E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOpatření děkana č. 24/2021 k přiznávání a vyplácení stipendií na Přírodovědecké fakultě UK

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Albertov 6

128 00 Praha 2

 

 

Opatření děkana č. 24/2021

 k přiznávání a vyplácení stipendií na Přírodovědecké fakultě UK

 


Čl. 1

Základní ustanovení

 1. Toto opatření se vydává ke stanovení podmínek pro přiznávání stipendií, pro stanovení výše stipendií, a dále pro stanovení postupu pro podávání a zpracovávání žádostí a návrhů na přiznávání stipendií a pro přiznávání a vyplácení stipendií na Univerzitě Karlově, Přírodovědecké fakultě (dále jen „fakulta“).
 2. Toto opatření se vydává k zajištění souladu přiznávání a vyplácení stipendií s následujícími normami:
  1. zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách;
  2. zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků;
  3. zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů;
  4. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole;
  5. stipendijní řád UK, v IV. úplném znění ze dne 27. 10. 2020 (dále též „SŘ UK“);
  6. pravidla pro přiznávání stipendií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy ze dne 19. 10. 2018 (dále jen „Pravidla“).
 3. V souladu s čl. 5 Pravidel se na fakultě přiznávají tři motivační stipendia a tímto opatřením se stanovují podmínky pro jejich přiznávání a vyplácení.
 4. Tímto opatřením se stanovují podmínky pro vyplácení stipendií hrazených z projektů START[1] a STARS[2] a stipendií poskytnutých fakultě na základě dohody či smlouvy.
 5. Tímto opatřením se stanoví výše stipendií v případech, kdy vnitřní předpisy dávají toto právo děkanovi.

 

Čl. 2

Motivační stipendium na podporu vynikajících studentů 1. ročníku bakalářského studia

 1. Motivační stipendium se přiznává studentům 1. ročníku bakalářského studia, kteří byli nejdéle tři roky před zápisem ke studiu[3] účastníky ústředního (celostátního) kola kategorie A olympiády chemické, biologické, fyzikální a matematické, resp. kategorie E olympiády chemické, kategorie P olympiády matematické, kategorie B olympiády geologické a kategorie D olympiády geografické a v 1. ročníku bakalářského studia získali minimálně 45 kreditů. Stipendium se nepřiznává těm studentům, kteří prokázali účast pouze v tzv. projektové části celostátních kol jednotlivých olympiád.
 2. Studenti, kteří svou účast v ústředním kole olympiád doložili v materiálech k přijímacímu řízení jako podklad k žádosti o upuštění od přijímací zkoušky, o stipendium nežádají, stipendium se jim přizná při splnění podmínek. Studentům, kteří tak neučinili, bude stipendium přiznáno a vyplaceno na základě jejich žádosti doložené příslušnými doklady, podané nejpozději do 14. října akademického roku, následujícího po roce, ve kterém se zapsali do 1. ročníku studia.
 3. Získání motivačního stipendia nevylučuje možnost získat také stipendium za vynikající studijní výsledky v 1. ročníku studia. Při souběžném studiu více programů/oborů na fakultě nebo opakovaném zápise ke studiu se studentovi přiznává toto stipendium pouze jednou. Studijní oddělení provede kontrolu podmínek pro udělení stipendia v červenci a v říjnu.
 4. Stipendium se vyplácí ze stipendijního fondu v akademickém roce následujícím po roce, ve kterém se studenti zapsali do 1. ročníku studia.

 

Čl. 3

Motivační stipendium na podporu vynikajících studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia

 1. Motivační stipendium se přiznává studentům 1. ročníku navazujícího magisterského studia, kteří absolvovali předchozí bakalářské studium s vyznamenáním (tzv. „červený diplom“) a v 1. ročníku navazujícího magisterského studia získali minimálně 45 kreditů. Studenti, kteří absolvovali bakalářské studium na fakultě, o stipendium nežádají, stipendium se jim přizná při splnění podmínek. Studenti, kteří absolvovali bakalářské studium jinde než na fakultě, mohou podat žádost o stipendium doloženou kopií diplomu s vyznamenáním z jiné fakulty nebo vysoké školy. Žádost se podává nejpozději do 14. října akademického roku následujícího po roce, ve kterém se zapsali do 1. ročníku studia.
 2. Studenti, kteří absolvovali bakalářské studium s vyznamenáním na fakultě v jiném akademickém roce než bezprostředně předcházejícím, musí rovněž o stipendium požádat. Žádost se podává nejpozději do 14. října akademického roku následujícího po roce, ve kterém se zapsali do 1. ročníku studia.
 3. Získání motivačního stipendia nevylučuje možnost získat také stipendium za vynikající studijní výsledky v prvním ročníku studia. Při souběžném studiu více programů/oborů na fakultě nebo opakovaném zápise ke studiu může být studentovi přiznáno toto stipendium pouze jednou. Studijní oddělení provede kontrolu podmínek pro udělení stipendia v červenci a v říjnu.
 4. Stipendium se vyplácí ze stipendijního fondu v akademickém roce následujícím po roce, ve kterém se studenti zapsali do 1. ročníku studia.

 

Čl. 4

Motivační stipendium za disertační práci obhájenou v doktorském studijním programu

 1. Stipendium se přiznává za účast na vědeckovýzkumné činnosti studentům doktorského studia, kteří obhájili disertační práci na fakultě ve standardní době studia nebo ve standardní době studia navýšené o jeden rok.
 2. Kontrolu podmínek pro udělení stipendia provádí studijní oddělení po každé obhajobě disertační práce automaticky.
 3. Stipendium se vyplácí ze stipendijního fondu a to až poté, co student disertační práci obhájil. 

 

Čl. 5

Stipendium v rámci programu STARS

 1. Stipendium v rámci programu STARS se přiznává v souladu se SŘ UK, Pravidly a Opatřením děkana k programu STARS na podporu talentovaných doktorských studentů v platném znění[4].
 2. Stipendium se skládá se ze dvou částí. Jednu část navrhuje a připravuje studijní oddělení a je vyplácena z příspěvku jako pravidelné stipendium.  Podepisuje příkazce a správce zakázky STARS. Druhou část navrhuje příslušné pracoviště z příspěvku, dotace nebo jiného zdroje; podepisuje příkazce operace a správce zakázky a předává na studijní oddělení ke zpracování a přiznání stipendia.  Tuto část může částečně nebo zcela nahradit mzda vyplacená na základě uzavřené pracovní smlouvy, tento proces jde mimo studijní oddělení.  

 

Čl. 6

Stipendium v rámci programu START

 1. Stipendium v rámci programu START se přiznává v souladu se SŘ UK, Pravidly a opatřením rektora Zásady programu Start v platném znění[5].
 2. Stipendium je pravidelné. 
 3. Stipendium se vyplácí z 95 % z projektu Grantová schémata na UK, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935 a z 5 % z vlastních zdrojů. Pro přiznání stipendia u jednoho studenta je nutné podat na každou část stipendia samostatný návrh, a to společně.

 

Čl. 7

Žádost o stipendium podaná studentem

 1. Student může podat žádost o následující stipendia:
  1. stipendium za vynikající studijní výsledky;
  2. motivační stipendium na podporu vynikajících studentů 1. ročníků bakalářského studia;
  3. motivační stipendium na podporu vynikajících studentů 1. ročníků navazujícího magisterského studia;
  4. stipendium v rámci programu START;
  5. stipendium na podporu studia v zahraničí dle čl. 6 Pravidel.
 2. Žádost se podává na formuláři všeobecné žádosti děkanovi prostřednictvím studijního oddělení a musí mít tyto náležitosti:
  • příjmení a jméno studenta;      
  • datum narození;
  • centrální ID osoby (UKČO);      
  • druh studia;
  • studijní program;
  • důvod návrhu;
  • přílohou jsou dodány dokumenty dokládající opodstatněnost žádosti.
 3. Žádost je student povinen podepsat vlastnoručně. Žádost se doručuje na studijní oddělení osobně, prostřednictvím fakultní podatelny, prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo prostřednictvím datové schránky.
 4. O vyřízení žádosti studijní oddělení informuje studenta prostřednictvím Studijního informačního systému (dále jen „SIS“), modulu Stipendia do 30 dnů od podání žádosti.

