E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSlovo děkana fakulty prof. Jiřího Zimy k aktuální situaci

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

máme za sebou téměř dva týdny života v podmínkách, které jsme si dříve neuměli představit. Nouzový stav země proměnil nejen naše osobní životy, ale i naše fungování na fakultě a ovlivnil prostě vše, čemu se tradičně v těchto jarních dnech věnujeme – výuku, studium, badatelské aktivity, ale i mnoho vědecko-organizačních činností. Všechny bych rád ujistil, že Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy stále pracuje, byť v omezeném provozním režimu, výukové aktivity probíhají, i když z větší části bezkontaktní formou. Problémy, před kterými stojíme, se snažíme řešit nejen s kolegiem děkana, ale i s krizovým štábem, který jsem za tímto účelem ustavil a aktivoval. V čilém e-mailovém spojení jsme v posledních čtrnácti dnech i s členy Akademického senátu, studenty, garanty, vedoucími pracovišť, pedagogy. Všem bych rád poděkoval za součinnost, za snahu stávající situaci řešit v rámci jak možností, tak i reality mimořádných podmínek. Děkuji i za podněty, které od vás získáváme. Ujišťuji vás, že ve věcech, které nemůžeme řešit z pozice fakulty, jednáme s vedením univerzity a víme, že mnohé z věcí podstatných pro naše fungování představitelé univerzity vyjednávají se státními institucemi, zejména s MŠMT.  

Z dotazů na kolegy akademiky vím, že výuka či konzultace k poskytnutým přednáškám různou měrou probíhají a výukový program se daří naplňovat. I zkoušky a další kontroly plnění studijních povinností bude možné individuálně provádět vzdálenou formou. Co momentálně plnit nelze, to jsou praktika, exkurze, praxe na středních školách, experimentální práce. Ale i zde se začínají rýsovat možnosti, jak se vypořádat i s těmito povinnostmi a ty budou cestou studijního oddělení sděleny dotčeným studentům, stejně jako i celý univerzitní rámec, ve kterém se musíme pohybovat. Pro případ řešení problémů se studiem jsou studentům k dispozici e-mailem nejen vyučující či garanti studijních programů, ale i studijní oddělení.

Činnost pracovišť je sice podvázána, ale je dle možností řízena proděkany sekcí a jednotlivými vedoucími kateder a řediteli ústavů. I všechna oddělení děkanátu zajišťují své služby akademické obci a to, co tato oddělení dělat mohou, to dělají a bez zbytečných zdržení. Naprostou většinu agend je dnes možné vyřizovat elektronicky s tím, že k nápravě, bude-li z hlediska legislativy nezbytná, se vrátíme po odvolání mimořádných opatření.

Fakulta se snaží pomáhat svými expertizami ve sdělovacích prostředcích, ale i konkrétními věcmi jako zajišťováním dezinfekčních prostředků potřebným v obvodu MČ Prahy 2, institucím veřejné správy, partnerské lékařské fakultě. Přírodovědecká fakulta (biologická sekce) adresovala vedení UK nabídku na zapůjčení dvou přístrojů kvantitativní(rt) PCR a rovněž deklarovala ochotu vybraných pracovníků/studentů obeznámených s rtPCR posílit týmy v akreditovaných diagnostických laboratořích. V návaznosti na poptávku z Ústavu molekulární genetiky také shromažďuje data o dostupných (nevyužitých) kitech pro izolaci virové RNA, které by mohla po dohodě poskytnout. Ve veřejných médiích i odborných kruzích komunikují problematiku koronavirové infekce naši virologové, především Dr. Ruth Tachezy a Prof. Ivan Hirsch. Doktorka Tachezy se rovněž podílí na zavedení diagnostiky nejen na Ústavu hematologie a krevní transfuze, ale koordinuje (spolupráce PřF a 1.LF) i nezbytné kroky pro zařazení našich virologických pracovišť v Biotechnologickém a biomedicínském centru Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy (BIOCEV) do spektra akreditovaných laboratoří pro koronavirovou diagnostiku. Chemická sekce fakulty se věnuje přípravě dezinfekčních prostředků dle doporučení WHO nejen pro potřeby fakult UK (PřF, 3. LF), ale i MČ Praha 2 či Policie ČR ze stávajících zásob a zajišťuje jejich kontinuální doplňování. Skupina doc. Mosingera se aktuálně zapojila do spolupráce s TU Liberec zaměřené na urychlený vývoj a využití filtračních nanotkanin s fotodezinfekčními vlastnostmi.  V neposlední řadě byly také ORL pracovišti 1. LF UK poskytnuty nedostatkové ochranné štíty pro lékaře. Naši geografové zorganizovali už v okamžiku, kdy se nákaza týkala téměř výhradně jen Číny o okolí, přednášky pro veřejnost o koronaviru a již tam zazněla významná varování, a to z úst mj. prof. Prymuly. Geologové (spolu s dalšími pracovníky) se zapojili do kopírování tištěných výzev na pomoc našim seniorům.

Děkuji všem, kteří se nejen díky své odbornosti, ale i z vlastního nasazení snaží pomoci tam, kde cítí, že je dnes třeba pomáhat.

Krizový štáb se schází pravidelně a spolu s kolegiem děkana všichni vyhodnocujeme situaci a pružně se na ni snažíme reagovat. V rámci možností pomáháme i jinde, nicméně naše možnosti jsou i zde omezené.

 

Přeji vám i vašim blízkým jen to dobré.

Se srdečným pozdravem 

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan, za kolegium a krizový štáb

Publikováno: Úterý 24.03.2020 18:25

Akce dokumentů