E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCeny děkana Přírodovědecké fakulty UK 2019

Na Předvánočním koncertě PřF UK 10. prosince 2019 byly slavnostně uděleny Ceny děkana nejlepším studentům, absolventům a mladým vědecko-pedagogickým pracovníkům. Všem oceněným srdečně gratulujeme!

Několik desítek našich vědeckých pracovníků získá každý rok v ČR i v zahraničí prestižní ocenění za dosažené vědecké výsledky. Ceny pro nejlepší studenty, absolventy a vědecko-pedagogické pracovníky uděluje každoročně i děkan naší fakulty.

Ceny děkana za nejlepší studentské závěrečné práce v bakalářském studijním programu

 

Bc. Václav Bočan, katedra buněčné biologie

Václav Bočan je mimořádným studentem, který navzdory svému mládí dokáže kombinovat experimentální práci v laboratoři (je již spoluautorem vědeckého článku) s vynikajícími studijními výsledky. Aby toho nebylo málo, ještě k tomu aktivně šíří nadšení pro biologii mezi mladou generací. Václav se každoročně podílí na několika biologických soustředěních pro středoškoláky a také připravuje nejlepší soutěžící na Mezinárodní biologickou olympiádu a EUSO (European Union Science Olympiad).

Bc. Tereza Kadeřábková, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

Přestože Bc. Tereza Kadeřábková studovala obor Geografie a kartografie a bakalářskou práci zpracovávala v oboru Geoinformatiky, prokázala také blízký vztah k disciplínám biologickým. Ve své bakalářské práci se zaměřila na identifikaci potenciálně vhodných habitatů pro výskyt sysla obecného. Nástrojem pro hledání těchto habitatů jí byl dálkový průzkum Země. Tereza patří do skupiny studentů, kteří po ukončení bakalářského studia odešli do praxe. Protože Tereza během svého studia prokázala, že se dokáže věnovat sledované problematice naplno a se zájmem, věříme, že ve svém zaměstnání bude úspěšná a spokojená.

 Cenu děkana za nejlepší bakalářskou práci v rámci studia učitelství:

Bc. Pavol Ďurkech, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje  

Bc. Pavol Ďurech je absolventem mezifakultního dvouoborového studia dějepisu a geografie se zaměřením na vzdělávání, cena se uděluje za nadstandardně kvalitní bakalářskou práci s názvem "Funkce školních dějepisných atlasů ve výuce na základních školách". Inovativní a podnětnou práci se podařilo potvrdit nejen akademickou a společenskou relevanci výzkumů v rámci interdisciplinární a mezinárodní spolupráce na pomezí historiografie, geografie a oborových didaktik, ale i prospěšnost prohlubování mezipředmětových vztahů v českém vzdělávacím systému.

Bc. Jozef Müller, Ústav hydrologie ,  inženýrské geologie a užité geofyziky

Bc. Jozef Müller vystudoval bakalářský obor Geologie a pokračuje v navazujícím magisterském studiu Aplikované Geologie, specializace užitá geofyzika (seismika). Ve své práci se zabýval seismicky aktivní oblastí západních Čech. Pod vedením doktora Bachury se zaměřil na méně probádané zóny, ve kterých určoval a analyzoval ohniskové mechanismy.

Bc. Ivan Titov, Ústav pro životní prostředí

Bc. Ivan Titov vystudoval bakalářský program Ochrana životního prostředí na PřF UK a pokračuje v navazujícím magisterském studiu. Ve své práci zhodnotil v rámci literární rešerše vliv různých oxidačních procesů na následné odstraňování látek produkovaných fytoplanktonem procesem koagulace při úpravě pitné vody.

Ceny děkana za nejlepší studentské závěrečné práce v magisterském studijním programu

 

Mgr. Albert Damaška, katedra zoologie

Diplomová práce pana Damaška jako první pomocí molekulárních metod mapuje značnou, ale téměř neprobádanou rozmanitost brouků dřepčíků, kteří jsou vázáni na mech a listovou hrabanku v tropických lesích. Výsledky práce pomáhají objasnit pozadí vzniku adaptací, které často vedou ke vzniku značné druhové rozmanitosti. Zároveň práce předkládá i popisy nových druhů v přiložené publikaci, a ukazuje, jak málo toho víme o jejich mnohdy velmi zajímavé biologii.

 Cenu děkana za nejlepší diplomovou práci v rámci studia učitelství:

Mgr. Barbora Škárková, katedra učitelsví a didaktiky biologie 

Cena je udělena za vynikající kvalitu diplomová práce na téma Projektová výuka, její realizace a vliv na žákovo učení. Díky hloubkové analýze řešené problematiky se autorce podařilo získat kvalitní soubor dat, který vhodným způsobem interpretovala. Výsledky jsou cenné pro učitele didaktických a pedagogicko-psychologických předmětů zajišťujících pregraduální přípravu budoucích učitelů.

