E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOpatření děkana č. 2/2014 - K vyplácení účelových stipendií a stipendií za výzkum

Univerzita Karlova v Praze

Přírodovědecká fakulta

Albertov 6

128 43 PRAHA 2

 

OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2014

k vyplácení účelových stipendií a stipendií za výzkum

 


Čl. 1

Základní ustanovení

 

1) Toto opatření se vydává ke stanovení postupu pro podávání návrhů na přiznání účelových stipendií a stipendií na výzkum na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „fakulta“).

 

2) Toto opatření je vydáváno k zajištění souladu vyplácení stipendií s následujícími normami:

a)    zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů,

b)   zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

c)    zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

d)   zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,

e)   stipendijní řád UK, v VII. úplném znění ze dne 18.6.2013 (dále jen „SŘ UK“).

 

 

Čl. 2

Účelové stipendium

 

1) Účelové stipendium může být vyplaceno z:

a)      dotace (např. grant, který dovoluje poskytnutí účelového stipendia),

b)      příspěvku (např. příspěvek na vzdělávací činnost),

c)       stipendijního fondu,

d)      jiného zdroje (např. doplňková činnost, pokud je tento výdaj zahrnut do kalkulace zakázky, nebo dar, pokud poskytnutí daru nevylučuje přiznání účelového stipendia).

 

2) Účelové stipendium lze přiznat v těchto kategoriích:

a)      jako mimořádné stipendium za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, sportovní, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí,

b)      na podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí,

c)       v případech zvláštního zřetele hodných, jako je účast na pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti, působení v laboratořích, podíl při rozvoji informačních technologií nebo na mezinárodní spolupráci a dalších.

Podrobnější důvody, za které může být uděleno účelové stipendium, jsou uvedeny v příloze č. 3.

 

3) Celkový limit částky účelového stipendia [1], kterou lze studentovi vyplatit v daném akademickém roce, je u stipendia podle odstavce 2 písm. a) nebo c) celkově 82.000 Kč a písm. b) 60.000 Kč. Limity se netýkají účelových stipendií vyplacených podle odstavce 1 písm. d) tohoto článku.

 

 

 

Čl. 3

Stipendium na výzkum

 

1) Stipendium na výzkum může být vyplaceno z podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, pokud se bude jednat o způsobilé náklady podle § 2 odst. 2, písm. l) zákona č. 130/2002 Sb., tedy z těchto zdrojů:

a)      grant GA UK,

b)      grant SVV,

c)       grant UNCE,

d)      program PRVOUK,

e)      další účelové zdroje státu.

 

2) Stipendium na výzkum lze vyplatit za aktivní účast studenta ve výzkumu. Celkový limit částky stipendia na výzkum, kterou lze studentovi vyplatit ze součtu z grantů UNCE a PRVOUK a dalších účelových zdrojů v daném akademickém roce, je 120.000 Kč. Celkový limit částky stipendia na výzkum, kterou lze studentovi vyplatit ze součtu grantů GA UK a SVV  v daném akademickém roce, je 150.000 Kč [2].

 

 

 

Čl. 4

Návrh na přiznání účelového stipendia

 

1) Druhy stipendií, jejich limity a možnosti jejich vyplácení z různých typů akcí jsou uvedeny

příloze č. 1.

 

2) Návrh na přiznání účelového stipendia, které má být vyplaceno z dotace, příspěvku nebo z jiného zdroje podává příslušný příkazce operace a musí být podán na řádně vyplněném Formuláři 2 podle přílohy č. 2. Pokud se návrh na přiznání stipendia se stejným odůvodněním a stejným číslem zakázky týká většího počtu studentů, lze k tomuto formuláři přiložit Formulář 4 - hromadný seznam.  V případě stipendií vyplácených na základě dohod, v nichž se protistrana zavazuje poskytnout prostředky na stipendium ve prospěch konkrétního studenta a v konkrétní částce, a toto stipendium je vypláceno ze zakázky, jejímž příkazcem je proděkan pro studijní záležitosti, nahrazuje tato dohoda návrh na přiznání stipendia.

 

3) Návrh na přiznání účelového stipendia, které má být vyplaceno ze stipendijního fondu, podává proděkan pro studijní záležitosti, nebo příkazce operace v rozsahu, v jakém je z jím spravované zakázky stipendijní fond naplněn. Tento návrh musí být podán na řádně vyplněném Formuláři 1 podle přílohy č. 2. Pokud se návrh na přiznání stipendia se stejným odůvodněním a stejným číslem zakázky týká většího počtu studentů, lze k tomuto formuláři přiložit Formulář 4 - hromadný seznam.

4) Návrh na přiznání stipendia musí být podepsán příkazcem operace a správcem rozpočtu[3]. Příkazce operace podpisem návrhu na přiznání stipendia odpovídá rovněž za to, že vyplacení stipendia je v souladu s pravidly stanovenými poskytovatelem finančních prostředků, pokud jsou pravidla stanovena, a za přiměřenost výše navrhovaného stipendia.

 

5) Student je oprávněn podle čl. 12 SŘ UK podat žádost o přiznání účelového stipendia ze stipendijního fondu. Žádost o přiznání stipendia se podává proděkanovi pro studijní záležitosti a musí mít tyto náležitosti:

- příjmení a jméno studenta

- datum narození

- centrální ID osoby (UKČO)

- druh studia

- studijní obor (program)

- důvod návrhu

- e-mailovou adresu pro doručení informace o způsobu vyřízení žádosti

- doporučení člena kolegia nebo vedoucího katedry nebo garanta příslušného studijního programu/oboru nebo předsedy příslušné oborové rady nebo musejí být přiloženy jiné dokumenty dokládající opodstatněnost žádosti

 

 

Čl. 5

Návrh na přiznání stipendia za výzkum

 

1) Druhy stipendií, jejich limity a možnosti jejich vyplácení z různých typů akcí jsou uvedeny

příloze č. 1.

 

2) Návrh na přiznání stipendia za výzkum podává příslušný příkazce operace na řádně vyplněném Formuláři 3 podle přílohy č. 2. Pokud se návrh na přiznání stipendia se stejným číslem zakázky týká většího počtu studentů, lze k tomuto formuláři přiložit Formulář 4 - hromadný seznam.

 

3) Návrh na přiznání stipendia musí být podepsán příkazcem operace a správcem rozpočtu. Příkazce operace podpisem návrhu na přiznání stipendia odpovídá rovněž za to, že vyplacení stipendia je v souladu s pravidly stanovenými poskytovatelem finančních prostředků a za přiměřenost výše navrhovaného stipendia.

 

4) V případě smluv uzavřených v režimu zákona č. 130/2002 Sb., lze vyplácet stipendium na výzkum, pokud to smlouva umožňuje.

 

 

Čl. 6

Přiznání stipendia

 

1) Návrh a žádost o přiznání účelového stipendia a stipendia na výzkum se předkládá studijnímu oddělení.

 

2) Studijní oddělení zpracuje za daný kalendářní měsíc návrhy na přiznání:

a)      stipendií vyplácených ze stipendijního fondu v případech, kdy k vyplacení stipendia má být stipendijní fond naplněn ze zakázky příslušného pracoviště, podaných studijnímu oddělení do 15. dne příslušného kalendářního měsíce,

b)      ostatních stipendií podaných studijnímu oddělení nejpozději 3 pracovní dny před koncem příslušného kalendářního měsíce.

Návrhy podané později studijní oddělení zpracuje až v dalším kalendářním měsíci, v odůvodněných případech a za podmínky, že studijní oddělení bude mít kapacitu dané stipendium zpracovat tak, aby bylo možné stipendium vyplatit následující kalendářní měsíc, může proděkan pro studijní záležitosti rozhodnout o prominutí lhůty pro předání návrhu na přiznání stipendia.

 

3) Na základě jednoho návrhu na přiznání účelového stipendia ze stipendijního fondu lze stipendium přiznat pouze jednou.

 

4) V případě studenta, který ukončuje studium v kalendářním měsíci, ve kterém se má konat poslední část státní závěrečné zkoušky nebo obhajoby disertační práce, se návrh na přiznání stipendia nepodává a stipendium nepřiznává, nerozhodne-li proděkan pro studijní záležitosti jinak.

 

5) Studijní oddělení zkontroluje dodržení podmínek pro přiznání stipendia podle SŘ UK, (zejména dle čl. 5, odst. 2 a čl. 8) a přílohy č. 1 tohoto opatření včetně zdůvodnění pro přiznání stipendia dle přílohy č. 3.

 

6) Studijní oddělení podle výsledku provedené kontroly návrhu na přiznání stipendia:

a) vypracuje písemný návrh rozhodnutí o přiznání stipendia nebo

b) připraví podklady pro zdůvodnění nevyhovění návrhu nebo

c) vypracuje návrh rozhodnutí o nepřiznání stipendia, o které požádal student.

7) Návrh rozhodnutí o přidělení stipendia a návrh rozhodnutí o nepřidělení stipendia musí mít náležitosti stanovené SŘ UK.

 

8) V případě účelového stipendia, které má být vyplaceno ze stipendijního fondu předá studijní oddělení ekonomickému oddělení žádosti o převod do stipendijního fondu pro naplnění stipendijního fondu. Ekonomické oddělení stipendijní fond naplní do 3 pracovních dnů od obdržení žádosti.

 

9) Studijní oddělení předloží návrhy rozhodnutí děkanovi nebo proděkanovi pro studijní záležitosti, pokud byl děkanem pověřen k rozhodování o přiznání stipendií, v takovém předstihu, aby výplata stipendií mohla proběhnout ve výplatním termínu v kalendářním měsíci následujícím bezprostředně po kalendářním měsíci, ve kterém byl podán návrh nebo žádost o přiznání stipendia.

