E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStaňte se externím hodnotitelem v Programu ZEMĚ.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu k podání registrace na externí hodnotitele pro hodnocení návrhů projektů výzkumu a vývoje ve veřejných soutěžích Programu ZEMĚ.

V roce 2020 bude vyhlášena již čtvrtá veřejná soutěž v Programu aplikovaného výzkumu
Ministerstva zemědělství
na období 2017 – 2025, ZEMĚ schváleného usnesením vlády ČR ze
dne 11. dubna 2016 č. 313 (dále jen „Program ZEMĚ“).

Vzhledem k tříletému funkčnímu období externích hodnotitelů jmenovaných z řad odborníků
zabývajících se výzkumem v oblastech působnosti MZe, které skončilo po prvních třech
veřejných soutěžích Programu v roce 2018, vyhlašuje MZe výzvu k podání registrace
na externí hodnotitele Programu ZEMĚ.

Funkční období vybraných externích hodnotitelů pro hodnocení návrhů projektů výzkumu
a vývoje ve veřejných soutěžích Programu ZEMĚ bude opět tříleté, platné pro veřejné soutěže
vypsané v letech 2020, 2021 a 2022.

Výzvy se mohou účastnit opakovaně i hodnotitelé, kteří již byli externími hodnotiteli v soutěžích
Programu ZEMĚ.

Program ZEMĚ vychází z Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na
léta 2016 – 2022. Na základě Koncepce jsou určeny i tři klíčové oblasti, do kterých jsou
vybíráni hodnotitelé dle jejich odbornosti:

• Pracovní skupina I Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji
• Pracovní skupina II Udržitelné zemědělství a lesnictví
• Pracovní skupina III Udržitelná produkce potravin
Při výběru externích hodnotitelů bude přihlíženo zejména k následujícím kritériím:
• Vzdělání v příslušném oboru
• Zkušenosti s řešením projektů výzkumu a vývoje
• Zkušenosti s hodnocením projektů výzkumu a vývoje
• Odborné zaměření
• Publikační činnost
• Schopnost posoudit komplexnost projektu výzkumu a vývoje z hlediska potřebnosti,
očekávaných přínosů, věcného hlediska i ekonomické stránky.

Z uchazečů budou v příslušném počtu vybráni externí hodnotitelé na základě výše popsaných
kritérií. Přihlíženo při výběru bude zejména k odborným zkušenostem a profesnímu zaměření,
případně zastoupení širokého spektra organizací tak, aby bylo dosaženo optimálního pokrytí
oborů při hodnocení návrhů projektů.
Vzhledem k administraci hodnocení návrhů projektů v informačním sytému Technologické
agentury ČR (systému ISTA), bude s vybranými externími hodnotiteli uzavřena rámcová
smlouva s TA ČR.

Za každé vypracované, odevzdané a akceptované hodnocení návrhu projektu náleží finanční
odměna. Konkrétní podmínky a výše stanovené odměny jsou součástí rámcové smlouvy, která
s Vámi bude uzavřena po zařazení do databáze hodnotitelů.
Hodnocení návrhů projektů probíhá v termínech dle vyhlášení jednotlivých soutěží, zpravidla
v období červen až srpen.
Dbejte, prosím, na doplnění všech vašich zaměstnavatelů, aby bylo možné zabránit střetu
zájmů při hodnocení návrhů projektů.

V případě zájmu zasílejte vyplněné nominace1 do 28. 2. 2020 na nazv@mze.cz. Do předmětu
emailu uveďte „nominace na externího hodnotitele“.

V případě dotazů lze využít výše uvedenou mailovou adresu nebo přímo kontaktujte zástupce
oddělení Národní agentura pro zemědělský výzkum:

http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-
zemedelsky-vyzkum/

Odkaz na výzvu včetně příloh:

http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-
zemedelsky-vyzkum/pro-hodnotitele/registrace-novych-oponentu-1/vyzva-k-podani-
registrace-na-externiho.html

Publikováno: Pátek 07.02.2020 16:10

Akce dokumentů