E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKoronavirus: odkazy na oficiální zdroje informací a závazné pokyny

Aktuální stav opatření ohledně pandemie COVID-19. Stránka je postupně aktualizována. Obsahuje základní obecně platné informace a bude doplňována o opatření krizového štábu PřF UK.

Pomáháte při studiu? Dejte nám o sobě vědět a staňte se inspirací pro ostatní! 


Pro elektronické zajišťování výuky jsou pro uživatele fakulty dostupné e-learningové nástroje Moodle, Google Meet, Google Classroom a další. Do všech platforem je nutné hlásit se fakultním mailem a fakultním loginem!!!  Jednoduchý návod pro přihlášení do celouniverzitního prostředí najdete zde. 


Informace k opatřením ohledně koronaviru na webu Univerzity Karlovy.


Sdělení děkana PřF UK ze dne 27.7. 2021: 

(na web přidáno 27.7. 2021, 14:45)

Od pondělí 26.7. 2021 již není možné prokazovat bezinfekčnost čestným prohlášením o testování u zaměstnavatele nebo ve škole.

Bezinfekčnost je tedy možné doložit těmito způsoby:

 •  certifikátem o očkování (14 dnů po druhé dávce v rámci dvoudávkového schématu, 14 dnů po první dávce v rámci jednodávkového schématu)
 • PCR test ne starší 7 dnů
 • antigenní test ne starší 72 hodin
 • potvrzení o prodělání nemoci (od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní)

Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 11. 7. 2021 per rollam následující usnesení:

(na web přidáno 11.7. ve 14:15) 

V reakci na vývoj epidemiologické situace, zejména s ohledem na opatření Ministerstva zdravotnictví  k omezení překročení státní hranice, č.j. MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN, ze dne 8. července 2021 (dále jen „Opatření“) a změnu opatření, v nichž se stanoví očkování jako výjimka z některých povinností, č.j. MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN, přijal dne dne 11. 7. 2021 Krizový štáb Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy per rollam následující usnesení:

Organizace výuky, přítomnost na fakultě

Přítomnost zaměstnanců na pracovištích a účast studentů na výuce (včetně terénních cvičení) při návratu ze zahraničí, kde pobývali v posledních 14 dnech dobu delší než 12 hodin (nebo v případě sousedních zemí déle než 24 hodin) je možná pouze za splnění podmínek, stanovených aktuálně platnou verzí Opatření pro jednotlivé kategorie rizika výskytu onemocnění COVID-19 v dané zemi.

Splnění podmínek stanovených Opatřením se dokládá prostřednictvím řádně vyplněného čestného prohlášení, kterým se zaměstnanec či student prokáže před prvním vstupem na pracoviště či před první účastí na výuce po návratu ze zahraničí. Součástí čestného prohlášení musí být doklad o provedení testu, prodělání nemoci, či ukončení očkování, pokud je jimi osobní přítomnost podmíněna.

Za splnění podmínek přítomnosti na fakultě a dodržení informační povinnosti je odpovědný každý konkrétní zaměstnanec či student. Prosíme, kontrolujte si při návratu ze zahraničních dovolených aktuálně platná opatření Ministerstva zdravotnictví a jejich případné změny.

V případě samoizolace uložené zaměstnanci po návratu ze zahraničí je zaměstnanci umožněno vykonávat práci vzdáleným způsobem. V případě nemožnosti výkonu práce z domova či situace, kdy s prací z domova zaměstnanec nesouhlasí, se jedná o překážky v práci na straně zaměstnance bez náhrady mzdy. Při návratu ze zahraniční pracovní cesty se jedná o překážky v práci na straně zaměstnavatele s náhradou mzdy.

U všech osob přítomných v prostorách fakulty a při činnostech fakulty s osobní účastí nejméně dvou osob musí zároveň absentovat klinické příznaky nemoci Covid-19.

Účast na promocích absolventů v Karolinu, provoz terénních stanic

Kromě výše uvedeného se účast na promocích absolventů v Karolinu a ubytování na terénních stanicích dále podmiňuje negativním antigenním testem s platností 72 hodin či PCR testem s platností 7 dní, dokladem o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech, nebo dokladem o očkování proti onemocnění Covid-19, kdy:

 1. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
 2. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. 

Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 28. 6. 2021 per rollam následující usnesení:

V reakci na vývoj epidemiologické situace, stávající opatření vlády Krizový štáb Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy dne 28. 6. 2021 per rollam přijal následující usnesení, účinné od 1. 7. 2021:

Organizace výuky, přítomnost na fakultě

Prezenční výuka, konání zkoušek a zápočtů a účast na přijímacích zkouškách (dále souhrnně jako „výuka“) se umožňuje všem studentům, bez rozdílu ročníků a stupňů studia. Výuku lze uskutečňovat pouze s rozestupy minimálně 1,5 metru (s výjimkou praktické výuky a praxí) bez omezení počtu osob ve skupině.

Přítomnost zaměstnanců a studentů ve vnitřních prostorách fakulty se i nadále podmiňuje zakrytím dýchacích cest respirátorem s účinností alespoň 94 % (tj. např. třídy FFP2 či KN95). Tato povinnost se nevztahuje na:

a)    studenty a akademické pracovníky při tělocviku,
b)    zkoušené a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry,
c)     studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni.

Účast na výuce konané mimo vnitřní prostory je při zachování rozestupů minimálně 2 metrů mezi osobami možná bez nutnosti zakrytí dýchacích cest.

Přítomnost studentů a zaměstnanců na fakultě a jejich účast na výuce nadále již není podmíněná negativním testem, dokladem o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech, nebo dokladem o očkování proti onemocnění. 

Výuka TV se umožňuje ve vnějších prostorách bez omezení. Ve vnitřních prostorách musí na osobu připadat alespoň 15m2; přítomno v celém prostoru vnitřního sportoviště může být nejvíce 30 osob. Ve skupině (např. kolektivní sporty) může být  maximálně  12 osob. Výuka tělesné výchovy je možná bez respirátorů či roušek, nelze však umožnit užívání sprch. Pokyny k výuce TV (vč. výcvikových kurzů) se zveřejňují na webové stránce KTV

Provoz terénních stanic

Ubytování na terénních stanicích je nadále podmiňováno negativním antigenním testem s platností 72 hodin či PCR testem s platností 7 dní, dokladem o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech, nebo dokladem o očkování proti onemocnění Covid-19, kdy

 1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 
 2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 
 3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.  

U těchto osob musí zároveň absentovat klinické příznaky nemoci Covid-19.

Stravování je v prostorách terénních stanic možné poskytovat při dodržení rozestupů 1,5m mezi skupinkami o maximálně 4 osobách.

Ostatní

V Botanické zahradě, muzeích a knihovnách je ve vnitřních prostorách umožněna přítomnost 1 osoby na 10 m2 a je zde nutné dodržovat rozestupy alespoň 2 metry. Platí zde hygienická opatření jako pro vnitřní prostory. Ve vnějších prostorách Botanické zahrady je při dodržení rozestupů větších než 2m možné se pohybovat bez nutnosti zakrytí dýchacích cest.


Sdělení děkana Přírodovědecké fakulty UK ze dne 31. 5. 2021

(na web přidáno 31. 5. 2021, 10:21)

V reakci na vývoj epidemiologické situace, stávající opatření vlády (účinná od 31. 5. 2021) sděluji následující:

Platnost potvrzení o negativním preventivním antigenním testu na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného vysokou školou činí pro potřeby účasti na vzdělávání studenty 7 dní.

Výsledek o negativním preventivním antigenním testu provedeným vysokou školou lze nahradit negativním výsledkem

a)     POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo

b)     RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2,

které nejsou starší 72 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.

Všechny osoby by i nadále měly být schopny prokázat se potvrzením o negativním testu přítomnosti viru SARS-CoV-2, o prodělání nemoci či očkování.


Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 23. 5. 2021 přijal následující usnesení:

(na web přidáno 23. 5. 2021, 19:55)

V reakci na vývoj epidemiologické situace, stávající opatření vlády (účinná od 24. 5. 2021) Krizový štáb Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy dne 23. 5. 2021 per rollam přijal následující usnesení:

Organizace výuky

Prezenční výuka se umožňuje všem studentům, bez rozdílu ročníků a stupňů studia. Výuku lze uskutečňovat pouze s rozestupy minimálně 1,5 metru (s výjimkou praktické výuky a praxí) bez omezení počtu studentů ve skupině. Přístup do budov PřF UK bude umožněn pouze při splnění níže uvedených podmínek.

Zkoušky/zápočty lze uskutečňovat bez limitu počtu přítomných osob v místnosti, mezi osobami však musí být dodržen rozestup minimálně 1,5 metru. 

Individuální konzultace je možné konat za dodržení rozestupu 1,5 metru mezi účastníky.

Výuka TV se umožňuje ve vnějších prostorách bez omezení. Ve vnitřních prostorách musí na osobu připadat alespoň 15m2; přítomno v celém prostoru vnitřního sportoviště může být nejvíce 30 osob. Ve skupině (např. kolektivní sporty) může být  maximálně  12 osob. Výuka tělesné výchovy je možná bez respirátorů či roušek, nelze však umožnit užívání sprch. Pokyny k výuce TV (vč. výcvikových kurzů) se zveřejňují na webové stránce KTV.

Účast na terénních cvičeních se řídí pravidly stanovenými pro prezenční výuku a podmínkami přítomnosti na fakultě. Účastníci terénních cvičení jsou povinni dodržovat pravidla, týkající se ubytování a stravování, určená poskytovatelem těchto služeb.

  

Podmínky přítomnosti na fakultě, testování

Přítomnost ve vnitřních prostorách fakulty se i nadále podmiňuje zakrytím dýchacích cest respirátorem s účinností alespoň 94 % (tj. např. třídy FFP2 či KN95), negativním testem, nebo dokladem o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech, nebo dokladem o očkování proti onemocnění Covid-19

 1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 

 2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 

 3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,  

a u těchto osob musí zároveň absentovat symptomy nemoci Covid-19.

Účast na výuce konané mimo vnitřní prostory je při zachování rozestupů minimálně 2 metrů mezi osobami možná bez nutnosti zakrytí dýchacích cest.

Testování studentů a zaměstnanců probíhá po předchozí rezervaci na Albertově od pondělí do neděle (https://testovani.cuni.cz/Events/Albertov). Testování je možné i na veřejných odběrových místech (např. https://covid.praha.eu), kde jsou testy hrazeny ze zdravotního pojištění a každý má nárok na jeden bezplatný test za 3 dny.

Platnost potvrzení o negativním testu činí 7 dní pro zaměstnance fakulty a 72 hodin pro studenty.

Výjimky platné pro studenty a zaměstnance jsou zveřejněny u prohlášení KŠ ze dne 22. 4. 2021.

V případě pozitivního antigenního testu postupujte v souladu se sdělením děkana fakulty ze dne 17. 5. 2021.

 

Provoz terénních stanic

Ubytování na terénní stanici je možné pouze osobám, které se na příjezdu prokáží antigenním nebo PCR testem ne starším než 48 hodin, nebo doloží, že prodělaly nemoc Covid-19 v posledních 180 dnech, že byly očkovány proti onemocnění Covid-19, 

 1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 

 2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 

 3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,

a u kterých absentují symptomy nemoci Covid-19.

Testované osoby je možné ubytovat na 7 dní, poté je nutné vyžadovat obnovení testu. Není možné poskytovat ubytování pro soukromé účely.

Stravování je v prostorách terénních stanic možné poskytovat pouze ubytovaným osobám. Neubytovaným osobám je možné poskytovat stravování pouze ve venkovních prostorách.

  

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky se řídí závaznými vyhlášenými podmínkami pro jejich konání (zejména ve smyslu prezenční resp. distanční forma). Pokud byly přijímací zkoušky vyhlášeny jako prezenční  je možné je konat bez omezení počtu studentů v místnosti tak, aby byly zachovány rozestupy alespoň 1,5 metru mezi uchazeči, při dodržení podmínek přítomnosti na fakultě (bezpříznakovost, podrobení se testování, nasazený respirátor po celou dobu pobytu na fakultě).

 

Ostatní

Knihovny mohou poskytovat služby studentům fakulty při dodržení pravidel pro organizaci výuky a přítomnost na fakultě.

V Botanické zahradě smí být otevřeny i skleníky, je nutné dodržovat rozestupy alespoň 2 metry. Platí zde hygienická opatření jako pro vnitřní prostory.

Provoz muzeí je umožněn pro kapacitu 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy při rozestupech mezi návštěvníky alespoň 2 metry.

 

Očkování

Od 3. 5. 2021 do 15. 6. 2021 se k očkování mohou registrovat akademičtí pracovníci vysokých škol, kteří přicházejí do styku se studenty ( nejde pouze o vymezení definicí AP, může jít i o další zaměstnance v kontaktu se studenty).

V případě splnění kritérií a zájmu o očkování postupujte v souladu s opatřením krizového štábu ze dne 2. 5. 2021.


Sdělení děkana Přírodovědecké fakulty UK ze dne 17. 5. 2021

(na web přidáno 20:10)

V reakci na aktuální opatření vlády upravující provoz škol sděluji, že naše platná opatření se od 17. 5. 2021 nemění. Vzhledem k množícím se dotazům studentů a pedagogů však upřesňuji:

- Pozitivní výsledek antigenního či PCR testu je důvodem pro omluvení studenta z kontrol studia (zápočtu, zkoušky), státní závěrečné zkoušky, resp. obhajoby kvalifikační práce. Student by měl být schopen doložit potvrzení o pozitivním výsledku testu.

- V případě státních závěrečných zkoušek a obhajob prací se studentům doporučuje absolvovat antigenní test s předstihem pěti dnů tak, aby bylo možné PCR testem prokázat případnou falešnou pozitivitu antigenního testu a student nejpozději ráno v den SZZK znal výsledek PCR testu.

- V případě pozitivního PCR testu student informuje předsedu komise SZZK, resp. osobu pověřenou organizačním zajištěním státních zkoušek na katedře/ústavu a svoji referentku na studijním oddělení. Student by měl být schopen doložit potvrzení o pozitivním výsledku testu. 

- SZZK se uskutečňují za přítomnosti veřejnosti. Všechny osoby účastnící se prezenčně státní zkoušky či obhajoby kvalifikační práce by měly být schopny prokázat se potvrzením o negativním testu přítomnosti viru SARS-CoV-2, o prodělání nemoci či dvojím očkování. Všichni jsou povinni dodržovat platná opatření (respirátory, rozestupy, dezinfekce rukou).

- V případě negativního PCR testu se zaměstnanec vrátí na pracoviště. Doba mezi antigenním a PCR testem je překážkou v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrady mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Neschopenka se vystavuje až v případě pozitivního PCR testu.


Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 4. 5. 2021 přijal následující usnesení:

(na web přidáno 4. 5. 2021, 12:00)

V reakci na vývoj epidemiologické situace, stávající opatření vlády (k 3. 5. 2021), Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 4. 5. 2021 per rollam přijal následující usnesení a opatření:

Organizace výuky od 10. 5. 2021:

 

Praktická výuka se umožňuje všem studentům, bez rozdílu ročníků a stupňů studia.

Praktickou výuku lze i nadále uskutečňovat pouze: 

a) ve skupinách po max. 25 osobách (studenti + vyučující) s rozestupy minimálně 1,5 metru, a 

b) v co nejvíce homogenních skupinách studentů (omezit střídání mezi skupinami na nezbytné minimum).

Výuka TV se umožňuje v souladu s pravidly pro realizaci sportovních činností a podle pokynů zveřejněných na webové stránce KTV.

Zkoušky/zápočty lze uskutečňovat bez limitu počtu přítomných osob v místnosti, mezi osobami však musí být dodržen rozestup minimálně 1,5 metru. 

Individuální konzultace je možné i nadále konat pouze ve formátu 1 + 1.

Účast v praktické výuce, při plnění zápočtů a zkoušek a při konzultacích se i nadále podmiňuje zakrytím dýchacích cest respirátorem a negativním testem (podrobnosti viz usnesení KŠ z 2. 5. 2021 a 22. 4. 2021). Potvrzení o negativním testu je platné 7 dní ode dne provedeného testu . Výjimky platné pro studenty a zaměstnance jsou zveřejněny u prohlášení KŠ ze dne 22. 4. 2021.


Sdělení děkana PřF UK prof. Jiřího Zimy z 3. 5. 2021 k odevzdávání bakalářských a diplomových prací v období mimořádných epidemických opatření v LS 2020/2021

(na web přidáno v 20:43)

Studenti odevzdávají bakalářskou či diplomovou práci v elektronické verzi v SIS a následně tištěnou verzi práce v termínu a v místě určeném garantem studijního programu a zveřejněném v SIS.

V případě objektivních překážek souvisejících s epidemickou situací může student tištěnou verzi práce (svázanou v pevné vazbě) odevzdat později, a to po předchozím souhlasu garanta studijního programu.

Garant studijního programu po dohodě se studentem určí náhradní termín/čas a místo odevzdání tištěné verze práce, tímto termínem může být nejpozději termín obhajoby práce.


Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 2. 5. 2021 přijal následující usnesení:

(na web přidáno 2. 5. 2021, 17:41)

V reakci na vývoj epidemiologické situace, stávající opatření vlády (platná od 3. 5. 2021) a sdělení KŠ UK, Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 2. 5. 2021 per rollam přijal následující usnesení a opatření:

Organizace výuky

Praktická výuka v týdnu od 3. 5. 2021 se týká stále jen posledních ročníků všech stupňů studia. (Uvolnění praktické výuky pro všechny studenty je předběžně avizováno od 10. 5. 2021.)

Praktickou výuku lze nyní realizovat: a) ve skupinách po max. 25 osobách (studenti + vyučující) s rozestupy min. 1,5 m, a b) v co nejvíce homogenních skupinách studentů (omezit střídání mezi skupinami na nezbytné minimum).

Účast v praktické výuce, při plnění zápočtů a zkoušek a při konzultacích se podmiňuje zakrytím dýchacích cest ochrannými prostředky a negativním testem.

Osobní přítomnost studentů všech ročníků na zkouškách se i nadále zakazuje, účastní-li se v jeden čas zkoušky v místnosti více než 10 osob. Je možné konat individuální konzultace (1 na 1).

 

Testování

Testování studentů a zaměstnanců probíhá po předchozí rezervaci na Albertově od pondělí do neděle (https://testovani.cuni.cz/Events/Albertov). Studenti i zaměstnanci mají právo na testování jedenkrát za 7 dní. Doporučujeme všem, aby se testovali i na veřejných odběrových místech (např. https://covid.praha.eu), kde jsou testy hrazeny ze zdravotního pojištění a každý má nárok na jeden bezplatný test za 3 dny.

Potvrzení o negativním testu je platné 7 dní.

Výjimky platné pro studenty a zaměstnance jsou zveřejněny u prohlášení KŠ ze dne 22. 4. 2021 (níže).

 

Očkování

Od 3. 5. 2021 do 15. 6. 2021 se k očkování mohou registrovat akademičtí pracovníci vysokých škol, kteří přicházejí do styku se studenty (čili nejde pouze o vymezení definicí AP, může jít i o další zaměstnance v kontaktu se studenty) a kteří tak dosud v centrální registračním systému učinit nemohli.

Unikátní registrační kód Univerzity Karlovy obdrží pracovník od vedoucího pracoviště a tento unikátní kód nelze sdělovat žádným dalším osobám.

Potvrzení o zaměstnání (na předepsaném formuláři) bude pracovníkům vydávat pouze zaměstnanecké oddělení. Potvrzení se předkládá až při očkování, což omezuje riziko hromadění zaměstnanců (případně sekretářek s žádostmi o potvrzení) na zaměstnaneckém oddělení před potvrzením termínu očkování a tuto zátěž rozkládá na delší časové období.

Žádost o potvrzení zasílejte mailem na adresu: covid.potvrzeni@natur.cuni.cz

MŠMT info leták


Sdělení děkana PřF UK prof. Jiřího Zimy z 26.4. k počátku praktické výuky:

(na web přidáno v 18:17)

Vyučující, který má v současnosti nějaká zdravotní či jiná omezení představující překážku pro konání prezenční výuky, projedná s vedoucím pracoviště/sekčním proděkanem alternativní formy konání takové praktické výuky.

Praktická výuka v týdnu od 3.5. se týká stále jen dosud povolených posledních ročníků všech stupňů studia. Očekávané uvolnění praktické výuky pro všechny ročníky je avizováno od 10.5.


Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 22. 4. 2021 přijal následující usnesení:

(na web přidáno 22. 4. 2021, 14:55)

V reakci na vývoj epidemiologické situace, stávající opatření vlády (platná od 26. 4. 2021) a sdělení KŠ UK, Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 22. 4. 2021 per rollam přijal následující usnesení a opatření:

Organizace výuky

Od 26. 4. 2021 se povoluje prezenční účast studentek a studentů v posledních ročnících na praktické, laboratorní, experimentální výuce a praxi (dále jen “praktická výuka”).

Praktická výuka bude umožněna studentům 3.–6. ročníků bakalářských, 2.–5. ročníků navazujících magisterských a 4.–9. ročníků doktorských studijních programů.

Účast v praktické výuce, při plnění zápočtů a zkoušek a při konzultacích se podmiňuje zakrytím dýchacích cest ochrannými prostředky (respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683 + AC , které brání šíření kapének) a negativním testem.

Zakazuje se osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky v místnosti více než 10 osob. Je možné konat individuální konzultace (1 na 1).

Přijímací zkoušky se mohou konat pouze za účasti nejvýše 20 osob v místnosti.

Vedoucí pracovišť v součinnosti s garanty předmětů a vyučujícími přednostně zajistí praktickou výuku povinných a povinně volitelných předmětů:

a) kterou nebylo možné uskutečnit či dokončit v zimním semestru 2020/2021,

b) jejichž plnění je ve studijních plánech zařazeno či doporučeno pro poslední ročník studia,

c) které jsou prerekvizitou či korekvizitou pro praktickou výuku jiného předmětu vyučovaného v roce 2020/2021.

 

Vyučující upřednostní v účasti na praktické výuce studentky a studenty, kteří jsou:

a) přihlášení k SZZK v jarním termínu či odevzdávají kvalifikační práci k obhajobě v jarním termínu,

b) úspěšnými absolventy zkoušky a zápočet z praktické výuky potřebují k splnění předmětu,

c) plátci poplatku za delší studium,

d) omezeni ve zpracování kvalifikačních prací.

 

Vyučující při zařazování studenta do praktické výuky zváží, zda student může být v týdnu od 26. do 2. 5. 2021 ve výuce prezenčně přítomen (student je v zahraniční, není opětovně ubytován na koleji apod.).

