E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKoronavirus: odkazy na oficiální zdroje informací a závazné pokyny

Aktuální stav opatření ohledně pandemie COVID-19. Stránka je postupně aktualizována. Obsahuje základní obecně platné informace a bude doplňována o opatření krizového štábu PřF UK.

Doporučení pro Hybridní podzim 2021/2022

Řešíte problémy v osobním, pracovním či studijním životě? Možná právě pro Vás je tu nabídka Centrum Carolina či UK Point.

Pomáháte při studiu? Dejte nám o sobě vědět a staňte se inspirací pro ostatní! 


Pro elektronické zajišťování výuky jsou pro uživatele fakulty dostupné e-learningové nástroje Moodle, Google Meet, Google Classroom a další. Do všech platforem je nutné hlásit se fakultním mailem a fakultním loginem!!!  Jednoduchý návod pro přihlášení do celouniverzitního prostředí najdete zde. 


Informace k opatřením ohledně koronaviru na webu Univerzity Karlovy.


Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 14.9.2021 přijal per rollam následující usnesení: 

(na web přidáno 14.9.2021, 16: 57)

V reakci na vývoj epidemiologické situace, s ohledem na aktuální opatření Ministerstva zdravotnictví a za účelem vyjasnění aktuálních povinností studentů, zaměstnanců a návštěvníků fakulty, přijal dne 14. 9. 2021 Krizový štáb Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) per rollam následující usnesení:

I.

Ochrana dýchacích cest 

Přítomnost zaměstnanců, studentů a ostatních osob ve vnitřních prostorách fakulty se podmiňuje zakrytím dýchacích cest respirátorem s účinností alespoň 94 % (tj. např. třídy FFP2 či KN95).

Tato povinnost se nevztahuje na:

 1. vyučující během výuky,

 2. studenty při výuce, pokud sedí v lavici a udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru mezi osobami (pokud nelze rozestupy dodržet, osoby nesmí sejmout respirátor), 

 3. studenty při hodinách tělesné výchovy / pedagogické praxi,

 4. zkoušené a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru,

 5. studenty a zaměstnance během konzumace potravin a nápojů,

 6. osoby, které prokáží, že jim nošení prostředků ochrany dýchacích cest neumožňuje jejich zdravotní stav.

II.

Organizace výuky a zkoušek, přítomnost v prostorách fakulty 

Prezenční výuka, konání zkoušek a zápočtů a účast na zápisech (dále souhrnně jako „výuka“) se umožňuje všem studentům, bez rozdílu ročníků a stupňů studia. Studentům ani zaměstnancům není (s níže uvedenými výjimkami) uložena povinnost preventivního testování pro účel vstupu do budov fakulty.

Osoby přítomné v prostorách fakulty a při činnostech fakulty s osobní účastí nesmí vykazovat klinické příznaky nemoci Covid-19.

V případě nařízené samoizolace je studentovi umožněno plnit studijní povinnosti vzdáleně pouze v případě, kdy to umožňují podmínky splnění předmětu a se souhlasem vyučujícího, který výuku předmětu zajišťuje. V případě státních závěrečných, státních doktorských zkoušek a obhajob disertací se souhlasem předsedy příslušné komise. 

V případě prokázaného onemocnění a v případě, kdy studijní povinnost nelze plnit vzdáleně, je student z příslušného termínu vyučujícím či předsedou komise omluven. Onemocnění či nařízenou samoizolaci je v těchto případech třeba doložit lékařským potvrzením (akceptuje se zaslání skenu lékařského potvrzení e-mailem z fakultní adresy).

Přístup do budov fakulty po návratu ze zahraničí 

Přítomnost zaměstnanců na pracovištích a účast studentů na výuce (včetně terénních cvičení, exkurzí apod.) při návratu či příjezdu ze zahraničí, kde pobývali dobu delší než 12 hodin (nebo v případě sousedních zemí déle než 24 hodin) je možná pouze za splnění podmínek stanovených Opatřením k překročení státní hranice a aktuálně platnou verzí Seznamu zemí kategorizovaných dle rizika výskytu onemocnění COVID-19

Splnění podmínek stanovených Opatřením k překročení státní hranice se dokládá prostřednictvím  řádně vyplněného čestného prohlášení, které předává zaměstnanec svému vedoucímu a student studijnímu oddělení. Součástí čestného prohlášení musí být doklad o provedení testu, prodělání nemoci, či ukončení očkování, pokud je jimi osobní přítomnost podmíněna.

V případě, že čestné prohlášení zaměstnanec nepředloží, nelze mu umožnit přístup na pracoviště. V případě, že čestné prohlášení nepředloží student, nelze mu umožnit účast na výuce.

