E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBlahopřejeme!

Ceny studentského Velemloka za akademický rok 2010/2011 byly uděleny Jiřímu Blažkovi, Heleně Klápové, Petru Sedlakovi, Pavlu Teplému a Janu Veselému.

 

Studentský Velemlok, cena pro nejlepšího pedagoga navazuje na tradici ocenění nejlepších přednášejících biologické sekce, které bylo udělováno na základě studentského hlasování v 90. letech. Název ceny odkazuje na Velemloka čínského, jenž dlouhá desetiletí žil v prostorách budovy Viničná 7 a byl neoficiálním symbolem Přírodovědecké fakulty UK.

 

 Velemlok

 Plastika studentského Velemloka                                                               Foto: Tomáš Petrus

Ceny se již tradičně předávají na Reprezentačním plese Přírodovědecké fakulty a vedle plastiky vytvořené absolventem fakulty dr. Michalem Bílým a čestného diplomu je součástí ceny také finanční odměna z fakultních zdrojů. Nositele Studentského Velemloka, ceny pro nejlepšího pedagoga, vybírají studenti v anketě studentského hodnocení výuky, která probíhá jak papírovou, tak elektronickou formou ve studijním informačním systému (https://is.cuni.cz/studium/login.php).

Na Reprezentačním plese Přírodovědecké fakulty UK, dne 24.února 2012, byly Ceny studentského Velemloka za akademický rok 2010/2011 uděleny:

Doc. RNDr.Petru Sedlakovi, PhD.  z katedry antropologie a genetiky člověka, který se  zabývá především fyziologií růstu a vývoje dítěte a vybranými patologickými stavy, jež  s touto etapou ontogeneze souvisí. Jeho pedagogická činnost zahrnuje přednášky a cvičení z anatomie člověka, biologie dítěte a biomedicínské antropologie.

 

Petr Sedlak

 Doc. RNDr.Petr Sedlak, PhD.                                                                                Foto: Jiří Mrhal

 

RNDr. Pavlu Teplému, Ph.D.  z katedry učitelství a didaktiky chemie, který se zabývá tvorbou a využitím moderních didaktických pomůcek a multimédií při výuce chemie na středních školách. Budoucím učitelům přednáší didaktiku anorganické chemie a vede praktická cvičení zaměřená na možnosti experimentální výuky chemie na středních školách.

 

Pavel Teplý

 RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.                                                                                           Foto: Jiří Mrhal

 

Doc. RNDr. Jiřímu  Blažkovi, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje se zabývá regionálním vývojem Česka v evropském kontextu, výzkumem regionálních dopadů fiskální politiky, vztahem financování místní správy a struktury osídlení, ale také například regionální politikou České republiky a Evropské unie. Těmto tématům se věnuje i ve svých přednáškách.

 

 RNDr. Heleně Klápové, CSc.  z ústavu petrologie a strukturní geologie, která  se věnuje mikroskopii horninotvorných minerálů a petrologii metamorfovaných hornin, což je i náplní její pedagogické činnosti. Zabývá se tvorbou archivu výbrusů a modernizací sbírek minerálů a hornin pro posluchače bakalářského studia.

 

Helena Klápová

RNDr. Helena Klápová, CSc.                                                                                      Foto: Jiří Mrhal

 

RNDr. Janu Veselému, Ph.D.  z katedry organické chemie se ve své laboratoři, který se  zabývá syntézou přírodních látek, glykokonjugátů a heterocyklů. Jeho vřelý vztah k těmto tématům mohou studenti poznat na přednáškách a cvičeních o organické chemii a syntéze.

 

Jan Veselý

 RNDr. Jan Veselý, Ph.D.                                                                                               Foto: Jiří Mrhal

 

Publikováno: Středa 21.03.2012 00:00

Akce dokumentů