Aktuální informace k uskutečňování výuky od 3. 5. 2021, kdy by měla být praktická výuka umožněna všem studentům, vedení fakulty zveřejní po zasedání vlády (26. 4. 2021), resp. KŠ UK a PřF UK v průběhu příštího týdne. 

Garanti předmětu v součinnosti s vedoucími pracovišť zajistí, aby do pondělí 3. 5. 2021 byly u předmětu v SIS aktualizované informace o harmonogramu a podmínkách uskutečňování praktické výuky. 


 

Testování na Univerzitě Karlově (KŠ UK, sdělení 22. 4. 2021)

1. Testování studentů bude zahájeno v sobotu 24. 4. 2021 v 9.00 hod. na stacionárním testovacím místě UK na Albertově. Toto testovací místo bude od soboty 24. 4. 2021 nově kontinuálně otevřeno v denním provozu po všechny dny v týdnu. Od pondělí do pátku v časech 7.00–17.00 hod., víkendový provoz bude od 9.00 do 16.00 hod.

2. Testování bude možné jen po předchozí rezervaci testovacího času a místa přes již existující rozhraní (https://testovani.cuni.cz/Events/Albertov) pro rezervaci zaměstnanců. Studenti se v tuto chvíli mohou rezervovat pouze na Albertov. Zároveň je předchozí rezervace podmínkou pro provedení testování studentů. Rezervační systém bude pro studenty otevřen v průběhu čtvrtka 22. 4. 2021.

3. Testování zaměstnanců UK bude v týdnu od 26. 4. 2021 probíhat ve stejných časech a místech jako obvykle. Testování zaměstnanců UK bude tedy probíhat beze změny.

4. Studenti ubytovaní na kolejích – Ve čtvrtek 29. 4. 2021 bude mobilní testovací tým k dispozici primárně pro studenty ubytované na kolejích UK po celý den před Kolejí Hvězda (opět na základě předchozí rezervace v rezervačním systému). V pátek 30. 4. 2021 bude mobilní testovací tým k dispozici primárně pro studenty ubytované na kolejích UK po celý den před Kolejí Otava (opět na základě předchozí rezervace v rezervačním systému).

5. Fakulty mohou pro testování studentů zajistit nákup vlastních antigenních testů, kterými by byli studenti daných fakult testováni mimo výše zmíněný proces v rámci kompetence jednotlivých fakult. V příštím týdnu očekáváme až čtyřnásobný skokový nárůst v počtu testovaných, což i přes veškerou snahu nemusí zajistit centrální testovací kapacity UK.

6. Studenti jako pojištěnci českých zdravotních pojišťoven mohou k provedení bezplatných antigenních testů využít i četná odběrová místa zdravotnických zařízení, viz např. https://covid.praha.eu.

7. Výjimka platí pro studenty, kteří:

- prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

- mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

- mají negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.


Usnesení Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UK z 16.4. 2021

(na web přidáno 17.4. 2021, 9:07)

 1. Akademická obec Přírodovědecké fakulty UK plně respektuje omezení vyplývající z pandemické situace.

 2. AS Přírodovědecké fakulty UK považuje vzdělání a vědu za hlavní priority a důležitý prostředek v boji proti současné krizi. Za zásadní pak pokládá co nejrychlejší obnovení praktické výuky na VŠ za dodržování platných hygienických pravidel.

 3. ASF žádá členy kolegia rektora UK a členy AS UK, aby aktivně prosazovali možnosti obnovení výuky na vysokých školách a v případě neúspěchu organizovali a řídili protestní akce.

 4. ASF vyzývá členy akademické obce, aby se k takovým protestním akcím připojili.


Usnesení Krizového štábu (KŠ) PřF UK ze dne 13. 4. 2021: 
 

(na web přídáno 13.4. 2021 v 18:36)

Krizový štáb PřF UK (KŠ) v reakci na ukončení nouzového stavu v Česku a aktuální protiepidemická vládní opatření platná od 13. 4. 2021 upravuje/upřesňuje a doplňuje usnesení přijatá KŠ dne 9. 3. 2021 a 15. 3. 2021 následovně:    

Opatření v oblasti organizace studia 

 • Rozvrhovaná výuka v LS 2020/2021 bude dokončena distanční formou. (Podněty k výuce a zkoušení nově i na www.karlovkaonline.cz)
 • Výuku, která vyžaduje prezenční přítomnost studentů (cvičení, laboratoře, exkurze apod.) bude možné plánovat až budou zveřejněny informace o zrušení vládních omezení. 
 • Prezenční zkoušky se mohou konat, a to za účasti nejvýše 10 přítomných osob.
 • Pro studijní programy učitelství platí výjimky pro praktickou výuku a praxi jako doposud.
 • Je možné konat individuální konzultace (1 na 1).
 • Účast studentů ve výuce zatím nelze podmínit negativním testem. 
 • Zrušení zákazu pohybu mezi okresy znamená, že studenti již pro cesty na fakultu nepotřebují potvrzení o účasti na vzdělávání ani čestné prohlášení.
 •  Ve vnitřních prostorách fakulty je nutné mít respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének. Doteď bylo možné mít respirátor nebo chirurgickou roušku.
 • Studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti.
 • V případě, že bude umožněna osobní přítomnost ve výuce studentům “posledních” ročníků, bude výuka umožněna studentům 3.-6. ročníků bakalářských, 2.-5. ročníků navazujících magisterských a 4.-9. ročníků doktorských studijních programů.
 • V účasti na výuce a při kontrolách plnění předmětu (zápočet, zkouška) se doporučuje upřednostnit studenty, kteří se přihlásili k SZZK a odevzdávají kvalifikační práci k obhajobě v jarním termínu.
 • Opatřením děkana č. 15/2021 “Druhá změna Harmonogramu akademického roku 2020/2021” byly upraveny (posunuty) termíny související se SZZK v bakalářských a navazujících magisterských programech a termíny zápisu do dalšího úseku studia.
 • V případě, že kvůli protiepidemickým opatřením nebude možné odevzdat kvalifikační práci v tištěné (svázané) verzi v předepsaném termínu, student odevzdá práci v SIS a tištěnou (svázanou) verzi práce nejpozději u obhajoby. 

Opatření v oblasti dalších fakultních aktivit

 • Knihovny jsou přístupné pro osobní výpůjčky. Studovny nejsou k dispozici.
 • V návaznosti na zrušení zákazu pohybu mezi okresy se také ruší zákaz pracovních cest pro zaměstnance fakulty. Zaměstnanci s negativním antigenním testem na covid (případně dříve citovanými doklady/prohlášeními o covid negativitě, očkováním či v odpovídající lhůtě po prodělaném onemocnění) mohou za dodržení státem vyžadovaných podmínek obnovit svou práci v prezenčním režimu; vedení evidence na pracovištích o výsledcích covid vyšetření (či jiných dokladech - viz výše) u těchto zaměstnanců zůstává v platnosti. Schvalování přístupu na fakultu a vedení seznamu osob se schváleným přístupem se s ohledem na výše uvedené ruší. 
 • KŠ doporučuje minimálně do konce května 2021 omezit všechny odborné akce na PřF UK (konference, semináře), resp. tyto plánovat a uskutečňovat jinou než prezenční formou.

Opatření Krizového štábu (KŠ) PřF UK ze dne 15. 3. 2021: Upřesnění režimu provozu fakulty za mimořádného stavu od 17. 3. 2021

(na web přidáno 15.3. 2021, 14:30)

Provoz fakultních pracovišť bude v souladu s OR Univerzity Karlovy č. 8/2021, OR č. 9/2021 a současně platných vládních nařízení a opatření KŠ PřF UK ze dne 9. 3. 2021 a vzhledem k možnostem samotestování probíhat následovně.

Krizový štáb PřF rozšiřuje (oproti instrukcím z 9. 3. 2021) možnost přístupu na fakultu pro zaměstnance a studenty s pracovními smlouvami (především doktorské, výjimečně magisterské), a to ve smyslu níže uvedených upřesnění. 

Přístup na fakultu mají zaměstnanci a osoby s pracovními smlouvami či DPP/DPČ, kteří nemohou přerušit experimentální nebo laboratorní činnost nebo mají výukové povinnosti a jejichž oprávnění ke vstupu schválil před děkanem sekční proděkan nebo tajemník fakulty. Seznamy osob s oprávněným přístupem budou od 17. 3. 2021 k dispozici na vrátnicích (či jinde dle instrukcí sekčních proděkanů). Všichni se při příchodu na pracoviště prokáží platným negativním testem na covid nebo čestným prohlášením. 

Jelikož má fakulta povinnost umožnit práci pouze těm, kteří jsou řádně testováni, rozšiřuje se spektrum testů o antigenní samotesty, pokud je pracoviště bude chtít zavést. V takovém případě bude na každé katedře/ústavu vyčleněno místo, kde bude pověřená osoba ověřovat provádění samotestu dle instrukcí výrobce a evidovat výsledky. Samotesty budou poskytovány a hrazeny z prostředků pracovišť. Hlavní vstupy do budov nebudou uzamčeny, vedlejší vstupy zůstávají dle rozhodnutí sekčních proděkanů/tajemníka uzamčené či blokované.

Vykazování využívání samotestů lze provádět jednou měsíčně vůči zdravotní pojišťovně za každou organizační jednotku (typicky mající vlastní mzdovou účtárnu = fakultu) za daný měsíc s maximální úhradou na 1 zaměstnance 240,- Kč (1 test týdně). Možnost centrálních antigenních testů ve Studničkově ulici pro zaměstnance trvá. Rovněž všechny dříve uvedené podmínky pro vstup do fakultních budov zůstávají v platnosti - antigenní a PCR testy ne starší 7 dnů, 14 dní od druhého očkování proti covidu, do 90 dní od prodělání onemocnění covidem, potvrzené např. čestným prohlášením. Zajištění ochranných pomůcek řeší příslušné pracoviště.


Opatření Krizového štábu (KŠ) PřF UK ze dne 9. 3. 2021

(na web přidáno 9.3. 2021, 20.00)

Krizový štáb PřF UK na základě Opatření rektora č. 8/2021, Mimořádné opatření k organizaci práce, s účinností od 10. 3. 2021, a Opatření rektora č. 9/2021, Mimořádné opatření ke vstupu na pracoviště v objektech UK s účinností od 17. 3. 2021, a v současné době platných vládních nařízení, především Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví č. MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN ze dne 5. 3. 2021 o testování zaměstnanců veřejné správy, rozhodl o následujících pravidlech omezeného fungování fakulty.

V souladu s opatřeními rektora se všem zaměstnancům fakulty nařizuje práce z domova, a to od 10. 3. 2021 až do odvolání. Přístup do budov PřF UK bude umožněn pouze ve výjimečných případech ve vztahu pro plnění důležitých úkolů, které nesnesou odkladu, nebo které nelze provést distanční formou.

Od 17. 3. 2021 včetně bude vstup do budov umožněn pouze zaměstnancům, kteří jsou nezbytní pro provoz pracovišť. Seznam těchto pracovníků vypracují sekční proděkani a tajemník fakulty a schválí děkan fakulty. Schválený seznam bude předán do vrátnic budov. Tito pracovníci se budou muset při vstupu do budov PřF UK prokázat buď 

 1. čestným prohlášením (ti, co onemocnění covidem již prodělali, v kopii doloží, že ukončení neschopnosti po covidu není delší než 90 dní, případně, že od jejich druhého očkování uplynulo již více než 14 dní, viz přílohy) nebo 

 2. negativním výsledkem antigenního testu, který není starší 7 dnů (alternativně PCR testu, který rovněž není starší 7 dnů). 

