E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNakladatelství Academia vyhlašuje 7. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce

Diplomové práce z kategorií Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy mohou vedoucí prací i kateder přihlašovat do 31.10.2018.

Základní informace: 

 • magisterská práce musí být obhájena v termínu 15.10. 2017 - 15.10.2018 a oceněna známkou výborně
 • Práce je třeba zaslat na kontaktní email povysilova@academia.cz
 • Práci přihlašuje pracoviště (vedoucí práce), kde byla obhájena
 • Slavnostní vyhlášení proběhne na jaře 2019
 • Vítězné práce budou vydány jako neperiodické publikace v Nakladatelství Academia (na základě bezvýhradní licenční nakladatelské smlouvy uzavřené s autorem práce, který bude mít nadále možnost práci či její část publikovat v odborných, domácích i zahraničních časopisech.)

Podrobnější informace najdete na http://www.academia.cz/studentska-soutez

Kontaktní osoba: Marie Povýšilová, e-mai: povysilova@academia.cz, tel. 774 135 606

 

STUDENTSKÁ SOUTĚŽ - STANOVY

Rukopisy je možné přihlásit v těchto kategoriích:
Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy.

Přihlášený rukopis musí splňovat tyto podmínky:

 • autor musí být studentem nebo absolventem magisterského studijního programu na české vysoké škole, která má sídlo v České republice, a nesmí být starší 28 let.
 • rukopis přihlašuje katedra/vedoucí práce, kde byl, nebo je autor přihlášen ke studiu a kde byla magisterská práce obhájena.
 • rukopis musí získat známku výborně.
 • rukopis musí být v českém jazyce.
 • Rukopis nesmí být delší než 300 stran.
 • magisterská práce musí být obhájena v termínu od 15. 10. 2017 do 15. 10. 2018.
 • aby byla práce přihlášena, je nutno na e-mail Marie Povýšilové: povysilova@academia.cz v období mezi 25. květnem 2018 až 31. říjnem 2018 (včetně) zaslat:
 • doporučující dopis od vedoucího práce/katedry či šéfa ústavu spolu s uvedením, do které soutěžní kategorie práci hlásí;
 • rukopis v elektronické podobě;
 • posudky školitele a oponenta (poslouží jako vodítko pro porotu, nebudou jinak zveřejňovány);
 • písemný souhlas studenta s přihlášením práce i s kontakty na něj (e-mail, telefon) a také s uvedením data narození studenta.

Porota složená z předních představitelů české vědy bude hodnotit nejenom faktickou správnost, ale také čtivost a schopnost upoutat čtenáře. Ze zaslaných rukopisů splňujících podmínky vybere vítěze do konce února 2019. Slavnostní vyhlášení vítěze soutěže proběhne na jaře 2019, poté se na webu Nakladatelství Academia uveřejní výsledky.

Cena pro vítěze soutěže:

Mezi autorem vítězného rukopisu a vyhlašovatelem soutěže bude uzavřena bezvýhradní licenční nakladatelská smlouva, v níž se vyhlašovatel soutěže zaváže, že rukopis na základě bezplatné licence poskytnuté mu autorem rukopisu vydá na své náklady do jednoho kalendářního roku od zveřejnění výhry jako neperiodickou publikaci v edici zřízené k tomuto účelu v minimálním nákladu 100 kusů. Při přípravě vydání vítězné publikace bude autor povinen respektovat Pokyny pro autory uvedené na webových stránkách Nakladatelství Academia. Publikace bude nabízena ve všech knihkupectvích Academia, na e-shopu Nakladatelství Academia a v běžné distribuční síti. Autor obdrží minimálně 1 autorský výtisk. Autor bude moci svou práci či její část dále volně publikovat i v odborných zahraničních časopisech.

Pokud porota žádný rukopis k vydání nedoporučí, nemá vyhlašovatel soutěže povinnost žádný z přihlášených rukopisů vydat.

Výsledky soutěže najdete po slavnostním vyhlášení (datum bude upřesněno) na webu www.academia.cz. Vzhledem k množství obdržených diplomových prací výsledky jednotlivým přihlášeným nerozesíláme.

výsledky ročníku 2017

 

Publikováno: Pátek 25.05.2018 11:35

Akce dokumentů