E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDočerpání mzdových prostředků v roce 2020

Vážené kolegyně a kolegové,

pokud nám nařízení vlády ČR a zdraví dovolí, rádi bychom jako v minulých letech zveřejňovali průběžné čerpání mzdových nákladů za prosinec 2020, aby byly náklady projektů správně a hladce vyčerpány. Proto Vám stejně jako v minulých letech zasíláme termíny pro kontrolu předběžného celoročního čerpání mzdových prostředků ve Vašich rozpočtech ve FIS a CIS.

Výkazy evidence docházky, odměny zaměstnancům, nově uzavřené DPP a DPČ a výkazy práce k DPP a DPČ za listopad 2020 prosíme odevzdat nejpozději do 16. 11. 2020 do 12:00 hodin. V nouzovém řešení postačí docházka elektronicky, podepsaný originál později. Docházka za listopad 2020 se musí zpracovat co nejdříve, aby mohly být včas zpracovány všechny podklady pro prosincový předběžný výpočet mezd.

V letošním roce bude první předběžné celoroční čerpání mzdových prostředků zveřejněno ve FIS a CIS od 11. 12. 2020 od 19:00 hodin do 18. 12. 2020 do 12:00 hodin.

Podklady pro předběžný výpočet mezd za prosinec 2020 odevzdávejte na zaměstnanecké oddělení v těchto termínech:

 • výkazy evidence docházky za prosinec 2020 nejpozději do 25. 11. 2020 do 15:00 hodin. Docházka na prosinec bude na pracoviště rozesílána spolu s docházkou na listopad, nejpozději do 13. 11. 2020 do 12 hodin. Zaslanou docházku budeme brát jako definitivní, další opravy již nebude možné akceptovat. Nastane-li u některých pracovníků v období od 1. 12. 2020 změna v evidenci docházky (nemoc, ošetřování člena rodiny) nahlaste tyto změny osobně nebo mailem Marcele Francové (e-mail marcela.francova@natur.cuni.cz) nebo Monice Kovandové (e-mail monika.kovandova@natur.cuni.cz) a dále v kopii Ivaně Makovičkové (e-mail ivana.makovickova@natur.cuni.cz)

  Doklady opravňující čerpání ošetřování člena rodiny a jiných překážek na straně zaměstnance musí být doručeny do mzdové účtárny nejpozději do 4. 1. 2021 do 10:00 hodin.
   
 • nově uzavřené DPP a DPČ nejpozději do 2. 12. 2020 do 10:00 hodin
 • výkazy práce a příkazy k proplacení dílčích DPP a DPČ včetně výkazů práce pro DPČ nejpozději do 2. 12. 2020 do 10:00 hodin
 • odměny zaměstnancům nejpozději do 2. 12. 2020 do 12:00 hodin
 • návrhové listy se změnou mzdy od 1. 12. 2019 nejpozději do 8. 12. 2020 do 12 hodin  (v případě snížení úvazku nebo výše mzdy je nutný souhlas zaměstnance na návrhovém listu)
 • příkazy k přeúčtování již vyplacené mzdy elektronicky na mail ivana.makovickova@natur.cuni.cz  (sekce biologie, chemie, celofakultní pracoviště) nebo petra.hlavova@natur.cuni.cz (sekce geografie, geologie) nejpozději do 9. 12. 2020 do 12 hodin.

Podklady pro zpracování mezd za prosinec 2020 zaslané do 2. 12. 2020 nemusí nutně obsahovat návrhy na mimořádné odměny. V případě, že si vedoucí pracoviště nebo hlavní řešitel nebude jist výší prostředků, které bude moci rozdělit, může s rozepsáním odměn vyčkat, než budou mzdy předběžně zpracovány.

Druhé předběžné čerpání mezd bude ve FIS a CIS zveřejněno od 21. 12. 2020 od 19:00 hodin do 4. 1. 2021 do 8:00 hodin.

Podklady upravující druhé předběžné dočerpání mzdových prostředků předejte na zaměstnanecké oddělení:

 • nově uzavřené DPP a DPČ nejpozději do 16. 12. 2020 do 10:00 hodin
 • výkazy práce a příkazy k proplacení dílčích DPP a DPČ včetně výkazů práce pro DPČ nejpozději do 16. 12. 2020 do 10:00 hodin
 • odměny zaměstnancům nejpozději do 16. 12. 2020 do 15:00 hodin
 • návrhové listy se změnou mzdy s účinností od 1. 12. 2020 nejpozději do 16. 12. 2020 do 12:00 hodin (v případě snížení úvazku nebo výše mzdy je nutný souhlas zaměstnance na návrhovém listu)

Podklady ke konečnému dočerpání mzdových prostředků zašlete na zaměstnanecké oddělení nejpozději do 4. 1. 2021 do 10:00 hodin.

Prodlužování pracovních poměrů

Návrhové listy na prodloužení pracovních poměrů zaměstnanců zasílejte nejpozději do 27. 11. 2020.  

Na předávaných návrhových listech bude v záhlaví v textu zvýrazněno, že se jedná o prodloužení pracovní smlouvy. Dbejte prosím, pokud to bude možné, aby byl zaměstnanci stanoven správný úvazek u prodloužení pracovního poměru. Pokud by se mu úvazek znovu měnil, je to velice složitý proces změny, který se musí řešit v aplikaci Whois a s pomocí UVT na RUK.

Vzhledem k tomu, že fakulta je zapojena do Informačního systému UK (aplikace WhoIs NT), který předává data do mzdového programu ELANOR JAVA GLOBAL, musí být zaměstnancům, kteří mají pracovní smlouvu na dobu určitou, prodloužen pracovní poměr v této aplikaci nejpozději poslední pracovní den platnosti pracovní smlouvy. V případě nedodržení tohoto termínu nelze již pracovní poměr zaměstnance prodloužit a zaměstnanecké oddělení musí se zaměstnancem uzavřít nový pracovní poměr s novou pracovní smlouvou. Za nedodržení stanovených termínů a vzniklou situaci je plně odpovědný vedoucí příslušného pracoviště.

Pracovníkům, kterým nebude prodloužen pracovní poměr, je nutné tuto skutečnost vzhledem k možné nedočerpané dovolené (která bude muset být zaměstnanci proplacena) oznámit včas, nejméně měsíc dopředu. Pracovník se dostaví na zaměstnanecké oddělení s řádně vyplněným výstupním listem, potvrzením o výstupní zdravotní prohlídce (příkaz děkana č. 4/2002) a průkazem zaměstnance a po skončení pracovního poměru obdrží potvrzení o zaměstnání. 

Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením

Ze zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti vyplývá povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (dále jen OZP). V případě, že některý zaměstnanec fakulty nenahlásil, že je OZP, měl by tuto skutečnost neprodleně nahlásit a zaslat fotokopie dokladů zaměstnaneckému oddělení, nejpozději do 4. 1. 2021. 

 

Žádáme všechna pracoviště, aby dodržela stanovené termíny, a upozorňujeme, že pokud nebudou ve výše udaných termínech doklady dodány včas, nebudou z kapacitních důvodů zpracovány do příslušného zkušebního výpočtu mezd. Zcela určitě ale budou zpracovány do prosincového výpočtu mezd.

Velmi Vám za celé zaměstnanecké oddělení děkuji za dodržování všech termínů a věřím, že konec roku společně zvládneme stejně hladce, jako tomu bylo v předchozích letech.

S pozdravem,

Ing. Kateřina Konečná
vedoucí zaměstnaneckého oddělení

 


 

Publikováno: Pondělí 02.11.2020 07:55

Akce dokumentů