Antigenní testy mohou být provedeny po předložení průkazu zaměstnance na stanovišti ve Studničkově ulici (Praha 2) na straně u budovy chemie, a to vždy v pondělí, ve středu a v pátek od 8 do 16 hod., se začátkem ve středu 10. 3. 2021. V tomto týdnu ještě nebude k dispozici rezervační systém, v dalším týdnu – od 15. 3. 2021 – by již rezervační systém měl být k dispozici. (Pozitivita antigenního testu znamená povinnost spojit se se svým ošetřujícím lékařem a objednat se na PCR test.) Platný výsledek antigenního testu však může být i z jakéhokoliv dalšího testovacího místa. Kopii dokladu o negativním výsledku antigenního/PCR testu pracovníci odevzdají na příslušné vrátnici. (Děkan je povinen zajistit archivaci těchto dokumentů.) Případný elektronický doklad o platném testu bude s datem platnosti zapsán na vrátnici. Vedoucí zajistí, aby zaměstnanci jím řízeného pracoviště, kteří byli za účinnosti OR č. 9/2021 přítomni v budovách, si uschovali originál dokumentů nezbytných pro vstup do objektů PřF UK.

Vstup do budov fakulty – Po dobu nařízené práce z domova budou uzamčeny všechny postranní vchody do jednotlivých budov, stejně jako hlavní vstupy. Vstup do budov hlavními vchody bude umožněn kartou či čipem. V případě prací uvnitř budov, které nemohou být zrušeny, bude povinnost prokázat se negativním antigenním testem platit i pro všechny pracovníky externích firem. 

Výuka – Veškerá výuka, zkoušky i konzultace budou probíhat pouze distanční formou. Prezenční zkoušky se ruší. Vyučující změní u termínu v SIS formu zkoušky. Prezenční zkoušky bude možné vypisovat po zrušení epidemických opatření a v průběhu letního zkouškového období (do 24. 9. 2021). 

SDZK a obhajoby disertací lze uskutečňovat také pouze distanční formou. Pokud SDZK či obhajobu disertace nelze uskutečnit distančně, předseda komise navrhne termín zkoušky/obhajoby v pozdějším termínu. 

Studenti zaměstnaní na fakultě formou dohody, kteří nebudou uvedeni v seznamu nezbytně přítomných pracovníků do jednotlivých budov, nebudou mít do těchto budov přístup. 

Tato opatření platí do odvolání. Mimořádný stav na Univerzitě Karlově byl zatím rektorem po souhlasu AS UK prodloužen do 30. 4. 2021.


Krizový štáb (KŠ) Přírodovědecké fakulty UK (PřF UK) se dne 1. 3. 2021 na svém zasedání usnesl na následujících závazných pokynech provozu PřF UK v době zpřísněných vládních opatření proti šíření koronaviru:

(na web přidáno 1. 3. 2021, 16:34)

 • Výuka bude i nadále probíhat pouze distanční formou. V současné době je silně preferováno distanční konání všech zkoušek a konzultací; prezenční forma je možná pouze ve zcela výjimečných případech.
 • Vedoucí kateder a ředitelé ústavů zajistí jen nejnutnější provoz svých pracovišť, všichni ostatní budou vykonávat práci z domova. Záměrem je snížit riziko šíření viru cestou do a z práce v MHD a kontakty v místnostech na pracovištích a minimalizovat pohyb osob. Současná přítomnost více osob v jedné místnosti není žádoucí. Služební cesty se nepovolují. Ve zcela výjimečných případech terénního výkonu zaměstnání bude tuto aktivitu povolovat příslušný proděkan.
 • Pokladna fakulty bude v provozu vždy v úterý a čtvrtek od 8 do 14 h.
 • Podatelna fakulty bude v provozu každý všední den od 8 do 14 h, poté budou poštu přebírat vrátní.
 • Rozvoz fakultní pošty bude v pondělí až pátek prováděn jednou denně, a to ve 14.00.

 • Oddělení děkanátu budou obsazena minimem pracovníků, aby byl zajištěn minimální provoz. Minimální provoz jednotlivých oddělení bude zajišťován vždy pouze nezbytným počtem pracovníků (1 až max. 4).

 • Zaměstnanci a studenti přítomní z nezbytných důvodů na pracovišti budou vybavení ochrannou rouškou. Ochranné roušky dle pokynů proděkanů zajistí vedoucí pracovišť. V případě problému s nákupem je v současné době možné se obrátit na OSBI.

Sdělení rektora:  shrnutí relevantních informací  pro činnost UK v reakci na vládní usnesení vyhlášená včera, tj. 26. 2. 2021.

(na web přidáno 27.2.2021 v 19:30)

1.       Usnesením vlády č. 196 byl vyhlášen nouzový stav od 00:00 hod. dne 27. 2. 2021 na dobu 30 dnů.

2.       Činnosti vysokých škol se dotýká usnesení vlády č. 200, které se uplatní v době od 00:00 hod. dne 27. 2. 2021 do 23:59 hod. dne 21. 3. 2021. Konstatuji, že na rozsahu výjimky pro výkon pedagogické činnosti vysokých škol se ničeho nemění – viz níže text usnesení.

3.       Usnesením vlády č. 198 a zejména č. 216, které platí od 00:00 hod. dne 1. 3. 2021 do 23:59 hod. dne 21. 3. 2021, se omezuje volný pohyb osob. Uvedené usnesení je významné z hlediska požadavku na povinnost písemného potvrzení zaměstnavatele pro účely cesty do práce, resp. potvrzení o studiu pro naše studenty za účelem cesty na fakultu nebo k praktické výuce – viz níže.

Studium

Z hlediska výkonu pedagogické činnosti nedochází k zásadní změně. Dle usnesení vlády č. 200 i nadále platí výjimka tohoto znění:

Vláda omezuje provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávánízákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

a)      účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

b)      účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,

c)       účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).

To znamená, že:

-       prezenční zkoušky se mohou konat, a to za účasti nejvýše 10 přítomných osob,

-       pro lékařské fakulty, FaF a učitelské studijní programy platí výjimky klinickou a praktickou výuku a praxi jako doposud,

-       je možné konat prezenční přijímací zkoušky, za účasti nejvýše 10 přítomných osob,

-       je možné konat individuální konzultace (1 na 1).

Zpěv a sportovní činnosti jsou jako součást vzdělávání povoleny pouze ve studijních programech, ve kterých je zpěv/sportovní činnost stěžejní součástí studijního programu.

Cesty do zaměstnání a k výuce

Dle usnesení vlády č. 216 je dle čl. II bodu 1. a bodu 7 umožněna výjimka ze zákazu volného pobytu osob pro:

a)       cestu do zaměstnání,

b)      cestu za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách.

Současně toto usnesení v čl. IV stanoví tuto povinnost:

a)       osobám využívajícím výjimky dle bodu II/1 (zaměstnanci) povinnost prokázat důvodnost využití této výjimky písemným potvrzením zaměstnavatele nebo orgánu, u kterého dochází k výkonu povinnosti veřejného 3 funkcionáře nebo ústavního činitele, popřípadě pracovní smlouvou nebo zaměstnaneckým nebo obdobným průkazem, obsahují-li potřebné údaje, nebo písemným dokladem s uvedením konkrétního důvodu k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti včetně uvedení místa výkonu činnosti a kontaktních údajů objednatele nebo osoby, u které se činnost vykonává,

b)      osobám využívajícím výjimky dle bodu II/2 až 11 (studenti) povinnost prokázat důvodnost využití těchto výjimek písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu podle bodu II/2 až 9 a 11; důvodnost využití výjimky podle bodu II/11 je nutno prokázat také dokumenty souvisejícími s vycestováním z České republiky;

Pro naplnění takto uložené povinnosti zasílám v příloze k tomuto sdělení návrh textace vzorů písemného prohlášení pro zaměstnance a pro studenty.

Protože není možno zajistit, aby zaměstnanci a studenti měli písemná prohlášení již v pondělí, navrhuji dočasně řešit tento problém čestným prohlášením, které si vystaví zaměstnanec nebo student sám. Doporučuji pouze upozornit zaměstnance a studenty, aby s sebou měli průkaz zaměstnance, resp. kartu ISIC.

Krizový štáb

Další zasedání krizového štábu UK se uskuteční dne pondělí 1. 3. 2021 od 10.00 hod., pokud nebude s ohledem na vývoj situace zasedání krizového štábu svoláno dříve.

S přátelským pozdravem,

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA


Sdělení rektora k aktuálnímu vývoji epidemiologické a politické situace z 26. 2. 2021

(na web přidáno 27. 2. 2021 v 13.15)

V reakci na aktuální vývoj epidemiologické a také politické situace, jakož i v reakci na sílící dotazy, si dovoluji sdělit následující:

1.       Krizový štáb UK bude zasedat v pondělí 1. 3. 2021 již od 10.00 hod. Hlavními tématy budou nejen zhodnocení aktuální situace a reakce na všechna omezení a restriktivní opatření, která budou vládou ve vazbě na případné znovuzavedení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou PČR přijata, ale také otázky testování a očkování zaměstnanců a studentů UK. V tomto ohledu prověřujeme případné možnosti.

2.       V otázce očkování v reakci na četné dotazy sděluji, že oficiální stanoviska nepočítají s prioritním očkováním akademických pracovníků a šířeji i zaměstnanců vysokých škol. Dle našich zjištění platí, že v první etapě očkování zaměstnanců škol od 27. února mají mít podle ministerstva nárok na vakcínu lidé od 55 let, pracovníci zajišťující provoz školek, speciálních škol, výchovných ústavů, prvních a druhých tříd základních škol a školských poraden. Dále pak i učitelé a nepedagogové, kterých by se v březnu mělo týkat plánované obnovení prezenční výuky části středoškoláků, žáků konzervatoří, vyšších odborných škol a devátých tříd základních škol.

3.       Pokud vláda ČR přijme příslušná usnesení a rozhodnutí ve vazbě na dnešní jednání Poslanecké sněmovny PČR ještě během dnešního dne nebo zítřka a budou-li mít tato usnesení vliv na činnost vysokých škol (půjde zejména o otázku zachování výjimky pro praktickou a klinickou výuku), rozešlu Vám krátké shrnutí přijatých opatření s komentářem jejich důsledků ještě během víkendu tak, abyste mohli reagovat a přijmout příslušná opatření ještě před účinností vládních usnesení (lze předpokládat od 1. 3. 2021).

S přátelským pozdravem,

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA


Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 15. 2. 2021 přijal následující usnesení:

(na web přidáno 15. 2. 2021, 16:30)

V reakci na vývoj epidemiologické situace i s ohledem na očekávané šíření virulentnějších mutací koronaviru a stávající opatření vlády (platná od 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021), Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 15. 2. 2021 per rollam přijal následující usnesení a opatření:

 • zakazuje se osobní přítomnost studentů na výuce,
 • je možné konat individuální konzultace, ale pouze za přítomnosti jednoho studenta a jednoho akademického pracovníka,
 • prezenční zkoušky se mohou konat, a to za účasti nejvýše 10 přítomných osob (včetně pedagoga); informaci o tom, že zkouška proběhne prezenčně uvede vyučující při vypisování termínu zkoušky v SIS (nezbytný podklad pro potvrzení, které studentům v případě potřeby vystavuje studijní oddělení),
 • pro studijní programy učitelství platí výjimky pro praktickou výuku a pedagogické praxe na základních a středních školách jako doposud,
 • je možné konat prezenční přijímací zkoušky za účasti nejvýše 10 přítomných osob (využitelné pro přijímací zkoušky do DSP II),
 • nepřípustné je shromažďování většího množství studentů v prostorách fakulty, dodržují se min. pravidla 4R – roušky, rozestupy, dezinfekce rukou, rozum,
 • při zajištění výuky se doporučuje postupovat v souladu s materiálem Hybridní jaro (Hybridní jaro / Hybrid spring).


