E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKoronavirus: odkazy na oficiální zdroje informací a závazné pokyny

Aktuální stav opatření ohledně pandemie COVID-19. Stránka je postupně aktualizována. Obsahuje základní obecně platné informace a bude doplňována o opatření krizového štábu PřF UK.

Doporučení pro Hybridní podzim 2021/2022


Doporučení pro Hybridní jaro 2022


Řešíte problémy v osobním, pracovním či studijním životě? Možná právě pro Vás je tu nabídka Centrum Carolina či UK Point.


Pro elektronické zajišťování výuky jsou pro uživatele fakulty dostupné e-learningové nástroje Moodle, Google Meet, Google Classroom a další. Do všech platforem je nutné hlásit se fakultním mailem a fakultním loginem!!!  Jednoduchý návod pro přihlášení do celouniverzitního prostředí najdete zde. 


Informace k opatřením ohledně koronaviru na webu Univerzity Karlovy.


Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 14. 3. 2022 přijal per rollam následující usnesení: 

(na web přidáno 14. 3. 2022, 9:15)

V reakci na aktuální vývoj pandemické situace a rušení protiepidemických opatření Vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK s platností od pondělí 14. 3. 2022 ruší veškerá svá předešlá usnesení, týkající se protiepidemických opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19, včetně těch upravujících povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorách fakulty.

KŠ upozorňuje studenty a zaměstnance na aktuální doporučení spočívající v pozorném sledování svého zdravotního stavu, díky čemuž nevystavují ostatní studenty a kolegy zbytečnému zdravotnímu riziku.

KŠ děkuje všem studentům a zaměstnancům fakulty za dodržování protiepidemických opatření platných v posledních dvou letech a zároveň vyjadřuje naději, že se do budoucna nebudeme muset uchýlit k jejich opětovnému zavedení a výuka i akademický život budou po odeznění nemoci již nadále probíhat standardním způsobem.


Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 21. 2. 2022 přijal per rollam následující usnesení: 

(na web přidáno 21. 2. 2022, 19:35)

V reakci na aktuální vývoj pandemické situace a rušení protiepidemických opatření Vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví Krizový štáb PřF ruší svá předešlá usnesení, zejména usnesení upravující podmínky pro vstup externistů a návštěvníků fakulty, přijaté KŠ dne 14. 1. 2022. Návštěvníci akcí, pořádaných fakultou, tedy již nadále nemusí při vstupu do budov fakulty prokazovat bezinfekčnost.

Pravidla pro ochranu dýchacích cest zatím zůstávají nedotčena. Nošení respirátorů je povinné pro všechny osoby ve všech vnitřních prostorách fakulty. Výjimka se vztahuje pouze na vyučující při výuce, zkoušející a zkoušené, konzultace při dodržení rozestupů 1,5 m.

Pravidla se vztahují i na aktivity v rámci celoživotního či dalšího vzdělávání, návštěvy knihoven a muzeí, účast na konferencích a seminářích uskutečňovaných na fakultě.

KŠ vyučujícím doporučuje:

 • aktualizovat a studentům ve výuce nabízet konzultační hodiny,
 • od 1. 3. 2022 vypisovat termíny zkoušek/zápočtů z předmětů zimního semestru i v průběhu letního semestru a letního zkouškového období, a to zejména pro studenty, kteří se kvůli překážkám nemohli kontrol splnění předmětu v zimním zkouškovém období účastnit,
 • při zajištění výuky postupovat v souladu s aktualizovaným materiálem “Doporučení fakultám – Hybridní jaro”, který obsahuje doporučení pro garanty SP i vyučující, odkazy na nástroje k podpoře výuky apod. https://karlovkaonline.cz/uncategorized-cs/doporuceni-hybridni-podzim-2021-2022/


Okamžikem vydání tohoto usnesení se ruší veškerá ostatní aktuálně platná opatření a usnesení Krizového štábu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.


Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 14. 2. 2022 přijal per rollam následující usnesení: 

(na web přidáno 14. 2. 2022, 18:44)

 

Povinné antigenní testování zaměstnanců probíhá do pátku 18. 2. 2022 (včetně).

KŠ i nadále apeluje na dodržování všech opatření, zejména pak na nutnost ochrany dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách vysoké školy a na dodržování rozestupů min. 1,5 m.

Pravidla pro ochranu dýchacích cest zatím zůstávají nedotčena. Výjimka se vztahuje pouze na vyučující při výuce, zkoušející a zkoušené, konzultace při dodržení rozestupů 1,5 m.

Aktuální sdělení k organizaci studia

– Harmonogram akademického roku 2021/2022 se nemění. Výuka v letním semestru 2021/2022 se uskutečňuje prezenčně, a to od 14. 2. 2022. Výuka je rozvrhována do 15. 5. 2022 s tím, že poslední týden rozvrhované výuky (9. 5. – 15. 5. 2022) je týdnem zápočtovým a týden od 16. 5. do 22. 5. 2022 je vyhrazen pro uskutečňování blokové výuky (terénní cvičení, exkurze apod.), příp. pro “předtermíny” zkoušek. Letní zkouškové období je plánováno na 23. 5. – 30. 6. 2022 a 1. 9. – 23. 9. 2022.

– Nejpozději do neděle 20. 2. 2022 vyučující aktualizují povinné atributy u předmětů v SIS, zejména podmínky pro splnění předmětu (ty následně nelze měnit), podle situace lze aktualizovat pouze formy kontrol studia (prezenčně/distančně). Zápis předmětů v SIS se pro studenty uzavírá dne 25. 2. 2022.

