E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDr. Petr Kohout získal Cenu Neuron pro mladé nadějné vědce

Petr Kohout z katedry experimentální biologie rostlin se dnes večer stal jedním ze šesti vědců oceněných Cenou Neuron pro mladé nadějné vědce. Ocenění získal v oboru biologie. K takto významnému úspěchu gratulujeme!

 

Petr Kohout v současné době působí jako odborný asistent na Přírodovědecké fakultě UK a jako vědecký pracovník na Mikrobiologickém ústavu AVČR. Petr  absolvoval magisterské studium na katedře Katedře experimentální biologie rostlin, obor anatomie a fyziologie rostlin, které zakončil v r. 2011 vynikající diplomovou prací. Ještě před obhájením diplomové práce byl prvním autorem impaktované publikace (IF=2,571) a jediným českým spoluautorem na publikaci s IF 4,411. Za tuto diplomovou práci obdržel v r. 2012 Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů. Doktorské postgraduální studium Petr absolvoval na univerzitě v Tartu v Estonsku u jednoho z nejlepších světových mykologů, prof. Leho Tedersoo (obhájil v r. 2018). Tato spolupráce mu přinesla řadu publikací v nejprestižnějších časopisech včetně spoluatorského článku v Science (Tedersoo et al. 2014) a nově je v tisku jeho článek v Nature Communications, kde sdílí první autorství se svým kolegou Dr. Větrovským v MBÚ. I na tomto prestižním článku se hlásí afiliací ke své Alma Mater a současnému působišti na PřF UK. 

Hlavním oborem jeho vědeckého zájmu jsou interakce rostlin s půdními houbami a význam těchto interakcí v ekosystémových procesech (např. koloběh živin a uhlíku) či biogeografii rostlin a hub (např. invaze hub spojené s procesem invazí hostitelských rostlin). Zabývá se také ekologií mykorhizních hub a vývojem nových metodických přístupů k jejich studiu. Dr. Kohout je autorem či spoluautorem více než 30 vědeckých publikací (s cca 2000 citacemi dle Web of Science a H-indexem 14), z nichž tři patří mezi „Highly Cited Papers“. Jeho práce byly publikovány v řadě prestižních vědeckých časopisů (např. Science, Nature Communications, ISME Journal, New Phytologist, Molecular Ecology). 

Po návratu ze zahraničí v r. 2016 se Dr. Kohout v posledních letech podílel na řešení řady vědeckých projektů a postupně založil vlastní vědeckou skupinu na MBÚ AV ČR, na PřF UK spolupracuje s Laboratoří ekofyziologie rostlin prof. Jany Albrechtové, kde je prozatím členem, nicméně rád by si na KEBR brzy založil i skupinu vlastní, čemuž by mohla dát dobré podmínky realizace Globe Centra na Albertově. Na fakultě spolupracuje na vědeckých tématech i s řadou kolegů z jiných kateder - významně spolupracuje s Katedrou ekologie, s prof. Štorchem a prof. Pyškem či s Katedrou botaniky, s prof. Tomášem Herbenem a doc. Zuzanou Münzbergovou.

Kromě vědecké práce se PřF UK intenzivně podílí na vychovávání nové generace vědců a to v roli školitele bakalářských, magisterských i disertařních prací studentů i jako přednášející v řadě předmětů na PřF UK. Zde se velmi intenzivně zapojuje do výuky oboru ekofyziologie rostlin a ekologie symbióz rostlin s dalšími organizmy. V nedávných letech Petr Kohout zavedl a přednáší dva semestrální magisterské kurzy zaměřené na interakci rostlin s mikroorganismy (MB130P67) a mykorhizní symbiózu (MB130P93), které si získávají stále větší množství posluchačů. Krom toho se podílí na výuce dalších kurzů zaměřených na ekofyziologii rostlin (MB130P22 Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech, MB130C14 – Praktikum z Fyziologie rostlin).          

Petr je inspirativní osobností, velmi talentovaným mladým vědcem a jsme rádi, že působí i u nás na PřF UK. Budeme doufat, že tomu bude i v následujících letech, aby mohl pomoci utvářet novou generaci vědců na univerzitě světového renomé, ke kterému už teď výrazně přispívá. Velmi mu gratulujeme k prestižnímu ocenění jeho vědeckých úspěchů, těšíme na spolupráci v budoucnu a přejeme mu, ať se mu daří i nadále!


Medailonky všech laureátů Ceny Neuron naleznete zde.


 

Publikováno: Úterý 05.11.2019 13:40

Akce dokumentů