Kontroly plnění studijních povinností

 • zkouškové období v zimním semestru 2020/2021 bylo prodlouženo do 28. 2. 2021, vyučujícím se doporučuje vypisovat termíny zkoušek/zápočtů z předmětů zimního semestru i v průběhu letního semestru a letního zkouškového období (s termínem zkoušky/zápočtu nejpozději 24. 9. 2021) – a to zejména pak pro studenty, kteří se kvůli překážkám nemohli kontrol splnění předmětu v zimním zkouškovém období účastnit (karanténa, nemoc, problémy s překročením státní hranice apod.); studenti byli vyzváni, aby překážky ve studiu vyučujícím hlásili,
 • informace se zveřejňují na koronavirové webové stránce fakulty) a podle pokynů zveřejněných vyučujícími u předmětů v SIS,
 • výuka TV je upřesněna na webové stránce KTV (Výuka TV v LS 2020/2021),
 • výuka zajišťovaná jinými fakultami se řídí pravidly konkrétní fakulty (vyučující by měli zahájení výuky specifikovat u předmětů v SIS).

 

Rozvrh v letním semestru 2020/2021

od 4. 2. 2021 – rezervace místností mohou provádět i koordinátoři/tajemníci SIS na katedrách

 • u každého předmětu, respektive zejména u velkých předmětů pro větší skupiny, musí být uveden na rozvrhovém lístku počáteční týden výuky – 1. nebo 3.
 • tajemníci do zbylých míst mohou vypisovat termíny zápočtů/zkoušek

od 15. 2. 2021 – rezervace místností mohou provádět i vyučující

od 5. 2. 2021 (18:00) se studenti zapisují na rozvrhové lístky předmětů

8. 2. 2021 – 24. 2. 2021 – studenti zapisují, popř. škrtají předměty (teprve po tomto datu budou počty studentů na předmětech definitivní)

15. 2. 2021 – zahájení výuky předmětů zajišťovaných biologickou, geografickou a geologickou sekcí a ÚŽP

15. 2. 2021 – 21. 2. 2021 – u všech předmětů vyučovaných v letním semestru (bez rozdílu termínu zahájení výuky) vyučující v SIS uvedou aktuální informace o výuce předmětu v letním semestru či v letním zkouškovém období (forma a harmonogram/zahájení výuky předmětu, povinné atributy: anotace, sylabus, podmínky pro splnění předmětu, studijní podklady apod.)

15. 2. 2021 – 28. 2. 2021 – zimní zkouškové období

 • prezenční zkoušení v období od 15. 2. 2021 do 26. 2. 2021 v posluchárnách, kde je rozvrhovaná výuka, je možné pouze v případě, že se zkoušející dohodne s konkrétním vyučujícím, že učebnu nebude používat; rezervace poslucháren sekce chemie provádí rozvrhář sekce do 15. 2. 2021, od 15. 2. 2021 i vyučující (v rozvrhových lístcích bude uvedena výuka již od 15. 2. 2021)

1. 3. 2021 – zahájení výuky předmětů zajišťovaných chemickou sekcí

31. 3. 2021 – termín kontroly splnění studijních povinností studentů bakalářských programů, kteří se zapsali do studia v akademickém roce 2020/2021 (min. 12 kreditů; vyučující by nejpozději v tento den měli studentům zapsat výsledky kontrol studia)

10. 5. 2021 – 16. 5. 2021 – zápočtový týden pro předměty zajišťované biologickou, geografickou a geologickou sekcí a ÚŽP

24. 5. 2021 – 30. 5. 2021 – zápočtový týden pro předměty zajišťované sekcí chemie

17. 5. 2021 – 23. 5. 2021 –  týden lze využít pro blokovou výuku, terénní cvičení, exkurze apod. (pokud výuku situace umožní)

24. 5. 2021 – 24. 9. 2021 – letní zkouškové období

 • zkoušky lze vypisovat v libovolných termínech, po dohodě se studenty i v předtermínech, 
 • lze vypisovat zápočty i zkoušky z předmětů vyučovaných v zimním semestru 2020/2021 

23. 5. 2021 – vypsání termínů zkoušek v souladu s Pravidly pro organizaci studia na PřF UK

(pokrytí kapacity předmětu, termíny rovnoměrně pokrývající zkouškové období)

24. 9. 2021 – poslední den pro zápis výsledků kontrol studia do SIS

 

Promoce

 • promoce se minimálně do 31. 3. 2021 neuskuteční, informace o konání promocí jsou průběžně aktualizovány zde a absolventům budou zaslány obratem po potvrzení termínu promocí rektorátem UK,
 • absolventi fakulty si mohou diplomy vyzvednout na studijním oddělení s tím, že o termínu vlastní promoce budou informováni později.

Doporučení pro fakulty k výuce, hybridní jaro


Sdělení děkana Přírodovědecké fakulty UK ze dne 25.1. 2021

(na web přidáno 19:33)

V reakci na aktuální usnesení vlády ČR ze dne 22. 1. 2021, které upravuje provoz škol od 22. 1. 2021 do minimálně 14. 2. 2021, sděluji, že naše platná opatření se nemění.

V případě jakýchkoliv "úlev", k nimž by v období 22.1. – 14. 2. 2021 došlo, budou tyto zde neprodleně zveřejněny.

prof. Jiří Zima, děkan


Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 11. 1. 2021 přijal následující usnesení:

(na web přidáno 11. 1. 2021, 19:05)

V reakci na vývoj epidemiologické situace, sdělení JM rektora ze dne 11. 1. 2021  a stávající opatření vlády (platná do 22. 1. 2021), Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 11. 1. 2021 per rollam přijal následující usnesení a opatření:

Kontroly plnění studijních povinností

 • zkouškové období v zimním semestru 2020/2021 bylo opatřením rektora prodlouženo do 28. 2. 2021,
 • prezenční zkoušky se mohou konat, a to za účasti nejvýše 10 přítomných osob, včetně pedagoga,
 • nepřípustné je shromažďování většího množství studentů v prostorách fakulty (např. před zkouškou, která z důvodu epidemiologických opatření probíhá odděleně), dodržují se min. pravidla 3R - roušky, rozestupy, dezinfekce rukou,
 • pro učitelské studijní programy platí výjimky pro praktickou výuku a praxi jako doposud,
 • je možné konat prezenční přijímací zkoušky, za účasti nejvýše 10 přítomných osob, včetně pedagoga (využitelné pro přijímací zkoušky do DSP II),
 • je možné prezenčně konat individuální konzultace, ale pouze za přítomnosti jednoho studenta a jednoho akademického pracovníka,
 • termín kontroly splnění podmínek pro postup do dalšího úseku studia pro studenty bakalářských studijních programů zapsané do 1. ročníku studia v akademickém roce 2020/2021 bude po projednání v ASF dne 14. 1. 2021 posunutý do března 2021, pro ostatní studenty se nemění (24. 9. 2021),
 • termíny SZZK a kontroly splnění podmínek k SZZK se nemění, v novele opatření děkana (Změna harmonogramu akademického roku 2020/2021) budou s ohledem na vývoj epidemiologické situace případně stanoveny další termíny v letních měsících.

Výuka v letním semestru

 • rozvrh výuky v letním semestru bude připraven k 15. 2. 2021,
 • vlastní zahájení výuky v letním semestru se doporučuje od 1. 3. 2021 s tím, že období od 15. 2. do 28. 2. 2021 lze využít pro a) dokončení blokové, praktické, laboratorní výuky ZS, b) dokončení zkoušek ZS, c) realizaci blokové, praktické, laboratorní výuky LS,
 • ukončení rozvrhované výuky v LS je plánováno v původním termínu nebo po dohodě s garantem studijního programu může být posunuto (s garantem studijního programu musí být projednáno z důvodu stanovení termínů SZZK a termínů pro kontrolu splnění studijních povinností před SZZK),
 • přednášky a početnější výukové aktivity je s ohledem na epidemiologickou situaci vhodné připravovat distančně, 
 • méně početné skupiny studentů (seminární apod.) bude potřeba v průběhu semestru pravděpodobně uskutečňovat hybridně, tedy sledovat možnosti dané epidemiologickou situací a mít připravenou prezenční možnost výuky se „zálohou“ její distanční formy.

Promoce

 • promoce do 31. 1. 2021 zrušeny a nelze garantovat, že se uskuteční v únoru 2021 (PřF má rezervovaný termín 1.- 2. 2. a 5. 2. 2021 pro bakalářské a 11.- 12. 2. 2021 pro magisterské promoce), 
 • informace o konání promocí bude zveřejněna a absolventům zaslána obratem po potvrzení termínu promocí rektorátem UK,
 • absolventi fakulty si mohou diplomy vyzvednout na studijním oddělení s tím, že o termínu vlastní promoce budou informováni později.

Sdělení děkana Přírodovědecké fakulty UK ze dne 8. 1. 2021

(na web přidáno 8. 1. 2021, 13:55)

V reakci na aktuální usnesení vlády ČR ze dne 7. 1. 2021, které upravuje provoz škol od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021 sděluji, že naše platná opatření se nemění.

V případě jakýchkoliv "úlev", k nimž by v období 11.–22. 1. 2021 došlo, budou tyto zde neprodleně zveřejněny.

prof. Jiří Zima, děkan


Sdělení děkana Přírodovědecké fakulty UK ze dne 30. 12. 2020

(na web přidáno 30. 12. 2020, 18:10)

V reakci na aktuální usnesení vlády ČR ze dne 27. 12. 2020 a změnu PES ze stupně 4 do stupně 5.

Aktuálně (od 4. 1. 2021 do minimálně 10. 1. 2021) se opět vracíme do opatření na vysokých školách v souvislosti s PES 5:

 • Zakazuje se osobní přítomnost studentů na výuce (včetně praktické výuky všech ročníků a všech stupňů studia), a dále na zkouškách (zápočtech), účastní-li se v jeden čas zkoušky (zápočtu) více než 10 osob.
 • Jediným důvodem osobní přítomnosti studentů na fakultě je účast na zkoušce (zápočtu), při dodržení všech protiepidemických opatření. Neodkladné experimenty v rámci řešení studentských projektů (bakalářských, diplomových, doktorských prací) je možné realizovat pouze v případě, že je student v pracovně-právním vztahu s fakultou. Přítomnost těchto studentů na pracovišti (resp. uzavření odpovídajícího smluvního vztahu s fakultou) podléhá předchozímu schválení vedoucím pracoviště (katedra, ústav).
 • Bakalářské, diplomové a další kvalifikační práce, jejichž odevzdání  garantem studijního programu předepsáno v termínu 4.-10. 1. 2021, studenti nahrají a odevzdají elektronicky v SIS. Tištěné verze prací studenti odevzdají později (v návaznosti na zmírnění vládních nařízení).     