KŠ vyučujícím doporučuje:

– aktualizovat a studentům ve výuce nabízet konzultační hodiny,

– od 1. 3. 2022 vypisovat termíny zkoušek/zápočtů z předmětů zimního semestru i v průběhu letního semestru a letního zkouškového období, a to zejména pro studenty, kteří se kvůli překážkám nemohli kontrol splnění předmětu v zimním zkouškovém období účastnit,

– při zajištění výuky postupovat v souladu s aktualizovaným materiálem “Doporučení fakultám – Hybridní jaro”, který obsahuje doporučení pro garanty SP i vyučující, odkazy na nástroje k podpoře výuky apod. https://karlovkaonline.cz/uncategorized-cs/doporuceni-hybridni-podzim-2021-2022/


Sdělení děkana Přírodovědecké fakulty UK ze dne 28. 1. 2022

(na web přidáno 28.1. 2022, 11.00)

V reakci na aktuálně platná opatření Ministerstva zdravotnictví sděluji následující:

S platností od 31. 1. 2022 se v usnesení Krizového štábu ze dne 14. 1. 2022 v článku Testování zaměstnanců do výčtu výjimek z povinnosti testování doplňuje bod f) následujícího znění:

"f) zaměstnanec prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u něj doba nařízené izolace a zároveň od pozitivního RT-PCR testu neuplynulo více než 30 dní."


Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 14. 1. 2022 přijal per rollam následující usnesení: 

(na web přidáno 14. 1. 2022, 19:05)

Tímto usnesením KŠ se ruší usnesení KŠ ze dne 11. 1. 2022. 

KŠ i nadále apeluje na dodržování všech opatření, zejména pak na nutnost ochrany dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách vysoké školy a rozestupů min. 1,5 m. Povinnost ochrany dýchacích cest se nevztahuje na zkoušené a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru.

Aktuální sdělení k organizaci studia

Státní závěrečné zkoušky v zimním termínu 2021/2022 proběhnou ve stanovených termínech.

Externí členové komisí SZZK a oponenti prací, kteří nemají platný negativní PCR (72 hod.) nebo antigenní (24 hod.) test, se v případě prezenční účasti u SZZK podrobují před zahájením SZZK antigennímu testu na pracovišti, které SZZK zajišťuje. Doporučuje se zajistit účast externích členů komisí SZZK a oponentů prací vzdáleným způsobem.

Student na zkoušce není povinen prokazovat svou bezinfekčnost. S ohledem na epidemickou situaci však krizový štáb studentům doporučuje dobrovolně podstoupit antigenní testování (z důvodu ochrany dalších osob apod.). Testování doporučujeme uskutečnit v předstihu tak, aby v případě pozitivního výsledku testu zkouška mohla být zorganizována on-line formou. Při zahájení SZZK komise dotazem ověří, zda se student cítí zdráv a je schopen SZZK složit. Prohlášení studenta bude zaznamenáno v zápise o průběhu obhajoby.

Garantům SP se doporučuje sestavit zkušební komise s min. 5 členy. U již ustavených komisí o méně než 5 členech se doporučuje komise doplnit. Komisi lze doplnit i v den konání SZZK tak, aby vlastní SZZK byli prezenčně přítomni min. 3 členové.

V případě nařízené izolace či karantény je studentovi umožněno plnit SZZK vzdáleně pouze v případě, kdy to umožňuje jeho zdravotní stav a se souhlasem předsedy příslušné komise.

V případě prokázaného onemocnění a v případě, kdy SZZK nelze plnit vzdáleně, je student z příslušného termínu předsedou komise omluven. Onemocnění či nařízenou izolaci nebo karanténu je v těchto případech třeba doložit potvrzením lékaře či hygienické stanice.

Testování zaměstnanců

Zaměstnanci se podrobují na pracovišti testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který bude proveden prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou), a to s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování (ideálně v pondělí a ve čtvrtek).

Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.

Výjimky z testování:

a) zaměstnanec, který se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkává se třetími osobami, za které se nepovažují osoby žijící s ním ve stejné domácnosti,

b) zaměstnanec nevykonává práci na pracovišti (viz OR č. 2/2022),

c) zaměstnanec podstoupil v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

d) zaměstnanec podstoupil v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem, nebo

e) zaměstnanec podstupuje preventivní testování u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu.

Zaměstnanec je povinen svému nadřízenému existenci výjimky dle písm. c) až e) doložit.

Zaměstnanec výsledek testu nebo důvod pro výjimku z testování zapíše do aplikace ONT https://testovani.cuni.cz (v případě bodu (b) zaměstnanec nic nezapisuje). Pokud zaměstnanec nemá možnost zápisu do aplikace, oznámí tuto skutečnost nadřízenému.

V případě pozitivního výsledku testu se výsledek hlásí přímému nadřízenému a zaměstnanec je povinen opustit pracoviště.

Tajemník fakulty ve spolupráci s RUK zajišťuje pořízení a distribuci antigenních testů včetně návodu na jejich použití.

V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test, nadřízený tuto skutečnost ohlásí tajemníkovi fakulty. Zaměstnanec je v takovém případě povinen opustit pracoviště a pokud mu podle podmínek pracoviště nelze poskytnout home office, zaměstnanci za takto zameškanou pracovní dobu nenáleží odměna či mzda.

Podmínky pro vstup externistů

Návštěvníci musí být při vstupu do budov fakulty schopni se prokázat platným negativním PCR testem, certifikátem o očkování či o prodělání nemoci, a to ideálně prostřednictvím aplikace Tečka.

Po celou dobu pobytu v budovách fakulty návštěvníci musí dodržovat veškerá aktuálně platná mimořádná opatření, zejména mít po celou dobu nasazený respirátor.

Do odvolání platí podmínky pro vstup do budov fakulty zveřejněné 7. 1. 2022: více informací ZDE


Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 11. 1. 2022 přijal per rollam následující usnesení: 

(na web přidáno 11. 1. 2022, 16:00)

Platnost dosud vyhlášených opatření se nemění. KŠ i nadále apeluje na jejich dodržování, zejména pak na nutnost ochrany dýchacích cest a rozestupů min. 1,5 m.

