E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNenechte si ujít kurz: Laboratorní metody v asistované reprodukci

Akreditovaný kvalifikační kurz je určen pro absolventy akreditovaného magisterského studijního oboru přírodovědného zaměření, kteří chtějí získat odbornou způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků. Vstupním požadavkem je absolvování magisterského studijního oboru přírodovědného zaměření, doložené ověřenou kopií diplomu. Přihlásit se mohou i studenti, kteří nejpozději k prvnímu dni konání kurzu absolvují magisterské studium a tuto skutečnost doloží potvrzením. Výuka bude probíhat v září 2022, uzávěrka přihlášek je 15. srpna.

Komu je určen? 

Akreditovaný kvalifikačni kurz je určen pro absolventy akreditovaného magisterského studijniho oboru přirodovědného zaměřeni, kteři chtěji ziskat odbornou způsobilost k výkonu povoláni odborného pracovnika v laboratornich metodách a v připravě léčivých připravků. Jedná se o pracovníky podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb., kteři jsou ve smyslu § 26 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb. a § 27 a § 142 vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovniků a jiných odborných pracovniků, ve zněni pozdějšich předpisů (dále jen „vyhláška č. 55/2011 Sb.") oprávněni pod odborným dohledem provádět výkony asistované reprodukce, to je provádět manipulaci a mikromanipulaci s lidskými reprodukčnimi buňkami při léčbě poruch plodnosti, včetně oplozeni mimo mateřský organizmus,  kultivaci  lidských  embryí  in  vitro,  diagnostiku  embryi  a   jejich  připravu pro transfer do dělohy.

Absolvovánim akreditovaného kvalifikačniho kurzu laboratorni metody v asistované reprodukci   se   ziská   odborná    způsobilost    k    výkonu    povolání   odborný   pracovník v laboratorních metodách a v připravě léčivých připravků podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb., opravňujici předevšim k výkonu činnosti stanovených v § 26 odst. 3 zákona  č. 96/2004 Sb. a v § 27 a § 142 vyhlášky č. 55/2011 Sb., a to pod dohledem odborného pracovníka v laboratornich metodách a připravě léčivých připravků se specializovanou způsobilosti v oboru Klinická embryologie.

Vstupním požadavkem je absolvování magisterského studijního oboru přírodovědného zaměření, doložené ověřenou kopií diplomu. Přihlásit se mohou i studenti, kteří nejpozději k prvnímu dni konání kurzu absolvují magisterské studium a tuto skutečnost doloží potvrzením.

 

Kapacita kurzu je stanovena na 20 účastníků. Kurz bude otevřen při minimálním počtu 12 přihlášených (a zaplacených).

Výuka

Výuka bude v probíhat v září 2022 o celkové hodinové dotaci 110 hodin a 100 hodin praxe. Součástí je i nepřímá teoretická výuka a samostudium.

Předpokládaný harmonogram cca 8:00 - 15:00 (každý den 8 vyučovacích hodin):

  • 5. - 9.9

  • 10+11.9. 

  • 17+18.9 

  • 19.-23.9

  • 26.9

Učební plán:

  • Neodkladná první pomoc - 2 dny/ 12 hodin

  • Základy zdravotnické legislativy - 1 den/ 8 hodin

  • Teoretické základy oboru - 3 dny/ 24 hodin

  • Techniky asistované reprodukce - 8 dní/ 66 hodin

  • Praxe v embryologické a andrologické laboratoři 100 hodin

Podrobná osnova ke stažení ZDE a seznam ministerstvem doporučené literatury ke stažení ZDE.

Podávání přihlášek

Přihláška do kurzu se podává výhradně elektronicky v SIS v termínu od 18.7. - 15.8. 2022.  Po otevření SIS otevřete položku "Přijímací řízení" a následně zvolte záložku "Založení nové přihlášky".

K přihlášce je nutno přiložit naskenovaný diplom potvrzující ukončené magisterské vzdělání přírodovědného zaměření, nebo naskenované čestné prohlášení, že je uchazeč o kurz přihlášen k nejbližšímu termínu magisterské státní závěrečné zkoušky (do kurzu může být zapsán až po úspěšném ukončení magisterského studia).

Podání přihlášky je závazné a nenastupení do kurzu znamená propadnutí poplatku.

Platba

Celkové kurzovné je stanoveno na 25 000 Kč. Poplatek je v případě nezapsání do kurzu nevratný.

Poplatky se hradí ve prospěch účtu UK PřF, číslo účtu 38533021/0100, variabilní symbol: 504032 (nutno uvést), specifický symbol: číslo přihlášky (číslo přihlášky přijde uchazeči mailem společně s potvrzením o uložení/odeslání/zaevidováním přihlášky).

Datum splatnosti poplatku je stanoveno na 15. 8. 2022. Bez zaplacení kurzovného nebude možné uchazeče do kurzu přijmout. Poplatek zašlete současně s podáním přihlášky. V případě naplnění kapacity Vám bude poplatek vrácen.

Pokud uchazeč do dne zápisu do kurzu úspěšně neabsolvuje magisterské studium, bude mu poplatek vrácen.

Pokud uchazeč do kurzu nenastoupí, jeho poplatek za kurz propadá.

Zápis do kurzu

Zápis do kurzu proběhne první přednáškový den v místě výuky. K zápisu je nutné donést ověřenou kopii diplomu dokládajícího nejvyšší dosažené vzdělání (minimálně magisterské) přírodovědného zaměření a vysvětčení o státní závěrečné zkoušce. Pokud účastník dosud neobdržel diplom o absolvování magisterského studia, doručí potvrzení ze studijního oddělení o úspěšném složení státní závěrečné zkoušky. Ověřený diplom doručí dodatečně.

Nezapsáním do kurzu poplatek za studium propadá.

Podmínky absolvování kurzu

Podmínkou je zaplacení poplatku za kurz, absolvování všech modulů a praxe, včasné a úplné podání přihlášky ke zkoušce a úspěšné složení závěrečné zkoušky.

Závěrečná zkouška

Zkoušku je možné složit maximálně ve 3 termínech, opakování je možné až po uplynutí 2 měsíců od termínu neúspěšné zkoušky na základě vypsaného termínu. Na absolvování závěrečné zkoušky má účastník 3 roky od absolvování výuky.

Okruhy k závěrečné zkoušce budou doplněny dodatečně. 

Kontaktní osoba

Bc. Veronika Fialová, Bc. Gabriela Lojková
referent CŽV 
Viničná 7, 3. patro, č. dveří 314 (vedle Oranžové posluchárny)
e-mail: tesarive@natur.cuni.cz, lojkovag@natur.cuni.cz
tel: 221 95 1067

Publikováno: Pondělí 08.08.2022 10:30

Akce dokumentů