E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPamětní medaile PřF UK má další laureáty

V pondělí 21.6.2021 se dalšími nositeli pamětní medaile PřF UK stalo deset osobností naší fakulty. Ocenění převzali z rukou děkana PřF UK pana profesora Jiřího Zimy.
zleva: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., doc. RNDr. Václav Přibyl, RNDr. Miloš Buděšínský, DrSc., RNDr. Vladimír Vohralík, CSc., prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc., doc. RNDr. Olga Nováková, Csc, RNDr. Martin Mazuch, Ph.D., prof. RNDr. Franitišek Vyskočil, DrSc, prof. RNDr. Martin Mihaljevič,CSc., doc. Zdeněk Čermák, CSc, doc. RNDr. Jan Votýpka, CSc.

Ocenění pamětní medailí PřF UK

 

BIOLOGIE

doc. RNDr. Olga Nováková, CSc.

Paní docentka Olga Nováková je zasloužilým pedagogem Biologické sekce a významnou osobností ve výzkumu signalizace srdce a kardioprotekce. V roce 1998 založila vědeckou skupinu “Buněčná signalizace v srdci”, kterou na katedře buněčné biologie vedla více než 20 let a vychovala téměř tři desítky studentů. Současně se významně podílela na výuce předmětů zaměřených na fyziologii a biochemii, a v této oblasti vedla i mnoho praktických kurzů. Paní docentka je stále velmi aktivní, za posledních 10 let je hlavním autorkou nebo spoluautorkou 18 publikací a dvou kapitol v knize a stále přednáší.

RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.

Pan doktor Vladimír Vohralík se řadí mezi nejvýraznější představitele naší mammalogie a svým působením na katedře zoologie PřF velmi podstatně ovlivnil mnoho generací našich zoologů. Je bezesporu světovou autoritou na taxonomii a biologii hmyzožravců a hlodavců východního Středomoří a Blízkého východu. Na katedře zoologie, kde působí již od ukončení svých studií v r. 1972, vedl četné diplomové práce a doktorské projekty a jeho pedagogická činnost zahrnuje mnoho základních kurzů bakalářského i magisterského studia.
 

prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.

Pan profesor František Vyskočil je mezinárodně uznávanou vědeckou osobností v oblasti neurofyziologie. Objevil a prokázal mechanizmus tzv. nekvantového  výlevu a působení neuropřenašečů v nervových zakončeních během ontogeneze synapsí. Ve svém výzkumu se věnoval také studiu systémové funkce mozku a jako jeden z prvních na světě použil originální biofyzikální princip iontově selektivních mikroelektrod. Za svoji práci získal řadu významných ocenění, včetně čestné oborové medaile J. E. Purkyně, medaile Josefa Hlávky a Stříbrné pamětní medaile předsedy Senátu. I ve svém pokročilém věku se stále neúnavně zabývá popularizační činností a důstojně reprezentuje Přírodovědeckou fakultu UK.

CHEMIE

RNDr. Miloš Buděšínský, CSc.

Pan RNDr. Miloš Buděšínský je dlouholetým spolupracovníkem katedry organické chemie, mezinárodně uznávaným odborníkem v oboru NMR spektroskopie. Je autorem nebo spoluautorem více než 500 původních vědeckých prací. Přínos spolupráce s Dr. Buděšínským byl pro katedru organické chemie zcela zásadní, protože až do roku 1997 nebyl na fakultě jediný přístroj NMR a jednoznačné určení struktur nově připravených látek NMR technikami umožnilo publikování fakultních prací v kvalitních impaktovaných časopisech. Je bezesporu významnou vědeckou osobností, která ovlivnila vývoj a úroveň vědy nejen v oblasti strukturní analýzy organických molekul, ale celé organické chemie na mezinárodní úrovni.

GEOGRAFIE

doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.