V případě jakýchkoliv "úlev", k nimž by ještě do 4. 1. 2021 došlo, budou tyto zde neprodleně zveřejněny.

prof. Jiří Zima, děkan


Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 16. 12. 2020 přijal následující usnesení:

(na web přidáno 16. 12. 2020, 20:00)

V reakci na sdělení JM rektora ze dne 15. 12. 2020 a změnu PES ze stupně 3 do stupně 4 od 21. do 23. 12. 2020 Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 16. 12. 2020 per rollam přijal následující usnesení a opatření:

Zakazuje se osobní přítomnost studentů na výuce, a dále na zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje:

a) na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů, a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy (v tomto období nebudou pedagogické praxe na základních a středních školách, protože tyto školy budou mít prázdniny),

b) na účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,

c) na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů (do 21. 12. všechny ročníky),

d) na studium v doktorském studijním programu,

e) na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury.

 

Zákaz osobní přítomnosti studentů se na PřF UK dále nevztahuje na studenty, kteří zahájili nebo se účastnili praktické či laboratorní výuky do 20. 12. 2020 s dříve předpokládaným dokončením/splněním studijní povinnosti ve dnech 21.–22. 12. 2020. 

Dokončení plánovaných experimentálních či laboratorních prací na PřF UK musí proběhnout s dodržením odpovídajících základních protiepidemických opatření (roušky, rozestupy, dezinfekce rukou) a se souhlasem vedoucího pracoviště tak, aby nedošlo ke škodám na majetku předčasným ukončením experimentů, nevyužitím přípravných prací pro praktická cvičení apod.   

 

Zápočty a zkoušky lze již nyní realizovat distanční formou. Blíže viz návod na stránkách studijního oddělení  či metodické pokyny RUK https://cczv.cuni.cz/CCZV-238.html

K realizaci zápočtů a zkoušek on-line formou lze využít metodického pokynu k zajištění státních závěrečných a státních doktorských zkoušek. 


Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 1. 12. 2020 přijal následující usnesení:

(na web přidáno 1. 12. 2020, 22:00)

V reakci na aktuální opatření vlády ČR o “rozvolňování” protiepidemických opatření Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 1. 12. 2020 per rollam přijal následující usnesení a opatření: 

Veškerá výuka, na kterou se nevztahují výjimky pro laboratorní a praktickou výuku, probíhá na PřF UK i nadále distanční (on-line) formou, a to podle rozvrhu ZS 2020/2021.

 

Od pondělí 7. 12. 2020 (do 23. 12. 2020) se umožňuje:

 • osobní přítomnost studentů všech ročníků na laboratorní a experimentální výuce bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů
 • osobní přítomnost studentů prvních ročníků ve výuce, a to v maximálním počtu 20 studentů ve skupině (např. cvičení či semináře, které nelze uskutečnit on-line). 

 

Nadále se zakazuje:

 • osobní přítomnost studentů na dalších formách výuky, a dále na zkouškách, účastní-li se v jeden čas více než 10 osob
 • společné sportovní aktivity - podmínky výuky TV jsou upřesněny na webové stránce KTV 

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje:

 • na účast na praktické výuce a praxi studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v základních a středních školách a účast v praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů (např. v ústavech AV ČR)
 • na laboratorní a experimentální výuku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů (viz výše)
 • na uskutečňování jednodenních exkurzí v terénu
 • na studium v doktorském studijním programu
 • na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury
 • na studenty prvních ročníků za přítomnosti nejvýše 20 studentů (viz výše)

 

Praktickou výuku lze realizovat při splnění výše uvedených podmínek a za předpokladu, že vyučující:

 • zajistí dodržení všech protiepidemických opatření (roušky, rozestupy, časté větrání místnosti apod.)
 • oznámí konání výuky s předstihem minimálně 3 dnů (o výuce v pondělí 7. 12. 2020 musí být studenti prostřednictvím SIS informováni nejpozději v pátek 4. 12. 2020),
 • rozvrhnou výuku do paralelních skupin tak, aby výuka byla přístupná i studentům, kteří aktuálně nepobývají v Praze, příp. jsou omezeni doložitelnými důvody (nemoc, nařízená karanténa apod.)
 • při rozvrhování praktické laboratorní výuky a cvičení zváží povinnosti studentů v rozvrhu studentů daného ročníku (je třeba předcházet situacím, kdy se studenti před nebo po praktické výuce shromáždí na fakultě, protože nestihnou cestovat do svých bydlišť, aby se mohli účastnit on-line přednášek apod.)
 • zváží redukci náplně praktické výuky na podstatné minimum (zkrácení výuky) a dle možností nahrazení praktické výuky alternativními studijními povinnostmi (nicméně je třeba myslet na to, by byl zachován profil absolventů daných studijních programů)  
 • výuku rozvrhnou i v zimním zkouškovém období a v odůvodněných případech (po konzultaci s garantem studijního programu a vedoucím pracoviště) i v letním semestru, se souhlasem studentů lze výuku uskutečňovat i o víkendu

Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 23. 11. 2020 přijal následující usnesení:

(na web přidáno 23. 11. 2020, 22:15)

V reakci na aktuální opatření vlády ČR o “rozvolňování” protiepidemických opatření Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 23. 11. 2020 per rollam přijal následující usnesení a opatření:

 • Od středy 25. 11. 2020 se studenti všech doktorských studijních programů mohou dle svých ISP plně věnovat studijním povinnostem; jejich přístup na pracoviště fakulty (tedy zejména při řešení doktorských projektů v týmových laboratořích) není omezen.
 • Praktická a laboratorní výuka a cvičení, která vyžadují přítomnost studentů na fakultě (i např. z důvodu unikátního a nepřenosného softwaru apod.) bude na PřF UK umožněna od pondělí 30. 11. 2020. Stále se však jedná pouze o studenty posledních ročníků studia, tj. třetích a vyšších ročníků bakalářských studijních programů, druhých a vyšších ročníků navazujících magisterských studijních programů. Výjimky se, bohužel, dle vládních nařízení nepřipouštějí (studenti nižších ročníků absolvují výuku později, tedy v jiném turnusu/paralelce). Je tedy na rozhodnutí garanta předmětu (s vědomím vedoucího pracoviště - viz níže), zda takovou výuku rozdělí s ohledem na ročník studia či rozhodne o konání společné výuky všech studentů v pozdějším termínu.
 •  Výuka bude probíhat při dodržení všech protiepidemických opatření (roušky, rozestupy, časté větrání místnosti apod.).
 •  Během praktické výuky nelze v místnosti odpovídající velikosti připustit přítomnost více než 20 osob (vč. vyučujících); u menších místností musí být počet osob odpovídajícím způsobem redukován.
 •  Od pondělí 30. 11. 2020 lze uskutečňovat praktickou výuku v terénu, exkurze apod. Jedná se ale pouze o jednodenní praktickou výuku, bez potřeby studenty ubytovat.
 •  Praktickou výuku lze rozvrhovat i o víkendu. Víkendová výuka může být realizována pouze pro skupinu studentů, kteří s tím vyjádří souhlas svým přihlášením se do víkendové výuky.
 •  O rozvrhování praktické výuky po 30. 11. 2020 musí být studenti informováni předem - minimálně týden v předstihu. Sdělení studentům pedagogové zašlou prostřednictvím SIS. Vyučujícím doporučujeme rozvrhovat minimálně 2 paralelní skupiny tak, aby i studenti, kteří nepobývají v Praze, měli možnost praktické studijní povinnosti splnit. Při rozvrhování nových paralelek praktické výuky je třeba rovněž brát ohled na jiné studijní povinnosti studentů (hlavně distanční povinné semináře, resp. přednášky s velkou kapacitou studentů). Pokud se tedy student nebude moci zúčastnit jedné paralelky, měl by mít stále možnost praktickou povinnost plnit v jiném termínu později, např. ve zkouškovém období nebo na jaře.
 • Praktickou výuku lze rozvrhovat i v zimním zkouškovém období, příp. v letním semestru. O posunu výuky garanti předmětů informují studenty zapsané do předmětu prostřednictvím SIS.
 • Pedagogové jsou povinni o záměru realizovat praktickou a laboratorní výuku v nových termínech (již od 30. 11. 2020 nebo v odloženém termínu) informovat nejen studenty, ale i vedoucí kateder/ústavů, kteří zodpovídají za výuku nabízenou základním pracovištěm.

Jednání ústředního krizového štábu UK konaného dne 9. 11. 2020:

(na web přidáno 11.11.2020, 22:12)

Základní informace

Opatřením rektora č. 46/2020 byl s účinností od 5. listopadu 2020 vyhlášen na Univerzitě Karlově mimořádný stav. Na jeho základě byl jmenován ústřední krizový štáb se současnou povinností fakult a dalších součástí jmenovat kontaktní osobu pro jednání s ústředním krizovým štábem.

Každá fakulta nebo další součást má v této souvislosti povinnost jmenovat krizový štáb fakulty nebo další součásti (viz čl. 66b Statutu UK), a to vzhledem ke skutečnosti, že opatřením rektora č. 46/2020 byl vyhlášen mimořádný stav pro celou univerzitu. Předsedou krizového štábu by měl být děkan fakulty nebo ředitel součásti. Je samozřejmě možné pro tyto účely využít buď již ustavené krizové štáby, nebo orgány fakulty či další součásti, které pravidelně zasedají (kolegia děkana, vedení součásti apod.).

Studium

Vyhlášená opatření vlády zůstávají bez jakékoliv změny. Krizový štáb proto diskutoval možné predikce dalšího vývoje s ohledem na blížící se zkouškové období. Dílčí otázky a témata jsou pravidelně projednávána na poradách studijních proděkanů.

Podpora sociálně znevýhodněných studentů (příjemců sociálního stipendia) v době distanční výuky

Cílem UK je zajistit sociálně znevýhodněným studentům, kterým je přiznáno sociální stipendium, kvalitní přístup k online výuce i v době distanční výuky tak, aby byli schopni absolvovat tuto výuku a samostudium bez jakéhokoliv omezení. Této skupině studentů proto jsou na centrální úrovni k dispozici tyto služby:

·         Dlouhodobé zapůjčení technických pomůcek ke studiu (např. notebooku, diktafonu apod.)

·         Bezplatné sociálně-právní poradenství (přístupné i ostatním studentům, stejně jako psychologické a právní poradenství)

·         Poradenství a kontakty na nadace, které podporují ekonomicky znevýhodněné studentky a studenty

·         V přípravě je poskytnutí modemu se SIM kartou s 20 GB dat do dlouhodobé výpůjčky, kdy bude daným studentkám a studentům po dobu distanční výuky hrazen měsíční tarif.

Služby pro studenty se sociálním znevýhodněním zaštiťuje Centrum Carolina (UK Point).

Dobrovolnictví na UK

Stránka s nabídkou a poptávku dobrovolnické pomoci studentů a zaměstnanců UK je spuštěna. Link bude po aktuální dobu umístěn v karuselu na home page cuni.cz.

K pátku 6. 11. evidovalo Centrum Carolina na 1300 dobrovolníků z řad mediků, 180 mediků pak v pracovní povinnosti; 40 z řad studentů pedagogických oborů.

Odběrové místo UK

Od 9. 11. 2020 zahájilo provoz Odběrové místo pro Covid 19, které provozuje Univerzita Karlova ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí a s 1. Lékařskou fakultou UK, a to v Praze na Albertově (Studničkova 2030/1). Odběrové místo je v provozu od pondělí do pátku od 9.00 hod. do 16.00 hod. Dočasně jsou možné odběry jen pro samoplátce, očekává se, že v budoucnu bude možné provádět i odběry na základě e-žádanek. Pro studenty a zaměstnance UK je cena za odběr zvýhodněna. Více informací je dostupných na: https://cuni.cz/UK-6311.html?news=11162&locale=cz

Krizový štáb

Další zasedání ústředního krizového štábu UK se uskuteční v pondělí 23. 11. 2020 od 11.00 hod., pokud nebude s ohledem na vývoj situace zasedání ústředního krizového štábu UK svoláno dříve.