Za splnění podmínek přítomnosti na fakultě, dodržení informační povinnosti vůči fakultě a splnění podmínek platných pro návrat z konkrétní země je odpovědný každý konkrétní zaměstnanec či student. Prosíme, kontrolujte si při návratu ze zahraničních cest aktuálně platná opatření Ministerstva zdravotnictví a jejich případné změny.

V případě samoizolace nařízené po návratu ze zahraničí je zaměstnanci umožněno vykonávat práci vzdáleným způsobem. V případě nemožnosti výkonu práce z domova či za situace, kdy s prací z domova zaměstnanec nesouhlasí, se jedná o překážky v práci na straně zaměstnance bez náhrady mzdy. Při návratu ze zahraniční pracovní cesty se jedná o překážky v práci na straně zaměstnavatele s náhradou mzdy.

 III.

Účast na imatrikulacích a promocích absolventů v Karolinu, provoz terénních stanic, pořádání vzdělávacích akcí 

Účast na imatrikulacích a promocích v Karolinu, ubytování na terénních stanicích a umožnění účasti na kongresu či vzdělávací akci pořádané fakultou či konané v prezenční formě ve vnitřních prostorách fakulty jsou pro všechny přítomné osoby podmíněny doložením:

a) negativního antigenního testu s platností 72 hodin či PCR testem s platností 7 dní,

b) dokladu o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech,

c) nebo dokladu o očkování proti onemocnění Covid-19 (pouze vakcínami schválenými v EU), kdy:

 1. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen “SPC” – Summary of Product Characteristics) nejméně 14 dní, nebo

 2. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. 

 IV.

Botanická zahrada, muzea, knihovny 

Individuální návštěvy vnitřních prostor botanických zahrad a muzeí musí dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru (s výjimkou osob z jedné domácnosti).

Skupinové prohlídky (uvnitř i ve vnějších prostorách), kterých se v součtu účastní více než 20 osob, jsou pro všechny přítomné osoby podmíněny doložením:

 1. negativního antigenního testu s platností 72 hodin či PCR testem s platností 7 dní,

 2. dokladu o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech,

 3. nebo dokladu o očkování proti onemocnění Covid-19 (pouze vakcínami schválenými v EU), kdy:

 1. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo

 2. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. 

V.

Závěrečné ustanovení

Vydáním tohoto usnesení se ruší usnesení Krizového štábu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ze dne 6. 9. 2021.


 

Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 6. 9. 2021 per rollam následující usnesení:

(na web přidáno 6.9. 2021, 19:46)

V reakci na vývoj epidemiologické situace, s ohledem na aktuální opatření Ministerstva zdravotnictví a za účelem vyjasnění aktuálních povinností studentů, zaměstnanců a návštěvníků fakulty, přijal dne 6. 9. 2021 Krizový štáb Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) per rollam následující usnesení:

I.

Úvodní ustanovení

Okamžikem vydání tohoto usnesení se ruší veškerá ostatní aktuálně platná opatření a usnesení Krizového štábu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

 

II.

Ochrana dýchacích cest 

Přítomnost zaměstnanců, studentů a ostatních osob ve vnitřních prostorách fakulty se podmiňuje zakrytím dýchacích cest respirátorem s účinností alespoň 94 % (tj. např. třídy FFP2 či KN95).

Tato povinnost se nevztahuje na:

a)              vyučující během výuky,

b)       studenty při výuce, pokud sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nebo při hodinách tělesné výchovy / pedagogické praxi,

c)              zkoušené a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru,

d)             studenty a zaměstnance během konzumace potravin a nápojů,

e)          osoby, které prokáží, že jim nošení prostředků ochrany dýchacích cest neumožňuje jejich zdravotní stav.

 

III.

Organizace výuky, přítomnost v prostorách fakulty 

Prezenční výuka, konání zkoušek a zápočtů a účast na zápisech (dále souhrnně jako „výuka“) se umožňuje všem studentům, bez rozdílu ročníků a stupňů studia. Studentům ani zaměstnancům není (s níže uvedenými výjimkami) uložena povinnost preventivního testování pro účel vstupu do budov fakulty.

U všech osob přítomných v prostorách fakulty a při činnostech fakulty s osobní účastí musí absentovat klinické příznaky nemoci Covid-19.

 

Přítomnost na zkouškách 

Pro účast na zkoušce konané v prezenční formě, které se v součtu účastní méně než 21 osob, nejsou stanovena žádná další pravidla.

