E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPrvní souhrnná mezinárodní monografie o české flóře a vegetaci

Kolektiv 12-ti předních českých botaniků právě zaplnil mezeru publikací syntetického shrnutí současných botanických znalostí z našeho území v monografii vydané mezinárodním nakladatelstvím Springer. Na obsahu knihy spolupracovali i botanici z naší katedry botaniky, zejména na přehledu historie botanického výzkumu, bioty lišejníků a historickém vývoji vegetace od pleistocénu.

 

Česká republika má v celosvětovém srovnání vynikající tradici výzkumu flóry a vegetace. Naši botanici se pyšní mimořádně podrobnými daty získanými během více než dvou století systematického výzkumu, která jsou dnes převáděna do různých databází a souhrnně kriticky vyhodnocována. Máme několikasvazkové monografie, jako je Květena České republiky, Vegetace České republiky a terénní určovací klíče. Tyto příručky jsou však analytické, popisující jednotlivé druhy rostlin nebo typy rostlinných společenstev, zatímco syntetický pohled nutný pro porozumění vztahům a zákonitostem formování rostlinné složky naší přírody zatím chyběl. Navíc byla dosavadní souhrnná literatura psána česky, tudíž je většině zahraničních badatelů obtížně srozumitelná.

Kolektiv 12 předních českých botaniků pod vedením editorů z Ústavu botaniky a zoologie PřF Masarykovy univerzity (Milan Chytrý a Jiří Danihelka) a Botanického ústavu AV ČR (Zdeněk Kaplan a Petr Pyšek) právě zaplnil tuto mezeru publikací syntetického shrnutí současných botanických znalostí z našeho území v monografii vydané mezinárodním nakladatelstvím Springer. Práce na tomto díle započala již v roce 2012, kdy byly u příležitosti 100. výročí založení České botanické společnosti připraveny některé souhrnné články pro zvláštní číslo národního botanického časopisu Preslia. Některé z těchto textů byly dále aktualizovány a doplněny, další byly napsány zcela nově. Byly přitom použity i údaje z originálních databází, které část autorského kolektivu postupně vytváří v rámci Centra excelence Pladias financovaného Grantovou agenturou ČR.

Vznikla tak přehledná monografie ilustrovaná množstvím barevných map, grafů a fotografií, která čtenáře po úvodním stručném fyzicko-geografickém představení naší země seznamuje s historií botanického výzkumu od jeho prvopočátků do současnosti, flórou cévnatých rostlin, mechorostů a lišejníků, vývojem naší vegetace od doby ledové a jejím současným stavem, problematikou rostlinných invazí a botanickými aspekty ochrany přírody. Dílo je primárně určeno mezinárodní odborné veřejnosti, pro kterou by se mělo stát hlavním zdrojem informací o české flóře a vegetaci a nejdůležitějších výsledcích jejího dosavadního výzkumu

Publikováno: Pondělí 20.11.2017 16:35

Akce dokumentů