Aktuální sdělení k organizaci studia

Státní závěrečné zkoušky v zimním termínu 2021/2022 proběhnou ve stanovených termínech.

Členové komisí SZZK se testují podle pokynů vedoucího pracoviště.

Studentům se s ohledem na epidemickou situaci doporučuje podstoupit test v předstihu tak, aby v den konání SZZK mohli prokázat bezinfekčnost.

Garantům SP se doporučuje sestavit zkušební komise s min. 5 členy. U již ustavených komisí o méně než 5 členech se doporučuje komise doplnit. Komisi lze doplnit i v den konání SZZK tak, aby vlastní SZZK byli přítomni min. 3 členové.

V případě nařízené karantény je studentovi umožněno plnit SZZK vzdáleně pouze v případě, kdy to umožňuje jeho zdravotní stav a se souhlasem předsedy příslušné komise. 

V případě prokázaného onemocnění a v případě, kdy SZZK nelze plnit vzdáleně, je student z příslušného termínu předsedou komise omluven. Onemocnění či nařízenou karanténu je v těchto případech třeba doložit potvrzením lékaře či hygienické stanice.

 

Testování zaměstnanců

Při povinném antigenním testování od 17. 1. 2022 se všichni zaměstnanci fakulty řídí pokyny vedoucího pracoviště (vedoucí pracovišť obdrží instrukce v tomto týdnu).

 

Podmínky pro vstup externistů na fakultu a pohyb na ní (konference, semináře, návštěva muzeí, sbírek, atd.): 

Návštěvníci musí být při vstupu do budov fakulty schopni se prokázat platným certifikátem o očkování či prodělání nemoci, a to ideálně prostřednictvím aplikace Tečka.

Po celou dobu pobytu v budovách fakulty návštěvníci musí dodržovat veškerá aktuálně platná mimořádná opatření, zejména mít po celou dobu nasazený respirátor.

Do odvolání platí podmínky pro vstup do budov fakulty zveřejněné 7. 1. 2022: více informací ZDE


Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 4. 1. 2022 přijal per rollam následující usnesení: 

(na web přidáno 4. 1. 2022,  13:29)

Platnost dosud vyhlášených opatření se nemění. KŠ i nadále apeluje na jejich dodržování, zejména pak na nutnost ochrany dýchacích cest.

Aktuální sdělení k organizaci studia

 • Výuka v ZS 2021/2022 nebyla epidemickou situací plošně narušena; KD nepředpokládá změny v harmonogramu akademického roku. Zápočtový týden, zimní zkouškové období i kontrola pro postup do druhého úseku studia u studentů prvních ročníků Bc studia proběhnou v předepsaných termínech.
 • Situace studentů, kteří se dostali do problémů, bude posuzována individuálně. K tomu se jako opora využívají i informace u předmětů v SIS (pokyny vyučujících, e-mailová sdělení k předmětu apod.). Studentům se opakovaně doporučuje, aby v případě vážných překážek ve studiu informovali svou studijní referentku (a to dříve, než po termínu kontroly studia 14. 2. 2022, resp. 23. 9. 2022).
 • Vyučujícím se doporučuje, aby udělovali zápočty v zápočtovém týdnu (do 9. 1. 2022); hlavně pak studentům prvních ročníků Bc studia, kteří mají zápočet jako podmínku pro konání zkoušky; výsledek zkoušky by měl být vyučujícím zaznamenán v SIS nejpozději 13. 2. 2022.
 • Dostatečný počet termínů zkoušek by vyučující měli v SIS vypsat do 9. 1. 2022. Termíny by mělo být rovnoměrně pokryto zimní zkouškové období a měly by mít dostatečnou kapacitu (tj. včetně opravných termínů). 
 • Vyučujícím se doporučuje, aby termíny zkoušek vypisovali pouze do konce zimního zkouškového období (výsledky se zapisují v SIS do 13. 2. 2022) a případné další (opravné) termíny zkoušek vypisovali až od března 2022, resp. v letním zkouškovém období.
 • Podobně jako výuka i zkoušení by mělo probíhat primárně prezenční formou, on-line zkoušení se připouští, ale pouze v odůvodněných případech.
 • Nařízená karanténa je důvodem pro omluvení studenta z termínu zkoušky. V případech, kdy je karanténa nařízena vyučujícímu, lze se souhlasem studentů uskutečnit zkoušku v on-line prostředí; pokud student se zkouškou v on-line prostředí nesouhlasí, z termínu zkoušky bude vyučujícím omluven, vyučující následně vypíše nový termín zkoušky.

Testování zaměstnanců a studentů bude upřesněno po vydání očekávaných vládních instrukcí a jejich zpracování Krizovým štábem Univerzity Karlovy, od kterého se budou odvíjet další pokyny KŠ PřF UK.


Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 1. 12. 2021 přijal per rollam následující usnesení: 

(na web přidáno 1. 12. 2021, 16:45)

KŠ i nadále apeluje na dodržování všech dosud vyhlášených protiepidemických opatření. Zejména pak na nutnost ochrany dýchacích cest.

Organizace studia

KŠ i nadále doporučuje uskutečňovat přednášky prezenčně a přednášky, kde není možné dodržet platná omezení (rozestupy), hybridní formou. Výuka i nadále probíhá podle rozvrhu zimního semestru.

Postup v případě, kdy je výuku třeba zcela převést do on-line prostředí, pedagogové konzultují s vedoucím pracoviště (katedry, ústavu) tak, aby se předešlo problémům s nenaplněním výukových cílů předmětu a nebyla narušena příprava studentů k zápočtům a zkouškám. Zohlednit je třeba i formu výuky (přednáška, seminář, cvičení) a formu hodnocení (ústní nebo písemná zkouška, test apod.).