Umožnění účasti na zkoušce konané v prezenční formě, které se v součtu účastní více než 20 osob, je pro všechny přítomné osoby podmíněno doložením:

a)              negativního antigenního testu s platností 72 hodin či PCR testem s platností 7 dní,

b)             dokladu o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech,

c)              nebo dokladu o očkování proti onemocnění Covid-19, kdy:

1.             od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC – Summary of Product Characteristics) nejméně 14 dní, nebo

2.            od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. 

V případě nařízené samoizolace je studentovi umožněno studijní povinnosti plnit vzdáleným způsobem pouze v případě, kdy to umožňují podmínky splnění předmětu a se souhlasem vyučujícího, který výuku předmětu zajišťuje, v případě státních závěrečných, státních doktorských zkoušek a obhajob disertací se souhlasem předsedy příslušné komise. 

V případě prokázaného onemocnění a v případě, kdy studijní povinnost nelze plnit vzdáleným způsobem, je student z příslušného termínu vyučujícím či předsedou komise omluven. Onemocnění či nařízenou samoizolaci je v těchto případech třeba doložit lékařským potvrzením (akceptuje se zaslání skenu lékařského potvrzení fakultní poštou).

 

Přístup do budov fakulty po návratu ze zahraničí 

Přítomnost zaměstnanců na pracovištích a účast studentů na výuce (včetně terénních cvičení) při návratu či příjezdu ze zahraničí, kde pobývali dobu delší než 12 hodin (nebo v případě sousedních zemí déle než 24 hodin) je možná pouze za splnění podmínek stanovených Opatřením k překročení státní hranice a aktuálně platnou verzí Seznamu zemí kategorizovaných dle rizika výskytu onemocnění COVID-19

Splnění podmínek stanovených Opatřením k překročení státní hranice se dokládá prostřednictvím  řádně vyplněného čestného prohlášení, které předává zaměstnanec svému vedoucímu a student studijnímu oddělení. Součástí čestného prohlášení musí být doklad o provedení testu, prodělání nemoci, či ukončení očkování, pokud je jimi osobní přítomnost podmíněna.

V případě, že čestné prohlášení zaměstnanec nepředloží, nelze mu umožnit přístup na pracoviště. V případě, že čestné prohlášení student nepředloží, nelze mu umožnit účast na výuce.

Za splnění podmínek přítomnosti na fakultě, dodržení informační povinnosti vůči fakultě a splnění podmínek platných pro návrat z konkrétní země je odpovědný každý konkrétní zaměstnanec či student. Prosíme, kontrolujte si při návratu ze zahraničních cest aktuálně platná opatření Ministerstva zdravotnictví a jejich případné změny.

V případě samoizolace nařízené po návratu ze zahraničí je zaměstnanci umožněno vykonávat práci vzdáleným způsobem. V případě nemožnosti výkonu práce z domova či situace, kdy s prací z domova zaměstnanec nesouhlasí, se jedná o překážky v práci na straně zaměstnance bez náhrady mzdy. Při návratu ze zahraniční pracovní cesty se jedná o překážky v práci na straně zaměstnavatele s náhradou mzdy.

 

 IV.

Pořádání vzdělávacích akcí 

Umožnění účasti na kongresu či vzdělávací akci pořádané fakultou či konané v prezenční formě ve vnitřních prostorách fakulty, které se v součtu účastní více než 20 osob, je pro všechny přítomné osoby podmíněno doložením:

a)              negativního antigenního testu s platností 72 hodin či PCR testem s platností 7 dní,

b)             dokladu o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech,

c)              nebo dokladu o očkování proti onemocnění Covid-19, kdy:

1.             od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo

2.             od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. 

 

V.

Botanická zahrada, muzea, knihovny 

Individuální návštěvy vnitřních prostor botanických zahrad a muzeí musí dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru (s výjimkou osob z jedné domácnosti).

Skupinové prohlídky (uvnitř i ve vnějších prostorách), kterých se v součtu účastní více než 20 osob, jsou pro všechny přítomné osoby podmíněny doložením:

a)              negativního antigenního testu s platností 72 hodin či PCR testem s platností 7 dní,

b)             dokladu o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech,

c)              nebo dokladu o očkování proti onemocnění Covid-19, kdy:

1.             od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo

2.         od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. 

 

VI.

Účast na promocích absolventů a imatrikulacích v Karolinu, provoz terénních stanic 

Kromě výše uvedeného se účast na promocích absolventů v Karolinu a ubytování na terénních stanicích dále podmiňuje doložením:

a)              negativního antigenního testu s platností 72 hodin či PCR testem s platností 7 dní,

b)             dokladu o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech,

c)              nebo dokladu o očkování proti onemocnění Covid-19, kdy:

1.             od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo

2.             od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. 


 

Publikováno: Čtvrtek 10.09.2020 11:20

Akce dokumentů