E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCeny děkana Přírodovědecké fakulty UK 2021

Na Předvánočním koncertě naší fakulty byly již tradičně slavnostně uděleny Ceny děkana nejlepším absolventům a mladým vědecko-pedagogickým pracovníkům. Ceny pro nejlepší studenty, absolventy a vědeckopedagogické pracovníky uděluje každoročně děkan naší fakulty prof. Jiří Zima. Všem oceněným gratulujeme!

 

Děkan PřF UK prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. během projevu při slavnostním předávání Cen děkana v Karolinu. Foto: Vladimír Šigut

 

Cena děkana za nejlepší bakalářskou práci:

 

Bc. Pavel Jakoubě, studijní obor Molekulární biologie a biochemie organismů

Absolvoval studijní studijní obor Molekulární biologie a biochemie organismů bakalářskou práci Mitochondriální tumor supresory, vypracovanou v laboratoři Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Vynikající základní text byl poté rozšířen do přehledového článku s názvem „Mitochondrial Tumor Suppressors – The energetic enemies of tumor progression“, kde je Pavel Jakoubě prvním autorem. Tento článek byl s nadšením přijat k publikaci jedním z nejlepších a nejvíce citovaných vědeckých časopisů v oblasti výzkumu rakoviny, časopisem Cancer Research.

Bc. Natália Remperová, studijníí obor Klinická a toxikologická analýza

Je absolventkou studijního oboru Klinická a toxikologická analýza. Od začátku svého bakalářského studia pracovala ve výzkumné skupině Heterogenní katalýzy a pokročilých materiálů, v posledním roce studia pak v rámci projektu navrženém a finančně podpořeném firmou Johnson Matthey Technology Centre. Výsledky, získané během bakalářské studie na téma “Tvarová selektivita zeolitů připravených metodou ADOR v izomeraci m-xylenu v plynné fázi”., vytvořily základ rukopisu předloženého do časopisu Catalysis Today (IF=6.766), kde je Bc. Remperová první autorkou.

Bc. Lukáš Wihelm, studijní obor Chemie se zaměřením na vzdělávání - Biologie se zaměřením na vzdělávání

Je absolventem studijního oboru Chemie  se zaměřením na vzdělávání – Biologie se zaměřením na vzdělávání. Studium zakončil  bakalářskou prací s názvem „Výuka chemie v nižších ročnících nižšího gymnázia v ČR“. Výsledky této práce budou prezentovány na konferenci DidSci 2022 nebo jiné národní konferenci. Rovněž je připravována publikace do časopisu Scientia in Educatione (SciEd). Ve své práci Lukáš Wilhelm zpracoval nadmíru aktuální tematiku rozsahu a obsahu výuky chemie na osmiletých gymnáziích, přičemž zjištění práce jsou aktuální, zajímavá a originální, zejména s ohledem na probíhající kurikulární reformu v ČR.

Bc. Petr Janoš, studijní obor Sociální geografie a geoinformatika

Absolvent oboru Sociální geografie a geoinformatiky exceloval již během svého studia a jeho kvalitní výsledky potvrdila i finální bakalářská práce s názvem Analýza území pro reintrodukci populací koně Převalského v Mongolsku pomocí metod DPZ, která se v teoretické části zabývala soudobými technologiemi časových řad multispektrálních družicových snímků. Výstupy této práce napomáhají kolegům ze Zoo Praha vyhledávat vhodné lokality k budoucí reintrodukci pomocí volně dostupné mapové aplikace a též pomoci specializovaného volně dostupného skriptu vytvořeného v prostředí Google Earth Engine jazykem JavaScript.

Bc. Dominika Linzerová

Absolvovala v oboru Geologie závěrečnou prací na téma "Mechanismy vzniku kumulátů v mafických horninách.“ Téma, základní náplň i struktura  práce byly autorkou samostatně definovány a představují jednu z důležitých a aktivních větví výzkumu v rámci současné magmatické petrologie. Svou výjimečnou bakalářskou práci autorka ještě v krátkém čase doplnila o originální experimentální část. V té vypracovala vlastní metodiku pro provádění vysokoteplotních experimentů v grafitových kalíšcích a zpracovala zhruba dvě desítky samostatných pokusů. Získaná data představují první známá data tohoto druhu a mohou se stát výborným základem pro budoucí autorčinu publikaci.