 

Čl. 8

Návrh na přiznání stipendia

 1. Druhy stipendií, možnosti vyplácení ze zakázek s různými typy akcí a typ formuláře pro daný typ stipendia jsou uvedeny v Příloze č. 1.
 2. Stipendia dle čl. 2, 3, 4, 5 tohoto opatření navrhuje studijní oddělení na základě kontroly podmínek pro přiznání daného stipendia.
 3. Návrhy na přiznání:
  1. stipendia za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí;
  2. stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu;
  3. stipendia v případech zvláštního zřetele hodných;
  4. stipendia na podporu studia v zahraničí;
  5. stipendia v rámci programu STARS;
  6. stipendia v rámci programu START.

podává příslušný příkazce operace na řádně vyplněném formuláři 1, 2, 3 nebo 5 (Příloha č. 2), který musí být podepsán příkazcem operace a správcem rozpočtu. Pokud se návrh na přiznání stipendia se stejným odůvodněním a stejným číslem zakázky týká většího počtu studentů, lze k tomuto formuláři přiložit Formulář 4 - hromadný seznam (Příloha č. 2). Návrhy se předkládají děkanovi prostřednictvím studijního oddělení v listinné podobě s vlastnoručními podpisy.

 1. Příkazce operace podpisem návrhu na přiznání stipendia odpovídá rovněž za to, že vyplacení stipendia je v souladu s pravidly stanovenými poskytovatelem finančních prostředků, pokud jsou pravidla stanovena, a za přiměřenost výše navrhovaného stipendia. Podpisy příkazce operace a správce rozpočtu zajišťuje příslušné pracoviště; v případě výplaty ze stipendijního fondu podpisy zajišťuje studijní oddělení.
 2. Pokud student absolvuje studium v kalendářním měsíci, ve kterém je navrhováno vyplacení stipendia, navrhovatel při podání návrhu na přiznání stipendia přikládá dokument „Potvrzení o splnění podmínek pro přiznání stipendia u absolventa“ (Příloha č. 3), kterým dokládá, že činnost studenta, za kterou je stipendium navrhováno, proběhla v době trvání studia. V případě nedodání potvrzení stipendium studentovi není přiznáno.
 3. V případě, že navrhované pravidelné stipendium, dle odstavce 3 tohoto článku, bude přesahovat do následujícího akademického roku, je nutné podat návrh na každý akademický rok zvlášť.
 4. Návrh na přiznání stipendia v aktuálním kalendářním roce lze podat nejpozději 3 pracovní dny před koncem měsíce listopadu, nebo do 15. listopadu v případě, že se jedná o stipendium hrazené převodem ze stipendijního fondu. Návrhy podané v prosinci již budou zařazeny do následujícího kalendářního roku za měsíc leden.

 

Čl. 9

Přiznání stipendia

 1. Studijní oddělení zkontroluje na základě informací dostupných v SIS podané návrhy a žádosti z hlediska dodržení podmínek pro přiznání stipendia podle dle čl. 13, čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 2 a 3, a čl. 10 odst. 2 SŘ UK a z hlediska dodržení podmínek stanovených tímto opatřením a podle výsledku provedené kontroly do 30 dnů od doručení návrhu či žádosti:
  1. zajistí vydání rozhodnutí o přiznání stipendia, nebo
  2. připraví podklady pro odůvodnění nevyhovění návrhu a informuje příslušného příkazce operace a správce rozpočtu, nebo
  3. zajistí vydání rozhodnutí o nepřiznání stipendia, o které požádal student.
 2. Rozhodnutí o přiznání stipendia a rozhodnutí o nepřiznání stipendia musí mít náležitosti stanovené SŘ UK. V případě pravidelných stipendií se vydává jedno rozhodnutí na celou dobu, po kterou je vyplácení stipendia navrhováno. Pokud u studenta nastala překážka pro poskytnutí stipendia, studijní oddělení zastaví výplatu již přiznaného stipendia. O takovém postupu neprodleně informuje elektronickým způsobem příslušného příkazce operace a správce rozpočtu.
 3. V případě studenta, který ukončil studium, bude vyplaceno stipendium pouze tehdy, když navrhovatel dodá dokument „Potvrzení o splnění podmínek pro přiznání stipendia u absolventa“ (Příloha č. 2.)
 4. Studijní oddělení zpracuje za daný kalendářní měsíc návrhy na přiznání:
 1. stipendií vyplácených ze stipendijního fondu v případech, kdy k vyplacení stipendia má být stipendijní fond naplněn ze zakázky příslušného pracoviště, podaných do 15. dne příslušného kalendářního měsíce;
 2. ostatních stipendií podaných studijnímu oddělení nejpozději 3 pracovní dny před koncem příslušného kalendářního měsíce.

