E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUniverzita Karlova si připomněla 674. výročí svého založení. Ocenila i osobnosti naší fakulty

Univerzita Karlova si připomíná výročí 674 let od svého založení. Při příležitosti oslav tohoto výročí předala rektorka UK, profesorka Milena Králíčková, Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy a Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin. Významné vědecké osobnosti UK obdržely výzkumnou podporu Donatio Universitatis Carolinae. Oceněna byla i řada osobností naší fakulty.

 

Ve Velké aule historické budovy Karolina se uskutečnilo slavností zasedání pořádané u příležitosti 674. výročí založení UK. O aktuálních tématech spojených s univerzitou pohovořili rektorka UK Milena Králíčková a prorektor UK pro vnější vztahy Martin Vlach.

Rektorka UK Milena Králíčková ve svém projevu vyzdvihla důležitost vzdělávání žen na Univerzitě Karlově, ačkoliv sám Karel IV. myslel při zakládání svého učení především na muže: „Tradice vzdělání učených mužů, jakkoli na počátku Karlem IV. dobře míněná, se v průběhu času přiklonila na stranu žen. Je to přirozený vývoj, vedoucí k vyvážení příležitostí v naší společnosti. Ženy mohly studovat na vysokých školách teprve v roce 1897 a první ženou, která promovala, byla v roce 1902 lékařka Anna Honzáková. Ženy se prosadily i v dalších, zejména humanitních oborech, přičemž v řadě z těchto oborů již dnes dokonce převažují, jak mezi pedagogy, tak studenty. Ráda bych též připomněla odkaz profesorky historie Milady Paulové, profesorky Růženy Vackové a mnoha dalších předchůdkyň, které nepřestávám obdivovat pro jejich osobní statečnost. Používaly své vzdělání a sílu ducha jako zbraň a vzdorovaly v těžkých dobách naší vlasti. Své názory neměnily pod tíhou nátlaku a svou sílu dodávaly svému okolí i ve vězení. Vzdor na pravém místě, jejich statečnost i laskavost si opět musíme všichni připomínat.“

 

Prorektor UK pro vnější vztahy Martin Vlach ve svém projevu zmínil důležitost tzv. třetí role nejen pro UK, ale i společnost: „Třetí role je daleko strukturovanější a složitější proces než pouhé ‚být vidět‘. Vyžaduje mnohdy rychlou reakci instituce na momentální společenské požadavky, proces těžko předem definovatelný pomocí nějakých opatření rektora či rektorky či vnitřních vyhlášek. Právě krize posledních měsíců nám daly šanci, že jsme si mohli uvědomit v úplnosti neredukovaný význam tohoto sousloví. Jde totiž o princip vzájemného ovlivňování, v němž má být univerzita sice aktivní, ale zároveň musí sama naslouchat. A i když někteří akademici doslova křičí, její hlas by se dokonce měl někdy raději projevit důstojným mlčením než překotným komentováním maličkostí. Měl by být sice srozumitelný, ale principiální a konzistentní.“


Cenu Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2021 

obdrželi členové výzkumného týmu z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK – PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D, doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., Mgr. Veronika Macková, Ph.D., Ing. Radek Mařík, CSc., Mgr. Alžběta Krausová, Ph.D., LL.M. a Mgr. Victorie Nainová a odborníci z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a společnosti Newton za Projekt platformy bojující proti dezinformacím souvisejícím především s pandemií onemocnění COVID-19 www.infomore.cz.

Vědecký tým FSV UK se rozhodl v souvislosti s aktuální situací na Ukrajině věnovat finanční prostředky, které v souvislosti s udělenou cenou Miloslava Petruska obdržel, do Nadačního fondu UK. Prostředky budou použity na podporu ukrajinských studentů a akademiků na Univerzitě Karlově.

Ocenění rovněž převzali prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. a PhDr. Martin Hála, Ph.D. za projekt Sinopsis. Jeho hlavní náplní jsou aktivity sloužící k zajištění informované diskuze na společensky důležitá témata související se současnou čínskou společností a politikou a s česko-čínskými vztahy.

Univerzita Karlova a Komise Ceny Miloslava Petruska za prezentaci rovněž poděkovala prof. RNDr. Janu Konvalinkovi, CSc. za jeho významné aktivity během pandemie COVID-19 v roce 2021.

Diplom s poděkováním rovněž převzal prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., a to za komunikaci v době pandemie COVID-19.

Cena Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy je každoročně udělována za počin, jenž má významný dopad na vytváření pozitivního obrazu UK širokou veřejností. Cena může být udělena jednotlivci či skupině bez ohledu na příslušnost k akademické obci univerzity. Vítěz získává finanční odměnu.

