E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOpatření děkana č. 7/2017: Organizační řád Laboratoře cytometrie

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Albertov 6
128 43 PRAHA 2

OPATŘENÍ DĚKANA č. 7/2017
Organizační řád Laboratoře cytometrie

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Laboratoř cytometrie je servisní laboratoří biologické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (PřF UK).

 

Čl. 2
Činnost a služby laboratoře

 1. Laboratoř poskytuje servisní služby v oblasti cytometrie. Hlavní činností laboratoře bude zajištění provozu svěřeného vybavení, školení uživatelů pro samostatné používání svěřených přístrojů a v případě dostatečné kapacity i vykonávání doplňkové činnosti.
 2. Přístrojové vybavení
  1. Průtokový cytometr BD LSRII – 4 lasery, 18 fluorescenčních parametrů
  2. Průtokový cytometr BC CytoFlex S – 4 lasery, 13 fluorescenčních parametrů
  3. Automatický třídič buněk AutoMACS
 3. Činnost je vykonávána pro pracovníky a studenty PřF UK a další smluvní partnery.
 4. Laboratoř zajišťuje provoz, správu a technické zabezpečení vybraného přístrojového vybavení.
 5. Laboratoř dále provádí i samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost a zabezpečuje podporu pedagogické  činnosti  v rámci biologické sekce PřF UK, včetně  školení a vedení studentů při provádění laboratorních prací.
 6. Služby laboratoře jsou účtovány dle platného ceníku laboratoře.
 7. Uživatelé používají vybavení pouze po zaškolení pracovníky laboratoře a po řádné rezervaci strojového času v rezervačním systému. Pracovníci laboratoře mají právo měnit či rušit rezervace s ohledem na optimální využití přístrojového času a typ experimentu.

 

Čl. 3
Řízení a organizace

 1. Činnost laboratoře řídí její vedoucí, kterého jmenuje a odvolává děkan.
 2. Vedoucí laboratoře odpovídá za činnost pracoviště a za řádné hospodaření s finančními a materiálními prostředky proděkanovi sekce.
 3. Vedoucí laboratoře:
  1. řídí a kontroluje činnost laboratoře;
  2. organizačně zajišťuje servisní činnost;
  3. organizačně zajišťuje ostatní typy činností.

 

Čl. 4
BOZP a PO

 1. Periodická školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO jsou zajišťována oddělením správy budov a investic.

 

Čl. 5
Další ustanovení

 1. Osobou odpovědnou za kontrolu tohoto opatření stanovuji proděkana biologické sekce.
 2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění.

 

V Praze dne 17. března 2017

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan fakulty

Publikováno: Pátek 17.03.2017 10:30

Akce dokumentů