E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOtevíráme nový studijní program reprodukční a vývojová biologie

Od školního roku 2019/2020 se připravuje zahájení nového magisterského studijního programu Reprodukční a vývojová biologie. Čím se tento program liší od ostatních a proč bude zajímavé ho studovat jsme se ptali jeho budoucího garanta doc. Vladimíra Krylova z katedry buněčné biologie.

 

Garant oboru Reprodukční a vývojová biologie doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. Foto: Petr Jan Juračka

 

Jaká jsou hlavní lákadla programu?  Proč bych si jej měli studenti zapsat?

Reprodukční a vývojová biologie patří mezi nejvíce expandující vědecké obory. Vždyť pochopení vzniku nového jedince, to, kde a proč bude mít zárodek hlavu, kde hřbet, jak dochází ke vzniku tkání, orgánů a celých orgánových soustav zajímalo lidstvo odnepaměti. Problematika kmenových buněk a jejich terapeutické využití či asistovaná reprodukce taktéž spadají do této oblasti bádání.

 V současné době je na naší fakultě vývojová biologie vyučována v rámci studijního programu Buněčná a vývojová biologie. Obrovský rozmach a nárůst poznatků, jak na straně buněčné fyziologie, tak na poli vývojové biologie, zcela přirozeně a logicky vede k oddělení obou oborů. To samozřejmě neznamená, že studenti nového studijního programu nebudou muset nic vědět o buňce!!! Naopak, důraz bude kladen na interdisciplinaritu, tj. bez buněčných základů nelze pochopit složité vývojové procesy a obráceně. Hlavní výhodu oddělení obou studijních programů vidím v možnosti podstatného rozšíření portfolia jak teoretických, tak hlavně praktických kurzů zaměřených na jednu či druhou oblast.

 

Znamená to tedy, že obor je orientován spíše teoreticky nebo naopak – jeho vznik si vynutily požadavky z praxe?

Nový studijní program je koncipován jako akademický, tzn. není primárně určen pro konkrétní profesní přípravu absolventů. Na druhou stranu jsem si s kolegy uvědomil jeho obrovský potenciál například pro výchovu klinických embryologů, po kterých je v současné době velký hlad v centrech asistované reprodukce.  Navázali jsme proto úzkou spolupráci s klinikou GENNET, s.r.o,  které je jedno s největších center pro asistovanou reprodukci v České republice, které sdružuje největší centra pro asistovanou reprodukci v České republice a Velké Británii. Od nich jsme získali „memorandum of understanding“, kde zástupci konsorcia deklarují konkurenční výhodu pro naše absolventy v rámci obsazování pozic klinických embryologů na jejich pracovištích. Věříme, že naši studenti s vážným zájmem o problematiku asistované reprodukce najdou uplatnění nejen v centrech kliniky GENNET, s.r.o. a budou moci vypracovávat zajímavá diplomní témata z této oblasti. Zahájení spolupráce s privátním sektorem nám dále umožnilo získat nemalé finanční prostředky z evropských fondů na realizaci tohoto studijního programu.   

 

Praktikum pro potřeby studia reprodukční a vývojové biologie je v současnosti vybaveno tou nejmodernější technikou. Foto: Petr Jan Juračka

 

O jaké finanční prostředky se jedná konkrétně?

V roce 2016 jsme s doc. Jiřím Neustupou zareagovali na výzvu z Evropského operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) a podali dva granty. První řeší odbornou náplň a strukturu nového studijního programu včetně jeho akreditace. Druhý grant se týká nákupu nových špičkových přístrojů a stavebních úprav důležitých pro jeho realizaci. V minulém roce jsme oba granty získali. Na nákup přístrojů a s tím spojených rekonstrukcí vybraných praktikových místností a některých laboratoří máme k dispozici přes 75 miliónů Kč. Zhruba 15 miliónů Kč je vyčleněno na přístrojové vybavení pro druhý nový magisterský studijní program – Evoluční biologie, jehož budoucím garantem je doc.  Jiří Neustupa. V současné době se již dokončují stavební práce a jsou dodávány poslední vysoutěžené přístroje.

 

O jaké stavební práce se jedná a jaké přístroje se pořídili z operačního programu?

Kromě rekonstrukcí dvou laboratorních komplexů prošly stavebními úpravami i dvě významné praktikové místnosti, 108 v prvním patře a Biochemické praktikum v prvním suterénu budovy Viničná 7. Již tento rok mohli někteří studenti nasát „novou“ atmosféru těchto místností v rámci bakalářských praktických cvičení. Co se přístrojového vybavení týče asi nejvýznamnější je pořízení unikátního systému studentských fluorescenčních mikroskopů a stereomikroskopů od firmy Leica vybavených WiFi kamerami, které umožňují živé pozorování zkoumaných objektů na tabletech, laptopech či mobilních telefonech. Díky pořízení výkonného laserového datarojektoru lze pozorované objekty taktéž živě promítnout na velkoplošné plátno a umožnit tak týmovou konzultaci s ostatními studenty a pedagogem příslušného praktika. V České republice se jedná o první instalovaný systém a věříme, že po skvělých zkušenostech dojde k jeho rozšíření i na jiné fakulty, či univerzity. Praktikum 108 se tak stává jednou z vlajkových lodí naší fakulty. Kromě dalších přístrojů jako jsou centrifugy, laminární boxy, CO2 inkubátory apod. jsme z tohoto operačního programu pořídili pokročilé mikroskopické systémy typu live cell imaging či virtual slide a taktéž konfokální a light sheet mikroskop.

 

Jak tyto mikroskopy a přístroje využijete v rámci nového studijního programu?     

Všechny pořízené mikroskopy a přístroje jsou primárně určené jak pro přímou, tak i nepřímou výuku (vypracování diplomových prací apod.). Jak jsem již říkal, rozdělení studijního oboru Buněčná a vývojová biologie na nové studijní programy umožní podstatně rozšířit portfolio jak teoretických předmětů, tak také praktických kurzů, kde budou v hojné míře využívány mikroskopy a přístroje pořízené z projektu. Bude se jednat například o Mikroinjekční a mikromanipulační praktikum, Experimentální práce se savčími oocyty a embryi, Fluorescent histology – practical course, Metodika práce s gametami a další. Z přednáškových kurzů zmíním Advances in Developmental biology, či Reprodukční biotechnologie. 

- ptal se: Michal Andrle - 


Podpora:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362 Zvýšení kvality vzdělávání na UK

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002266  Modernizace infrastruktury pro magisterské studium na Přírodovědecké fakultě UK


 

 

Publikováno: Sobota 17.11.2018 15:00

Akce dokumentů

Kategorie: