E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOpatření děkana č. 04/2022 Harmonogram akademického roku 2022/2023

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Albertov 6

128 00 Praha 2

 

 

Opatření děkana č. 04/2022

Harmonogram akademického roku 2022/2023

 

 

Čl. 1

Základní termíny

Zahájení akademického roku

1. 10. 2022

Zakončení akademického roku

30. 9. 2023

 

 

Zimní semestr

Letní semestr

Výuka/semestr

1. 10. 2022 – 8. 1. 2023

13. 2. 2023 – 21. 5. 2023

Rozvrhovaná výuka

3. 10. 2022 – 8. 1. 2023

13. 2. 2023 – 14. 5. 2023

Zápočtový týden

2. 1. 2023 – 8. 1. 2023

8. 5. 2023 – 14. 5. 2023

Bloková výuka

---

15. 5. 2023 – 21. 5. 2023

Zkouškové období

9. 1. 2023 – 12. 2. 2023

22. 5. 2023 – 30. 6. 2023

1. 9. 2023 – 22. 9. 2023

 

Vánoční prázdniny

23. 12. 2022 – 1. 1. 2023

Letní prázdniny

1. 7. 2023 – 31. 8. 2023

Děkanský sportovní den (výuka zrušena)

27. 4. 2023

Rektorský sportovní den (výuka zrušena)

10. 5 2023

 

Čl. 2

Zápis do 1. ročníku

Termíny zápisu do bakalářského studia

Programy Aplikovaná geografie, Geografie a kartografie, Demografie a Hydrologie a hydrogeologie

(pouze zápis na fakultě)

19. 7. 2022

Programy Biologie, Ekologická a evoluční biologie, Molekulární biologie a biochemie organismů, Bioinformatika

(třídenní soustředění na fakultě)

24. 8. 2022 – 26. 8. 2022

Programy Biochemie, Chemie, Chemie a fyzika materiálů, Medicinální chemie, Klinická a toxikologická analýza

(třídenní soustředění mimo Prahu)

29. 8. 2022 – 31. 8. 2022

Programy se zaměřením na vzdělávání, Ochrana životního prostředí

(třídenní soustředění mimo Prahu)

31. 8. 2022 – 2. 9. 2022

Geologie, Geologie se specializací Geoarcheologie, Geotechnologie, Hospodaření s přírodními zdroji, Praktická geobiologie, Vědy o Zemi, Hydrologie a hydrogeologie, Geografie a kartografie, Aplikovaná geografie se specializacemi, Demografie se specializacemi

(třídenní soustředění mimo Prahu)

2. 9. 2022 – 4. 9. 2022

Náhradní termín pro všechny programy
(pouze zápis na fakultě)

13. 9. 2022

Termíny zápisu do navazujícího magisterského studia

Pro uchazeče vyjíždějící na stáž v rámci programu Erasmus

12. 7. 2022

Pro uchazeče, kteří absolvovali studium na PřF UK do 30. 6. 2022

30. 8. 2022

Pro uchazeče, kteří absolvovali studium mimo PřF UK

15. 9. 2022

Pro uchazeče, kteří absolvovali studium na PřF UK v období

od 1. 7. 2022 do 19. 9. 2022

23. 9. 2022

Termíny zápisu do doktorského studia

Pro uchazeče ze zahraničí mimo Slovensko s nástupem ke studiu
      od 1. 10. 2022

      od 1. 3. 2023


23. 9. 2022

1. 3. 2023

Pro uchazeče z Česka a Slovenska s nástupem ke studiu

      od 1. 10. 2022

      od 1. 3. 2023


29. 9. 2022

1. 3. 2023

 

Čl. 3

Zápis předmětů

 

Zimní semestr

Letní semestr

Elektronický zápis předmětů

od 16. 8. 2022

od 16. 12. 2022

Přednostní zápis povinných předmětů

do 23. 8. 2022

do 23. 12. 2022

Uzavření zápisu předmětů

6. 9. 2022

12. 1. 2023

pro studenty nastupující do 1. roč. bakalářského studia

15. 9. 2022

---

pro studenty nastupující do 1. roč. navaz. magister. studia

18. 9. 2022

---

Dodatečné úpravy zápisů předmětů

od 24. 9. 2022

od 7. 2. 2023

Konečné uzavření zápisů předmětů

14. 10. 2022

26. 2. 2023

pro studenty nastupující do 1. roč. doktorského studia

20. 10. 2022

---

Kontrola předběžně zapsaných předmětů a odmítnutí kolizních předmětů (provádí studijní oddělení)

11. 10. 2022

22. 2. 2023

Odmítnutí kolizních předmětů a závazné zapsání předmětů (provádí studijní oddělení)

17. 10. 2022

27. 2. 2023

Předměty vyučované v letním semestru se zapisují až v období vyhrazeném pro zápis předmětů letního semestru.

Předměty vyučované v letním semestru a závazně zapsané v zimním semestru není možné později škrtat.

 

Čl. 4

Kontrola studia a zápis do dalšího úseku studia v bakalářském a navazujícím magisterském studiu (pouze elektronicky)

Studenti 1. ročníku bakalářského studia zapsaní do studia v akademickém roce 2022/2023

Termín zápisu do druhého úseku studia, tj. do letního semestru

1. 2. 2023 – 13. 2. 2023

Poslední možný termín zkoušek a zápočtů

10. 2. 2023

Zápis výsledků zkoušek a zápočtu do SIS

do 12. 2. 2023

Kontrola splnění podmínek pro postup do dalšího úseku studia

13. 2. 2023

Náhradní termín zápisu

do 12. 3. 2023

Všichni studenti

Termín zápisu do vyššího ročníku pro studenty bakalářského a magisterského studia

1. 6. 2023 – 27. 9. 2023

Poslední možný termín zkoušek a zápočtů

22. 9. 2023

Zápis výsledků zkoušek a zápočtů do SIS

do 24. 9. 2023

Kontrola splnění podmínek pro postup do dalšího úseku studia

25. 9. 2023

Náhradní termín zápisu

do 17. 10. 2023

 

Vypsání termínů zkoušek v SIS – zimní semestr

do 8. 1. 2023

Vypsání termínů zkoušek v SIS – letní semestr

do 21. 5. 2023

 

Čl. 5

Státní závěrečné zkoušky

Přihlášení k tématu bakalářské a diplomové práce v SIS

Vypsání nabídky témat prací v SIS

do 1. 11. 2022

Přihlášení se k tématu práce v SIS

do 12. 1. 2023

Potvrzení přijetí role vedoucího práce

do 20. 1. 2023

Schválení garantem a zaslání zadání práce na studijní oddělení

do 31. 1. 2023

 

Termíny státních závěrečných zkoušek

Bakalářské programy

16. 1. – 17. 2. 2023

22. 5. – 13. 6. 2023

1. 9. – 19. 9. 2023

Navazující magisterské programy

16. 1. – 17. 2. 2023

15. 5. – 6. 6. 2023

1. 9. – 19. 9. 2023

Sdělení termínů studijnímu oddělení (provádí garant SP1)

3. 10. 2022

7. 2. 2023

17. 5. 2023

Zveřejnění termínů

(provádí studijní oddělení2)

14. 10. 2022

21. 2. 2023

31. 5. 2023

Přihlášení a odhlášení z termínu v SIS

(provádí student)

1. 11. – 15. 12. 2022

1. 3. – 15. 4. 2023

1. 6. – 31. 7. 2023

 

1Garanti studijních programů/oborů stanoví a studijnímu oddělení oznámí

  • datum, čas a místo odevzdání bakalářské a diplomové práce v listinné a elektronické podobě
  • závazný termín splnění podmínek pro konání státních závěrečných zkoušek (dále SZZK)
  • čtrnáctidenní období pro konání SZZK

2Studijní oddělení poté zveřejní termíny ve veřejné části internetových stránek.

Předseda komise

  • určí konkrétní data, ve kterých budou jednotliví studenti plnit příslušnou část SZZK nejpozději sedm dní před konání SZZK.
  • předá protokoly studijnímu oddělení vždy nejpozději do tří pracovních dnů po konání SZZK, v podzimním termínu nejpozději do 20. 9. 2023.

 

Čl. 6

Doktorské studium

Generování individuálních studijních plánů

 

Podzimní termín

Jarní termín

Vypsání tématu disertační práce školitelem, vytvoření ISP studentem a schválení školitelem

do 20. 10. 2022

do 20. 3. 2023

Schválení ISP oborovou radou

do 30. 11. 2022

do 30. 4. 2023

 

Hodnocení individuálních studijních plánů

 

Mimořádné

Roční

Zahájení

1. 4. 2023

1. 8. 2023

Předání podkladů k hodnocení studentem školiteli

10. 4. 2023

18. 9. 2023

Předání hodnocení školitelem oborové radě

17. 4. 2023

30. 9. 2023

Schválení a uzavření hodnocení oborovou radou

30. 4. 2023

20. 10. 2023

 

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce se musí uskutečnit nejpozději do tří měsíců od přihlášení k SDZK/obhajobě, resp. splnění požadavků ISP studentem.
Předseda komise předá protokoly studijnímu oddělení vždy nejpozději do tří pracovních dní po konání SDZK/obhajoby.

 

Čl. 7

Promoce a imatrikulace

Imatrikulace ve Velké aule Karolina

18. 10. 2022

Bakalářské promoce v Profesním domě MFF

29. 11. 2022 – 1. 12. 2022

21. 4. 2023

Magisterské promoce ve Velké aule Karolina

7. 11. 2022 – 8. 11. 2022

21. 4. 2023

Doktorské promoce ve Velké aule Karolina

28. 11. 2022

22. 5. 2023

Rigorózní promoce ve Velké aule Karolina

29. 11. 2022

23. 5. 2023

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření je platné a účinné dnem vydání. Účinnost končí 31. 10. 2023.
  2. Osobou odpovědnou za realizaci tohoto opatření a kontrolu jeho dodržování stanovuji proděkana pro studijní záležitosti a vedoucí studijního odboru.

 

 

V Praze dne 29. 4. 2022           

                                                                                                     

 

 

………………………………………

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

děkan fakulty

 

Publikováno: Pátek 29.04.2022 12:50

Akce dokumentů