Změny, ke kterým ve výuce předmětů v odůvodněných případech dochází, by měly mít povahu řešení po nezbytně nutnou dobu. 

Při přechodu výuky do on-line prostředí by měl pedagog zohlednit rozvrh výuky studentů daného ročníku či studijního programu tak, aby studenti měli možnost účastnit se výuky i jiných/dalších předmětů. V případech, kdy by docházelo ke kolizím mezi on-line a např. následnou prezenční přímou výukou (cvičení, semináře apod.) vyučující poskytnou studentům prostřednictvím SIS (Moodle apod.) odpovídající studijní opory (nahrávka přednášky, literatura atd.). 

Informace o změně formy výuky, příp. kontroly splnění studijních povinností musí být zaznamenána u předmětu v SIS a studenti ji musí obdržet v předstihu (e-mail prostřednictvím SIS).

KŠ žádá vyučující, aby apelovali na dodržování protiepidemických opatření. Výuky  se nemůže účastnit kdokoliv, kdo opatření porušuje. Vyučující je oprávněn vyzvat studenta k prokázání bezinfekčnosti (zejména ve výuce, na kterou se vztahují výjimky, např. před výukou TV). 

KŠ žádá vyučující o vstřícný přístup ke studentům, kteří se nemohou prezenční výuky zúčastnit, a to i z důvodu příznaků onemocnění. (Vyučující nebudou "zodpovědného" studenta a jeho absenci ve výuce trestat, pouze v ad hoc situaci studentům, kteří se řádně omluví, umožní náhradní splnění studijních povinností.)

KŠ v souvislosti s blížícím se zápočtovým týdnem a zkouškovým obdobím připomíná podporu k distančnímu zkoušení – více na stránkách Centra pro podporu elektronického vzdělávání UK: dl.cuni.cz. Metodické materiály pro distanční zkoušení: https://dl.cuni.cz/metodicke-navody/. Návody na práci s multimediálním obsahem a ostatní návody pro práci se všemi systémy https://dl.cuni.cz/podpora/. V případě dotazů se lze obrátit na: moodle-help@ruk.cuni.cz.

Testování zaměstnanců

Provoz testovacího centra Celetná – Centrální univerzitní testovací centrum v Celetné 13 provádějící antigenní testy je v provozu od pondělí do pátku (8:00–16:00 hod.), a to až do 17. 12. 2021. V týdnu před Vánoci bude centrum v provozu pouze v pondělí 21. 12. 2021 a v úterý 22. 12. 2021 též od 8:00 do 16:00 hod. Mezi svátky pak bude centrum k dispozici pouze v pondělí 27. 12. 2021 (8:00–16:00 hod.). Provozní doba v lednu bude stanovena v průběhu prosince.  

Testování na pracovišti – Případné požadavky na zajištění samotestů řeší vedoucí pracoviště, které si samotesty uhradí. Pracoviště jsou povinna vést evidenci provedených testů.

Osoby bez přístupu do CAS – Osoba, která je s Univerzitou Karlovou v pracovněprávním vztahu, má mít přístup do CAS. Tedy i osoby s uzavřenou DPP nebo DPČ. Vedoucí pracovišť zajistí, aby osoby s dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr došly do Celetné 13 a byly zadány do CAS.

Aktualizace formuláře ONT – Formulář ONT (https://testovani.cuni.cz/FormONT) je pro každého zaměstnance otevřen i po vyplnění pro pozdější aktualizaci. V případě, pokud se zaměstnanec nechá očkovat, upraví poté i svou předchozí odpověď v ONT. Formulář je k dispozici i v angličtině. KŠ ukládá všem zaměstnancům databázi aktualizovat v případě změny již zadaných údajů.


Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 23. 11. 2021 přijal per rollam následující usnesení: 

(na web přidáno 23. 11. 2021, 22:53)

Krizový štáb PřF UK (KŠ) žádá všechny studenty a zaměstnance fakulty o vzájemnou ohleduplnost, trpělivost a pochopení, a všem přeje pokud možno pevné zdraví. Zároveň všem důrazně doporučuje očkování proti Covid-19.

KŠ s ohledem na nepříznivou epidemickou situaci vyhlašuje následující opatření:

Podmínky pobytu v budovách PřF UK

Nošení respirátorů je povinné pro všechny osoby ve všech vnitřních prostorách fakulty. Opatření se nevztahuje pouze na pedagogy při výuce, kteří jsou očkováni proti Covid-19 nebo prodělali onemocnění ve státem stanovené lhůtě a při výuce dodržují odstup min. 1,5 metru od účastníků vzdělávání.

KŠ doporučuje, aby s ohledem na zhoršující se epidemickou situaci všichni omezili osobní přítomnost na fakultě na dobu nezbytně nutnou a snížili vzájemné kontakty i v těch situacích, kdy to protiepidemická nařízení nevynucují. 

Zavedení směnného provozu a využití práce z domova je v kompetenci vedoucích pracovišť, resp. vedoucích oddělení děkanátu.

Výuka

Výuka se i nadále uskutečňuje prezenční formou a podle rozvrhu. KŠ v souladu se stanovisky MŠMT, NAÚ a UK preferuje přímou výuku za účasti vyučujícího a studentů, a to po tak dlouho, jak to bude možné. (Stanovisko NAÚ k využívání on-line výukových metod)

KŠ doporučuje vyučujícím, aby tam, kde je to technicky možné a z hlediska kapacitního vytížení posluchárny žádoucí, realizovali přednášky hybridní formou (synchronní on-line přenos z posluchárny). 

Vyučující, který z důvodu karantény či zdravotních problémů nemůže být ve výuce přítomen osobně, uskutečňuje se souhlasem vedoucího pracoviště přímou výuku v on-line prostředí.

