E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOpatření děkana č. 34/2021 Organizační řád Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Albertov 6

128 00 Praha 2

 

 

Opatření děkana č. 34/2021

Organizační řád Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Organizační řád Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty (dále jen „fakulta“), se vydává v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, statutem Univerzity Karlovy a statutem Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty (dále jen „statut fakulty“), za účelem specifikace vnitřního členění fakulty.

 

Čl. 2

Organizační struktura fakulty

  1. Fakulta je tvořena pracovišti, jejichž typ a postavení upravují čl. 3–5 statutu fakulty. Pracoviště příbuzných oborů se sdružují do sekcí.
  2. Postavení účelových zařízení upravuje čl. 7 statutu fakulty a organizace děkanátu je upravena opatřením děkana podle čl. 8 statutu fakulty.
  3. Organizační struktura fakulty je dána výčtem všech pracovišť fakulty podle přílohy 1 tohoto opatření.
  4. Jednotlivá pracoviště fakulty jsou označena číselným kódem podle přílohy 2 tohoto opatření.
  5. Anglické názvy součástí fakulty jsou stanoveny v příloze 3 tohoto opatření.

 

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

  1. Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 1/2021, Organizační řád Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty.
  2. Toto opatření bylo projednáno akademickým senátem fakulty dne 16. 12. 2021.
  3. Toto opatření je platné dnem vyhlášení a účinné 1. 1. 2022.
  4. Osobou odpovědnou za realizaci tohoto opatření a kontrolu jeho dodržování stanovuji tajemníka fakulty.

 

 

V Praze dne 20. 12. 2021         

                                                                                                     

 

 

………………………………………

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

děkan fakulty

 

Další soubor: OD 2021-34 Přílohy.zip
Publikováno: Pondělí 20.12.2021 10:40

Akce dokumentů