E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOpatření děkana č. 6/2017: Změna opatření děkana č. 2/2017 Organizační řád Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty

UNIVERZITA KARLOVA
Přírodovědecká fakulta
Albertov 6
128 43 Praha 2

 

OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2017
Změna opatření děkana č. 2/2017 Organizační řád Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty

 

Čl. 1
Předmět úpravy

Opatření děkana č. 2/2017, Organizační řád Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty, které nabylo účinnosti dnem 27. 1. 2017, se mění a doplňuje takto:

 
1. Do přílohy č. 1 Organizační struktura Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy je doplněno nové sekční účelové pracoviště. Jedná se o servisní Laboratoř cytometrie, která je v organigramu označena 1036 LC.

Pracoviště je v organigramu doplněno pod Účelová pracoviště sekční, Centrum servisních laboratoří biologické sekce.

 
2. Dále se příloha č. 2 Číselník pracovišť doplňuje a mění takto:

1  03  6                                                                 Laboratoř cytometrie

 
3. V návaznosti na změny příloh č. 1 a č. 2 se mění i příloha č. 3 České a anglické názvy organizačních součástí, která se doplňuje a mění takto:

Laboratoř cytometrie                                Laboratory of Cytometry               

 

Čl. 2
Závěrečná ustanovení

1. Návrh na zřízení sekčního účelového pracoviště s názvem Laboratoř cytomerie bylo projednáno vědeckou radou fakulty na jejím zasedání dne 9.3.2017.

2. Toto opatření bylo projednáno akademickým senátem fakulty dne 16.3.2017.

3. Opatření je platné a účinné dnem zveřejnění.

4. Osobou odpovědnou za realizaci tohoto opatření a kontrolu jeho dodržování stanovuji tajemníka fakulty.

5. Opatření děkana č. 2/2017 Organizační řád Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty včetně jeho příloh je ve znění tohoto opatření uvedeno v příloze.

 

V Praze dne 17.3.2017

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
děkan fakulty

 


příloha opatření děkana č. 6/2017

 

Organizační řád Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty
(ve znění, jak vyplývá ze změny ošetřené opatřením děkana č. 6/2017)


Čl. 1
Úvodní ustanovení

Organizační řád Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty (dále fakulta), v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, statutem Univerzity Karlovy a statutem Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty (dále statut PřF), specifikuje vnitřní členění a organizaci fakulty.

 

Čl. 2
Organizační struktura fakulty

1. Fakulta je tvořena pracovišti, jejichž typ a postavení upravují čl. 3–5 statutu PřF. Pracoviště příbuzných oborů se sdružují do sekcí.

2. Postavení účelových zařízení upravuje čl. 7 statutu PřF a organizace děkanátu je upravena opatřením děkana podle čl. 8 statutu PřF.

3. Organizační struktura fakulty je dána výčtem všech pracovišť fakulty podle přílohy 1 tohoto opatření.

4. Jednotlivá pracoviště fakulty jsou označena číselným kódem podle přílohy 2 tohoto opatření.

5. České a anglické názvy součástí fakulty jsou stanoveny v příloze 3 tohoto opatření.

 

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

1. Tímto opatřením se nahrazuje opatření děkana č. 12/2012 ze dne 29. 11. 2012 včetně jeho dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 23.10.2012, a změny tohoto opatření, která nabyla účinnosti dne 22.1.2016.

2. Toto opatření bylo projednáno akademickým senátem fakulty dne 26.1.2017.

3. Toto opatření je platné dnem vyhlášení a účinné od 1.2.2017.

4. Osobou odpovědnou za realizaci tohoto opatření a kontrolu jeho dodržování stanovuji tajemníka fakulty.

 

V Praze dne 27.1.2017

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
děkan fakulty

 
********************

Opatření děkana č. 2/2017 nabylo účinnosti dne 27.1.2017.

Změna tohoto opatření nabývá účinnosti dne 17.3.2017.

 


Opatření děkana č. 6/2017 ve formátu PDF

Publikováno: Pátek 17.03.2017 10:25

Akce dokumentů