Cena děkana za nejlepší diplomovou práci: 

 

Mgr. Václav Bočan, studijní program Buněčná a vývojová biologie

Absolvent programu buněčná a vývojová biologie svá studia zakončil nejen excelentní státní zkouškou, ale také obhajobou mimořádné diplomové práce s názvem „Searching for microtubule inner proteins“. Tato práce pokrývá téma, které stálo dlouhá léta na okraji vědeckého zájmu. Navzdory mnohým technickým problémům zavedl metodu sloužící k identifikaci protein-proteinových interakcí v živých buňkách (BioID), vyvinul zcela nové protokoly izolace mikrotubulů z buněk na magnetických kuličkách, a dokonce ze své iniciativy přinesl do laboratoře model býčích spermií pro studium bičíků. V rámci svého diplomového projektu také pracoval ve švédské laboratoři Johanny Höög, kde se věnoval právě části týkající se MIPs v bičíku spermií.  Jeho diplomová práce je podkladem připravovaných publikací.

Mgr. Veronika Kolesárová, studijní  obor Učitelství biologie pro SŠ - Učitelství geografie pro SŠ

Absolvovala studijní obor Učitelství biologie pro SŠ – Učitelství geografie pro SŠ  s prací na téma „Vliv využívaných výukových metod a organizačních forem na oblíbenost biologie a přírodopisu u žáků“. Cílem práce bylo prozkoumat, jaké výukové metody a formy jsou učiteli ve výuce biologie/přírodopisu využívány, a zda mají vliv na oblíbenost biologie/přírodopisu u žáků.  Díky komplexní analýze řešené problematiky je vzniklá práce významným přínosem pro učitelskou komunitu a výsledky jsou cenné pro učitele didaktických a pedagogicko-psychologických předmětů, které zajišťují přípravu budoucích učitelů. Na základě práce vznikají dvě publikace, a to jak pro české, tak i mezinárodní prostředí.

Mgr. Adam Svitok, studijní program Anorganická chemie 

Absolvoval studijní program Anorganická chemie diplomovou prací na téma Roztoková dynamika komplexů Ln<sup>III</sup> s monofosforovými deriváty H<sub>4</sub>dota sledovaná metodou NMR. Během svého studia vypracoval nové syntetické postupy pro syntézu izotopově značených sloučenin. Naučil se samostatně používat pokročilé metody NMR a zpracovávat a interpretovat získaná data způsobem, který je jinak běžný až v závěru doktorandského studia. Získaná data pomohou k lepšímu pochopení relaxačních vlastností a designu kontrastních látek pro tomografii magnetické rezonance. Jeho výsledky byly prezentovány jako přednášky na konferencích a budou základem dvou publikací, jejichž rukopisy jsou ve stavu přípravy k odeslání do redakce vysoce impaktovaných časopisů. 

Mgr. Michal Blaško, studijní obor Učiteltví chemie pro SŠ - Učitelství biologie pro SŠ

Absolvoval studijní obor Učitelství chemie pro střední školy – učitelství biologie pro střední školy s prací na téma „Porovnání vybraných oborů vzdělávací oblasti Člověk a příroda českého kurikula RVP ZV s integrovaným předmětem Přírodní vědy v evropských kurikulech“. Mgr. Blaško působí na Základní škole v Chýni, kde vyučuje právě integrovaný předmět Science, rovněž stál u formování koncepce výuky tohoto předmětu na škole, kde je současně vedoucím předmětové komise přírodních věd. Po celou dobu zpracování reflektoval studovanou literaturu i samotné vzdělávací dokumenty a porovnával je se svou praxí. Výsledkem jsou data, která poskytují ucelenější pohled na několik přístupů k výuce přírodních věd v Evropě, která by mohly být jednou z opor při tvorbě revidovaného kurikula pro základní školu. 

Mgr. Milan Hofman, studijní obor Krajina a společnost

Je absolventem studijního oboru Krajina a společnost a autor diplomové práce na téma Typologie zvukových krajin. Ta je nadstandardní nejen z hlediska celkového objemu zpracované literatury, ale i z hlediska šíře záběru a propojení informací z různých vědních oborů s geografií a také jejich zasazení do kontextu zpracované  problematiky. Tato problematika byla z geografického úhlu pohledu dosud řešena pouze okrajově, a přitom má značný potenciál jak z hlediska výzkumu, tak i z hlediska praktického využití. V rámci vlastního výzkumu použil Milan Hofman autor celou škálu vhodně zvolených metod, jejichJanž využití přineslo zajímavé a originální výsledky. 