Mgr. Ondřej Veselý, katedra fyzikální a makromolekulární chemie 

Mgr. Ondřej Veselý se významně podílel na řešení projektu, který si dal za cíl navrhnout nové typy pevných katalyzátorů pro přípravu speciálních sloučenin. Ve své práci připravil a otestoval celou řadu hierarchických zeolitů a podílel se na objasnění vztahu chemických vlastností těchto zeolitů k jejich katalytickému chování.

Mgr. Jiří – Jakub Zevl , katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Je absolventem magisterského programu sociální geografie a regionální rozvoj. V roce 2016/17 obdržel za svoji bakalářskou práci (Morfologie sídel suburbánní zóny Prahy) cenu prof. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných programů na Univerzitě Karlově. Magisterské studium ukončil se studijním průměrem 1,00 a výbornými známkami i při státních zkouškách a za diplomovou práci. Již v průběhu studia se zapojil do práce na dvou výzkumných projektech, absolvoval také studijní pobyty na Sorbonně a v Sheffieldu. Ve své práci se věnoval inovativnímu využití dat mobilních operátorů pro vymezení v čase proměnlivých hranic metropolitního areálu Prahy. Rozvinul vlastní teoretický koncept pulsujícího a cyklicky se proměňujícího časoprostorového regionu založený na teorii strukturace a empiricky doložený v časových řezech dat zachycujících denní rytmus cest uživatelů Pražského městského regionu. Vedle studia je Jiří-Jakub organizátorem projektu promítání filmů a besed Jeden svět na Geografické sekci PřF UK a jedním ze zakladatelů spolku Milion chvilek pro demokracii.

Mgr. Jakub Mareš, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Mgr. Jakub Mareš vystudoval obor Aplikovaná geologie - hydrogeologie. Ve své diplomové práci se pod vedením Mgr. Tomáše Weisse zabýval prouděním vody a výparem při povrchu pískovce. Během ní vynalezl ve spolupráci se školitem, Martinem Slavíkem a konzultantem docentem Bruthansem mikrodestruktivní metodu pro určení hloubky výparové fronty, která může pomoci ke studiu zvětrávání skal a budov. Výsledky této práce společně publikovali v prestižním časopise. Dalším využitím této metody se zabývá v doktorském studiu.

Mgr. Petra Zedníková, Ústav pro životní prostředí

Mgr. Petra Zedníková vystudovala bakalářský i magisterský obor Ochrana životního prostředí. V rámci své velmi zdařilé diplomové práce se zabývala studiem interakci vikvovitých rostlin s půdou z hlediska fixace dusíku pro, jako důležitý faktor, který může významně ovlivňovat postup sukcese na výsypkách po těžbě uhlí. Data tvoří velmi kvalitní práci, která bude publikována v časopise s impaktním faktorem.

Ceny děkana za nejlepší studentské závěrečné práce v doktorském studijním programu 

 

Laura Adrienne André Willen, M.Sc.Ph.D., sekce biologie

Laura Willen získala Marie-Curie stipendium a dokázala se velmi rychle adaptovat na české podmínky i na zcela nové výzkumné téma. Vyzkoušela si práci v terénu i v neakademickém prostředí, ve spolupráci se zahraničními partnery ve Španělsku a Belgii se jí podařilo vyvinout unikátní diagnostický test, který je prvým svého druhu v oboru lékařské a veterinární entomologie. Její disertační práce zahrnuje 4 práce, z toho 2 prvoautorské v PLoS Neglected Tropical Diseases; přitom všem Laura dokázala PhD studium ukončit za méně jak 4 roky.

Mgr. Martin Zábranský, Ph.D., katedra anorganické chemie

Dr. Martin Zábranský absolvoval celé své studium s vynikajícím prospěchem. Během doktorského studia se zaměřil na obtížné vědecké téma zaměřené na využití fosfinferrocenových ligandů v koordinační chemii přechodných kovů a jejich aplikaci v katalýze, které úspěšně zvládl a dokončil. Výsledkem je řada publikací v kvalitních odborných časopisech. Kromě toho se vždy obětavě věnoval mladším kolegům.

Mgr. Jan Stryhal, Ph.D., katedra fyzické geografie a geoekologie

Jan Stryhal absolvoval doktorské studium fyzické geografie a geoekologie. Zabývá se cirkulací atmosféry pomocí vícerozměrných statistických metod; konkrétně využívá klasifikace atmosférické cirkulace při interpretaci výstupů klimatických modelů. Tento výzkum zahrnuje jednak ověření schopnosti globálních klimatických modelů simulovat atmosférickou cirkulaci (jež je hlavním faktorem determinujícím klima v mírných zeměpisných šířkách), jednak kvantifikaci změn cirkulace, vyvolaných zvýšenými koncentracemi skleníkových plynů. Díky využití většího množství různorodých klasifikačních metod jsou provedené analýzy dostatečně robustní a skutečně odrážejí chování klimatických modelů nezávisle na použitých klasifikačních metodách.