V případě stipendia, které má být vyplaceno ze stipendijního fondu, studijní oddělení předá bezodkladně ekonomickému oddělení žádosti o převod finančních prostředků do stipendijního fondu. Ekonomické oddělení stipendijní fond naplní do 3 pracovních dnů od obdržení žádosti.

 1. Návrhy na přiznání stipendia podané později studijní oddělení zpracuje až v dalším kalendářním měsíci.
 2. Návrhy na přiznání stipendií si student může zobrazit v modulu Stipendia v SIS nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti/návrhu.

 

Čl. 10

Vyplácení stipendia

 1. Začátkem měsíce, ve kterém se budou nově navržená stipendia vyplácet, studijní oddělení doručí studentům rozhodnutí dle čl. 9, odst. 1 a 2 tohoto opatření prostřednictvím SIS.
 2. Student má možnost si rozhodnutí zobrazit v modulu Osobní údaje v SIS a vzdát se práva na odvolání proti tomuto rozhodnutí. Včasným vzdáním se práva na odvolání se urychlí nabytí právní moci rozhodnutí. Pokud k nabytí právní moci dojde do zpravidla 3 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí, stipendium bude vyplaceno ve výplatním dni daného měsíce.
 3. V případě, že student se práva na odvolání nevzdá do 3 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí, vyplacení stipendia se posouvá na další kalendářní měsíc.
 4. Studijní oddělení nejpozději jeden pracovní den před výplatou stipendií vyexportuje nově přiznaná pravomocná stipendia do účetního systému, na jejichž základě ekonomické oddělení zaúčtuje stipendia do účetního systému a odešle bankovní příkaz k výplatě stipendií. 
 5. Stipendia jsou poukázána z účtu Univerzity Karlovy na účet studentům měsíčně nejpozději každého
 1. 8. dne následujícího kalendářního měsíce v případě bakalářských a navazujících magisterských studijních programů;
 2. 16. dne následujícího kalendářního měsíce v případě doktorských studijních programů.
 1. Pokud den výplaty připadne na den pracovního klidu[6], vyplatí se stipendia nejbližší následující pracovní den. Výplatou se rozumí podání bankovního příkazu k úhradě.
 2. Stipendia se studentům vyplácejí bezhotovostně na jejich bankovní účty, evidované v osobních údajích studenta v SIS.  Student svůj účet zadává do SIS do modulu Osobní údaje v SIS a odpovídá za jeho správnost a aktuálnost.
 3. Pokud není v SIS číslo účtu uvedeno, vyplácí se stipendium v pokladně fakulty. V případě, že banka platbu stipendia vrátí z důvodu nemožnosti provedení platby na účet uvedený v SIS, vyplacení stipendia bude provedeno v součinnosti studijního oddělení, ekonomického oddělení a studenta.
 4. Ekonomické oddělení nastaví všechny zakázky v účetním systému dle podkladů dodaných studijním oddělením tak, aby bylo zřejmé, zda a jaký druh stipendia z nich lze vyplácet.
 5. Ekonomické oddělení odpovídá za řádné zaúčtování vyplácených stipendií.
 6. Ekonomické oddělení informuje studijní oddělení o výsledku provedení platebního příkazu k vyplacení stipendií a případné neprovedení příkazu řeší obě oddělení v součinnosti. 

 

