E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOpatření děkana č. 25/2021 Harmonogram akademického roku 2021/2022

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Albertov 6

128 00 Praha 2

 

 

Opatření děkana č. 25/2021

Harmonogram akademického roku 2021/2022

 

 

Čl. 1

Základní termíny

 

Zahájení akademického roku:   1. 10. 2021

 

Výuka

zimní semestr:                         1. 10. 2021 – 9. 1. 2022

rozvrhovaná výuka:                  4. 10. 2021 – 9. 1. 2022

zápočtový týden:                      3. 1. – 9. 1. 2022

letní semestr:                           14. 2.  – 22. 5. 2022

rozvrhovaná výuka:                  14. 2. 2022 – 15. 5. 2022

zápočtový týden:                      9. 5. – 15. 5. 2022

 

Prázdniny

vánoční:                                  23. 12. 2021 – 2. 1. 2022

letní:                                       1. 7. – 31. 8. 2022

 

Děkanský sportovní den:          21. 4. 2022 (výuka zrušena)

Rektorský sportovní den:          11. 5. 2022 (výuka se neruší)

 

Zkouškové období

zimní semestr:                         10. 1.13. 2. 2022

letní semestr 1. část:                23. 5. – 30. 6. 2022  

letní semestr 2. část:                 1. 9.23. 9. 2022

Na základě dohody lze konat zkoušky i v době letních prázdnin.

 

Termín kontroly splnění podmínek pro postup do druhého úseku studia pro studenty bakalářských studijních programů zapsané do 1. ročníku studia v akademickém roce 2021/2022: 14. 2. 2022.

 

Do prvního úseku studia se studentům započtou výsledky kontrol studia předmětů zapsané do SIS nejpozději 13. 2. 2022. 

 

Elektronický zápis do dalšího úseku studia je třeba provést nejpozději do 14. 2. 2022, náhradní termín elektronického zápisu nejpozději do 3. 3. 2022 včetně.

 

23. 9. 2022 je poslední den, kdy lze konat na Přírodovědecké fakultě UK zkoušky a zápočty za daný akademický rok a zapisovat výsledky do SIS. Tento den bude ve 24:00 hodin SIS uzavřen z důvodu převodu dat. Elektronický zápis do dalšího úseku studia je třeba provést nejpozději do 27. 9. 2022, náhradní termín elektronického zápisu nejpozději do 17. 10. 2022.

 

Konec akademického roku 2021/2022: 30. 9. 2022

 

 

 

Čl. 2

 Bakalářské a navazující magisterské studium - Státní závěrečné zkoušky

 

Přihlášení k tématu bakalářské a diplomové práce v SIS

(dle závazných studijních plánů jednotlivých studijních programů/oborů):

1. Vypsání nabídky témat prací v SIS:                          do  15. 11. 2021

2. Přihlášení se k tématu práce v SIS:                           do 6. 12. 2021

3. Potvrzení přijetí role vedoucího práce:                      do 17. 1. 2022

4. Schválení garantem a zaslání zadání práce na SO:     do 31. 1. 2022

 

Studenti dvouoborového studia se zaměřením na vzdělávání a učitelství oznámí fakultním e-mailem studijnímu oddělení obor, v němž budou zpracovávat závěrečnou práci, nejpozději do 17. 1. 2022.

 

Studenti studijních programů sdruženého studia (maior– minor) mohou prostřednictvím studijního oddělení podat děkanovi fakulty žádost o zpracování závěrečné práce v programu minor nejpozději do 17. 1. 2022.

 

Datum a čas odevzdání bakalářské a diplomové práce v listinné i elektronické podobě, závazný termín splnění podmínek pro konání státní závěrečné zkoušky (dále SZZK) a čtrnáctidenní období, ve kterém se budou konat termíny SZZK, stanoví garanti studijních programů/oborů a oznámí studijnímu oddělení nejpozději:

pro zimní termín:                                            6. 10. 2021

pro jarní termín:                                              4. 2. 2022

pro podzimní termín:                                       19. 5. 2022

 

Studijní oddělení zveřejní tyto termíny ve veřejné části internetových stránek fakulty nejpozději:

pro zimní termín:                                            16. 10. 2021

pro jarní termín:                                              15.  2. 2022

pro podzimní termín:                                       31.  5. 2022

 

Předseda komise stanoví konkrétní data, ve kterých jednotliví studenti budou plnit příslušnou část SZZK (uzavření komise v SIS) nejpozději sedm dní před konáním SZZK.

 

Přihlášení k SZZK a odhlášení z termínu pouze prostřednictvím SIS:

k zimnímu termínu:                                        1. 11.  – 15. 12. 2021

k jarnímu termínu:                                          1. 3. – 15. 4. 2022

k podzimnímu termínu:                                               1. 6. – 31. 7. 2022

 

Státní závěrečné zkoušky:

zimní termín:                                                              17. 1. – 18. 2. 2022

jarní termín pro bakalářské stud. programy:                  23. 5. – 14. 6. 2022

jarní termín pro navazující magisterské stud. programy:           16. 5.  – 7. 6. 2022

podzimní termín:                                                         1. 9. – 19. 9. 2022

Předseda komise předá protokoly studijnímu oddělení vždy nejpozději do tří pracovních dní po konání SZZK, v podzimním termínu nejpozději: do 20. 9. 2022.