Cenu Bedřicha Hrozného za nejlepší tvůrčí počin za rok 2021 obdrželi:

prof. Mgr. Lucie Doležová, Ph.D. z FHS a FF UK a kolektiv odborníků z FHS UK, FF UK a Akademie věd ČR (Mgr. Adéla Ebersonová, Ph.D., Mgr. Michal Dragoun, Mgr. Jan Ciglbauer, Ph.D., Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D.), za soubor monografií realizovaných v rámci grantového projektu „Tvůrčí opisování“: Sborníky Odřicha Kříže z Telče. Výsledkem je třísvazková publikace Středověké knihovny augustiniánských kanonií v Třeboni a Borovanech, která velmi detailně mapuje jak rukopisy, tak prvotisky obou knihoven. Publikace představuje detailní analýzu největšího dochovaného klášterního knižního souboru z českých zemí a přináší zcela nové poznatky o jeho obsahu a dějinách – odhaluje nové texty, autory písaře i dárce.

Vědecká skupina z PřF UK doc. RNDr. Jovany Sádlové, Ph.D., prof. RNDr. Petra Volfa, CSc. a Mgr. Tomáše Bečváře za soubor unikátních prací, které zásadním způsobem posunuly vědomosti o přenosu a epideiologii leishmanióz (označení parazitických onemocnění, jejichž přenos na člověka probíhá štípnutím bodavého hmyzu). Všech 14 prací bylo publikováno v prestižních časopisech, konkrétně dvě z nich otiskl časopis Nature Communications a dvě nejvýznamnější oborový časopis PLoS Pathogens.

Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin získal výzkumný tým doc. Jovany Sádlové, prof. Petra Volfa a Mgr. Tomáše Bečváře z katedry parazitologie Přírodovědecké fakulty UK, za jejich soubor unikátních prací, které zásadním způsobem posunuly vědomosti o přenosu a epidemiologii leishmanióz.


prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc. z 1. LF UK a kolektiv autorů za publikaci Health and Disease in the  Neolithic Lengyel Culture. Kniha objasňuje dosud neznámá fakta z každodenního života příslušníků lengyelské kultury, neolitických zemědělců, kteří přišli z Balkánu, přes Moravu se rozšířili až na území dnešního Rakouska a Polska a nahradili původní rané zemědělské populace střední Evropy. 

 

Udělena byla rovněž výzkumná podpora 

DONATIO UNIVERSITATIS CAROLINAE,

jejímž cílem je podpora významných vědeckých osobností, které mimořádně přispívají k odborné prestiži UK.

Oceněnými jsou:

prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. – PřF UK
Dagmar Dzúrová působí na PřF UK a svůj výzkum zaměřuje na sociální nerovnosti ve zdraví, kvalitu života a sociálně-patologické procesy v populacích. V posledních letech spolupracuje při řešení výzkumných témat v oblasti mezinárodní migrace, zdraví a integračních procesů.

Výzkumnou podporu Donatio Universitatis Carolinae obdržela v letošním roce demografka prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. z Přírodovědecké fakulty UK.


 

prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. – MFF UK

Patří mezi špičkové odborníky MFF UK. Jeho specializací je matematická (počítačová) lingvistika – věnuje se zpracování přirozeného jazyka matematickými metodami, které se uplatňují například ve strojovém překladu ale i v jiných oblastech vyžadujících práci s textem a komunikaci člověka s počítačem.

prof. PhDr. Jitka Malečková, CSc. – FF UK
Svůj výzkum i pedagogickou činnost realizuje na Katedře Blízkého východu FF UK, kde je garantkou programu Blízkovýchodní studia a současně specializace turkologie. Ačkoli je svojí akademickou formací historičkou moderních dějin, její publikace jsou cenné bohatými interdisciplinárními přesahy do strategických studií, genderových studií nebo dějin literatury.

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. – 2. LF UK
Jan Trka je vedoucím lékařem Laboratorního centra Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, mezinárodně uznávaným vědcem, který se specializuje na výzkum biologie dětské leukémie.

prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. – PřF UK

Na katedře organické chemie PřF UK vede Skupinu katalýzy v organické syntéze, která má mezinárodní věhlas a patří do světové špičky v oboru. Mimořádně rozsáhlá vědecká činnost se širokým záběrem je demonstrována vysokou publikační aktivitou v časopisech s vysokým impakt faktorem a též velmi vysokou citovaností uveřejněných prací (H index = 38,177 publikací v impaktovaných časopisech s citovaností vyšší než 5100).

 

Výzkumnou podporu Donatio Universitatis Carolinae obdržel organický chemik prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. z Přírodovědecké fakulty UK

Bližší informace o cenách spolu s oceněnými naleznete na webových stránkách Univerzity Karlovy:

Statut Ceny Miloslava Petruska: https://www.cuni.cz/UK-6850.html

Statut Ceny Bedřicha Hrozného: https://www.cuni.cz/UK-6849.html

Dosavadní ocenění Cenou Bedřicha Hrozného: https://www.cuni.cz/UK-4177.html

Statut výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae: http://www.cuni.cz/UK-7660.html


 

Publikováno: Středa 06.04.2022 17:05

Akce dokumentů