 

10) O vyřízení žádosti o přiznání stipendia bude student informován studijním oddělením elektronickým způsobem nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti a současně bude vydáno písemné rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia. O přiznání stipendia na základě návrhu na přiznání stipendia bude student informován elektronickým způsobem do 30 dnů po přiznání stipendia.

 

11) Studijní oddělení posoudí každý kalendářní měsíc splnění podmínek pro výplatu stipendia na základě obdržených informací a zastaví výplatu stipendia, pokud u studenta nastala překážka pro poskytnutí stipendia. Studijní oddělení zastaví výplatu částek u pravidelného stipendia, pokud by došlo k překročení stanovených limitů z důvodu přiznání dalšího stipendia.

 

12) V případě zastavení výplaty stipendia studijní oddělení neprodleně informuje elektronickým způsobem studenta a navrhovatele pozastaveného stipendia.

 

 

Čl. 7

Vyplácení stipendia

 

1) Stipendia jsou poukázána na účet studentům měsíčně nejpozději každého

a)      8. dne následujícího kalendářního měsíce v případě bakalářských a magisterských studijních programů,

b)      16. dne následujícího kalendářního měsíce v případě doktorských studijních programů.

Pokud den výplaty připadne na den pracovního klidu[4], vyplatí se stipendia nejbližší následující pracovní den. Výplatou se rozumí podání bankovního příkazu k úhradě.

 

2) U návrhů a žádostí o přiznání stipendia splňujících podmínky pro přiznání stipendia zanese studijní oddělení data z návrhů a žádostí do aplikace Student. Studijní oddělení nejpozději jeden pracovní den před výplatou stipendií vyexportuje vložená data z aplikace Student, na jejichž základě ekonomické oddělení zaúčtuje stipendia do programu iFIS a odešle bankovní příkaz k výplatě stipendií.

 

3) Ekonomické oddělení nastaví všechny zakázky v iFIS dle podkladů oddělení podpory vědy tak, aby bylo zřejmé, zda a jaký druh stipendia z nich lze vyplácet.

 

4) Ekonomické oddělení odpovídá za řádné zaúčtování vyplácených stipendií.

 

5) Ekonomické oddělení informuje studijní oddělení o výsledku provedení platebního příkazu k vyplacení stipendií a případné neprovedení příkazu řeší obě oddělení v součinnosti.

 

6) Stipendia jsou studentům vyplácena bezhotovostně na jejich bankovní účty uvedené v aplikaci Student. Student zodpovídá za správnost a aktuálnost uvedeného čísla bankovního účtu. Pokud není v aplikaci Student číslo účtu uvedeno, vyplácí se stipendium na pokladně umístěné na pracovišti Albertov 6. Pokud banka platbu stipendia vrátí z důvodu nemožnosti provedení platby na účet uvedený v aplikaci Student, bude stipendium vyplaceno na pokladně, o čemž bude student studijním oddělením informován.

 

7) V případě studenta, který ukončil studium, bude vyplaceno stipendium jen v případě, že rozhodnutí o přiznání stipendia bylo učiněno za trvání studia.

 

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 

1) Na přiznání účelového stipendia a stipendia na výzkum nemá student právní nárok, o přiznání rozhoduje děkan fakulty podle tohoto opatření.

 

2) Děkan je oprávněn na základě návrhu proděkana pro studijní záležitosti rozhodnout o odchýlení se od tohoto opatření; odchýlením od tohoto opatření nesmí být porušen SŘ UK ani jiné právní předpisy.

 

3) Osobou odpovědnou za provádění a kontrolu dodržování tohoto opatření stanovuji vedoucí studijního oddělení.

 

4) Toto opatření ruší opatření děkana č. 18/2007 Podmínky pro přiznávání účelových stipendií a sdělení děkana č. 1/2013 k vyplácení stipendií.

 

5) Toto opatření nabývá účinnosti dne  1.2.2014.

 

V Praze dne         24.1.2014

 

Nedílnou součástí tohoto opatření jsou:

příloha č. 1 – Typy akcí ve vazbě na druh stipendia

příloha č. 2 – Formuláře pro návrhy na přiznání stipendií

příloha č. 3 – Důvody pro přiznání účelových stipendií

prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.

děkan fakulty

 


[1] viz SŘ UK, čl. 5 odst. 2 a čl. 7c

[2] viz SŘ UK, čl. 5 odst. 2 a čl. 7c

[3] viz Opatření děkana č. 3/2013 k předběžné finanční kontrole, čl. 4

[4] Dny pracovního klidu jsou dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu, a svátky.

Publikováno: Pátek 24.01.2014 14:40

Akce dokumentů