Deutschová z Evangelické teologické fakulty
Dávid Kulišiak z 1. lékařské fakulty
Ondřej Blecha z 2. lékařské fakulty
MUDr. Metoděj Renza a Tomáš Sychra z 3. lékařské fakulty


Bolzanova cena

Jejím smyslem je již více než dvacet let podporovat vědeckou výchovu a odbornou připravenost studentů. Uděluje se ve třech kategoriích – společenskovědní, přírodovědné a biomedicínské.

Kategorie přírodovědná

RNDr. Johana Rotterová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta): „Anaerobic ciliates as a model group for studying the biodiversity and symbioses in anoxic environments“.

Kategorie biomedicínská

Mgr. et Mgr. Anna Přistoupilová, Ph.D. (1. Lékařská fakulta): „Využití nových metod analýzy genomu ve studiu molekulární podstaty vzácných geneticky podmíněných onemocnění“.

Kategorie společenskovědní včetně teologických oborů

Mgr. et Mgr. Martin Odler, Ph.D. (Filozofická fakulta): „The Social Context of Copper in Ancient Egypt down to the end of Middle Kingdom“.


Cena Miloslava Petruska za významnou prezentaci UK v uplynulém roce

Cenu získali zástupci Charles University Innovations Prague s.r.o., konkrétně ředitel Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA, patentový zástupce Mgr. Matěj Machů, Ph.D. a projektová manažerka JUDr. Daniela Králíková, Ph.D.

Cenu obdrželi za aktivity při vzniku všech čtyř spin-off společností v minulém roce. První z nich, Charles Games s.r.o., vznikla z mezioborové spolupráce Filozofické fakulty UK a Matematicko-fyzikální fakulty UK spolu s historiky Akademie věd ČR, druhá LAM-X a.s. z Přírodovědecké fakulty UK a třetí GeneSpector s.r.o. z 1. lékařské fakulty UK a poslední FlexiCare s.r.o. ze společného projektu 1. lékařské fakulty UK a Českého vysokého učení technického v Praze. GeneSpector a LAM-X na sobě nyní nezávisle pomáhají při zvládání pandemické situace COVID-19.

Cenu převzali rovněž zástupci projektu NEZAPOMENEME, konkrétně tým autorů z katedry výtvarné výchovy PedF UK: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D., Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D., Mgr. Helena Blašková, MgA. Jan Pfeiffer, MgA. Pavla Gajdošíková, Ph.D. a katedry dějin a didaktiky dějepisu PedF: doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc., PhDr. Petr Koura, Ph.D., Mgr. Eva Hocká, PhDr. Jaroslav Pinkas, Ph.D, a také místostarosta města Chomutova Mgr. Milan Märc.

Oceněni byli za celoroční projekt s kreativní, uměleckou a vzdělávací složkou, s celospolečenským dopadem a se silným etickým přesahem na téma 2. světová války a holokaustu/šoa. Projekt byl zakončen výtvarnou přehlídkou a sympoziem. Přehlídka výtvarných prací bude nadále digitálně zpřístupněna.

Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin 

Mgr. Adéla Čmoková a kol. z Přírodovědecké fakulty: Resolving the taxonomy of emerging zoonotic pathogens in the Trichophynton benhamiae complex.

Tým klinických vědců vedených doc. MUDr. Pavlem Osmančíkem, Ph. D., FESC z 3. Lékařské fakulty za Národní multicentrickou prospektivní randomizovanou studii prevence cévní mozkové příhody pomocí implantace okludem ouška levé síně (studie „PRAGUE-17“);

doc. PhDr. Marie Rakušanová z Filozofické fakulty za editorství a hlavní autorství monografie Bohumil Kubišta a Evropa;

vědecký tým vedený prof. Miroslavem Bártou z Filozofické fakulty za monografii Sluneční králové;


Výzkumná podpora Donatio Universitatis Carolinae 

prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty

doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc. z Přírodovědecké fakulty

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA z 1. Lékařské fakulty

prof. Miroslav Petříček, Dr. z Filozofické fakulty

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. z Fakulty humanitních studií

Publikováno: Čtvrtek 24.06.2021 14:10

Akce dokumentů