Zprávu o zpřístupnění výuky v on-line prostředí vyučující zaznamená u anotace předmětu v SIS a studenty zapsané do předmětu v předstihu min. 1 dne informuje e-mailem (prostřednictvím SIS). 

KŠ doporučuje vyučujícím, aby u předmětů v SIS (Moodle apod.) aktualizovali či doplnili studijní opory (studijní materiály, nahrávky přednášek apod.). 

Promoce 

Termíny promocí, které se měly uskutečnit do konce roku 2021, jsou počínaje 23. 11. 2021 zrušeny a budou uskutečněny v náhradním termínu. Náhradní termíny budou stanoveny s ohledem na vývoj epidemické situace. Informace pro absolventy jsou zveřejněny na webové stránce promoce a diplomy, která je průběžně aktualizována. 

Diplomy lze po dohodě se studijní referentkou vyzvednout na studijním oddělení po termínu, ve kterém se měly zrušené promoce uskutečnit. Absolventi, kteří diplom potřebují pro zaměstnavatele nebo další studium, si jej budou moci vyzvednout na studijním oddělení bez nutnosti předchozí návštěvy rektorátu UK (matriční listy k podpisu budou výjimečně na studijním oddělení). I poté budou mít absolventi v případě zájmu možnost zúčastnit se promočního obřadu v náhradním termínu.

Povinnosti zaměstnanců - Formulář ONT a povinnost jeho vyplnění

Univerzitě Karlově byla uložena povinnost zjistit, zda zaměstnanci byli očkováni nebo prodělali onemocnění Covid-19, nebo zda jde o zaměstnance, který je povinen podstoupit pravidelný test.

Do pátku 26. 11. 2021 jsou všichni zaměstnanci fakulty povinni vyplnit formulář „ONT“ na stránce https://testovani.cuni.cz/ (zatím v ČJ, na ENG variantě se pracuje). Zaměstnanec do formuláře vytvořeném na bázi čestného prohlášení uvede, zda byl očkován, zda prodělal nemoc, či zda některou z těchto podmínek nesplňuje a bude muset být testován. Zaměstnanci fakulty, kteří prodělali Covid-19, v čestném prohlášení specifikují datum prvního pozitivního testu, resp. období prodělání nemoci.

Kontaktní osobou pověřenou nakládáním s informacemi z rektorátní evidence „ONT“ a komunikací s vedoucími pracovišť fakulty je tajemník fakulty. Předávání informací probíhá e-mailem. 

Testování neočkovaných zaměstnanců

Od pondělí 29. 11. 2021 se nařizuje povinnost pravidelného testování zaměstnanců UK. Tato povinnost se nevztahuje na osoby: a) s očkovacím schématem ukončeným před více než 14 dny; b) které prodělaly onemocnění Covid-19 a od doby prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní; c) které podstoupily v posledních 7 dnech PCR test s negativním výsledkem; d) které podstoupily v posledních 7 dnech antigenní test, provedený zdravotnickým pracovníkem, s negativním výsledkem; e) nevyskytující se v daném týdnu na fakultě (např. dovolená, pracovní cesta, výkon práce v režimu home office).

Univerzita Karlova zprovozňuje antigenní testovací místo v Celetné 13, Praha 1, kde bude probíhat testování zaměstnanců, kteří nejsou očkovaní a neprodělali nemoc. Testovací místo bude v provozu od pátku 26. 11. 2021. Zaměstnanec za provedení testu nic neplatí.

Rezervace na testování bude probíhat na stránce https://testovani.cuni.cz/ pod záložkou rezervace. Zpřístupnění rezervací na testování proběhne v průběhu 24. 11. 2021. Rezervace na testování bude přístupná pouze pro zaměstnance, kteří nemají očkování nebo neprodělali nemoc Covid-19.

Zaměstnanci fakulty jsou od 29. 11. 2021 povinni prokázat se vedoucímu pracoviště patřičným certifikátem. 

Každý vedoucí pracoviště by měl mít povědomí o tom, který zaměstnanec musí podstupovat pravidelné testování, a který nikoliv. Vedoucí pracoviště informuje tajemníka fakulty o případných požadavcích na zajištění samotestů pro pracoviště, které si samotesty uhradí. 

Zasedání fakultních grémií 

Jednání fakultních grémií (např. VR, ASF) budou uskutečňována hybridní formou. Při vstupu na zasedání, kterých se prezenčně účastní více než 20 osob, se přítomní musí prokazovat potvrzením o bezinfekčnosti (očkování či prodělání onemocnění Covid-19 ve státem stanovené lhůtě). 

Organizování hromadných akcí 

KŠ apeluje na organizátory akcí, které nemají bezprostřední vztah k výuce (např. semináře, workshopy, besídky apod.), aby zvážili jejich zrušení, přesun do jarních měsíců, příp. pořádali akce hybridní formou.


Sdělení děkana Přírodovědecké fakulty UK ze dne 15. 11. 2021

(na web přidáno 16. 11. 2021, 12:00)

V reakci na vývoj epidemiologické situace a s ohledem na aktuálně platná opatření Ministerstva zdravotnictví a Krizového štábu UK, ale zejména s ohledem na ochranu veřejného zdraví a v zájmu zachování prezenční výuky sděluji:

Nošení respirátorů je povinné pro všechny osoby ve všech vnitřních prostorách Přírodovědecké fakulty UK! 

Opatření se nezvtahuje pouze na pedagogy při výuce, kteří jsou očkováni proti Covid-19 nebo prodělali onemocnění ve státem stanovené lhůtě a při výuce dodržují odstup min. 1,5 metru od účastníků vzdělávání.

