E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOpatření děkana č. 13/2021 k průběhu přijímací zkoušky ke studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Albertov 6

128 00 Praha 2

 

 

Opatření děkana č. 13/2021

 k průběhu přijímací zkoušky ke studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy

 

 

Čl. 1

Předmět úpravy

V souladu s čl. 6 odst. 6 a čl. 7 odst. 2 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy toto opatření stanovuje Pravidla, která jsou uchazeči povinni dodržovat v průběhu přijímací zkoušky ke studiu

 

Čl. 2

Písemná zkouška

 1. Uchazeči, kteří se přihlásili ke studiu dvou a více studijních programů se shodným předmětem zkoušky, složí zkoušku ze shodného předmětu pouze jednou a výsledek se započítá do všech dotčených studijních programů.
 2. Při registraci ke zkoušce uchazeči obdrží materiály pro vykonání zkoušky - např. Skórovací list s nalepeným identifikačním štítkem a formulář Zápis o průběhu přijímací zkoušky, pokud jsou Skórovací listy při přijímací zkoušce použity, a/nebo Přírodovědeckou fakultou označené pomocné pracovní papíry. Poté odchází do učebny, kde jsou usazeni na místo a řídí se pokyny dozoru.
 3. Po registraci a v průběhu vlastní zkoušky smí uchazeči opustit učebnu pouze s vědomím dozoru a řídí se jeho pokyny. Odchod uchazeče v průběhu zkoušky pedagogický dozor zaznamená s časovým údajem do Protokolu o průběhu přijímací zkoušky za učebnu a do Zápisu o průběhu přijímací zkoušky daného uchazeče. Po dobu nepřítomnosti uchazeče je rozpracovaná písemná zkouška uložena u pedagogického dozoru. Časový limit pro vypracování testu není uchazeči navýšen.
 4. V průběhu zkoušky je nepřípustné:
  1. Používat jakékoliv psané poznámky a tištěné materiály včetně slovníků a příruček;
  2. Používat jako pomocné papíry pro vypracování písemné zkoušky jiné než označené pomocné papíry;
  3. Používat jakékoliv elektronické přístroje včetně mobilních telefonů a jiných komunikačních přístrojů (pokud není výslovně povoleno v pozvánce k přijímací zkoušce použití kalkulátoru), přenosných PC všech typů s výjimkou použití kompenzačních pomůcek uchazeči se specifickými potřebami, kteří o to předem požádali v rámci žádosti o modifikaci přijímací zkoušky z důvodu svého znevýhodnění;
  4. Opisovat či umožnit opisování jinému uchazeči nebo jiného uchazeče kontaktovat;
  5. Opustit místo před vypršením časového limitu bez povolení pedagogického dozoru;
  6. Kouřit a požívat omamné látky;
  7. Rušit ostatní uchazeče.
 5. Před zahájením zkoušky jsou uchazeči seznámeni s jejím průběhem. Po zahájení testu již nebude pozdě příchozím uchazečům umožněna účast na zkoušce.
 6. Záznam odpovědí v testu uchazeči smí zahájit a musí ukončit přesně na pokyn pedagogického dozoru.
 7. Skórovací list je určen k hromadnému počítačovému zpracování a musí splňovat následující požadavky. Nedodržením těchto požadavků může dojít ke snížení bodového skóre nebo k vyřazení skórovacího listu z hodnocení.
  1. K vyplňování testu je třeba si přinést modré nebo černé nepřepisovatelné propisovací pero (při použití jiného psacího náčiní mohou vzniknout chyby, které sníží celkové bodové skóre, případně zpracování záznamového archu zcela znemožní);
  2. Skórovací list se v žádném případě nepodepisuje;
  3. Skórovací list s vyznačenými odpověďmi nesmí být znečištěný, pomačkaný či jinak poškozený;
  4. Na Skórovací list nesmí být psáno či kresleno kdekoli jinde než v polích určených na označení varianty a vyznačení odpovědi či opravy.
 8. Po skončení testu uchazeči odevzdají pedagogickému dozoru zadání testu, vyplněný Skórovací list a formulář Zápis o průběhu přijímací zkoušky, příp. označené pomocné pracovní papíry.
 9. Jednání uchazeče v rozporu s ustanovením čl. 2. odst. 3, 4, 6 a 8 tohoto opatření není dovoleno, zkouška či její část bude bez předchozího upozornění ukončena, člen zkušební komise nebo pracovník vykonávající dozor odebere uchazeči materiály a následkem je, že uchazeč nesplnil podmínky pro přijetí ke studiu.  Uchazeč nemá nárok na náhradní termín zkoušky či její části. O ukončení zkoušky nebo její části a důvodech ukončení se vyhotoví protokol, který je součástí spisu uchazeče.

