E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCena CRYTUR 2019/2020

Společnost CRYTUR, spol. s r.o. ve spolupráci s portálem CareerMarket vyhlašuje 7. ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách.

Cílem soutěže je ocenit autory nejlepších magisterských prací se zaměřením na materiálové vědypodaných k obhajobě v období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020, a tím podpořit jak jejich snahu aplikovat nabyté vědomosti v praxi, tak vyzdvihnout inovativní postupy. Ceny jsou určeny také vedoucím přihlášených prací.

Časový harmonogram soutěže

Vyhlášení soutěže: leden 2020
Přihláška do soutěže musí být zaslána nejpozději do 15. 5. 2020 (termín doručení), stejně jako zapůjčena kopie diplomové práce. Lhůta podání kopie diplomové práce do soutěže může být prodloužena do 31. 5. 2020 po vzájemné dohodě.

Vyhlášení výsledků a předání odměn (symbolických šeků) ve společnosti CRYTUR, spol. s r.o., proběhne poslední týden v červnu 2020 (bude upřesněno v průběhu soutěže).

Odměny
1. místo – 30 000 Kč student + 10 000 Kč vedoucí práce
2. místo – 25 000 Kč student + 5 000 Kč vedoucí práce
3. místo – 20 000 Kč student + 5 000 Kč vedoucí práce

Vyhlášení vítězů a předání odměn (symbolických šeků) proběhne ve společnosti CRYTUR, spol. s r.o. Finanční částka ve výši uvedené na šeku bude vítězům vyplacena převodem na účet, jehož identifikaci sdělí výherce po vyhlášení pořadateli písemnou formou.

Podmínky účasti
Soutěže se může zúčastnit každý řádný student české nebo slovenské vysoké školy (dále jen účastník), který vyplní přihlášku a splní kvalifikační podmínky uvedené dále v tomto odstavci.

 • zaměření magisterského studia a diplomové práce na materiálové vědy (studium fyzikálních a chemických vlastností materiálů, technologie zpracování a přípravy materiálů, uplatnění materiálů ve fyzikálních oborech apod.);
 • předložení diplomové práce k obhajobě na některé z českých a slovenských vysokých škol; termín obhajoby práce v období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020;
 • vypracování přihlašované diplomové práce v českém, slovenském nebo anglickém jazyce;
 • přiložení následujících příloh k vlastní přihlášce: čestné prohlášení, že přihlašovaná práce byla vypracována samostatně a práce není v konfliktu s autorským zákonem, vyjádření vedoucího diplomové práce na maximálně 1 stranu A4 (stručný popis výsledků práce, prokázání přínosu práce, možnosti využití práce) a 1 výtisk diplomové práce v českém, slovenském nebo anglickém jazyce (postačuje v kroužkové vazbě).

Všeobecné podmínky

 • Účastník se přihlásí do soutěže vyplněním a odevzdáním přihlášky s povinnými přílohami ve stanoveném termínu. Přihláška je k dispozici ke stažení na internetových stránkách www.cenacrytur.cz, případně lze požádat pořadatele na adrese info@cenacrytur.cz o její zaslání emailem.
 • Přihlášky s přílohami se posílají doporučenou poštou na adresu pořadatele: MEDICOMP s.r.o. Cena CRYTUR Prouskova 1724 511 01 Turnov Po předchozí domluvě lze přihlášku odevzdat na adresu pořadatele osobně.
 • Neúplné nebo chybně vyplněné přihlášky budou odmítnuty.
 • Účastníci soutěže udělí v přihlášce souhlas s tím, aby byl pořadatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, oprávněn zpracovat osobní údaje poskytnuté účastníkem v přihlášce pro účely organizace a vyhodnocení soutěže. Bez udělení souhlasu nemůže být přihláška do soutěže zařazena.
 • Oceněné práce budou pro potřeby soutěže archivovány v knihovně společnosti CRYTUR, spol. s r.o. Ostatní odevzdané práce budou po dobu 2 let archivovány ve společnosti MEDICOMP s.r.o., pokud si účastník nevyžádá navrácení práce po vyhodnocení soutěže. Společnosti CRYTUR, spol. s r.o. a MEDICOMP s.r.o. (pořadatel) se zavazují, že diplomové práce nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou hodnotící komise.
 • Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo některou z cen neudělit.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel v průběhu trvání soutěže. Případné změny budou uvedeny na webu soutěže a současně o nich budou informování ti účastníci, kteří budou ke dni zveřejnění změn již přihlášení.

Způsob určení vítězů
O vítězi rozhodne komise složená ze zástupců společnosti CRYTUR, spol. s r.o.
Kritéria hodnocení předložených prací
Hlavním kritériem přihlášených prací je zejména odborná kvalita přihlášené práce a přínos současnému stavu poznání. Zřetel bude brán rovněž na aplikovatelnost, využitelnost tématu pro praxi a inovativní přístup k problematice. Rozhodnutí komise jsou konečná.

Vyhlašovatelem soutěže je společnost CRYTUR, spol. s r.o., Na Lukách 2283, 511 01 Turnov, IČ: 252 96 558. Pořadatelem soutěže je portál Careermarket.cz, provozovaný společností MEDICOMP s.r.o., Prouskova 1724, 511 01 Turnov, IČ: 463 42 346.

Publikováno: Pondělí 27.01.2020 15:10

Akce dokumentů