Mgr. Václav Santolík, studijní obor Geologie

Studijní obor geologie absolovoval s diplomovou prací “Vznik a vývoj davelského vulkanického komplexu”- která se vyznačuje velkým vědeckým potenciálem a výrazně převyšuje standard diplomových prací. Věnuje se komplexnímu pochopení geologického vývoje davelského vulkanického komplexu na základě terénních souvislostí, petrografie a datování hornin metodou U-Pb na zirkonech. Použitých analytických metod a získaných dat bylo opravdu velké množství, což zásadním způsobem rozšiřuje poznání o vývoji konkrétního vulkanického oblouku, ale také o vulkanických obloucích obecně. Práce je tak rozsáhlá, že na jejím základě vzniknou rovnou dva vědecké články do impaktovaných časopisů.

Mgr. Zuzana Krušinová, studijní obor Ochrana životního prostředí

Je absolventkou oboru Ochrana životního prostředí a autorkou diplomové práce na téma „Elektrokoagulace při úpravě znečištěných vod“. Účastnila se řešení problematiky spojené s elektrotechnickou eliminací nebezpečných organických sloučenin produkovaných řasami a sinicemi. Jde o velmi aktuální problematiku, která však nebyla doposud významněji řešena s přispěním elektrochemických metod, při kterých se koagulační činidlo uvolňuje do zpracované vody elektrochemických rozpouštění jedné z elektrod. Získané výsledky budou dále využity pro účely vodárenských procesů pro zabezpečení nezávadné pitné vody. Je rovněž spoluautorkou dvou již publikovaných článků v IF časopisech na téma elektrokoagulace. Další dvě publikace vznikají. 


Cena děkana za nejlepší disertační práci: 

 

Mgr. Aneta Škarková, Ph.D., studijní program Vývojová a buněčná biologie

Absolventka studijního programu Vývojová a buněčná biologie obhájila disertační práci na téma “Analýza plasticity invazivity nádorových buněk ve 3D prostředí”. Výsledky této disertační práce zcela zásadně přispěly k pochopení molekulárních a buněčných mechanismů plasticity invazivity nádorových buněk. To je nezbytným předpokladem pro vývoj proti-invazívní protimetastatické terapie. Dr.Škarková se tak významně podílela na vývoji tohoto zcela nového pilíře protinádorové léčby. Během šesti let se stala autorkou 12 publikací v kvalitních mezinárodních časopisech s IF, její přínos ke vzniku těchto publikací byl ve všech případech rovněž zásadní.  

Mgr. Li Shuo, Ph.D.,  program STARS, skupina (Nano)materials modeling

 Jeho dizetrační práce „Teoretické studium nízkorozměrových magnetických materiálů“ sestává z pěti publikací v prestižních časopisech (například Nanoscale či Journal of Materials Chemistry) tématicky zaměřených na elektronické a magnetické vlastnosti nízkodimenzionálních materiálů. S vyjímkou jediné publikace byl Shuo vždy prvním nebo korespondujícím autorem a ve všech případech mu připadl největší podíl na konkrétní studii. Podle Google Scholar má Shuo téměř 900 citací a jeho H-index je 17. Shuo je na nejlepší cestě stát se nezávislým mladým teoretickým chemikem se silným přesahem do fyziky.

Mgr. Lubomíra Pyskatá Rathouská, Ph.D., MBA, studijní program Didaktika chemie

Absolventka studijního programu Didaktika chemie obhájila dizertační práci na téma "Vytvoření kompetenčního modelu pro hodnocení přírodovědného uvažování absolventů přírodovědných oborů. Téma řešené v dizertační práci představuje v ČR nový výzkumný směr, který se zaměřuje na propojení terciárního vzdělávání s trhem práce. Tento směr je důležitý pro nastavení odborné komunikační platformy mezi Přírodovědecké fakultou UK a společnostmi, kde se mj. absolventi fakulty uplatňují po dokončení školy. Z vědeckého hlediska má téma rovněž velký potenciál pro další rozvoj v rámci Katedry učitelství a didaktiky chemie a na katedře také bude dále rozvíjeno.

Mgr. Blanka Gvoždíková, Ph.D., studijní obor Fyzikální geografie a geoekologie

Doktorské studium absolvovala ve studijním oboru Fyzikální geografie a geoekologie. Během něj průběžně prezentovala výsledky svých výzkumů na zahraničních meteorologických konferencích a rovněž absolvovala tříměsíční stáž na Freie Universität Berlin, kde si osvojila metody práce s meteorologickými reanalýzami. Její dizertační práce na téma „Vztah anomálií toku vlhkosti, extrémních srážek a povodní ve střední Evropě“ sestává z pětice odborných článků, z nichž u čtyř byla nominantka hlavní autorkou. Všech pět článků vyšlo ve vysoce hodnocených časopisech, indexovaných na WoS.