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

děkan fakulty


Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 2. 11. 2021 přijal per rollam následující usnesení: 

(na web přidáno 2. 11. 2021, 14:00)

V reakci na vývoj epidemiologické situace, s ohledem na aktuálně platná opatření Ministerstva zdravotnictví a po zasedání Krizového štábu UK (1. 11. 2021) přijal dne 2. 11. 2021 Krizový štáb Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) per rollam následující usnesení:

V platnosti zůstávají opatření přijatá Krizovým štábem PřF UK dne 26. 10. 2021, resp. 14. 9. 2021. 

Nošení respirátorů je povinné pro všechny osoby ve všech vnitřních prostorách fakulty! Povinnost se nevztahuje pouze na osoby uvedené v usnesení Krizového štábu fakulty ze dne 26. 10. 2021. 

Nově se pravidla upřesňují následovně:

Všechny osoby (studenti, zaměstnanci, návštěvy apod.) v prostorách fakulty mají povinnost být schopny se na výzvu nadřízeného či pedagoga prokázat potvrzením o očkování, prodělání nemoci či platným osvědčením o negativním testu.

Neočkované osoby (studenti, zaměstnanci, návštěvy apod.) mají povinnost nosit prostředky ochrany dýchacích cest také ve výuce (bez ohledu na usazení a vzdálenosti mezi osobami) a při zkouškách (bez ohledu na to, zda jde o zkoušejícího či zkoušeného).

Osoby, kterým zdravotní stav neumožňuje nošení prostředků ochrany dýchacích cest, musí být schopny se na výzvu nadřízeného či pedagoga prokázat lékařským potvrzením, kterým se omezení osvědčuje.

Studenti, kteří ze zdravotních důvodů nemohou nosit respirátor, zašlou lékařské potvrzení o omezení elektronicky (z domény “@natur.cuni.cz”) své referentce na studijním oddělení. 

Studijní oddělení poznamená omezení u studenta v SIS tak, aby pedagogové nemuseli ve výuce potvrzení po studentech vyžadovat a v SIS měli přehled o “omluvenkách”.

Studenti nerespektující epidemická pravidla jsou pedagogem z výuky vykázáni.

Zaměstnanci, kteří ze zdravotních důvodů nemohou nosit  respirátor, musí být schopni prokázat se lékařským potvrzením o tomto omezení svému nadřízenému. 

Jednání všech zaměstnanců v rozporu s těmito pravidly může být kvalifikováno jako porušení pracovní kázně.


Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 26. 10. 2021 přijal per rollam následující usnesení: 

(na web přidáno 26. 10. 2021, 18:00)

V reakci na vývoj epidemiologické situace, s ohledem na aktuálně platná opatření Ministerstva zdravotnictví a po zasedání Krizového štábu UK (25. 10. 2021) přijal dne 26. 10. 2021 Krizový štáb Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) per rollam následující usnesení:

Stále platí, že nošení respirátorů je povinné ve všech vnitřních prostorách fakulty. V platnosti zůstávají i další opatření přijatá Krizovým štábem PřF UK dne 14. 9. 2021.

Nově se s účinností od 25. 10. 2021 nařizuje nošení ochrany dýchacích cest v době výkonu práce na pracovišti (kromě osob, které vykonávají práci na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby). 

Povinnost se nevztahuje na:

- studenty  a akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik),

- studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni (rozestup 1,5 metru),

- akademické pracovníky při poskytování vzdělávání, pokud  byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní,

- zkoušené a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň  1,5 metru

- osoby, které prokáží, že jim nošení prostředků ochrany dýchacích cest neumožňuje jejich zdravotní stav. 

 

S platností ode dne 1. 11. 2021 se mění doba platnosti testů na přítomnost onemocnění Covid-19 následujícím způsobem:

a) negativní rychlý antigenní test (RAT) má nově stanovenou platnost 24 hodin;

b) negativní PCR test má nově stanovenou platnost 72 hodin.

 

Prokázáním se negativním testem, dokladem o prodělané nemoci či dokladem o aplikaci kompletního očkování není podmíněna účast na výuce, ale vyžaduje se například pro ubytování na koleji či terénní stanici, účast na imatrikulacích a promocích v Karolinu, vzdělávací akci pořádané fakultou, případně skupinové prohlídce botanické zahrady či fakultních muzeí.

Akademický senát Přírodovědecké fakulty UK přijal na svém zasedání dne 21. 10. 2021 formou usnesení výzvu následujícího znění: “ASF důrazně žádá všechny členy akademické obce o respektování pravidel omezujících šíření pandemie.”


Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 14.9.2021 přijal per rollam následující usnesení: 

(na web přidáno 14.9.2021, 16: 57)

V reakci na vývoj epidemiologické situace, s ohledem na aktuální opatření Ministerstva zdravotnictví a za účelem vyjasnění aktuálních povinností studentů, zaměstnanců a návštěvníků fakulty, přijal dne 14. 9. 2021 Krizový štáb Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) per rollam následující usnesení:

I.

Ochrana dýchacích cest 

Přítomnost zaměstnanců, studentů a ostatních osob ve vnitřních prostorách fakulty se podmiňuje zakrytím dýchacích cest respirátorem s účinností alespoň 94 % (tj. např. třídy FFP2 či KN95).

Tato povinnost se nevztahuje na:

 1. vyučující během výuky,

 2. studenty při výuce, pokud sedí v lavici a udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru mezi osobami (pokud nelze rozestupy dodržet, osoby nesmí sejmout respirátor), 

 3. studenty při hodinách tělesné výchovy / pedagogické praxi,

 4. zkoušené a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru,

 5. studenty a zaměstnance během konzumace potravin a nápojů,

 6. osoby, které prokáží, že jim nošení prostředků ochrany dýchacích cest neumožňuje jejich zdravotní stav.

II.

