E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudenti Univerzity Karlovy obdrželi prestižní Ceny rektora a Bolzanovu cenu

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima ocenil nejlepší absolventy každoročně udělovanou prestižní Cenou rektora. Mezi laureáty jsou i studenti naší fakulty. Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského, pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů, obdrželi Mgr. Filip Horký a Bc. Jiří-Jakub Zevl. Bolzanovu cenu, jejímž smyslem je již více než dvacet let podporovat vědeckou výchovu a odbornou připravenost studentů, získal za svou disertační práci RNDr. Miroslav Položij, Ph.D. Mimořádná cena rektora pak byla udělena Bc. Tereze Kmochové a Mgr. Martinu Minaříkovi, Ph.D.

Cena rektora získalo devět absolventů. Rektor zároveň udělil Mimořádnou cenu a dále Bolzanovu cenu podporující vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy.

Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy je udělována vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Cenu získávají absolventi lékařských oborů – Cena prof. MUDr. Karla Weignera, společenskovědních oborů – Cena prof. JUDr. Karla Engliše, přírodovědných oborů – Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského, teologických oborů – Cena Josefa Dobrovského, učitelského studia – Cena prof. PhDr. Václava Příhody. Ocenění přebírají diplom a finanční odměnu.

Studenti ocenění  cenami rektora 18.4. 2018. Foto: René Volfík, Reprofoto.cz

 


 Ocenění absolventi naší fakulty:

Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů obdrželi Mgr. Filip Horký a Bc. Jiří-Jakub Zevl z Přírodovědecké fakulty.

Filip Horký byl oceněn za diplomovou práci „Copper(I) complexes with phosphinonitrile donors“, státní magisterskou zkoušku navíc vykonal velmi dobře. Výsledky jeho práce se následně staly součástí čtyř článků publikovaných v odborném tisku.

Jiří-Jakub Zevl uspěl s bakalářskou prací „Morfologie sídel suburbánní zóny Prahy“. Při jejím zpracování ukázal nadstandardní výzkumný talent a rovněž vysokou míru samostatnosti při zpracování empirické části bakalářské práce.

Bolzanova cena, jejímž smyslem je již více než dvacet let podporovat vědeckou výchovu a odbornou připravenost studentů, byla udělena:

RNDr. Miroslavu Položijovi, Ph.D. za dizertační práci „Theoretical investigation of microporous materials for adsorption and catalysis“ zabývající se modelováním struktury a vlastností tzv. mikroporézních materiálů „Uděleného ocenění si velice vážím a velice mě potěšilo, neboť se již několik let zabývám tématem, které není úplně jednoduché. Navíc plánuji pokračovat ve vědecké kariéře a toto ocenění vnímám jako něco, co mi může pomoci,“ uvedl Miroslav Položij.

Mimořádná cena rektora byla udělena:

 Bc. Tereze Kmochové z Přírodovědecké fakulty, jež se dokáže i přes svůj zdravotní hendikep věnovat na špičkové úrovni alpskému lyžování,

Mgr. Martinu Minaříkovi, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty za prvoautorství článku „Pre-oral gut contributes to facial structures in non-teleost fishes“ v prestižním světovém časopise Nature,

kolektivu autorů Přírodovědecké fakulty (Mgr. Petra Zahajská) za vedení korespondenčních seminářů a soutěží, které výrazným způsobem pomáhají šířit povědomí o kvalitě výuky na Univerzitě Karlově.

Mimořádná cena rektora se uděluje studentům za čin nebo činnost vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost, za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu, za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích. Oceněný dostává dopis rektora a finanční odměnu.


Další ocenění:

Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů obdrželi MUDr. Karel Kieslich z 3. LF UK a Bc. Anna Radimecká z 1. LF.
Karel Kieslich absolvoval magisterský studijní program všeobecné lékařství. V průběhu studia se zaměřil na výzkum anatomických změn při degenerativních onemocněních centrální nervové soustavy. Jedním z vrcholů jeho dosavadní studijní i vědecké dráhy je jeho přijetí na prestižní University College London.
Anna Radimecká absolvovala bakalářský studijní program Adiktologie. Po celou dobu studia dosahovala vynikajících studijních výsledků a obhajobu bakalářské práce i státní závěrečnou zkoušku absolvovala s vyznamenáním.

Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů obdrželi Mgr. Marta Vančurová z Právnické fakulty a Bc. Michal Kotrč z Fakulty sociálních věd.

Marta Vančurová
zpracovala a obhájila diplomovou práci na téma Enviroronmentální práva domorodých národů s velmi dobrým studijním výsledkem. Kromě úspěšného studia dosáhla opakovaně vynikajících výsledků ve dvou ročnících Studentské vědecké a odborné činnosti na PF UK.

 Michal Kotrč byl ohodnocen za bakalářskou práci „The Rise of Extreme Right: Evidence from the Slovak Parliametary Election“, jež stojí na pomezí ekonomie, politologie a sociologie. Jedná se o interdisciplinární studii, která dokumentuje význam rigorózního zpracování dat na závažné téma celospolečenského charakteru. 

Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia byla udělena Mgr. Lukáši Vejmelkovi z Matematicko-fyzikální fakulty.

 Lukáš Vejmelka převzal ocenění za svoji diplomovou práci „Elektrická rozvodná soustava ve výuce fyziky“. Diplomová práce byla ohodnocena jako velice kvalitní a byla doporučena jako práce rigorózní. Významně také přispěl k rozvoji elektronické sbírky řešených úloh dostupné všem zájemcům na webu www.reseneulohy.cz, pro niž vytvořil řadu úloh z fyziky a matematiky.

Cenu Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů obdrželi Mgr. Pavel Kuchta z Katolické teologické fakulty a Bc. Benjamín Pavlík z Husitské teologické fakulty.

Pavel Kuchta byl ohodnocen za diplomovou práci „Uzdravování ve Skutcích apoštolů“. Jedná se o téma, které není v současné odborné literatuře často projednáváno. Práce se vyznačuje metodologickou přesností a vědeckou erudovaností. Během studia se rovněž věnoval návštěvám nemocných a práci s mládeží.

Benjamín Pavlík převzal ocenění za svoji bakalářskou práci na téma Teologie listu Athanasia Alexandrijského Epiklétovi, která byla navržena ke knižnímu publikování. Práce se zaměřuje na Athanasiův list Epiklétovi, který je jedním z velmi důležitých christologických textů 4.století a jeho vliv na další christologii je nezpochybnitelný.

Bolzanovu cenu získali:

JUDr. Aneta Vondráčková, Ph.D. z Právnické fakulty byla oceněna za dizertační práci „Perspektivy harmonizace přímých daní důchodového typu v Evropské unii“. „Bolzanova cena pro mě představuje zcela mimořádné ocenění. Velmi si vážím toho, že porota vybrala právě moji práci z celé řady velice kvalitních kandidátů a děkuji Právnické fakultě a celé Univerzitě Karlově za dlouhodobou podporu“, uvedla Aneta Vondráčková.

PharmDr. Barbora Červinková, Ph.D. z Farmaceutické fakulty obdržela ocenění za dizertační práci „Uplatnění moderních separačních technik v analýze biologického materiálu“.

 Všem oceněným gratulujeme!


videozáznam ze slavnostního aktu zde


 

 

 

 

Publikováno: Středa 18.04.2018 15:50

Akce dokumentů