E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaureáti ceny Studentský velemlok 2020/2021

Ceny Studentský velemlok jsou tradičně udělovány nejlepším pedagogům. Na Reprezentačním plese PřF UK byla i letos oceněna pětice hvězd pedagogického nebe naší fakulty.

Moderátor plesu Mgr. Vladimír Piskala, děkan fakulty prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. a předseda Akademického senátu fakulty RNDr. Radim Perlím, Ph.D. při udělování cen během fakultního plesu. 

BIOLOGIE - RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.

RNDr. Vladimír Vohralík, CSc. (*1947) působí na Katedře zoologie. Zabývá se především biologií, taxonomií a zoogeografií hmyzožravců a hlodavců ČR, Balkánského poloostrova a Blízkého východu. Okrajově se věnuje také faunistice mravenců. Spolu se svými kolegy a studenty podnikl několik desítek expedic na Balkán a na Blízký východ. Na katedře zoologie přednáší Zoologii obratlovců, Zoogeografii, Evoluční a systematickou zoologii a Faunu savců Evropy.

Cenu pro  RNDr. Vladimíra Vohralíka, CSc. převzala Mgr. Agáta Horáčková

 

CHEMIE – doc. RNDr. Martin Dračínský, Ph.D.

Cenu Studentský velemlok za uplynulý akademický rok 2020/2021 za sekci chemie získal
doc. RNDr. Martin Dračínský, PhD. (*1978) se svou přednáškou Spektrální metody NMR I. Vystudoval organickou chemii na naší fakultě a od svého doktorského studia se věnuje spektroskopii, konkrétně metodě nukleární magnetické rezonance (NMR). Aktuálně v této oblasti působí na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie Věd ČR (ÚOCHB AV ČR), kde se věnuje například studiu mezimolekulových vodíkových můstků, konkrétně párování modifikovaných nukleových bází. Kromě své vlastní vědecké činnosti na ÚOCHB poskytuje i servis NMR spektroskopie ostatním vědeckým pracovníkům. Je taktéž autorem nespočtu vědeckých článků a učebnice NMR spektroskopie pro chemiky. Ocenění Studentského velemloka získal vůbec poprvé.

GEOGRAFIE – RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.

Laureátkou ceny Studentský velemlok za akademický rok 2020/2021 v kategorii Geografie, konkrétně za přednášku a seminář Demografie v životním pojištění, se stala RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. (*1980). Působí na Katedře demografie a geodemografie a na výuce se zde podílí již od zahájení svého doktorského studia v roce 2008. Na Přírodovědecké fakultě je dále členkou Výzkumného centra pro historickou demografii, Centra výzkumu zdraví, kvality života a životního stylu (GeoQol) a od loňského roku vede Centrum pro demografickou analýzu, modely a metody. Stojí také v čele Pracovní skupiny Evropské asociace pro populační studia zaměřené na téma zdraví, nemocnosti a úmrtnosti. Tomu také odpovídá její vědecká specializace především na analytické metody, oblast úmrtnosti, nemocnosti a výzkumu reprodukčního chování v minulosti. Kromě kurzu Demografie v životním pojištění garantuje a vyučuje několik dalších předmětů převážně v navazujícím magisterském studiu Demografie. Cenu Studentského velemloka získala letos již podruhé. Poprvé to bylo v roce 2012, tedy ještě před dokončením doktorského studia. Kromě toho získala za rok 2015 Cenu děkana PřF UK pro mladého vědecko-pedagogického pracovníka do 35 let. V posledních dvou letech se její aktivity výrazně pojí především s výzkumem okolo pandemie covid-19. Podílí se na mapování jejího průběhu, dopadů z demografického hlediska, ale i efektu očkování na riziko úmrtí.

GEOLOGIE a ÚŽP –  doc. Dr. Ing. Petr Klusoň, DSc. 

Studoval na Vysoké škole chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze a na State University of New York in Buffalo (SUNY Buffalo), USA. Dlouhodobě působil na University of Wales v britském Bangoru a na Imperial College v Londýně. V současné době přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v rámci Ústavu pro životní prostředí a věnuje se výzkumu na Ústavu chemických procesů Akademie věd České republiky. Mezi hlavní oblasti jeho vědeckého výzkumu patří homogenní a heterogenní katalytické a fotokatalytické reakce, v posledních letech například stereoselektivní hydrogenace vedené v mikrofluidním prostoru na opticky čistých Ru-BINAP komplexech, nebo využití vzorovaných polovodivých nanočástic pro fotochemické a senzorické účely. Je autorem více než 120 odborných prací publikovaných v impaktovaných časopisech na témata z oblasti fyzikální a organické chemie a řady patentů a průmyslových vzorů. Je aktivní jako sekretář České společnosti chemického inženýrství a je členem editorské rady časopisů ChemBioEng Reviews a Chemical Engineering and Technology (nakl. John Wiley). Od roku 2010 je vědeckým předsedou mezinárodních kongresů CHISA. Od roku 2018 působí ve vedení Evropské federace chemického inženýrství (EFCE), v létě roku 2021 byl zvolen vicepresidentem EFCE pro vědu, vývoj a vzdělávání. Věnuje se rovněž popularizaci vědy, především v Českém rozhlase (Meteor, Rozhlasová laboratoř Martiny Maškové atd.). 

MIMOSEKČNÍ – RNDr. Naděžda Krylová, CSc.

Doktorka Krylová vystudovala obor aplikovaná matematika na Matematicko-fyzikální fakultě UK, kde byla od ukončení studia v roce 1968 až do roku 2010 členkou Katedry aplikované matematiky. Po celou tuto dobu vyučovala i matematiku pro chemiky na Přírodovědecké fakultě UK. Po ukončení studia pracovala několik let též v Matematickém ústavu AV, v oddělení parciálních diferenciálních rovnic. Od roku 2011 stále působí jako pedagog v Ústavu aplikací matematiky a výpočetní techniky PřF. Před vlastní vědeckou prací dala přednost lektorství. Naučila spoustu studentů nebát se matematiky a porozumět jejím pravidlům. Podle mnohých studentů je Duší matematiky na půdě přírodovědy.


Seznam všech nominovaných na cenu Studentský velemlok za akademický rok 2020/2021

Pravidla pro udílení ceny Studentský velemlok naleznete zde

Publikováno: Středa 04.05.2022 09:50

Akce dokumentů