Organizace výuky a zkoušek, přítomnost v prostorách fakulty 

Prezenční výuka, konání zkoušek a zápočtů a účast na zápisech (dále souhrnně jako „výuka“) se umožňuje všem studentům, bez rozdílu ročníků a stupňů studia. Studentům ani zaměstnancům není (s níže uvedenými výjimkami) uložena povinnost preventivního testování pro účel vstupu do budov fakulty.

Osoby přítomné v prostorách fakulty a při činnostech fakulty s osobní účastí nesmí vykazovat klinické příznaky nemoci Covid-19.

V případě nařízené samoizolace je studentovi umožněno plnit studijní povinnosti vzdáleně pouze v případě, kdy to umožňují podmínky splnění předmětu a se souhlasem vyučujícího, který výuku předmětu zajišťuje. V případě státních závěrečných, státních doktorských zkoušek a obhajob disertací se souhlasem předsedy příslušné komise. 

V případě prokázaného onemocnění a v případě, kdy studijní povinnost nelze plnit vzdáleně, je student z příslušného termínu vyučujícím či předsedou komise omluven. Onemocnění či nařízenou samoizolaci je v těchto případech třeba doložit lékařským potvrzením (akceptuje se zaslání skenu lékařského potvrzení e-mailem z fakultní adresy).

Přístup do budov fakulty po návratu ze zahraničí 

Přítomnost zaměstnanců na pracovištích a účast studentů na výuce (včetně terénních cvičení, exkurzí apod.) při návratu či příjezdu ze zahraničí, kde pobývali dobu delší než 12 hodin (nebo v případě sousedních zemí déle než 24 hodin) je možná pouze za splnění podmínek stanovených Opatřením k překročení státní hranice a aktuálně platnou verzí Seznamu zemí kategorizovaných dle rizika výskytu onemocnění COVID-19

Splnění podmínek stanovených Opatřením k překročení státní hranice se dokládá prostřednictvím  řádně vyplněného čestného prohlášení, které předává zaměstnanec svému vedoucímu a student studijnímu oddělení. Součástí čestného prohlášení musí být doklad o provedení testu, prodělání nemoci, či ukončení očkování, pokud je jimi osobní přítomnost podmíněna.

V případě, že čestné prohlášení zaměstnanec nepředloží, nelze mu umožnit přístup na pracoviště. V případě, že čestné prohlášení nepředloží student, nelze mu umožnit účast na výuce.

Za splnění podmínek přítomnosti na fakultě, dodržení informační povinnosti vůči fakultě a splnění podmínek platných pro návrat z konkrétní země je odpovědný každý konkrétní zaměstnanec či student. Prosíme, kontrolujte si při návratu ze zahraničních cest aktuálně platná opatření Ministerstva zdravotnictví a jejich případné změny.

V případě samoizolace nařízené po návratu ze zahraničí je zaměstnanci umožněno vykonávat práci vzdáleným způsobem. V případě nemožnosti výkonu práce z domova či za situace, kdy s prací z domova zaměstnanec nesouhlasí, se jedná o překážky v práci na straně zaměstnance bez náhrady mzdy. Při návratu ze zahraniční pracovní cesty se jedná o překážky v práci na straně zaměstnavatele s náhradou mzdy.

 III.

Účast na imatrikulacích a promocích absolventů v Karolinu, provoz terénních stanic, pořádání vzdělávacích akcí 

Účast na imatrikulacích a promocích v Karolinu, ubytování na terénních stanicích a umožnění účasti na kongresu či vzdělávací akci pořádané fakultou či konané v prezenční formě ve vnitřních prostorách fakulty jsou pro všechny přítomné osoby podmíněny doložením:

a) negativního antigenního testu s platností 72 hodin či PCR testem s platností 7 dní,

b) dokladu o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech,

c) nebo dokladu o očkování proti onemocnění Covid-19 (pouze vakcínami schválenými v EU), kdy:

 1. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen “SPC” – Summary of Product Characteristics) nejméně 14 dní, nebo

 2. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. 

 IV.

Botanická zahrada, muzea, knihovny 

Individuální návštěvy vnitřních prostor botanických zahrad a muzeí musí dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru (s výjimkou osob z jedné domácnosti).

Skupinové prohlídky (uvnitř i ve vnějších prostorách), kterých se v součtu účastní více než 20 osob, jsou pro všechny přítomné osoby podmíněny doložením:

 1. negativního antigenního testu s platností 72 hodin či PCR testem s platností 7 dní,

 2. dokladu o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech,

 3. nebo dokladu o očkování proti onemocnění Covid-19 (pouze vakcínami schválenými v EU), kdy:

 1. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo

 2. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. 

V.

Závěrečné ustanovení

Vydáním tohoto usnesení se ruší usnesení Krizového štábu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ze dne 6. 9. 2021.


 

Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 6. 9. 2021 per rollam následující usnesení:

(na web přidáno 6.9. 2021, 19:46)

V reakci na vývoj epidemiologické situace, s ohledem na aktuální opatření Ministerstva zdravotnictví a za účelem vyjasnění aktuálních povinností studentů, zaměstnanců a návštěvníků fakulty, přijal dne 6. 9. 2021 Krizový štáb Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) per rollam následující usnesení:

I.

Úvodní ustanovení

Okamžikem vydání tohoto usnesení se ruší veškerá ostatní aktuálně platná opatření a usnesení Krizového štábu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

 

II.

Ochrana dýchacích cest 

Přítomnost zaměstnanců, studentů a ostatních osob ve vnitřních prostorách fakulty se podmiňuje zakrytím dýchacích cest respirátorem s účinností alespoň 94 % (tj. např. třídy FFP2 či KN95).

Tato povinnost se nevztahuje na:

a)              vyučující během výuky,

b)       studenty při výuce, pokud sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nebo při hodinách tělesné výchovy / pedagogické praxi,

c)              zkoušené a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru,

d)             studenty a zaměstnance během konzumace potravin a nápojů,

e)          osoby, které prokáží, že jim nošení prostředků ochrany dýchacích cest neumožňuje jejich zdravotní stav.