S přátelským pozdravem,

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

V Praze dne 11. 11. 2020, 15.00 hod.


Vyhlášení mimořádného stavu na Univerzitě Karlově

Opatření rektora č. 46/2020

 

Název:

Vyhlášení mimořádného stavu na Univerzitě Karlově

K provedení:

Čl. 66a a násl. Statutu UK

Gesce:

Kancelář rektora

Účinnost:

5. listopadu 2020

Čl. 1 Vyhlášení mimořádného stavu

Tímto opatřením rektor vyhlašuje z důvodu nouzového stavu a nebezpečí ohrožujícího životy a zdraví na Univerzitě Karlově mimořádný stav, který trvá ode dne účinnosti tohoto opatření do odvolání, nejdéle však 60 dní. V době mimořádného stavu je možné postupovat podle čl. 66c až 66e Statutu Univerzity Karlovy.

Čl. 2 Ústřední krizový štáb

Rektor jmenuje ústřední krizový štáb ve složení:

Tomáš Zima, rektor,

Tomáš Horáček, kvestor,

Milan Prášil, kancléř,

František Zahálka, předseda Akademického senátu,

Milena Králíčková, prorektorka pro studijní záležitosti,

Radka Wildová, prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti,

Jan Škrha, prorektor pro zahraniční styky a mobilitu,

Anna Shavit, členka kolegia rektora,

Michal Zima, člen kolegia rektora,

David Hurný, student pověřený předsednictvem Akademického senátu,

Antonín Rezek, ředitel Správy budov a zařízení,

Petr Bulíček, vedoucí bezpečnostního odboru,

Marie Fiantová, vedoucí personálního odboru,

Ludmila Součková, vedoucí UK Point,

Jan Wagner, vedoucí právního odboru,

Václav Hájek, vedoucí odboru vnějších vztahů,

Vratislav Kozák, vedoucí odboru zahraničních vztahů,

Alena Vlasáková, vedoucí odboru pro studium a záležitosti studentů,

Věra Barnová, vedoucí organizačního oddělení,

Lukáš Nachtigal, vedoucí oddělení doktorského studia,

Martin Rychlík, vedoucí oddělení Unimedia,

Miroslava Hurdová, vedoucí útvaru ubytovacích služeb Kolejí a menz,

Aleš Houdek, vedoucí oddělení síťové infrastruktury Ústavu výpočetní techniky.

Předsedou ústředního krizového štábu je kvestor.

Úkolem ústředního krizového štábu je zejména:

 

  a. 

sledovat a vyhodnocovat situaci,

  b. 

koordinovat činnost jednotlivých fakult, dalších součástí, rektorátu a jejich pracovišť,

  c. 

podílet se na přípravě přijímaných opatření a

  d. 

informovat o přijímaných opatřeních ve veřejné části internetových stránek a dalšími vhodnými prostředky.

Každá fakulta a další součást Univerzity Karlovy jsou povinny jmenovat bezodkladně kontaktní osobu pro jednání s ústředním krizovým štábem. Jméno, e-mailovou adresu a telefonické spojení ohlásí sekretariátu rektora. Pokud tak neučiní, má se za to, že je kontaktní osobou děkan fakulty nebo ředitel součásti.

 

Čl. 3 Závěrečné ustanovení

Toto opatření nabývá účinnost dne 5. listopadu 2020.

 

V Praze dne 4. listopadu 2020

 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA


Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 26. 10. 2020 přijal následující usnesení:

(na web přidáno 27.10. 2020, 9:15)

V reakci na jednání kolegia děkana dne 26. 10. 2020 a zhoršující se epidemickou situaci Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 26. 10. 2020 per rollam přijal následující usnesení a opatření:

 

1) Zákaz přítomnosti studentů na fakultě

Vzhledem k tomu, že je zakázána osobní účast studentů na výuce a i individuální konzultace lze konat pouze distančně, se do odvolání nařízení zakazuje přítomnost studentů na fakultě (vč. přítomnosti studentů při individuální práci v laboratořích).

Zákaz přítomnosti studentů na fakultě se týká všech studentů s výjimkou těch, kteří mají uzavřený pracovněprávní vztah k fakultě (úvazek, DPP/DPČ apod.). Studenti - zaměstnanci se ve věci přítomnosti na fakultě řídí pokyny vedoucího pracoviště (vedoucí katedry, ředitel ústavu).

Doporučujeme v maximální míře využívat práci z domova a pracovní úkony studentů v budovách fakulty minimalizovat na nezbytně nutné úkony.

Studenti PřF UK se nemohou účastnit ani klinické a praktické výuky, která na základě vládní výjimky probíhá např. na lékařských fakultách. Případné problémy studentů s plněním studijních povinností pro postup do dalšího úseku studia budou řešeny individuálně.

 

2) Studenti, kterým byla vládou ČR uložena pracovní povinnost

Studenti, kterým byla uložena pracovní povinnost se řídí pokyny rektorátu a orgánů státní správy a samosprávy.

Výkon uložené pracovní povinnosti bude ve věcech rozhodování o studiu posuzován jako překážka hodná zřetele a z vyšší moci. Případné problémy studentů s plněním studijních povinností pro postup do dalšího úseku studia budou řešeny individuálně a ve prospěch studentů.

 

3) Dobrovolnictví v oblasti školství

Krizový štáb doporučuje studentům studijních programů zaměřených na učitelství, aby zvážili dobrovolnou pomoc základním školám, které uskutečňují prezenční výuku žáků, jejichž rodiče zajišťují kritickou infrastrukturu státu.

Garanti navazujících magisterských studijních programů učitelství byli vyzváni, aby případnou pomoc studentů ve výše uvedené výuce zohlednili v rámci plnění předmětů “pedagogická praxe”. Přehled škol, kterých se tato výzva týká, byl rozeslán pedagogům, kteří mají pro jednotlivé učitelské studijní programy na starosti zajištění praxí.

 

4) Jednání fakultních grémií

Fakultní grémia (vědecké rady, oborové rady apod.) by po dobu platnosti mimořádných protiepidemických opatření měla jednat primárně per rollam, případně distančně. Pokud to situace vyžaduje, doporučuje se organizovat jednání fakultních grémií hybridní formou. Účastníkům řízení (např. habilitačních, jmenovacích) bude případně nabídnuta možnost prezenčního vystoupení po odvolání protiepidemických nařízení. 

 

S ohledem na dynamický vývoj situace doporučujeme studentům i zaměstnancům PřF UK sledovat aktuální doporučení vydaná rektorátem UK https://cuni.cz/UK-6311.html?news=9843&locale=cz

a koronavirovou webovou stránku PřF UK https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/koronavirus-odkazy-na-oficialni-zdroje-informaci-a-zavazne-pokyny


Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 9. 10. 2020 přijal následující usnesení:

(na web přidáno 9. 10. 2020, 14:25)

V reakci na sdělení JM rektora ze dne 9. 10. 2020 (12:30 hod.) a nárůst pozitivně testovaných studentů i zaměstnanců fakulty Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 9. 10. 2020 per rollam přijal následující usnesení a opatření:

Jednotlivá pracoviště fakulty nepřerušují svoji činnost, pracovníci přesouvají těžiště výkonu své činnosti do formy distančního vzdělávání, případného směnného provozu apod. dle pokynů vedoucích pracovišť.

Pro zajištění výuky, studia a i pro plnění pracovních úkolů zaměstnanci i studenti fakulty přednostně využívají prostředky komunikace na dálku. 

Zaměstnancům a studentům se doporučuje omezit služební cesty, stáže a výzkumné pobyty, na které dosud nevyjeli.

Do konce října 2020 se ruší individuální formy výuky, osobní konzultace, cvičení a turnusová praktika. Harmonogram praktické výuky bude upraven po ukončení vládních nařízení, přičemž všechny předměty a kurzy, včetně výuky tělesné výchovy, bude možné realizovat v zimním zkouškovém období nebo v letním semestru.

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací probíhají dle harmonogramu, avšak hybridní formou.

Úřední hodiny studijního oddělení se do konce října 2020 ruší. Pro komunikaci se studijním oddělením studenti namísto osobní návštěvy využijí e-mail/telefon. Neodkladná návštěva studijního oddělení je možná po předchozí domluvě se studijní referentkou.

Dokumenty doručené prostřednictvím elektronické pošty, odeslané z adresy s fakultní/univerzitní doménou, dočasně nahrazují originály. Originály dokumentů studenti do studijního spisu doplní později, podle pokynů referentek studijního oddělení.

Úřední hodiny Erasmus kanceláře se do konce října 2020 ruší. Pro komunikaci s kanceláří Erasmus studenti namísto osobní návštěvy využijí e-mail/telefon. Neodkladná návštěva kanceláře Erasmus je možná jen po emailové/telefonické domluvě. 

S ohledem na dynamický vývoj situace doporučujeme studentům i zaměstnancům PřF UK sledovat aktuální doporučení vydaná rektorátem UK https://cuni.cz/UK-6311.html?news=9843&locale=cz 


Sdělení děkana PřF UK prof. Jiřího Zimy ohledně přístupu studentů do laboratoří a ke konzultacím

(na web přidáno 7.10.2020, 13:34)

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dovoluji si upřesnit provoz naší fakulty při dodržení nyní platných epidemických omezení.

Budovy pro studenty nemají omezený přístup. Omezena je pouze výuka.

I v současných podmínkách je možné provádět laboratorní práce, tj. včetně měření pro kvalifikační práce, a to za přítomnosti nejvýše 15 osob včetně vyučujícího v místnosti. Rovněž nejsou zakázány individuální konzultace.

V případě výskytu nákazy COVID-19 postupujte podle pokynů dříve vyhlášených krizovým štábem Přírodovědecké fakulty (viz níže na této stránce).

Každé Covidem-19 vynucené omezení funkčnosti je nutné hlásit neprodleně příslušnému sekčnímu proděkanovi a zajistit informovanost dotčených studentů prostřednictvím aktualizace údajů o výuce předmětu v SIS.

Nadále apeluji na precizní dodržování hygienických a epidemických opatření.


Aktuální informace vyplývající z usnesení vlády a nařízení krajských hygienických stanic k omezování provozu vysokých škol účinných od 5. října 2020

(na web přidáno 5.10. 2020 v 10:37)

Usnesení vlády České republiky č. 958 ze dne 30. září 2020 o přijetí krizového opatření ze dne 30. září 2020 zakazuje od 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod. hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech.

 • Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující 100 osob. To lze vztáhnout i na zasedání orgánů veřejných a soukromých vysokých škol, které jsou definovány zákonem o vysokých školách (včetně účasti studentů).
 •  Je možné konat prezenčně volby do akademických senátů (se zachováním pravidla max. 10 osob v místnosti), nicméně není možné veřejné představování kandidátů za účasti více než 10 osob nebo 20 osob, pokud se jedná o venkovní prostory.
 • Usnesení omezuje provoz stravovacích služeb, což platí i pro menzy. Je třeba dodržet například odstup zákazníků 1, 5 metru (s výjimkou sedících u jednoho stolu), podmínku, že u jednoho stolu sedí nejvýše 6 zákazníků a pravidlo, že uvnitř nesmí být více zákazníků, než je tam míst k sezení.