 

Čl. 3

Doktorské studium – Individuální studijní plán, roční hodnocení, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

 

Generování individuálních studijních plánů:

Vypsání tématu disertační práce školitelem, vytvoření ISP studentem a schválení školitelem:

podzimní termín:                                 do 19. 10. 2021

jarní termín:                                        do 21. 3. 2022

Schválení ISP oborovou radou:

podzimní termín:                                 do 30. 11. 2021

jarní termín:                                        do 30. 4. 2022

  

Roční hodnocení individuálních studijních plánů:     

Zahájení ročního hodnocení ISP:                                 1. 8. 2022

Předání vyplněného hodnocení studentem školiteli:      do 19. 9. 2022

Předání hodnocení školitelem oborové radě:                 do 30. 9. 2022

Schválení a uzavření hodnocení oborovou radou:          do 21. 10. 2022

 

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací:

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce se musí uskutečnit nejpozději do 3 měsíců od přihlášení k SDZK/obhajobě, resp. splnění požadavků ISP studentem.

Předseda komise předá protokoly studijnímu oddělení vždy nejpozději do tří pracovních dní po konání SDZK/obhajoby.

 

Čl. 4

Studijní informační systém - termíny pro studenty

 

Zimní semestr:

elektronický zápis předmětů:                od 16. 8. 2021

přednostní zápis povinných předmětů: do 23. 8. 2021

uzavření zápisu předmětů:                    6. 9. 2021

pro studenty nastupující do 1. ročníku bakalářského studia:                              16. 9. 2021

pro studenty nastupující do 1. ročníku navazujícího magisterského studia:       20. 9. 2021

dodatečné úpravy zápisů předmětů:      od 24. 9. 2021

konečné uzavření zápisu předmětů:      10. 10. 2021

pro studenty nastupující do 1. ročníku doktorského studia do 18. 10. 2021

kontrola předběžně zapsaných předmětů a odmítnutí kolizních předmětů

(provádí studijní oddělení):                   7. 10. 2021

odmítnutí kolizních předmětů a závazné zapsání předmětů

(provádí studijní oddělení):                   11. 10. 2021

 

Předměty vyučované v letním semestru se zapisují až v období vyhrazeném pro zápis předmětů letního semestru.

Předměty vyučované v letním semestru a závazně zapsané v zimním semestru není možné později škrtat.

 

Letní semestr:

elektronický zápis předmětů:                od 16. 12. 2021  

přednostní zápis povinných předmětů: do 23. 12. 2021

uzavření zápisu předmětů:                    12. 1. 2022

dodatečné úpravy zápisů předmětů:      od 7. 2. 2022

konečné uzavření zápisu předmětů:      25. 2. 2022

kontrola předběžně zapsaných předmětů a odmítnutí kolizních předmětů

(provádí studijní oddělení):                   22. 2. 2022

odmítnutí kolizních předmětů a závazné zapsání předmětů

(provádí studijní oddělení):                   28. 2. 2022

 

 Čl. 5

Studijní informační systém - termíny pro pedagogy

Vypsání minimálně tří termínů zkoušek v SIS; kapacita zkušebních termínů musí nejméně o 30 % převyšovat počet studentů, kteří mají být vyzkoušeni. 

Z toho minimálně dva termíny spadající do zkouškového období musí být vypsány nejpozději:

do 9. 1. 2022 pro zimní zkouškové období,

do 22. 5. 2022 pro letní zkouškové období.

Další termín/y zkoušky musí být vypsán/y s nejméně týdenním předstihem, pokud se vyučující se studenty nedomluví jinak.

Poslední termíny lze vypsat nejpozději na 23. 9. 2022 12:00 hodin (aby výsledek kontroly studia předmětu mohl být vložen do SIS ještě týž den).

 

Zapsání výsledků zkoušek a zápočtů do SIS nejpozději do 23. 9. 2022.

 

Čl. 6

Zápis do dalšího úseku studia v bakalářském a v navazujícím magisterském studiu

 

Zápis do dalšího úseku studia se provádí pouze elektronicky.

 

Pro studenty 1. ročníku bakalářského studia: od 1. 2. 2022 do 14. 2. 2022; náhradní termín zápisu nejpozději 3. 3. 2022.

 

Pro studenty 2. a vyššího ročníku bakalářského studia a studenty navazujícího magisterského studia: od 1. 6. 2022 do 27. 9. 2022; náhradní termín zápisu nejpozději 17. 10. 2022.

 

Podrobný návod na provedení zápisu do dalšího úseku studia je zveřejněn na stránkách fakulty na adrese https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/bc-nmgr/navody.

 

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření je platné a účinné dnem vydání. Účinnost končí 31. 10. 2022.
  2. Osobou odpovědnou za realizaci tohoto opatření a kontrolu jeho dodržování stanovuji proděkana pro studijní záležitosti a vedoucí studijního oddělení.

 

 

V Praze dne 24. 6. 2021           

                                                                                                 

 

 

………………………………………

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

děkan fakulty

 


1 Tučně vyznačené údaje jsou data podle opatření rektora č. 6/2021

Publikováno: Čtvrtek 24.06.2021 14:10

Akce dokumentů