Mgr. Šárka Kubínová, Ph.D., Ústav petrologie a strukturní geologie

Mgr. Šárka Kubinová, Ph.D. obhájila doktorskou disertační práci s názvem „Minerální a chemické změny během krystalizace magmatu a tvorby pozdně variských intruzí a žil v Moldanubické zóně Českého Masivu“. V současnosti vede kurzy magmatické petrologie a mikroskopie na Ústavu petrologie a strukturní geologie. Je autorkou a spoluautorkou 4 článků v renomovaných časopisech.

RNDr. Jaroslav Semerád, Ph.D., Ústav pro životní prostředí

Dr. Semerád na PřF UK a své doktorandské studium úspěšně dokončil v rámci oboru Environmentální vědy. Ve své práci se zabýval vývojem unikátních testů pro sledování toxicity nanočástic, zejména nanoforem železa, které se používají v dekontaminační praxi. V průběhu studia a následně publikoval 6 článků v prestižních časopisech, kapitolu v knize a další články jsou v recenzním řízení.

Ceny děkana určené mladým vědecko-pedagogickým pracovníkům do 35 let 

 

Mgr. Petr Kohout, Ph.D. , katedra experimentální biologie rostlin

Petr Kohout, odborný asistent katedry experimentální biologie rostlin, se dlouhodobě zabývá úlohou houbových symbiontů kořenů rostlin ve fungování ekosystémů a  vlivem podmínek prostředí na utváření kořenových symbióz. Publikoval v této oblasti řadu významných prací, často ve spolupráci s špičkovými světovými laboratořemi a v prestižních časopisech včetně Science a Nature Communications, a během krátké doby již dosáhl vynikajícího citačního ohlasu. Současně je aktivním a oblíbeným pedagogem.

Mimořádnou cenu děkana pak získává

RNDr. Filip Kolář, Ph.D. , katedra botaniky

Filip Kolář je v současnosti asi nejvýraznější osobností v mladé generaci českých botaniků. Dokáže kombinovat špičkový výzkum v oblasti evoluční a ekologické genomiky vyšších rostlin s entuziazmem pro výuku a vedení studentů všech stupňů studia. Pro svou pracovní skupinu, kterou vybudoval na katedře botaniky PřF, se mu daří získávat nejen šikovné studenty a zahraniční postdoky, ale i grantové projekty, v letošním roce získal mimo jiné i vysoce prestižní Juniorský grant ERC. 

RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D. , katedra analytické chemie 

Dr. Tomáš Křížek ukončil doktorské studium oboru analytická chemie na naší fakultě v roce 2012. Po ročním postdoktorandském pobytu na Georgia Institute of Technology (Atlanta, USA) se vrátil na naši fakultu jako odborný asistent katedry analytické chemie. Vědecká práce dr. Tomáše Křížka je zaměřena na využití separačních metod, zejména kapilární elektroforézy a kapalinové chromatografie, pro stanovení biologicky a farmaceuticky aktivních látek. Je autorem více než 31 prací v mezinárodních časopisech s velmi pozitivním citačním ohlasem.

RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Lucie Pospíšilová je odbornou asistentkou na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje a stěžejní členkou výzkumného týmu Urbánní a regionální laboratoř. Ve svém výzkumu se zabývá aplikací časoprostorových konceptů, prostorové mobility a každodennosti v urban studies, ale i širšími tématy na pomezí sociální geografie, demografie a sociologie. V současnosti patří mezi její výzkumná témata také zkušenost nevidomých s urbánním prostorem. Lucie přednáší několik kurzů v českém i anglickém jazyce. V minulosti byla vyhodnocena nejlepší doktorandkou katedry a absolvovala stáž na americké Dartmouth College nebo v anglickém Sheffieldu. V posledních letech získaly knihy, na kterých participovala jako autorka nebo editorka, různá ocenění – například cenu České kartografické společnosti Mapa roku pro bilingvní Historický atlas obyvatelstva českých zemí, cenu Magnesia Litera pro knihu Paneláci. Na cenu dosud čeká její nejnovější počin pod názvem Geografie okrajem: Každodenní časoprostorové zkušenosti vydaný letos v nakladatelství Karolinum.

RNDr. Radim Jedlička, Ph.D., Ústav petrologie a strukturní geologie

Radim Jedlička, Ph.D. ukončil doktorské studium v roce 2017. Zabývá se studiem vysoko- až ultra-vysokotlakých hornin různých orogenních zón. V současnosti pracuje jako operátor elektronové mikrosondy a vede kurzy mikroskopie na Ústavu petrologie a strukturní geologie. Publikuje ve špičkových časopisech (Chemical Geology, Contributions to Mineralogy and Petrology, Lithos a jiné).  Je autorem nebo spoluautorem 9 vědeckých článků, jeho práce mají vysokou citovanost. (Journal of Petrology, 2015 má doposud 21 citací).

 

Publikováno: Pondělí 09.12.2019 16:30

Akce dokumentů