Aktuální omezení provozu vysokých škol týkající se studia podle zákona o vysokých školách jsou ošetřena nařízeními/mimořádnými opatřeními krajských hygienických stanic (KHS). Jedná se převážně o:

 • zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu s výjimkami:

- individuální návštěvy knihoven a studoven;
- individuální konzultace;
- zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
- laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;
- klinické a praktické výuce a praxi;
- zákaz osobní přítomnosti účastníků kurzů celoživotního vzdělávání;
- zákaz některých součástí vzdělávání (jako zpěv nebo sportovní činnosti).

Nařízení KHS nejsou ve všech krajích totožná vzhledem k tomu, že reagují na lokální epidemiologickou situaci. Zejména osobní přítomnost studentů na výuce je tak omezována rozdílně v závislosti na regionu, je proto třeba sledovat platná opatření pro daný region (nařízení KHS zveřejňujeme i na webu MŠMT) a zohlednit je v organizaci výuky a zkoušek na příslušné vysoké škole.

Aktuálně není ve všech krajích zcela omezena přítomnost studentů v prostorách vysokých škol, je tak možná například přítomnost studentů k zajištění studijní agendy, výkonu práce v prostorách školy apod.

Možnosti dané zákonem č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, zejména § 5 Státní zkoušky a § 6 Průběh studia a harmonogram akademického roku, je možné uplatnit ve chvíli, kdy je omezena osobní přítomnost studentů při výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole nebo přítomnost pracovníků vysoké školy vycházející z rozhodnutí orgánu veřejné moci – tedy například plyne z mimořádného opatřením KHS.

Je třeba také zdůraznit, že přestože účinnost zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů je do konce roku 2020, neaplikuje se již „doba narušeného studia“, která skončila 31. srpna 2020.


Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 1. 10. 2020 přijal následující usnesení:

 

(na web přidáno 1. 10. 2020, 14:20)

Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK dne 1. 10. 2020 per rollam přijal následující usnesení a opatření:

1) Jednání vědeckých rad fakulty

KŠ souhlasí s vydáním opatření děkana k on-line jednání a hlasování vědeckých rad fakulty do 31. 12. 2020. 

 

2) Organizace výuky

Výuka byla zahájena dne 29. 9. 2020, přednášky probíhají podle rozvrhu, a to on-line.

Termín konečného uzavření zápisu studentů do předmětů v SIS, který byl opatřením děkana č. 14/2020 Harmonogram akademického roku 2020/2021 stanoven na neděli 11. 10. 2020, se nemění.

Vyučující otestují a u předmětu v SIS studentům upřesní prostředí, ve kterém se výuka předmětu bude odehrávat, a to nejpozději do neděle 11. 10. 2020. 

Garanti předmětů a vyučující v SIS u předmětů zveřejní studijní materiály s pokyny vyučujících, a to nejpozději do neděle 11. 10. 2020.

Garanti studijních programů/oborů provedou v SIS kontrolu povinných atributů u předmětů v SIS (zejména u povinných a povinně volitelných předmětů studijního plánu), a to nejpozději do neděle 18. 10. 2020 (anotace, sylabus, povinná a doporučená literatura atd.).

Informace bude studijním oddělením rozeslána garantům studijních programů, koordinátorům SIS a tajemníkům SIS na katedrách/ústavech.

 

3) Aktualizované informace k videohovorům Google Meet

Google pro uživatele GSuite for Education ustoupil od omezení délky videohovoru Google Meet na 60 minut, délka videohovoru nebude od 1. 10. 2020 omezena, hovory mohou trvat až 24 hodin. 

Dosud ale stále platí omezení maximálního počtu připojených účastníků na 100 účtů. Google Meet tedy lze nadále používat pro zajištění standardních přednášek a seminářů s počtem do 100 účastníků.

Informace byla proděkanem pro IT rozeslána vedoucím pracovišť.


Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK na svém zasedání dne  21.9.2020 přijal následující usnesení:

 

(na web přidáno 21.9., 20:10)

Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK na svém zasedání dne 21.9.2020 přijal následující usnesení a opatření:

 

1) Dokončení akademického roku 2019/20

 • Dokončení akademického roku probíhá dle stanoveného harmonogramu.

 • V platnosti zůstávají stanovené termíny pro kontroly plnění zkoušek studia a jejich zápis do SIS (do 24.9.2020) i roční hodnocení ISP doktorandů (30.9. 2020 školitelé, 19.10.2020 oborové rady).

 • Státní zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací proběhnou ve schválených termínech při dodržení stanovených epidemiologických opatření.

 

2) Zahájení akademického roku 2020/21

 • Zápisy do studia proběhnou dle rozpisu a v souladu s epidemiologickými opatřeními. Mimo již vyhlášené termíny budou zápisy dále probíhat distančně, a to dle pokynů studijního oddělení. 

 • Výuka v zimním semestru 2020/2021 bude na PřF UK zahájena 29. 9. 2020, pokud garant předmětu v SIS neuvede, že výuku zahájí v druhém týdnu semestru. 

 • Veškerá výuka probíhá v souladu s epidemiologickými nařízeními. 

 • Přednášky budou na PřF UK probíhat v rozvrhovaném čase dle SIS online. 

 • Výuka je realizována online, interaktivním způsobem (=prezenčně) za využití videokonferenčních nástrojů (Google Meet, MS Teams aj.). 

 • Distanční formu výuky (= pouhé zaslání nebo vystavení studijních materiálů) je možné použít pouze se souhlasem garanta studijního programu. 

 • V SIS musí být zveřejněny studijní materiály s pokyny vyučujících k dané lekci (přednáška, seminář, cvičení).

 • Umožňují se: individuální návštěvy knihoven a studoven, individuální konzultace, zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob, laboratorní a experimentální práce za přítomnosti nejvýše 15 osob, klinická a praktická výuka a praxe.

 • Výuka tělesné výchovy bude probíhat v rozvrhovaném čase, a to podle pokynů KTV v souladu s epidemiologickými opatřeními.

 • Garanti studijních předmětů provedou kontrolu povinných atributů u předmětů v SIS, a to nejpozději do konce prvního týdne zimního semestru (anotace, sylabus, povinná a doporučená literatura ad.).

 • Vyučující i studenti si v SIS (v modulu Osobní údaje) udržují aktuální kontaktní údaje (zejména e-mailovou adresu); v případě potřeby si včas změní heslo v CAS, SIS, Moodle.

 • Podrobné pokyny k organizaci státních zkoušek, obhajob a k jejich realizaci hybridní formou budou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

 

3) Školení řidičů

 • Pravidelné školení řidičů se uskuteční v plánovaném termínu 22.9.2020 v posluchárně VG s maximálním počtem 50 účastníků za dodržení platných epidemiologických opatření.

   


Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK na svém zasedání dne 16.9.2020 přijal následující usnesení:

(na web přidáno 17.9.2020, 8:56)

1) Organizace výuky

 • Výuka od počátku ZS 2020 je plánována v prezenční formě.

 • V odůvodněných případech je možné výuku realizovat hybridně, tj. při on-line přenosu přednášky z posluchárny, nebo distančně.

 • Hybridní nebo distanční formu výuky je možné realizovat pouze po dohodě garanta přednášky s garantem studijního programu.

 • Případnou změnu formy zajištění výuky zanesou garanti předmětů do SIS.

2) Ochranná opatření při výuce

 • Na PřF UK je ve všech prostorách, včetně poslucháren během výuky, vyžadováno zakrytí nosu a úst rouškou.

 • V posluchárnách je třeba dodržovat doporučené rozestupy mezi posluchači.

3) Vybavenost poslucháren AV technikou

 • Posluchárny PřF jsou průběžně dovybavovány technikou pro on-line výuku. 

 • V SIS jsou zveřejněné průběžně aktualizované informace o vybavenosti poslucháren technikou pro online výuku.

4) Pomoc se zajištěním online výuky

 • Krizový štáb se obrací na studenty, kteří jsou v případě on-line výuky ochotni pedagogům pomoci s nastavením komunikačních nástrojů, aby kontaktovali sekční proděkany.

5) Komunikace studentů se studijním oddělením

 • Studijní oddělení s ohledem na epidemiologickou situaci žádá studenty o přednostní využívání elektronických forem komunikace.

6) Zajištění chodu fakulty

 • Oddělení děkanátu fakulty pracují aktuálně ve standardním režimu při dodržení ochranných opatření.

7) Vybavení fakulty dezinfekčními prostředky

 • Fakulta má dostatečnou zásobu dezinfekčních prostředků. Kontaktní osobou pro distribuci dezinfekce je ing. Pavel Šimůnek, kontakt pavel.simunek@natur.cuni.cz

8) Konání setkání a hromadných akcí mimo výuku

 • Krizový štáb doporučuje zvážit nutnost organizování akcí konaných mimo výuku (setkání spolků, semináře aj.).

 • Pro pořádání těchto aktivit platí shodná pravidla pro ochranná opatření (nošení roušek, rozestupy) jako pro výuku.


 

Důležitá telefonní čísla: 


Centrální linka hygieny:  1221
Infolinky Státního zdravotního ústavu: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Informace o aktuálně platných celoplošných opatřeních 

Odběrová místa vzorků na vyšetření na Covid-19 

Rady a doporučení pro domácí karanténu

Webové stránky ministerstva zdravotnictví 

Webové stránky hygienické stanice hlavního města Prahy

Webové stránky Univerzity Karlovy

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek s účinností od 10.9.

Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách 


Informace, doporučení a metodika MŠMT v covidové situaci pro pedagogické pracovníky: 

Informace pro oblast VŠ a VAV - pandemie

Aktuální doporučení pro vysoké školy v souvislosti s COVID-19

- doporučení pro vedení VŠ

- doporučení pro garanty studijní oborů

- doporučení pro vyučující

- metodika k distančnímu vzdělávání

- stupně pohotovosti pro oblast školství


FAQ

1) Jsem zdravý

- Dodržovat stanovená epidemiologická pravidla

- Princip 3R - ruce, rouška, rozestupy

- Ohleduplnost vůči okolí

- Pokud to je možné, využívat distanční formy komunikace

2)  Byl jsem v úzkém kontaktu s nakaženou osobou

- Byl/a jste  v kontaktu s osobou žijící ve stejné domácnosti jako pacient s Covid-19

- Proběhl fyzický kontakt (například potřesení rukou) s pacientem s Covid-19 či nechráněný přímý kontakt s infekčními sekrety pacienta s Covid-19 ?

-  Proběhl osobní kontakt, pobyt v uzavřeném prostředí (místnost, vozidlo, čekárna) s osobou s Covid-19 na vzdálenost menší než 2 metry a po více než 15 minut, nebo také se zdravotnickým nebo sociálním pracovníkem poskytující péči o pacienta s Covid-19 apod. ?

Pokud ano, kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a dodržujte karanténu.

3) Testování a odběrová místa

Testování pro zaměstnance a studenty UK 

Odběrová místa v ČR

4) Jsem COVID pozitivní

Pokud jste v domácí karanténě a Váš stav nevyžaduje přijetí do nemocnice, je důležité dodržovat stanovené pokyny.

Dotazník pro studenty a zaměstnance PřF UK

Jste nemocní či v karanténě? Pak, prosíme, vyplňte dotazník, který slouží k monitorování nakažených osob na PřF UK. Dotazník vyplňují zaměstnanci i studenti.

 

 

 

Publikováno: Čtvrtek 10.09.2020 11:20

Akce dokumentů