E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřírodovědecká fakulta UK bude řešit "Georizika"

Přírodovědecká fakulta UK uspěla ve výzvě operačního programu Jana Amose Komenského (OP JAK)! Nový projekt pod vedením profesora Vojtěcha Ettlera se zaměří na přírodní a antropogenní georizika. Fakulta bude v tomto projektu hlavním řešitelem.
Profesor Vojtěch Ettler (foto: Petr Jan Juračka)

Cílem projektu je podrobné studium hrozeb ve svrchních sférách planety Země, pochopení příčin jejich vzniku a kvantifikace možných dopadů na lidskou společnost. Vojtěch Ettler k tomu říká: „Myslím, že všichni lidé vnímají, že četnost a intenzita některých negativních přírodních procesů se zvyšují. Každou chvíli slyšíme o nějakých přírodních katastrofách, které se často dějí nejen ve vzdálených koutech zeměkoule, ale i za našimi humny. Jsou to zejména extrémní jevy v atmosféře i na zemském povrchu, které souvisí s klimatickou změnou. Významné srážkové události a s nimi související povodně, erozní činnost a sesuvy jsme zaznamenali již dříve, ale nyní přicházejí delší období sucha a stále rizikovější přírodní požáry nejen v semiaridních oblastech, ale i v oblastech mírného pásu. A to nemluvím o znečištění prostředí (půdy, povrchové a podzemní vody i atmosféry), které je antropogenního původu a patří mezi významná rizika na zemském povrchu.“

Návrh se však neomezuje pouze na teoretické studium georizik, právě naopak. Důraz je kladen na integraci získaných dat a jejich následnou aplikaci v praxi. Zásadním výstupem projektu tak má být také návrh monitoringu a předpověď rizik, včetně návrhu na zmírnění jejich dopadů.

Předpokladem pro pochopení přírodních i antropogenních rizik je terénní monitoring a charakterizace ohrožení na jednotlivých modelových lokalitách. Řešitelé projektu se budou pohybovat nejen v oblasti střední Evropy, která je pro nás klíčová, ale také v polárních oblastech Grónska či semiaridních částech Evropy a subsaharské Afriky, které jsou vhodnými „přírodními laboratořemi“ pro výzkum tohoto typu. Pro pochopení abiotických (fyzikálních a chemických) i biotických procesů, vedoucích k potenciálním hrozbám bude využito terénních i laboratorních experimentů a také modelovacích postupů. Na základě získaných dat a zejména v závěrečné fázi projektu pak výzkumný tým plánuje vytvořit a optimalizovat komplexní nástroje pro predikci rizik, například varovné systémy pro státní správu či softwarové a modelovací nástroje.

Po lesním požáru v Českosaském Švýcarsku v srpnu 2022 (foto: Vojtěch Ettler)

 

„Přírodní i antropogenní georizika jsou ze své podstaty velmi komplexní procesy a vyžadují vysokou míru interdisciplinarity v rámci přírodovědných oborů. Jsme proto velmi rádi, že projektu se kromě Přírodovědecké fakulty, Matematicko-fyzikální fakulty a Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy zúčastní ještě dalších devět klíčových partnerských institucí z České republiky (zejména ústavy Akademie věd ČR jako je Ústav fyziky atmosféry, Ústav struktury a mechaniky hornin, Ústav informatiky a Ústav výzkumu globální změny, ale také Česká geologická služba, Český hydrometeorologický ústav, univerzitní pracoviště na Masarykově univerzitě, Ostravské univerzitě a České zemědělské univerzitě v Praze). Předpokládáme, že výzkumné týmy fungující v rámci projektu napříč obory posunou naše znalosti týkající se této problematiky. Nedílnou součástí projektu je pak spolupráce s řadou špičkových zahraniční pracovišť  i se soukromými subjekty“, říká Vojtěch Ettler.


Více se dozvíte na stránkách Operačního programu Jan Amos Komenský


 

Publikováno: Pondělí 06.11.2023 18:35

Akce dokumentů