 

Čl. 3

Ústní zkouška

 1. V průběhu zkoušky je nepřípustné:
  1. Používat jakékoliv psané poznámky a tištěné materiály včetně slovníků a příruček;
  2. Používat jakékoliv elektronické přístroje včetně mobilních telefonů a jiných komunikačních přístrojů (pokud není výslovně povoleno v pozvánce k přijímací zkoušce použití kalkulátoru), přenosných PC všech typů s výjimkou použití kompenzačních pomůcek uchazeči se specifickými potřebami, kteří o to předem požádali v rámci žádosti o modifikaci přijímací zkoušky z důvodu svého znevýhodnění;
  3. Během přípravy bezprostředně před přijímací zkouškou opisovat či umožnit opisování jiným uchazečům nebo jiné uchazeče kontaktovat;
  4. Opustit místo přípravy před zkouškou nebo samotné zkoušky bez povolení pedagogického dozoru nebo člena zkušební komise;
  5. Komunikovat jakoukoliv formou s osobami mimo členy zkušební komise;
  6. Kouřit a požívat omamné látky;
  7. Rušit ostatní uchazeče.
 2. Při zkoušce konané distanční formou je povoleno použití pouze audiovizuálního přístroje nutného pro konání zkoušky, před zahájením zkoušky bude ověřeno, že uchazeč pracuje samostatně a nevyužívá nápovědu nebo technické prostředky pro přístup k podkladům nebo vyhledávání informací. Zkušební komise je oprávněna požadovat další prvky k ověření totožnosti a regulérnosti průběhu zkoušky. Výpadek komunikace, ať audio a/nebo video, může být komisí považován za opuštění místa přípravy před zkouškou nebo samotné zkoušky bez povolení.
 3. Jednání uchazeče v rozporu s ustanovením čl. 3. odst. 1 a odst. 2 tohoto opatření není dovoleno, zkouška či její část bude bez předchozího upozornění ukončena a následkem je, že uchazeč nesplnil podmínky pro přijetí ke studiu. Uchazeč nemá nárok na náhradní termín zkoušky či její části. O ukončení zkoušky nebo její části a důvodech ukončení se provede záznam do protokolu o přijímací zkoušce, který je součástí spisu uchazeče.

 

Čl. 4

Podklady předložené v průběhu přijímacího řízení

Pokud je v podmínkách přijímacího řízení pro daný studijní program vyžadován nebo bonifikován podklad vypracovaný uchazečem (např. motivační dopis, anotace doktorského projektu apod.), musí být tento originálním dílem uchazeče. Pokud bude takový podklad vyhodnocen zkušební komisí jako plagiát cizího textu nebo výsledek jiného podvodného jednání, bude následkem nesplnění podmínek pro přijetí ke studiu. Pokud tuto skutečnost komise zjistí před termínem zkoušky, nemá uchazeč nárok absolvovat zkoušku, tj. na zkoušku nebude pozván či pozvánka, pokud byla doručena, bude anulována. Uchazeč nemá nárok na náhradní termín zkoušky či její části. O důvodech nesplnění podmínek pro přijetí ke studiu se provede záznam do protokolu o přijímací zkoušce, který je součástí spisu uchazeče.

 

Čl. 5

Společná ustanovení

 1. Při registraci ke zkoušce jsou uchazeči povinni prokázat svoji totožnost předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu, příp. jiným dokladem obsahujícím jméno, datum narození a fotografii uchazeče.
 2. Uchazeči se vždy řídí pokyny pedagogického dozoru nebo zkušební komise.

 

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.
 2. Osobami odpovědnými za realizaci tohoto opatření a kontrolu jeho dodržování stanovuji vedoucí studijního oddělení, osoby pověřené ke konání hlavního dozoru v posluchárně při písemné přijímací zkoušce a předsedy zkušebních komisí při ústní zkoušce.

 

V Praze dne 1. 3. 2021             

                                                                                                     

 

 

………………………………………

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

děkan fakulty

 

 

Publikováno: Pondělí 01.03.2021 16:00

Akce dokumentů