Mgr. Marek Tuhý, Ph.D., studijní program Geologie

Studijní program aplikovaná Geologie završil disertační prací na téma „Wildfires   in Polluted Areas: Mineralogical Transformations and Remobilization of Metal(loid)s“. V rámci doktorského studia se zabýval velmi aktuálním tématem požárů. Sestavil unikátní aparatury pro laboratorní studium vlivu požárů na remobilizaci kontaminantů a navrhl mechanismy, které tyto procesy uvolňují. Výsledky jeho práce mají interdisciplinární přesah a nepochybně získají ohlas v mezinárodní vědecké komunitě. O kvalitě jeho výzkumu svědčí řada ocenění, která získal za prezentace na konferencích v průběhu doktorského studia a také publikace v prestižních časopisech v daném oboru, které jsou integrální součástí jeho disertační práce.


Cenu děkana v kategorii mladý vědecko - pedagogický pracovník

 

Mgr. Jan Dobeš, Ph.D., katedra buněčné biologie

Je jedním z nejlepších studentů imunologie PřF UK v posledních dekádách. Jeho doménou je jedno z ústředních témat imunologie – centrální tolerance, dále nastavení imunitní odpovědi střeva, s důrazem na infekční onemocnění. Diplomová a dizertační práce Jana Dobeše patří mezi ty úplně nejlepší obhájené na půdě PřF UK. Čtyřletou postdoktorální stáž absolvoval Jan Dobeš na Immunology department, Weizmann Institute of Science v Izraeli. Zde pokračoval v tématu centrální tolerance a v současné době je v závěrečné fázi recenzního řízení publikace s mimořádně důležitými objevy na poli infekční imunologie. V roce 2020 Jan Dobeš založil výzkumnou skupinu na katedře buněčné biologie, PřF UK, v níž se věnuje infekční imunologii.

Mgr. Michal Mazur, Ph.D., katedra fyzikální a makromolekulární chemie

Působí na katedře fyzikální a makromolekulární chemie. Ve svém výzkumu se věnuje zejména obrazovaní různých druhu materiálů, metodou transmisní a rastrovací elektronové mikroskopie, ale také syntéze nových typů materiálů, jejich fyzikálně chemické charakterizaci a pochopení vztahů mezi strukturou a chemickými vlastnostmi zeolitů na jedné straně, a jejich aktivitou a selektivitou ve vybraných katalytických reakcích na straně druhé. V této oblasti vykazuje přes své mládí velice výrazné vědecké výsledky. K dnešnímu dni publikoval již 42 článků dle WoS (4.10.2021), přičemž dvě publikace byly již citovány více než 120 krát, jeho H-index je 12. 

Mgr. Barbora Janáková Kuprová, Ph.D., katedra demografie a geodemografie

Působí na katedře demografie a geodemografie.  Dlouhodobě se zaměřuje na téma historické demografie, a to na výzkum změn v úrovni reprodukce před počátkem demografické revoluce. Je spoluautorkou dvou studií, které vyšly v zahraničních prestižních časopisech History of Family a Journal of Family History. Výsledky svých studií prezentovala také na několika vědeckých konferencích, a to jako autorka nebo spoluautorka příspěvků nebo posterů. Podílela se na přípravě několika ročníků mezinárodních konferencí „Mladí demografové“. Aktivně se zapojuje do výzkumné činnosti katedry. Byla postupně členkou řešitelských kolektivů dvou grantů (GA ČR) a nyní je zapojena do projektu EXPRO. 

Mgr. Filip Tomek, Ph.D., Ústav geologie a paleontologie

Působí v Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Během posledních 5 let zcela samostatně rozvinul svůj vlastní výzkumný program zaměřený na studium stavby a vývoje vulkano-plutonických systémů a horninový magnetismu, získal několik juniorských grantových projektů jako hlavní řešitel a rovněž prestižní prémii Otto Wichterleho na Akademii věd ČR. Publikuje svůj výzkum ve špičkových zahraničních časopisech a rovněž se významně zapojuje do výuky geologie na PřF UK. V neposlední řadě vede Laboratoř magnetismu hornin a výrazně se podílí na životě a činnosti katedry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikováno: Pondělí 13.12.2021 13:25

Akce dokumentů