Pan docent Zdeněk Čermák patří k nejvýznamnějším osobnostem „albertovské školy“ sociální geografie. V jeho životopise je dlouhá řada akademických funkcí, které docent Čermák vykonával na fakultě, ale i dalších významných funkcí, které vykonával a vykonává mimo rámec fakulty a univerzity. Je členem odborného panelu Social Sciences při RVVI, v roce 2020 byl jmenován členem stálé komise pro metodiku hodnocení NAU, pracuje v České geografické společnosti, zaměřuje se na geodemografii, teoreticko-metodologické otázky prostorové mobility obyvatelstva, migraci a vývoj osídlení a problematiku regionálního rozvoje a na výzkum mezinárodní migrace a integrace cizinců.


doc. RNDr. Václav Přibyl, CSc.

Pan docent Václav Přibyl se mimořádně zasloužil o rozvoj geografie na Přírodovědecké fakultě, na které působil 45 let a byl mentorem řady představitelů současné generace českých geomorfologů a po několik desetiletí byl klíčovým představitelem geomorfologického výzkumu v celé České republice. Významně se podílel na koncepci učitelského studia geografie, vzniku a výuce regionálně-geografických předmětů. Velmi známé byly jeho geomorfologické výzkumy zátopových území budoucích přehradních nádrží a geomorfologická inventarizace zvláště chráněných území ČR.

doc. RNDr. Jan Votýpka, CSc.

Pan docent Jan Votýpka se svojí 47letou pedagogickou a vědeckou činností mimořádně zasloužil o rozvoj geografie na Přírodovědecké fakultě,  stál u zrodu Katedry fyzické geografie a geoekologie a stal se jejím první vedoucím. Byl tvůrcem koncepce výuky stávajícího programu fyzické geografie.  Založil tradici zahraničních exkurzí,  intenzivně se věnoval a věnuje popularizaci geografie, v poslední době zejména skrze časopis Země světa. Dlouhodobě spolupracoval se státní ochranou přírody na geomorfologické inventarizaci našich chráněných území.

GEOLOGIE

prof. RNDr. Oldřich Fejfar, CSc. ( ocenění přebral RNDr. Martin Mazuch, Ph.D.)

Pan profesor Oldřich Fejfar po promoci pracoval v Ústředním ústavu geologickém a poté od roku 1991 pracoval na Přírodovědecké fakultě. Zabýval se studiem fosilních vyšších obratlovců, zejména savců, s důrazem na biostratigrafii a datovací možnosti terestrických třetihorních a kvartérních uloženin. Je autorem a spoluautorem desítek odborných publikací a ve své tvůrčí aktivitě pokračuje dodnes. Pan profesor Fejfar patří mezi naše nejvýznamnější popularizátory paleontologických oborů. Vrcholem této aktivity je publikace Zaniklá sláva savců, za kterou obdržel ocenění Magnesia litera.

prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc.

Pan profesor Jan Frouz je  světově uznávaným odborníkem v oblasti environmentálních věd, na PřF se významně podílel na zavedení a rozvoji výzkumu a výuky ekologie obnovy, ekologie půdy a aplikované ekologie. Dalším aspektem výzkumu profesora Frouze je jeho otevřenost vůči spolupráci na mezinárodní, národní i fakultní úrovni a dále velmi bohatá činnost pedagogická, kde počet jím osobně odškolených studentů se blíží stovce. Jeho další významnou rolí je role manažerská, významně se podílí i na naplňování třetí role universit, je členem řady grémií přenášejících vědecké poznatky  politickým elitám, podílel se na tvorbě řady klíčových dokumentů o životním prostředí v ČR.

prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.

Profesor Martin Mihaljevič vyučuje a bádá v environmentální geochemii a v tomto oboru také vybudoval svojí výzkumnou skupinu environmentální geochemie. Vědecká činnost činnost profesora Mihaljeviče je velmi rozsáhlá a řadí ho mezi nejcitovanější badatele ve vědách o Zemi na Univerzitě Karlově. Stál po počátku rozvoje instrumentálního zázemí geologických oborů, inicioval, naplánoval a zorganizoval vznik Centra výzkumu stabilních izotopů, kde se řeší široká problematika z řady různých vědních oborů napříč pracovišti nejen Přírodovědecké fakulty UK, ale i celé university a řady ústavů Akademie věd ČR. Má mnoho odškolených studentů a nevyhýbal se ani akademickýcm funkcím.

Publikováno: Pondělí 21.06.2021 13:30

Akce dokumentů