E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBlahopřejeme!

Bc. Jitce Šlegerové, Mgr. Petru Kohoutovi a Mgr. Michalu Pitoňákovi z Přírodovědecké fakulty UK byly ve čtvrtek 26. ledna 2012 v Malé aule Karolina předány Ceny rektora. Zvláštní vyznamenání se uděluje jednou ročně nejlepším studentům bakalářských a magisterských studijních programů, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti.

 

„Rektor Univerzity Karlovy rozhodl o udělení ceny za akademický rok 2010/2011 celkem sedmi laureátům. Ocenění dostávají diplom, který osvědčuje udělení ceny, a také peněžitou odměnu,“ vysvětlil prorektor pro studijní záležitosti doc. ThDr. Martin Prudký. „Z vašeho úspěchu máme radost také my, jsme rádi, že na univerzitě nacházíme studenty, kteří si zaslouží tuto cenu,“ pogratuloval všem oceněným prorektor Prudký.

Ocenění převzali diplomy z rukou prorektora prof. MUDr. Jana Škrhy, DrSc., MBA, rektor univerzity prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., musel pracovně odcestovat do zahraničí.

 

Předání Cen rektora m.

Mgr. Petr Kohout přebírá Cenu rektora za rok 2011                                                    Zdroj: iforum

 

Cenu rektora UK může každoročně obdržet jeden z absolventů:

lékařských oborů - Cena prof. MUDr. Karla Weignera

společenskovědních oborů - Cena prof. JUDr. Karla Engliše

přírodovědných oborů - Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského

teologických oborů - Cena Josefa Dobrovského

učitelského studia - Cena prof. PhDr. Václava Příhody

 

Bc. Jitka Šlegerová ( Katedra biochemie PřF UK) získala Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů

Mgr. Petr Kohout ( Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK) získal Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů

Mgr. Michal Pitoňák (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK) získal Cenu prof. Ph.Dr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia

 

Jitka Šlegerová

Bc. Jitka Šlegerová                                           Zdroj: iforum

Bc. Jitka Šlegerová absolvovala bakalářský studijní program biochemie, obor biochemie k 14. 6. 2011. Je talentovanou biochemičkou s multidisciplinárním přesahem do oblasti nanotechnologie a syntetické materiálové chemie. V průběhu studia se zapojila do výzkumného programu Laboratoře glykokonjugátů na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, orientovaného na vývoj nových fluorescenčních sond založených na specifických vlastnostech diamantových nanočástic. Výsledky prezentovala ve své bakalářské práci „Konjugáty proteinů s nanodiamanty: příprava a charakterizace.“ Druhým přínosem Jitky Šlegerové je vyvinutí metodiky pro stanovení aminooxyskupin na nano- a mikročásticích. Díky pečlivé a časově náročné práci Jitky Šlegerové bylo možno v laboratoři nedávno zavést nový univerzální postup využívající ke spektofotometrickému stanovení pyridixalfosfát.

 

Michal Pitoňák

Mgr. Michal Pitoňák                                      Zdroj: iforum

Mgr. Michal Pitoňák absolvoval navazující magisterský studijní program biologie, studijní obor učitelství biologie a geografie pro střední školy k 2. 6. 2011. Diplomová práce Michala Pitoňáka „Queer geografie Česka: heteronormativita prostoru“ představuje zřejmě první diplomovou práci obhájenou na Přírodovědecké fakultě UK věnovanou problematice geografie sexuality. Jejím cílem bylo především představit a popsat konstrukci heteronormativního prostoru v Česku. Práce mimo jiné potvrdila vysokou relevanci studia sexuality v české společnosti, kterou autor doložil citováním některých respondentů na adresu celého výzkumu, a problematiky sexuálních menšin v Česku. Michal Pitoňák nyní pokračuje v doktorském studiu geografie.

 

Petr Kohout

Mgr. Petr Kohout                                           Zdroj: iforum

Mgr. Petr Kohout absolvoval navazující magisterský studijní program biologie, obor anatomie a fyziologie rostlin k 19. 9. 2011. Ještě před obhájením diplomové práce byl prvním autorem impaktované publikace (IF=2,571) a jediným českým spoluautorem na publikaci s IF 4,411, kde vedoucím autorem je jeho školitel doktorského studia Dr. Leho Tedersoo z Univerzity v Tartu, Estonsko. Přestože Petr Kohout dokončil teprve magisterské studium, rozsah a kvalita jeho obhájené diplomové práce odpovídá požadavkům na studium doktorské.

 

 

 

Publikováno: Úterý 07.02.2012 00:00

Akce dokumentů