Čl. 11

Výše stipendií pro akademický rok 2021/2022

 1. Motivační stipendium na podporu vynikajících studentů zapsaných do 1. ročníku bakalářského studia v akademickém roce 2021/2022 činí 30.000 Kč.
 2. Motivační stipendium na podporu vynikajících studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia činí 15.500 Kč.
 3. Studentům, kteří obhájili disertační práci v doktorském studijním programu ve standardní době studia, se přiznává stipendium ve výši 30.000 Kč. Studentům, kteří obhájili disertační práci v doktorském studijním programu ve standardní době studia navýšené o jeden rok, se přiznává stipendium ve výši 15.000 Kč.
 4. Studentům v prezenční formě doktorského studia po standardní dobu studia náleží stipendium 10.500 Kč měsíčně. V souladu s čl. 12, odst. 3 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy se doktorandské stipendium po úspěšném složení státní doktorské zkoušky od následujícího kalendářního měsíce navyšuje o 2.000 Kč měsíčně.
 5. Stipendium za vynikající studijní výsledky činí 16.000 Kč.
 6. Výše stipendia v rámci programu STARS je stanovena samostatným opatření děkana[7].
 7. Výše stipendia v rámci programu START je stanovena v samostatném opatření rektora[8].
 8. Výše limitů pro jednotlivé druhy stipendií jsou stanoveny ve Stipendijním řádu UK.

 

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

 1. Děkan je oprávněn na základě návrhu proděkana pro studijní záležitosti rozhodnout o odchýlení se od tohoto opatření; odchýlením od tohoto opatření nesmí být porušen SŘ UK ani jiné právní předpisy.
 2. Osobou odpovědnou za provádění a kontrolu dodržování tohoto opatření stanovuji proděkana pro studijní záležitosti, vedoucí studijního oddělení, vedoucí ekonomického oddělení a vedoucího oddělení projektového řízení.
 3. Toto opatření ruší opatření děkana č. 2/2014 k vyplácení účelových stipendií a stipendií za výzkum.
 4. Toto opatření dále ruší:
  1. opatření děkana č. 23/2017, kterým se stanoví výše doktorandského stipendia, stipendia za vynikající studijní výsledky a motivačního stipendia v akademickém roce 2017/2018;
  2. opatření děkana 8/2018, kterým se stanoví výše doktorandského stipendia;
  3. opatření děkana č. 12/2020, kterým se stanoví výše stipendia za vynikající studijní výsledky, motivačního stipendia v akademickém roce 2020/2021;
  4. opatření děkana 13/2020 kterým se stanoví výše stipendia za disertační práci obhájenou v doktorském studijním programu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v akademickém roce 2020/2021.
 5. Součástí tohoto opatření jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Typy akcí ve vazbě na formulář návrhu na přiznání stipendia

Příloha č. 2 – Formuláře pro návrhy na přiznání stipendií č. 1, 2, 3, 4, 5

Příloha č. 3 – Potvrzení o splnění podmínek pro přiznání stipendia u absolventa

 1. Akademický senát Přírodovědecké fakulty projednal toto opatření v souladu s čl. 8 odst. 3 Pravidel a a vyjádřil se k výši jednotlivých stipendií stanovených v tomto opatření děkana v souladu s Pravidly a SŘ UK na svém zasedání dne 17. 6. 2021.
 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 24. 6. 2021 s výjimkou odstavce 4 článku 12 tohoto opatření, který nabývá účinnosti 31. 12. 2021.

 

 

V Praze dne 24. 6. 2021           

                                                                                                 

 

 

………………………………………

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

děkan fakulty

 

Formuláře týkající se bakalářského a navazujícího magisterského studia: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/bc-nmgr/formulare/formulare-zamestnanci

 

Formuláře týkající se doktorského studia: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/phd/formulare/formulare-zamestnanci


[1] Ke dni vydání tohoto opatření děkana se jedná o opatření rektora č. 19/2020, zásady programu START, ve znění opatření rektora č. 11/2021,

[2] Ke dni vydání tohoto opatření děkana se jedná o opatření děkana č. 2/2019, k programu STARS na podporu talentovaných doktorských studentů

[3] Při zápisu ke studiu v roce 2021 se jedná o účast v ústředním (celostátním) kole soutěže (olympiády) v roce 2018 a později.

[4] Ke dni vydání tohoto opatření se jedná o opatření děkana č. 2/2019

[5] Ke dni vydání tohoto opatření se jedná o opatření rektora č. 19/2020 ve znění opatření rektora č. 11/2021

[6] Dny pracovního klidu jsou dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu, a svátky.

[7] Ke dni vydání tohoto opatření se jedná o opatření děkana č. 2/2019.

[8] Ke dni vydání tohoto opatření se jedná o opatření rektora č. 19/2020 ve znění opatření rektora č. 11/2021.

Publikováno: Čtvrtek 24.06.2021 14:05

Akce dokumentů