 

III.

Organizace výuky, přítomnost v prostorách fakulty 

Prezenční výuka, konání zkoušek a zápočtů a účast na zápisech (dále souhrnně jako „výuka“) se umožňuje všem studentům, bez rozdílu ročníků a stupňů studia. Studentům ani zaměstnancům není (s níže uvedenými výjimkami) uložena povinnost preventivního testování pro účel vstupu do budov fakulty.

U všech osob přítomných v prostorách fakulty a při činnostech fakulty s osobní účastí musí absentovat klinické příznaky nemoci Covid-19.

 

Přítomnost na zkouškách 

Pro účast na zkoušce konané v prezenční formě, které se v součtu účastní méně než 21 osob, nejsou stanovena žádná další pravidla.

Umožnění účasti na zkoušce konané v prezenční formě, které se v součtu účastní více než 20 osob, je pro všechny přítomné osoby podmíněno doložením:

a)              negativního antigenního testu s platností 72 hodin či PCR testem s platností 7 dní,

b)             dokladu o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech,

c)              nebo dokladu o očkování proti onemocnění Covid-19, kdy:

1.             od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC – Summary of Product Characteristics) nejméně 14 dní, nebo

2.            od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. 

V případě nařízené samoizolace je studentovi umožněno studijní povinnosti plnit vzdáleným způsobem pouze v případě, kdy to umožňují podmínky splnění předmětu a se souhlasem vyučujícího, který výuku předmětu zajišťuje, v případě státních závěrečných, státních doktorských zkoušek a obhajob disertací se souhlasem předsedy příslušné komise. 

V případě prokázaného onemocnění a v případě, kdy studijní povinnost nelze plnit vzdáleným způsobem, je student z příslušného termínu vyučujícím či předsedou komise omluven. Onemocnění či nařízenou samoizolaci je v těchto případech třeba doložit lékařským potvrzením (akceptuje se zaslání skenu lékařského potvrzení fakultní poštou).

 

Přístup do budov fakulty po návratu ze zahraničí 

Přítomnost zaměstnanců na pracovištích a účast studentů na výuce (včetně terénních cvičení) při návratu či příjezdu ze zahraničí, kde pobývali dobu delší než 12 hodin (nebo v případě sousedních zemí déle než 24 hodin) je možná pouze za splnění podmínek stanovených Opatřením k překročení státní hranice a aktuálně platnou verzí Seznamu zemí kategorizovaných dle rizika výskytu onemocnění COVID-19

Splnění podmínek stanovených Opatřením k překročení státní hranice se dokládá prostřednictvím  řádně vyplněného čestného prohlášení, které předává zaměstnanec svému vedoucímu a student studijnímu oddělení. Součástí čestného prohlášení musí být doklad o provedení testu, prodělání nemoci, či ukončení očkování, pokud je jimi osobní přítomnost podmíněna.

V případě, že čestné prohlášení zaměstnanec nepředloží, nelze mu umožnit přístup na pracoviště. V případě, že čestné prohlášení student nepředloží, nelze mu umožnit účast na výuce.

Za splnění podmínek přítomnosti na fakultě, dodržení informační povinnosti vůči fakultě a splnění podmínek platných pro návrat z konkrétní země je odpovědný každý konkrétní zaměstnanec či student. Prosíme, kontrolujte si při návratu ze zahraničních cest aktuálně platná opatření Ministerstva zdravotnictví a jejich případné změny.

V případě samoizolace nařízené po návratu ze zahraničí je zaměstnanci umožněno vykonávat práci vzdáleným způsobem. V případě nemožnosti výkonu práce z domova či situace, kdy s prací z domova zaměstnanec nesouhlasí, se jedná o překážky v práci na straně zaměstnance bez náhrady mzdy. Při návratu ze zahraniční pracovní cesty se jedná o překážky v práci na straně zaměstnavatele s náhradou mzdy.

 

 IV.

Pořádání vzdělávacích akcí 

Umožnění účasti na kongresu či vzdělávací akci pořádané fakultou či konané v prezenční formě ve vnitřních prostorách fakulty, které se v součtu účastní více než 20 osob, je pro všechny přítomné osoby podmíněno doložením:

a)              negativního antigenního testu s platností 72 hodin či PCR testem s platností 7 dní,

b)             dokladu o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech,

c)              nebo dokladu o očkování proti onemocnění Covid-19, kdy:

1.             od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo

2.             od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. 

 

V.

Botanická zahrada, muzea, knihovny 

Individuální návštěvy vnitřních prostor botanických zahrad a muzeí musí dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru (s výjimkou osob z jedné domácnosti).

Skupinové prohlídky (uvnitř i ve vnějších prostorách), kterých se v součtu účastní více než 20 osob, jsou pro všechny přítomné osoby podmíněny doložením:

a)              negativního antigenního testu s platností 72 hodin či PCR testem s platností 7 dní,

b)             dokladu o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech,

c)              nebo dokladu o očkování proti onemocnění Covid-19, kdy:

1.             od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo

2.         od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. 

 

VI.

Účast na promocích absolventů a imatrikulacích v Karolinu, provoz terénních stanic 

Kromě výše uvedeného se účast na promocích absolventů v Karolinu a ubytování na terénních stanicích dále podmiňuje doložením:

a)              negativního antigenního testu s platností 72 hodin či PCR testem s platností 7 dní,

b)             dokladu o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech,

c)              nebo dokladu o očkování proti onemocnění Covid-19, kdy:

1.             od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo

2.             od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. 


 

Publikováno: Čtvrtek 10.09.2020 11:20

Akce dokumentů